Przetarg

Zaprojektowanie i wdrożenie systemów VR, mappingu, iluminacji i nagłośnienia oraz aplikacji audioguide dla zwiedzających pałac Goszcz (..)

05-02-2024, 20:23

Dane kontaktowe

GMINA TWARDOGÓRA
ul. Ratuszowa 14,56-416 Twardogóra
tel. +48 713992250
e-mail: promocja@twardogora.pl
http:// twardogora.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zaprojektowanie i wdrożenie systemów VR, mappingu, iluminacji i nagłośnienia oraz aplikacji audioguide dla zwiedzających pałac Goszcz (..)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TWARDOGÓRA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 14

1.5.2.) Miejscowość: Twardogóra

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-416

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 713992250

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: promocja@twardogora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: twardogora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wdrożenie systemów VR, mappingu, iluminacji i nagłośnienia oraz aplikacji audioguide dla zwiedzających pałac Goszcz (..)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fba11576-c45b-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00092046

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://twardogora.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://twardogora.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FPiR.271.1.2024.AL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i wdrożenie systemów VR, mappingu, iluminacji i nagłośnienia oraz aplikacji audioguide dla zwiedzających pałac Goszcz (..)

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wdrożenie systemów VR, mappingu i nagłośnienia oraz aplikacji audioguide dla zwiedzających.
3.2. Wszystkie elementy należy przygotować i wdrożyć na podstawie zapisów zawartych w SOPZ oraz w porozumieniu z Zamawiającym. Aplikacja VR powinna być dodatkowym doświadczeniem dla zwiedzających Pałac Goszcz. Wirtualna podróż w czasie, powinna opierać się na historycznym odtworzeniu, wizualizacji Pałacu wewnątrz oraz widoku Pałacu z zewnątrz wraz z przylegającymi skrzydłami gospodarczymi. Całe doświadczenie powinno być zrealizowane w technologii 3D i uzupełnione treściami (opis lektora, zdjęcia, modele itp). Baza zdjęć archiwalnych w zasobie gminy, jest do sprawdzenia na: https://palacgoszcz.twardogora.pl/. W ramach zadania wykonawca zobligowany będzie do przygotowania scenariusza, projektów graficznych a następnie wdrożenia aplikacji VR na dostarczone przez siebie urządzenia. Dodatkowo w ramach zadania należy zrealizować film promocyjny pokazujący działanie aplikacji VR na zewnętrznym monitorze.
3.3. Dodatkowo należy wdrożyć współpracujące ze sobą systemy mappingu, istniejącej iluminacji, nagłośnienia oraz aplikacji dla zwiedzających. Głównym założeniem całości przedsięwzięcia jest możliwość pracy niezależnej poszczególnych elementów lub działania połączonego. Zamierzeniem Zamawiającego jest osiągnięcie takiego efektu, aby poszczególne elementy (np. istniejąca iluminacja) działały niezależnie od siebie, jednak w przypadku pokazu, zarówno nagłośnienie jak i iluminacja z mappingiem powinny być ze sobą zsynchronizowane. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie kilku scenariuszy działania i przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającego.
3.4. CPV 39150000-4, 32322000-6.
3.5. Zadanie to jest traktowane jako jedna całość. Podzielenie zadania jest niezasadne pod względem ekonomicznym, technicznym oraz organizacyjnym i mogłoby zagrozić właściwemu wykonaniu zadania. Brak podziału na zadania nie ogranicza kręgu potencjalnych wykonawców.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
3.7. Wymagania dla Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art. 95 PZP:
Nie dotyczy.
3.8. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz konieczność weryfikacji możliwości wdrożenia zaplanowanych przez Zamawiającego rozwiązań, a także zabytkowy charakter obiektu, Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę.
3.9. Odbycie wizji lokalnej jest obowiązkowe. Nie odbycie wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.10. Koszty wizji lokalnej obciążają Wykonawcę.
3.11. W trakcie wizji lokalnej przedstawiciel Zamawiającego nie będzie udzielał żadnych informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia. Wszelkie pytania i wnioski o wyjaśnienia treści SWZ należy kierować do Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w sekcji „sposoby porozumiewania się z Zamawiającym”.
3.12. Wniosek o wyznaczenie terminu wizji lokalnej należy kierować do Zamawiającego na adres e-mail: ratusz@twardogora.pl. We wniosku należy wskazać ilość oraz imię i nazwisko osób, które będą uczestniczyć w wizji lokalnej.
3.13. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół, który będzie dokumentem potwierdzającym odbycie wizji lokalnej. Protokół zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy, który wziął udział w wizji lokalnej.
3.14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-26

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
6.2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
6.2.4.1. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej:
• 2 zadania polegające na dostawie i montażu urządzeń multimedialnych, nagłośnienia i sterowania o wartości min. 300 000 zł brutto każde;
• 2 zadania polegające na dostawie i wdrożeniu lub opracowaniu i wdrożeniu aplikacji/oprogramowania w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR);
• 1 zadanie polegające na przygotowaniu i wdrożeniu aplikacji audioprzewodnika na platformy iOS i/lub android o ilości pobrań minimum 30 tyś.
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których ta dostawa została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie.
Zamawiający dopuszcza wykazanie 2 zadań w ramach których wykonano wszystkie wymagane przez Zamawiającego dostawy wraz z montażem sprzętu oraz przygotowanie i wdrożenie aplikacji.
6.2.4.2. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według załącznika do SWZ;
b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
o których mowa w:
• Art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy,
• Art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• Art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wg załącznika do SWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i rodzaj zmian do umowy zawiera Wzór umowy stanowiący załaącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-15 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://twardogora.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-15 14:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego