alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

USŁUGA SERWISU I KONSERWACJI, NAPAW I WYMIANY CZĘŚCI W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZATORACH ORAZ URZĄDZENIACH KLIMATYZACYJNYCH W KOMPLEKACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 2. WOG (3 ZADANIA)

26-03-2024, 11:20

Dane kontaktowe

2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Obornicka 100-102 ,50-984 Wrocław
e-mail: [email protected]
http:// www.2wog.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA SERWISU I KONSERWACJI, NAPAW I WYMIANY CZĘŚCI W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZATORACH ORAZ URZĄDZENIACH KLIMATYZACYJNYCH W KOMPLEKACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 2. WOG (3 ZADANIA)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020625701

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obornicka 100-102

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-984

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.2wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA SERWISU I KONSERWACJI, NAPAW I WYMIANY CZĘŚCI W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZATORACH ORAZ URZĄDZENIACH KLIMATYZACYJNYCH W KOMPLEKACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 2. WOG (3 ZADANIA)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9d984b9-ea94-11ee-b4e0-4ac387c144e3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00259956

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00100459/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Konserwacja i przegląd klimatyzatorów (INFR)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/2wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/2wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INFR/125/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa serwisu i konserwacji, napraw i wymiany części w centralach wentylacyjnych, klimatyzatorach oraz urządzeniach klimatyzacyjnych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 2. WOG (SOI 1 i 2 we Wrocławiu - Zadanie nr 1)

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przewiduje się udzielenie zamówień opcjonalnych na podstawie art. 441 ustawy Pzp polegających na:
serwisie i konserwacji central wentylacyjnych, klimatyzatorów oraz urządzeń klimatyzacyjnych, a także wymiany części i urządzeń w ramach napraw zleconych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 2. WOG - 30% zamówienia podstawowego, możliwość przedłużenia umowy do 31.03.2025 r. – dotyczy wszystkich 3 zadań.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża na części

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto jednej roboczogodziny

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa serwisu i konserwacji, napraw i wymiany części w centralach wentylacyjnych, klimatyzatorach oraz urządzeniach klimatyzacyjnych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 2. WOG (SOI 3 we Wrocławiu i SOI Oleśnica - Zadanie nr 2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przewiduje się udzielenie zamówień opcjonalnych na podstawie art. 441 ustawy Pzp polegających na:
serwisie i konserwacji central wentylacyjnych, klimatyzatorów oraz urządzeń klimatyzacyjnych, a także wymiany części i urządzeń w ramach napraw zleconych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 2. WOG - 30% zamówienia podstawowego, możliwość przedłużenia umowy do 31.03.2025 r. – dotyczy wszystkich 3 zadań.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża na części

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto jednej roboczogodziny

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa serwisu i konserwacji, napraw i wymiany części w centralach wentylacyjnych, klimatyzatorach oraz urządzeniach klimatyzacyjnych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 2. WOG (SOI Brzeg, SOI Kłodzko i SOI Jastrzębie - Zadanie nr 3)

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przewiduje się udzielenie zamówień opcjonalnych na podstawie art. 441 ustawy Pzp polegających na:
serwisie i konserwacji central wentylacyjnych, klimatyzatorów oraz urządzeń klimatyzacyjnych, a także wymiany części i urządzeń w ramach napraw zleconych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 2. WOG - 30% zamówienia podstawowego, możliwość przedłużenia umowy do 31.03.2025 r. – dotyczy wszystkich 3 zadań.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża na części

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto jednej roboczogodziny

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca winien posiadać aktualny Certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa
w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2020.2065. t.j.)
2. dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy:
a) do nadzoru nad usługą co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi i sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowalnych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.682.t.j.) zgodnie z art.12 pkt 1 ppkt 1,2 i 5 oraz art.14 pkt 1 ppkt 4 lit.b.
b) do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 2 osobami posiadającymi zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i elektroenergetycznych Grupy 1 punkt 2 i 10 na stanowisku eksploatacji typu D lub E
c) do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 2 osobami posiadającymi zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych Grupy 2 punkt 5 i 10 na stanowisku eksploatacji typu D lub E.
3. posiadanie doświadczenia w wykonaniu usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. wykazanie się co najmniej jedną usługą polegającą na wykonawstwie, przeglądzie, serwisowaniu, konserwacji, naprawie: centrali wentylacyjnych, urządzeń wentylacji mechanicznej oraz systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych o wartości nie mniejszej niż:
- zadanie nr 1: 160 000,00 zł brutto;
- zadanie nr 2: 100 000,00 zł brutto;
- zadanie nr 3: 70 000,00 zł brutto;
wykonanych lub wykonywanych w okresie 3 lat przed terminem składania ofert. Wykonawca składający ofertę na więcej niż na jedno zadanie musi wykazać spełnienie warunków
dla każdego zadania osobno. Do wykazu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć referencje lub inny dokument poświadczający należyte wykonanie usługi/usług lub oświadczenie, jeśli Wykonawca z przyczyn obiektywnych nie może pozyskać referencji lub dokumentu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wypełniony załącznik nr 4 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio:
a) Wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej w przypadku składania oferty wspólnej;
c) podmiotu udostępniającego zasoby, czyli podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 15.1 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny Certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz.U. 2020.2065. t.j.).
2. Wykaz osób – zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 7 do SWZ.
3. Wykaz usług – zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z pkt. 15.10 SWZ i treścią załącznika nr 6 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 7 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ): Strony umowy mogą wprowadzić zmiany w umowie w zakresie przewidzianym art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-10 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/2wog/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-10 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji: Od dnia podpisania do dnia 30.11.2024 r. z możliwością przedłużenia umowy do 31.03.2025 r. (opcja - zadanie 1, 2, 3).