Przetarg

Zakup pojazdu patrolowo-gaśniczego wraz z wyposażeniem

07-02-2024, 11:06

Dane kontaktowe

Drawieński Park Narodowy
Leśników 2,73-220 Drawno
e-mail: dpn@dpn.pl
http:// www.dpn.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup pojazdu patrolowo-gaśniczego wraz z wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Drawieński Park Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321169489

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśników 2

1.5.2.) Miejscowość: Drawno

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-220

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpn@dpn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup pojazdu patrolowo-gaśniczego wraz z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fbf96d8-c595-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00094996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00006147/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu ptrolowo-gaśniczego wraz wyposażeniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6fbf96d8-c595-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e – Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e – Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e – Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 32 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e – Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail: dpn@dpn.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO znajduje się w rozdziale 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-M-458/24ib

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego fabrycznie nowego samochodu rok produkcji minimum 2022, typ pojazdu: pick up, z napędem 4x4, z wyposażeniem w agregat wodno-pianowy, wyposażenie dodatkowe: siekiera, pilarka, szpadle, tłumice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35111000-5 - Sprzęt gaśniczy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo do kryterium Cena oraz punktowo do kryterium Termin wykonania
W ramach kryterium „Termin wykonania” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
- realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni – 0 pkt;
- realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do 58 dni – 10 pkt;
- realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do 56 dni – 20 pkt;
- realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do 54 dni – 30 pkt;
- realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do 52 dni – 40 pkt.
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wypełni zobowiązania dotyczącego terminu wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjął termin wynoszący 60 dni i przyzna mu w tym kryterium 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
- odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 ustawy, b) art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, c) art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wpierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego– zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
a) wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
b) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
c) w przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
d) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawcą, a podwykonawcą.
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Oświadczenie składają odrębnie: wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych poniżej warunkach:
a) zmianę sposobu wykonania dostawy w przypadku, gdy powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, niż istniejące w dacie podpisania umowy, a cena nie ulegnie zmianie,
b) zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego. Zmiany w tym zakresie ograniczone będą wyłącznie do dostosowania umowy do zmienionych regulacji prawnych ;
c) zmianę terminu realizacji dostawy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:
- wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu, zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania.
- czasowego wstrzymania produkcji produktu lub jego części będącego przedmiotem umowy, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym będącego następstwem działania organów administracji publicznej.
d) dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i parametrów technicznych urządzeń składających się na przedmiot umowy, wynikająca z wycofania z produkcji, jak również w przypadku wstrzymania produkcji lub opóźnień w produkcji modeli, typów i parametrów technicznych urządzeń opisanych w cz. II SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. Zmiana możliwa jest na sprzęt o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w cz. II SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis parametrów technicznych i funkcjonalnych proponowanych modeli, typów i konfiguracji technicznych urządzeń
e) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia.
2. Wprowadzenie zmian do umowy jest możliwe pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany o których mowa w ust. 1 mają wpływ na termin wykonania zamówienia wraz z uzasadnieniem. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany umowy.
3. Niezależnie od postanowień ust. 1, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach przewidzianych w art. 455 Ustawy PZP.
4. Zmiany umowy mogą zostać zainicjowane zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.
5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy strona zainteresowana przekazuje drugiej stronie wniosek na piśmie na adresy wskazane w umowie wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
6. Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (pisemny aneks).
7. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, w szczególności numeru rachunku bankowego, zmiany osób do kontaktu,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy;
d) osób wskazanych w § 11 ust. 5.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 16.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy E-zamówienia. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej na stronie Platformy E-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
UWAGA: Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ostateczny termin dostawy wynikał będzie z oferty, która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Do oferty wykonawca załącza również:
- pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma: Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
- wykaz rozwiązań równoważnych - wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
Wymagana forma: Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
- zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wymagana forma: Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.