alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wykonanie przeglądów serwisowych i napraw klimatyzacji precyzyjnej oraz wentylacji w budynku przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu

06-06-2024, 15:04

Dane kontaktowe

Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17,61-841 Poznań
e-mail: [email protected]
http:// https://bip.poznan.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie przeglądów serwisowych i napraw klimatyzacji precyzyjnej oraz wentylacji w budynku przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolegiacki 17

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-841

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie przeglądów serwisowych i napraw klimatyzacji precyzyjnej oraz wentylacji w budynku przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05f1138b-23e6-11ef-a500-1a0072d5d2bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00355547

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00049162/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.46 Wykonanie przeglądów serwisowych i napraw klimatyzacji precyzyjnej oraz wentylacji w budynku Urzędu Miasta Poznania ul. Świerkowa 10 w Poznaniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w pkt VIII. SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPb-II.271.41.2024.EM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest:
a) dwukrotny przegląd central wentylacyjnych w budynku
przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu,
b) dwukrotny przegląd systemu klimatyzacji precyzyjnej i pompy ciepła
w budynku Archiwum Urzędu Miasta Poznania,
c) jednokrotne czyszczenie systemu wentylacji mechanicznej wraz
z anemostatami oraz wentylacji wyciągowej z WC wraz z anemostatami
w części szkolnej i Archiwum,
d) czterokrotna wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych,
e) jednokrotna wymiana filtrów wody,
f) utrzymanie w pełnej sprawności w okresie obowiązywania umowy systemów klimatyzacji i wentylacji w budynku przy ul. Świerkowej 10
w Poznaniu,
g) wykonanie napraw awaryjnych systemu klimatyzacji i wentylacji
w zależności od ich wystąpienia,
h) utrzymanie w ruchu systemu klimatyzacji i wentylacji w okresie obowiązywania umowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przedstawienia do akceptacji Zamawiającego harmonogramu planowanych przeglądów;
b) podpisywania protokołów z przeglądów przez przedstawicieli Wykonawcy, posiadających kwalifikacje, o których mowa w pkt V. 1. 3) lit. b) SWZ;
c) utrzymania w pełnej sprawności systemu wentylacji i klimatyzacji (urządzeń i instalacji) w budynku przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu;
d) reakcji na zgłoszenie, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy, poprzez wysłanie grupy serwisowej na miejsce awarii w terminach określonych
w § 6 ust. 1 Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą;
e) w przypadku wystąpienia wycieku środka chłodniczego w wyniku rozszczelnienia urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest
do sporządzenia protokołu zawierającego informacje niezbędne
do sporządzenia wymaganych prawem sprawozdań, które przekazywane są do właściwych organów;
f) sprzątnięcia pomieszczeń i korytarzy, które zostały zanieczyszczone
w związku z wykonaniem usługi.
3) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został
we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
4) Wykaz serwisowanych instalacji i urządzeń (wentylacji i klimatyzacji), stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
5) Zakres czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać podczas przeglądu klimatyzacji i wentylacji oraz czyszczenia i dezynfekcji systemów wentylacji, określa Załącznik nr 3 do Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii klimatyzacji precyzyjnej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii centrali wentylacyjnej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada Certyfikat dla przedsiębiorców, zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020, poz. 2065).

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) Wykonawca samodzielnie lub jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi, polegające na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji oraz czyszczeniu i dezynfekcji urządzeń i instalacji klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

b) dysponuje lub będzie dysponował:
b.a co najmniej jedną osobą, posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne wydane przez wybrane stowarzyszenie naukowo-techniczne, przy którym powołano komisję kwalifikacyjną, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV (o którym mowa w § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022, poz. 1392) oraz ważne badanie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości;
b.b co najmniej jedną osobą, posiadającą certyfikat, zgodny z art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz. U. z 2020, poz. 2065) oraz ważne badanie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości.

UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia kwalifikacji zawodowych,
o których mowa w pkt V. 1. 3) lit. b) SWZ. Tym samym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie ww. kwalifikacje zawodowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Certyfikat dla przedsiębiorców, zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020, poz. 2065);
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 6 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia – Załącznik nr 7 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga aby na potwierdzenie, że wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia środki używane do czyszczenia klimatyzacji i wentylacji, spełniają następujące wymagania:
a) zawierają środki biobójcze;
b) są nietoksyczne, nie mają właściwości żrących;
c) nie zawierają chloru i aldehydów;
d) niszczą wirusy, bakterie, grzyby, drożdże i pleśnie;
e) są niepalne, nie powodują korozji;
f) są niedrażniące, nie wydzielają oparów;
g) posiadają dopuszczenie do użytku na obszarze UE,
Wykonawca złożył wraz z ofertą Oświadczenie zgodności, stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie zgodności, stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz cenowy – załącznik nr 1 do Formularza ofertowego;
3) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt III. 6. 1) SWZ – Załącznik nr 8 do SWZ;
4) Dokumenty, o których mowa w pkt III. 7. 2) SWZ, jeśli dotyczy;
Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
5) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2a do SWZ;
6) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2b do SWZ, jeśli dotyczy;
7) Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 do SWZ,
jeśli dotyczy;
8) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ, jeśli dotyczy;
9) Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – załącznik nr 5 do SWZ, jeśli dotyczy;
10) Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
(np. w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oświadczenie, o którym mowa
w pkt VI. 1. SWZ, stanowiące załącznik nr 2a do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna):
1) ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo,
2) składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych Wykonawców, posiada uprawnienia do prowadzenia ww. działalności i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane – wskazać odpowiednio w Załączniku nr 4 do SWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotową usługę realizować będą ci Wykonawcy:
1) którzy posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia – wskazać odpowiednio w
Załączniku nr 4 do SWZ.
2) których personel posiada wymagane kwalifikacje zawodowe – wskazać odpowiednio w Załączniku nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w § 15 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-18 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie
a) art. 108 ust. 1 ustawy;
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 2a do SWZ i jeżeli dotyczy załącznik nr 2b do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej zgodnie z pkt III. 11 SWZ.