alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

„ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACJI I SERWISU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ, INSTALACJI, SYSTEMÓW ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE.”

31-01-2024, 15:42

Dane kontaktowe

TEATR POLSKI
71-601 ,71-601 Szczecin
e-mail: [email protected]
http:// www.teatrpolski.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACJI I SERWISU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ, INSTALACJI, SYSTEMÓW ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR POLSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Teatr Polski w SZczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000280459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 71-601

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-601

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrpolski.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACJI I SERWISU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ, INSTALACJI, SYSTEMÓW ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b21fa3ad-c03d-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00084451

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00057606/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I UTRZYMANIA W SPRAWNOŚCI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNEJ INSTALACJI I URZĄDZEŃ W BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://teatrpolski.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://teatrpolski.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Teatru Polskiego(https://teatrpolskiszczecin.logintrade.net/). Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. Pzp., podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne , w szczególności w formatach.txt,.rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pd

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/PN/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 900000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług konserwacji i serwisu technicznego urządzeń, instalacji, systemów zainstalowanych w budynku Teatru Polskiego w Szczecinie przy ul. Swarożyca 5.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50341000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium czas reakcji serwisu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wskazanego w ofercie Kierownika Technicznego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w tym :
W zakresie wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że :
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na usłudze serwisu instalacji elektrycznych , teletechnicznych i BMS w budynku stanowiącym obiekt użyteczności publicznej, na kwotę nie mniejszą niż 500 000.00 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto każda. Usługi powinny być realizowane w sposób ciągły, tj. nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy , w przypadku usług nadal wykonywanych, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres trwania każdej usługi nadal wykonywanej będzie nie krótszy niż 12 miesięcy, a wartość już zrealizowanej części każdej usługi nadal wykonywanej nie mniejsza niż 500 000.00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);
2) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat , przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie , wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na wykonywaniu naprawa, konserwacji, serwisu instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 100 000.00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto każda.
3) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat , przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie , wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na obsłudze automatyki sceny w obiektach użyteczności publicznej wyposażonych w system mechanizacji dolnej i górnej sceny, o wartości co najmniej 100 000.00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto każda.
4) dysponuje lub będzie dysponował jedna osoba, pełniąca funkcję Kierownika technicznego, z minimum wyższym wykształceniem technicznym, biegle posługującą się językiem polskim w mowie, piśmie, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. z 2022, poz. 1392 ) G1 powyżej 1kV(w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru ”D” urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne), a także kwalifikacje do eksploatacji agregatów prądotwórczych powyżej 50kW zgodnie ze wskazanym powyżej rozporządzeniem , która to osoba posiada minimum 2 – letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem techników utrzymania obiektu odpowiedzialnym za eksploatacje techniczną obiektu użyteczności publicznej wyposażonego w automatykę budynkową (tj.BMS, p.poż., wentylację i klimatyzację) oraz minimum 2 – letnie doświadczenie z automatyką budynkową nabyte w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a także posiada znajomość systemu BMS.
5) dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą, pełniącą funkcję Technika utrzymania obiektu – Elektryka, z minimum średnim wykształceniem technicznym, biegle posługującą się językiem polskim w mowie i piśmie , posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci G1 powyżej 1kV (w zakresie eksploatacji - „E” i dozoru - „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną) i G2 (w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne), a także kwalifikacje do eksploatacji agregatów prądotwórczych powyżej 50 kW zgodnie ze wskazanym powyżej aktem prawnym;
6) dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą, pełniącą funkcję Technika utrzymania obiektu – HVAC, z minimum średnim wykształceniem technicznym, biegle posługującą się językiem polskim w mowie i piśmie , posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci G1 powyżej 1kV (w zakresie eksploatacji - „E” i dozoru - „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną) i G2 (w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne), a także kwalifikacje do eksploatacji agregatów prądotwórczych powyżej 50 kW zgodnie ze wskazanym powyżej aktem prawnym;
7) dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą, pełniącą funkcję Technika utrzymania obiektu – Automatyka Elektronika, z minimum średnim wykształceniem technicznym, biegle posługującą się językiem polskim w mowie i piśmie, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci G1 powyżej 1kV (w zakresie eksploatacji - „E” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną) i G2 (w zakresie eksploatacji – „E” urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne), a także kwalifikacje do eksploatacji agregatów prądotwórczych powyżej 50 kW zgodnie ze wskazanym powyżej aktem prawnym;
8) dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą, pełniącą funkcję Technika utrzymania obiektu – Sanitarnego, z minimum średnim wykształceniem technicznym, biegle posługującą się językiem polskim w mowie i piśmie, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci G1 powyżej 1kV (w zakresie eksploatacji - „E” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną) i G2 (w zakresie eksploatacji – „E” urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
9) co najmniej jedna z osób wymienionych powyżej posiadać będzie dodatkowo certyfikat kategorii I zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 2065), uprawniający do:
a) kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz
b) instalacji, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, to jest:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone np. wg wzoru w postaci Załącznika nr 7 do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w złożonym uprzednio oświadczeniu, o którym mowa opisanym w Rozdziale VII SWZ, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego- sporządzone wg wzoru w postaci Załącznika nr 8 do SWZ
3) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, sporządzony np. wg wzoru w postaci Załącznika nr 5 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej, określonego w Rozdziale VII pkt. 3 ppkt 1- 3 SWZ;
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony np. wg wzoru w postaci Załącznika nr 6 do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków dotyczących zdolności zawodowej, określonego w Rozdziale VII pkt.3 ppkt 4-9 SWZ.
5) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium.
2. Kwota wymaganego wadium wynosi 13 500 zł.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Teatru Polskiego, tj.: rachunek prowadzony przez Bank Millenium 32 1160 2202 0000 0000 6173 5878 , z podaniem tytułu pozwalającego na identyfikację postępowania, którego dotyczy przelew, np.: „WADIUM: Przetarg pn. „Świadczenie usług konserwacji i serwisu technicznego urządzeń , instalacji, systemów zainstalowanych w budynku Teatru Polskiego w Szczecinie. Nr 1/PN/2024”. Za termin wniesienia wadium uznaje się w takim przypadku chwilę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowany na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (dzień, godzina, minuta składania ofert). Zamawiający zaleca złożenie potwierdzenia wykonania przelewu kwoty wadium wraz z ofertą.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 2, 3 lub 4 powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Gwarancja lub poręczenie musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wymaganego wadium.
8. W przypadku, gdy wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 2, 3 lub 4 powyżej, beneficjentem takich dokumentów musi być Teatr Polski w Szczecinie, a złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy PZP, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rodz. VIII stanowiące załącznik nr 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, wykaz usług głównych, wykaz osób itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
8. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.
10. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
11. Zamawiający oceni, czy sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotów udostępniających zasoby Wykonawcy, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 3 i 4 pkt. 1-9 powyżej, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
12. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodzić wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ, zawierającym projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
2. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści umowy w zakresie i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za zgodą obu stron. Zamawiający dopuszcza także dokonanie zmiany umowy w formie elektronicznej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://teatrpolski- szczecin.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3