Przetarg

„Naprawa i konserwacja systemu monitoringu miejskiego składającego się z punktów kamerowych (PK) zlokalizowanych w 18 dzielnicach Warszawy”

01-02-2024, 08:51

Dane kontaktowe

ZAKŁAD OBSŁUGI SYSTEMU MONITORINGU
ul. Młynarska 43/45 ,01-170 Warszawa
tel. (0-22) 277-54-00
e-mail: kontakt@zosm.pl
http:// www.zosm.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Naprawa i konserwacja systemu monitoringu miejskiego składającego się z punktów kamerowych (PK) zlokalizowanych w 18 dzielnicach Warszawy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD OBSŁUGI SYSTEMU MONITORINGU

1.3.) Oddział zamawiającego: ZOSM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015464950

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młynarska 43/45

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-170

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (0-22) 277-54-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@zosm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Naprawa i konserwacja systemu monitoringu miejskiego składającego się z punktów kamerowych (PK) zlokalizowanych w 18 dzielnicach Warszawy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48bf3aa5-c0cb-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00085073

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029533/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Naprawy i konserwacje systemu monitoringu miejskiego Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu składającego się z punktów kamerowych zlokalizowanych w 18 dzielnicach Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zosm.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zosm.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem: https://zosm.eb2b.com.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z
Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę
na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania)
3) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według
Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Zamawiający
zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem
zaufanym do 10MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informnacje zostały zawarte w Rozdziale XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOSM/DWZ/1/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 200000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są naprawy i konserwacje systemu monitoringu miejskiego Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu składającego się z punktów kamerowych (PK) zlokalizowanych w 18 dzielnicach Warszawy, punktów pośrednich (PP) -- zapewniających zdolności transmisyjne dla wysuniętych PK oraz sieci światłowodowej i radiowej wraz z urządzeniami umieszczonymi w lokalnych centrach oglądowych (CO), Komendzie Stołecznej Policji (KSP) i Zakładzie Obsługi Systemu Monitoringu (ZOSM).
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50340000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50343000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo

50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zryczałtowana stawka brutto za usunięcie awarii i konserwacji w punkcie kamerowym (cena nie obejmuje naprawy kamery). W cenie muszą być uwzględnione materiały, robocizna, praca urządzeń i pojazdów itp.

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zryczałtowana stawka brutto za przeniesienie kamery mobilnej typ LTE1/LTE2 i instalacja w nowej lokalizacji lub zdjęcie/ponowna instalacja kamery monitoringu z powodu rozpoczęcia/zakończenia prac remontowych elewacji/dachu itp.

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zryczałtowana stawka brutto za zdjęcie uszkodzonej kamery, dostarczenie do ZOSM, ul. Młynarska 43/45, odebranie sprawnej kamery na wniosek Zamawiającego i jej zawieszenie w PK

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto zsumowanych wartości wszystkich cen jednostkowych części i usług w ramach usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiazanyjest dołączyć do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oświadczenie , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie elektronicznej.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnieubiegających się o zamówienie.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w ofercie, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ-Wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zosm.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-09 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcami w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający dopuści do negocjacji maksymalnie 3 (trzech) Wykonawców. W przypadku gdy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynie więcej ofert, Zamawiający zastosuje wskazane w Rozdziale XX SWZ kryteria oceny ofert.
Wykonawcy (maksymalnie w liczbie 3), którzy otrzymają najwyższą ilość punktów, zostaną zaproszeni do udziału do
negocjacji z zastrzeżeniem, że Zamawiający może odstąpić bez podawania przyczyny, od przeprowadzenia negocjacji