Przetarg

Zakup akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych

05-02-2024, 14:15

Dane kontaktowe

Telewizja Polska S.A. w likwidacji
J.P. Woronicza 17,00-999 Warszawa
e-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
http:// www.tvp.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Telewizja Polska S.A. w likwidacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01041897300000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J.P. Woronicza 17

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-999

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatbzizp@tvp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

media

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-349a2174-c409-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00091623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tvp.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tvp.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.1 Z zastrzeżeniem wyjątków, o
których mowa w SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej –
zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/
3.2 Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
3.3 Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf
3.4 Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie znajdują się pod adresem: https://przetargi.tvp.pl/
3.5 Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza w zakładce „Załączniki”.
3.6 Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty, przedmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów
lub oświadczeń składanych razem z ofertą.
3.7 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu – po zalogowaniu się na Platformie – musi uruchomić polecenie „Zgłoś
się do udziału w postępowaniu”.
3.8 Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty, przedmiotowych środków dowodowych oraz
dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1-14.5 SWZ), Wykonawca
korzysta z zakładki „Komunikacja/Korespondencja”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
3.9 Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty, przedmiotowych środków dowodowych oraz
dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
3.10 Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .xls.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO
– informuje się, iż:
1 Administratorem danych osobowych Wykonawcy, udostępnionych w treści dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jest Telewizja Polska S.A. (TVP) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Jeżeli
Wykonawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osoby prawnej, dalej używane określenie „Wykonawca”
ma zastosowanie do osób reprezentujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną.
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z uczestnictwem w
postępowaniu.
3 Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, a następnie będą przechowywane, zgodnie
z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4 Wykonawca posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych jego dotyczących:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie przez TVP obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, TVP może żądać od Wykonawcy wskazania
dodatkowych informacji:
- mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu,
- mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2)prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu;
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jego
dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez TVP można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także
pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora
Ochrony Danych”.
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z przepisów tej ustawy.
7. Dane Wykonawcy nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TBZZ/3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31434000-7 - Akumulatory litowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokument producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo niezależnej jednostki certyfikującej potwierdzający
zgodność zaoferowanych akumulatorów z wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej w zakresie oznakowania CE
(np.: deklaracja zgodności, certyfikat) na potwierdzenie, że oferowane akumulatory spełniają wymagania Zamawiającego, o
których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru umowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w
rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
2) Pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego należy złożyć
razem z ofertą w formie określonej w pkt 9.4 SWZ.
3) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.3.
SWZ, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie
podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 7.1 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://tvp.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-13