alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Zakup monitorów wizyjnych

05-09-2023, 14:32

Dane kontaktowe

Telewizja Polska S.A.
J.P. Woronicza 17,00-999 Warszawa
e-mail: [email protected]
http:// www.tvp.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup monitorów wizyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Telewizja Polska S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01041897300000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J.P. Woronicza 17

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-999

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

media

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup monitorów wizyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6d9f3a5-4590-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00382360

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tvp.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tvp.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których
mowa SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej
dalej „Platformą” – pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
3. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf
4. Wymagania sprzętowoaplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie znajdują się pod adresem: https://przetargi.tvp.pl/.
5. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza w zakładce „Załączniki”.
6. Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z
ofertą.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu – po zalogowaniu się na Platformie – musi uruchomić polecenie „Zgłoś się
do udziału w postępowaniu”.
8. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem
z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.5 SWZ), Wykonawca korzysta z zakładki
„Komunikacja/Korespondencja”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
9. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych
razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO
– informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, udostępnionych w treści dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jest Telewizja Polska S.A. (TVP) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Jeżeli
Wykonawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osoby prawnej, dalej używane określenie „Wykonawca”
ma zastosowanie do osób reprezentujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną.
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z uczestnictwem w
postępowaniu.
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, a następnie będą przechowywane, zgodnie
z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Wykonawca posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych jego dotyczących:
4.1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie przez TVP obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, TVP może żądać od Wykonawcy wskazania
dodatkowych informacji:
4.1.1. mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu,
4.1.2. mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4.2. prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
4.3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); 4.4. prawo do ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
4.5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jego
dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez TVP można kontaktować się mailowo, pod adresem [email protected], a także
pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora
Ochrony Danych”.
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z przepisów tej ustawy.
7. Dane Wykonawcy nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, osobom i podmiotom na podstawie przepisów Ustawy oraz podmiotom świadczącym usługi dla TVP z zakresu
pomocy prawnej, a także powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie zgodnie z art. 28 RODO podmiotom
świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TITT/71/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup monitorów wizyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ – zwanych dalej „Wzorem umowy”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32323000-3 - Monitory wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Karty katalogowe/ techniczne producenta (wraz z tłumaczeniem na język polski zgodnie z pkt 9.5 SWZ) dla monitora typu 1 i monitora typu 2 na potwierdzenie, że oferowane urządzenia typu 1 i typu 2 spełniają wymagania Zamawiającego zawarte odpowiednio:
a. Rodzaj panelu, o czym mowa w p. 3.1. OPZ,
b. Rozmiar obrazu (przekątna), o której mowa w p. 3.2. OPZ,
c. Proporcje obrazu, o których mowa w p. 3.3. OPZ,
d. Rozdzielczość matrycy, o czym mowa w p. 3.5. OPZ,
e. Wspierane standardy przebiegu funkcji EOTF, o czym mowa w p. 3.6 OPZ,
f. Obsługa przestrzeni barwnych, o której mowa w p. 3.9. OPZ,
g. Posiadanie przez monitor wejścia BNC SDI, oraz możliwości przyjęcia
wskazanych sygnałów, zgodnie z p. 3.10. OPZ,
h. Posiadanie przez monitor wyjścia BNC SDI, zgodnie z p. 3.12. OPZ,
i. Obsługa sygnałów wejściowych, zgodnie z wymaganiem w p. 3.14. OPZ,
stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru umowy.
Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu zgodnie z art. 107 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty katalogowe/ techniczne producenta dla monitora typu 1 i monitora typu 2 zawierające wymagania Zamawiającego zawarte odpowiednio:
a. Rodzaj panelu, o czym mowa w p. 3.1. OPZ,
b. Rozmiar obrazu (przekątna), o której mowa w p. 3.2. OPZ,
c. Proporcje obrazu, o których mowa w p. 3.3. OPZ,
d. Rozdzielczość matrycy, o czym mowa w p. 3.5. OPZ,
e. Wspierane standardy przebiegu funkcji EOTF, o czym mowa w p. 3.6 OPZ,
f. Obsługa przestrzeni barwnych, o której mowa w p. 3.9. OPZ,
g. Posiadanie przez monitor wejścia BNC SDI, oraz możliwości przyjęcia
wskazanych sygnałów, zgodnie z p. 3.10. OPZ,
h. Posiadanie przez monitor wyjścia BNC SDI, zgodnie z p. 3.12. OPZ,
i. Obsługa sygnałów wejściowych, zgodnie z wymaganiem w p. 3.14. OPZ,
stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

18.3 Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 12 Wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://tvp.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie pozostałe informacje zawiera SWZ.