alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji i napraw agregatów chłodniczych, central wentylacyjnych, nawilżaczy, klimatyzatorów, wentylatorów w budynkach Politechniki Gdańskiej.

05-06-2024, 13:51

Dane kontaktowe

Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12 ,80-233 Gdańsk
e-mail: [email protected]
http:// www.pg.edu.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji i napraw agregatów chłodniczych, central wentylacyjnych, nawilżaczy, klimatyzatorów, wentylatorów w budynkach Politechniki Gdańskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji i napraw agregatów chłodniczych, central wentylacyjnych, nawilżaczy, klimatyzatorów, wentylatorów w budynkach Politechniki Gdańskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccd9b41c-232b-11ef-a500-1a0072d5d2bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00353062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00036123/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa konserwacji klimatyzacji i wentylacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu oraz poczty elektronicznej.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia lub znakiem postępowania.
3. Zamawiający wyznaczył następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Krasińska-Wera, email: [email protected]. Zaleca
się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”, nie za
pośrednictwem adresu email.
5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający preferuje, aby komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji Zamawiający uzna datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy do konkretnego wykonawcy.
7. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer
klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący
format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępują do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) musi zaakceptować warunki
korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce
„Regulamin" oraz uznać go za wiążący, b) musi się zapoznać i stosować do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod
linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.
L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;b) inspektorem
ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: [email protected];c)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/102/055/U/24 pn. Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji i
napraw agregatów chłodniczych, central wentylacyjnych, nawilżaczy, klimatyzatorów, wentylatorów w budynkach Politechniki
Gdańskiej prowadzonym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp – bez negocjacji.; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, Którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; e)
Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);− prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje
Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o
ograniczeniach, o których mowa w art. 18 ust. 6 oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp:1) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o
których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z P\ przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z
późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których
mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie 2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą.3) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/102/055/U/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1000216,76 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach Politechniki Gdańskiej, w ilościach:
1) agregaty chłodnicze - 21
2) centrale wentylacyjne (nawiewno-wywiewne, klimatyzacyjne) - 74
3) centrale wentylacyjne (nawiewno-wywiewne) - 116
4) central wentylacyjnych (nawiewne, klimatyzacyjne) - 9
5) central wentylacyjnych (nawiewne) - 70
6) centrale wentylacyjne (wywiewne) - 21
7) nawilżacze - 9
8) klimatyzacja kanałowa / klimatyzacja precyzyjna - 92
9) klimatyzatory (przenośne, pompy ciepła, jednostki wewnętrzne oraz
zewnętrzne Split, Multi, VRF) - 1029
10) wentylatory (dachowe, kanałowe, promieniowe, osiowe) - 540
2. Lokalizacja i rodzaj urządzeń znajduję się w załączniku nr 1 do Umowy.
3. Planowana liczba przeglądów serwisowych, roboczogodzin na naprawy oraz koszt części zamiennych ma charakter
szacunkowy i w związku z tym, Zamawiający ma prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, tj.
planowanych liczb i kosztów.
4. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie przeglądów, konserwacji i napraw
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00316842/01 z dnia 2024-05-09
2024-05-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
urządzeń w poszczególnych obiektach. Zamawiający może równocześnie zgłosić do konserwacji dodatkowe urządzenia
wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz wentylacyjno-klimatyzacyjne.
5. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację umowy o wartości nie mniejszej niż 70% wartości wskazanej w § 4 ust. 1
punkt 1) umowy. Ilości wykonywanych przeglądów, oraz roboczogodzin i kosztów materiałów na naprawy są wartościami
szacunkowymi i Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania ich w całości, a Wykonawcy nie będzie wówczas
przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu.
6. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
9. W celu utrzymania ciągłości gwarancji na zainstalowanych u zamawiającego urządzeniach Fujitsu, Zamawiający
wymaga, aby prace przy tych urządzeniach wykonywane były przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego (APS) Fujitsu.
Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego, że prace przy tych
urządzenia będą wykonywane przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego (APS) Fujitsu.
11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
Stosownie do art. 60 i art. 121 Ustawy pzp, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia (wykonania większej ilości przeglądów
serwisowych, konserwacji i napraw), spowodowanej zwiększoną ilością awarii lub zgłoszeniem do serwisowania
dodatkowych urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Zamawiający przewiduje
możliwość skorzystania z prawa opcji na następujących warunkach:
a) do 10 % zamówienia podstawowego za przeglądy serwisowe i konserwację w zakresie przeglądów i konserwacji,
b) do 20% zamówienia podstawowego za naprawy wraz z częściami zamiennymi w zakresie napraw z częściami
zamiennymi.
c) zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, w
cenach zamówienia podstawowego, po wykorzystaniu kwot wynagrodzenia umownego przeznaczonych odpowiednio na
realizację zamówienia podstawowego;
d) zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy
do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie
woli Zamawiającego o realizacji bądź zaniechanie zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania SWZ oraz ustawy Pzp,
która uzyska największą łączną liczbę punktów (K= Kck + Kcn + Kczda + Kczjz).
2. Kryteria oceny ofert obejmują:
1) cena przeglądów serwisowych (Kck) - 30%, co odpowiada 30 pkt.
2) cena napraw (Kcn) - 30%, co odpowiada 30 pkt.
3) czas przystąpienia do diagnoz i usunięcia awarii (Kczda) - 20%, co odpowiada 20 pkt.
4) czas dostarczenia jednostki zastępczej (Kczjz) - 20%, co odpowiada 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena napraw

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do diagnoz i usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostarczenia jednostki zastępczej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: „certyfikat przedsiębiorcy”, o którym mowa
w art. 29 ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2158).
2) zdolności technicznej lub zawodowej
I. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał lub
wykonuje minimum trzy usługi przeglądów serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacji i wentylacji o łącznej
wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100).
II. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) co najmniej 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda posiada kwalifikacje w
rozumieniu Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 833) art. 54, poświadczone
świadectwem kwalifikacyjnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej w Sprawie
Szczegółowych Zasad Stwierdzania Posiadania Kwalifikacji Przez Osoby Zajmujące Się Eksploatacją Urządzeń, Instalacji I
Sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 828) w zakresie:
􀀁􀀁 grupa G1 - do wykonania prac na stanowisku: eksploatacji i konserwacji sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych o
napięciu do 1 kV,
􀀁􀀁 grupa G2 - eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych o mocy do 50 kW.
b) co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda posiada kwalifikacje w
rozumieniu Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 833) art. 54, poświadczone
świadectwem kwalifikacyjnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej w Sprawie
Szczegółowych Zasad Stwierdzania Posiadania Kwalifikacji Przez Osoby Zajmujące Się Eksploatacją Urządzeń, Instalacji I
Sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 828) w zakresie:
􀀁􀀁 grupa G1 - do wykonania prac na stanowisku: eksploatacji i konserwacji urządzeń elektrycznych w wykonaniu
przeciwwybuchowym.
Zamawiający uzna za wystarczające jeżeli wykonawca przedstawi łącznie 4 osoby, przy czym:
􀀁􀀁 dwie z przedstawionych osób będą posiadały jednocześnie uprawnienia opisane w punktach a) i b);
􀀁􀀁 każda z przedstawionych osób posiada „certyfikat dla personelu”, o którym mowa w art. 20 w wyżej wymienionej
ustawie z
dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 􀀁􀀁 każda z przedstawionych osób posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości;
􀀁􀀁 co najmniej jedna z przedstawionych osób będzie wyznaczona na kierownika grupy i dodatkowo posiada uprawnienia
G1
i G2 w ww. zakresie na stanowisko dozoru.
2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonego
przez Wykonawcę „Wykazu wykonanych dostaw” wraz z dowodami złożonymi na potwierdzenie należytego wykonania
dostaw oraz „Wykazu osób” skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - WYKONAWCA
SKŁADA NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie, w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, daty wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dowody zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Oferty - wypełniony i przesłany w formie lub postaci elektronicznej, sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,
2) Formularz rzeczowo-cenowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ; Dokument
stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu,
3) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
4) Dokument elektroniczny potwierdzający wniesienie wadium - w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert zabezpieczyć swą ofertę
wadium w wysokości: 15 000,00 zł.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
nr 91 1240 6292 1111 0011 0582 9419, PEKAO S.A. II O. W GDAŃSKU, z dopiskiem: „WADIUM – Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji i napraw agregatów chłodniczych, central wentylacyjnych,
nawilżaczy, klimatyzatorów, wentylatorów w budynkach Politechniki Gdańskiej - ZP/102/055/U/24”
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć, najpóźniej przed upływem terminu
składania ofert. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą
oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez uprawnionego pracownika gwaranta/poręczyciela.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być
sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia),
3) kwotę zobowiązania,
4) termin ważności gwarancji,
5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
6) być nieodwołalny
7) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
d) w odpowiedzi na wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych lub do uzupełnienia
podmiotowych środków dowodowych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych
lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dna wystąpienia
okoliczności określonych w art. 98 ust.1 Ustawy Pzp.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku dokona zwrotu wadium
wykonawcy w okoliczności określonych w art. 98 ust. 2 Ustawy Pzp.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 98
ust. 1 i 2 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące
wymagania:1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2) wypełniając Formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres
Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,3) Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy,4) w ofercie powinien być
podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
Pełnomocnik, 5) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu - każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa
oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 6 SWZ6) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: a) dokumenty
dotyczące własnej firmy składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, b) dokumenty
wspólne takie jak np. formularz oferty, wykaz dostaw, wykaz osób - składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną, c) W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. d) W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 lit. c), wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni
wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
mogą nastąpić jedynie zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
1) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakresu rzeczowego lub
kwotowego umowy, łącznie z opcją;
2) zmiany cen w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot umowy -
płatności będą się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury;
3) zmiany osób reprezentujących strony w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (tj. choroba, wypadki
losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne);
4) zmiany danych teleadresowych zapisanych w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-13 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 60 i art. 121 Ustawy Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę wymienionych poniżej kluczowych zadań:
1). W toku każdego przeglądu serwisowego agregatów chłodniczych Wykonawca musi osobiście wykonywać czynności.
2). W toku każdego przeglądu serwisowego central wentylacyjnych w zależności od wbudowanych sekcji Wykonawca musi osobiście wykonywać czynności.
3). W toku każdego przeglądu serwisowego klimatyzatorów Wykonawca musi osobiście wykonywać czynności.
4). W toku każdego przeglądu serwisowego wentylatorów Wykonawca musi osobiście wykonywać czynności.
5). W toku każdego przeglądu serwisowego nawilżaczy Wykonawca musi osobiście wykonywać czynności.

Stosownie do art. 95 ustawy pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
1). W zakresie wykonywania konserwacji przeglądy mające na celu:
a) kontrolę ogólnego stanu urządzenia;
b) kontrolę poprawności działania i ewentualną regulację poszczególnych charakterystycznych elementów urządzenia
odpowiedzialnych za transport powietrza, filtrację powietrza, zmianę parametru temperatury lub wilgotności powietrza;
c) czyszczenie poszczególnych charakterystycznych elementów urządzenia odpowiedzialnych za transport powietrza,
filtrację powietrza, zmianę parametru temperatury lub wilgotności powietrza, odprowadzenie skroplin z urządzenia;
d) wymianę filtrów na nowe oraz wywóz z terenu Politechniki Gdańskiej i utylizacje filtrów zdemontowanych w trakcie
wykonywania zakresu niniejszej umowy;
e) sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych urządzenia i ich konserwacja;
f) sporządzenie protokołu z wykonanej konserwacji i uzyskanie potwierdzenia wykonanej konserwacji u uprawnionego
przedstawiciela Zamawiającego;
g) dokonywanie wpisu z wykonywanych czynności do Centralnego Rejestru Operatorów.
2). W zakresie wykonywania napraw mające na celu:
a) dokonanie oględzin urządzenia i diagnozy usterki;
b) przedstawienie przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji rozwiązania i kalkulacje kosztów naprawy;
c) wymiana uszkodzonych elementów/urządzeń poszczególnych systemów na nowe (sprężarka, wentylator, jednostka zew.
klimatyzacji, wymiennik, siłowniki, przepustnice, itp.)
d) wykonanie naprawy wg ustaleń z Zamawiającym i warunkami umowy;
e) sporządzenie protokołu z wykonanej naprawy i uzyskanie potwierdzenia wykonanej konserwacji u uprawnionego
przedstawiciela Zamawiającego;
f) dokonywanie wpisu z wykonywanych czynności do Centralnego Rejestru Operatorów.