Przetarg

Usługi elektryczne na terenie Z/I Gotartów i SP Ostrzeszów / 2024

30-01-2024, 09:21

Dane kontaktowe

"EKO-REGION" sp. z o.o.
Bawełniana 18,97-400 Bełchatów
e-mail: sekretariat@eko-region.pl
http:// www.eko-region.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi elektryczne na terenie Z/I Gotartów i SP Ostrzeszów / 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "EKO-REGION" sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590765381

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bawełniana 18

1.5.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@eko-region.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-region.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi elektryczne na terenie Z/I Gotartów i SP Ostrzeszów / 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1fcd7dd-bf3a-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00077105

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/eko-region

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/eko-region

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje szczegółowo opisane w Rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje szczegółowo opisane w Rozdziale II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje szczegółowo opisane w Rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie następujących obiektów:
a. Zadanie 1 - Zakład/Instalacja ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Gotartowie, gm. Kluczbork.
Przedmiot zamówienia dla każdego zadania został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ i umowy, tj. w Harmonogramie czynności wykonywanych przez Wykonawcę na terenie wskazanym przez ”EKO-REGION” sp. z o.o. – osobno dla każdego zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do 25% wartości zamówienia podstawowego dla każdego zadania, polegających na powtórzeniu usług zawartych w przedmiotowym postępowaniu, tj. wykonaniu przez Wykonawcę bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Zakładu/Instalacji ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Gotartowie, gm. Kluczbork.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Kryterium I:
Cena – maksymalnie 95,00 pkt.
Ocena ofert w tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0,00 do 95,00 pkt.
Kryterium II:
Doświadczenie – maksymalnie 5,00 pkt
Podane przez Wykonawcę doświadczenie będzie oceniany punktowo według następującej skali:
- Za doświadczenie w pełnych latach w świadczeniu usługi polegającej na wykonaniu usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych, co najmniej jednoroczne – 1 pkt,
- Za doświadczenie w pełnych latach w świadczeniu usługi polegającej na wykonaniu usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych, co najmniej dwuletnie – 3 pkt,
- Za doświadczenie w pełnych latach w świadczeniu usługi polegającej na wykonaniu usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych, co najmniej trzyletnie – 5 pkt.
Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest podać jednakowe doświadczenie dla wszystkich zadań, na które składa ofertę.

Łączna suma punktów z kryterium I i łączna suma punktów z kryterium II złoży się na łączną ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w ocenie ofert.
Maksymalna teoretyczna łączna ilość punktów do uzyskania przez oferenta może wynieść: 95,00 pkt (cena) + 5,00 pkt (doświadczenie) = 100,00 pkt.
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie następujących obiektów:
a. Zadanie 2 - Stacja Przeładunkowa ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Ostrzeszowie
przy ul. Ceglarskiej 1a.
Przedmiot zamówienia dla każdego zadania został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ i umowy, tj. w Harmonogramie czynności wykonywanych przez Wykonawcę na terenie wskazanym przez ”EKO-REGION” sp. z o.o. – osobno dla każdego zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do 25% wartości zamówienia podstawowego dla każdego zadania, polegających na powtórzeniu usług zawartych w przedmiotowym postępowaniu, tj. wykonaniu przez Wykonawcę bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Stacji Przeładunkowej ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Ostrzeszowie przy ul. Ceglarskiej 1a.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Kryterium I:
Cena – maksymalnie 95,00 pkt.
Ocena ofert w tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0,00 do 95,00 pkt.
Kryterium II:
Doświadczenie – maksymalnie 5,00 pkt
Podane przez Wykonawcę doświadczenie będzie oceniany punktowo według następującej skali:
- Za doświadczenie w pełnych latach w świadczeniu usługi polegającej na wykonaniu usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych, co najmniej jednoroczne – 1 pkt,
- Za doświadczenie w pełnych latach w świadczeniu usługi polegającej na wykonaniu usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych, co najmniej dwuletnie – 3 pkt,
- Za doświadczenie w pełnych latach w świadczeniu usługi polegającej na wykonaniu usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych, co najmniej trzyletnie – 5 pkt.
Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest podać jednakowe doświadczenie dla wszystkich zadań, na które składa ofertę.

Łączna suma punktów z kryterium I i łączna suma punktów z kryterium II złoży się na łączną ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w ocenie ofert.
Maksymalna teoretyczna łączna ilość punktów do uzyskania przez oferenta może wynieść: 95,00 pkt (cena) + 5,00 pkt (doświadczenie) = 100,00 pkt.
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a). Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualnie obowiązujące świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - dokumenty dla osób wykonujących czynności określone w umowie i jej załącznikach, tj. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego SEP pracowników na stanowisku Eksploatacji i Dozoru dla Grupy 1 i Grupy 2 uprawniające do pomiarów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (G1) oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (G2).
b). Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:
Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj. wykonywanie bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie zakładu przemysłowego lub budynku biurowego lub socjalno-biurowego (wykaz z podaniem jej wartości netto, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców), poświadczonej pozytywną referencją inwestora lub innymi dokumentami, o wartości wskazanej poniżej:
Zadanie nr 1: Z/I Gotartów - minimum 45 000,00 zł,
Zadanie nr 2: SP Ostrzeszów - minimum 21 000,00 zł.
Uwaga: Jeśli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedno zadanie to musi przedstawić wykaz, co najmniej jednej usługi, której wartość będzie, co najmniej równa sumie wartości zadań, na które składa ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków szczegółowo opisany w Rozdziale X SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków szczegółowo opisany w Rozdziale X SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Treść umowy i przesłanki jej zmiany zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/eko-region

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-16 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający przed złożeniem oferty wymaga od Wykonawców przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonania przedmiotu zamówienia, która jest niezbędna celem prawidłowego przygotowania oferty.
1). Wizja ma służyć sprawdzeniu miejsca i warunków wykonania przedmiotu zamówienia.
2). Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej w dniu 05.02.2024r.:
a) o godzinie 09:00 w Zakładzie/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o. o. w Gotartowie, gm. Kluczbork (zbiórka osób biorących udział w wizji lokalnej w budynku biurowym),
b) o godzinie 12:00 w Stacji Przeładunkowej "EKO-REGION" sp. z o. o. w Ostrzeszowie, przy ul. Ceglarskiej 1a.
3). Wykonawcy, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogą uczestniczyć w wizji lokalnej w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, mogą odbyć wizję w dniu 07.02.2024r.:
a) o godzinie 09:00 w Zakładzie/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o. o. w Gotartowie, gm. Kluczbork (zbiórka osób biorących udział w wizji lokalnej w budynku biurowym),
b) o godzinie 12:00 w Stacji Przeładunkowej "EKO-REGION" sp. z o. o. w Ostrzeszowie, przy ul. Ceglarskiej 1a (zbiórka osób biorących udział w wizji lokalnej w budynku biurowym).
4). Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu chęć przeprowadzenia wizji lokalnej najpóźniej na jeden dzień przed terminem wizji pisemnie na adres e-mail: sekretariat@eko-region.pl.
5). Wykonawca otrzyma potwierdzenie odbycia wizji lokalnej u Zamawiającego podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego stanowiące załącznik nr 11 do SWZ.
6). Zamawiający nie udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców podczas wizji lokalnej.
7). Oferta Wykonawcy, który przed złożeniem oferty nie przeprowadzi wizji lokalnej, zostanie przez Zamawiającego odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy PZP.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
a) w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).