Przetarg

Dostarczanie przy pomocy sieci telewizji kablowej retransmitowanego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej oraz programów radiowych wraz z konserwacją instalacji w budynkach STBS i UM Siedlce

01-02-2024, 12:04

Dane kontaktowe

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Starowiejska 60,08-110 Siedlce
tel. 25- 644-95-62
e-mail: sekretariat@stbs.siedlce.pl
http:// http://www.stbs.siedlce.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dostarczanie przy pomocy sieci telewizji kablowej retransmitowanego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej oraz programów radiowych wraz z konserwacją instalacji w budynkach STBS i UM Siedlce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 710475535

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Starowiejska 60

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25- 644-95-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stbs.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.stbs.siedlce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostarczanie przy pomocy sieci telewizji kablowej retransmitowanego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej oraz programów radiowych wraz z konserwacją instalacji w budynkach STBS i UM Siedlce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b653fd4-c0e8-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00086079

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b653fd4-c0e8-11ee-9897-f6855eb846c0

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
a) Portal dostępowy Urzędu Zamówień Publicznych (e-zamówienia.gov.pl): https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b) Poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@stbs.siedlce.pl (z wyłączeniem składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem 9, 9a, 9b do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem 9, 9a, 9b do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: STBS.PUZ.P1/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostarczanie przy pomocy sieci telewizji kablowej retransmitowanego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej oraz programów radiowych udostępnianych nieodpłatnie najemcom mieszkań w budynkach wielorodzinnych Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz w budynkach komunalnych Miasta Siedlce. Usługa powinna obejmować programy określone w § 1 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 64228000-0 - Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92230000-2 - Usługi kablowej sieci radiowej i telewizyjnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2027-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena ryczałtowa brutto podana w formularzu oferty – załącznik nr 1.
2. Oferty oceniane będą w następujący sposób:

Oferta o najniższej cenie – 100 pkt.
Pozostałe oferty odpowiednio niższe oceny wg wzoru:

cena oferty najniższej x 100
C= ---------------------------------------
cena oferty badanej

C – ilość punków przyznana ocenianej ofercie w ocenianym zakresie robót.

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą oferowaną ceną brutto, która uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych potwierdzającego świadczenie usług telekomunikacyjnych (usługa rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych), o którym mowa w art.10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - prawo telekomunikacyjne.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na dostarczeniu do minimum 20 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy pomocy sieci telewizji kablowej retransmitowanego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej oraz programów radiowych. W przypadku braku wykonania opisanej usługi na rzecz jednego podmiotu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania analogicznej usługi na rzecz kilku podmiotów (zarządców lub wspólnot mieszkaniowych) z tym, że łączna ilość usług powinna obejmować minimum 20 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajduje się minimum 1 100 gniazd odbioru sygnału oraz, że w każdym z budynków sygnał RTV dostarczany jest do minimum 50 % mieszkańców;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 274 Pzp. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia dokumentów:
oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 2 do SWZ;;
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający zgodnie z art. 274 Pzp. przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych:
aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych potwierdzający świadczenie usług telekomunikacyjnych (usługa rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych).
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający zgodnie z art. 274 Pzp. przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych:
wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania; Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w „wykazie wykonanych usług” wykonania co najmniej jednej usługi polegającej na dostarczeniu do minimum 20 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy pomocy sieci telewizji kablowej retransmitowanego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej oraz programów radiowych. W przypadku braku wykonania opisanej usługi na rzecz jednego podmiotu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania analogicznej usługi na rzecz kilku podmiotów (zarządców lub wspólnot mieszkaniowych) z tym, że łączna ilość usług powinna obejmować minimum 20 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajduje się minimum 1 100 gniazd odbioru sygnału oraz, że w każdym z budynków sygnał RTV dostarczany jest do minimum 50 % mieszkańców.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o który mowa w ust. 5 - Załącznik nr 3 do SWZ (składane w ofercie) składa każdy z wykonawców.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy:
Zmiany wynikające z art. 436 ust. 4 b i art. 439 ustawy PZP

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Portal dostępowy Urzędu Zamówień Publicznych (e-zamówienia.gov.pl): https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

wszystkie informacje ujęte są w specyfikacji warunków zamówienia