alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego o część warsztatowo konferencyjną - ETAP V

15-05-2023, 10:17

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego
- ,28-236 Sichów Duży
tel. 15 864 73 22
fax. 15864 73 24
e-mail: [email protected]
http:// http://zsckrsichow.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego o część warsztatowo konferencyjną - ETAP V

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292375274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: -

1.5.2.) Miejscowość: Sichów Duży

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-236

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 864 73 22

1.5.8.) Numer faksu: 15864 73 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsckrsichow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego o część warsztatowo konferencyjną - ETAP V

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51449914-f0aa-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215158

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00111689/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego o część warsztatowo konferencyjną - ETAP V

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/766019

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/766019

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wnioski, zawiadomienia i informacje, a w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń i dokumentów, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Open nexus https://platformazakupowa.pl/transakcja/766019
2. W sytuacjach awaryjnych, tzn. w przypadku awarii w/w środków komunikacji, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: [email protected]
Uwaga: nie dotyczy to składania i zmiany oferty, gdyż ofertę wraz z załącznikami składa się tylko za pośrednictwem platformy zakupowej Open nexus.
3. Oferty, oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
• kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
• podpisem zaufanym lub
• podpisem osobistym.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Open nexus dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXIV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSCKR-221/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego o część warsztatowo konferencyjną – ETAP V”.

2. Zakres prac obejmuje roboty budowlane wraz z dostawą, wykonaniem, montażem i uruchomieniem wszystkich elementów wyposażenia i sprzętu w auli wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi, przeprowadzenie instruktażu dla pracowników w zakresie przedstawionym w umowie i SOPZ wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych i serwisowych, na warunkach i w zakresie opisanych
w dokumentach postępowania.


3. Wykonawca w ramach wykonania umowy, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, biorąc pod uwagę wymogi dla przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie do kompleksowego wyposażenia w szczególności:
a) System audio wizualny z dostawą, montażem i uruchomieniem.
i) System projekcji obrazu,
ii) System centralnego sterowania,
iii) System wideokonferencyjny,
iv) System nagłośnienia
b) System klimatyzacji z dostawą, montażem i uruchomieniem.
c) System rolet zaciemniających z dostawą, montażem i uruchomieniem.
d) Krzesła audytoryjne z dostawą i montażem.
e) Wykładzina z dostawą i ułożeniem.
f) Winda dla niepełnosprawnych z dostawa, montażem i uruchomieniem oraz badaniem rejestracyjnym przez Urząd Dozoru Technicznego.
g) Dodatkowe niezbędne wyposażenie, tj. urządzenia peryferyjne, wyposażenie rozdzielni elektrycznej, stół prezydialny, mównica
h) Wykonanie instalacji i okablowania elektrycznego, sygnałowego i sieciowego wszystkich systemów.
i) Wykonanie niezbędnych prac przygotowawczo – budowlanych, po montażowych.
j) Wykonanie pełnej dokumentacji niezbędnej do odbioru budynku do użytkowania przez instytucje wymagane przez prawo budowlane.
k) Przeprowadzenie szkolenia z obsługi zamontowanych urządzeń.
l) Wszelki instalacje, systemy należy wykonać zgodnie z przepisami, normami, wiedzą techniczną oraz najnowszymi standardami technicznymi.

4. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:

a) Załączniku nr 2 do SWZ –SOPZ,
b) Załączniku nr 12 Projekt budowlany
c) Załączniku nr 13 Przedmiar robót
d) Załączniku nr 14 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o przedmiar robót.

6. Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie robót budowlanych w ofercie powinien opierać się na zakresie wskazanym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości
w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej.


7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów
i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały lub urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Wykonawca, który oferuje materiały lub urządzenia równoważne zobowiązany jest wykazać w ofercie, że spełniają one wymagania Zamawiającego.

8. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności winno odbyć się w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 - 107 ustawy Pzp.


9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac
z dokumentacją projektową.

10. Przedmiotowe zamówienie, uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert:
cena - 60%
okres gwarancji i rękojmi roboty budowlane - 20%
okres gwarancji i rękojmi na sprzęt wskazany w załączniku nr 1 do oferty - 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na sprzęt dostarczony

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj.:
• kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie,
• co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży elektrycznej spełniającą następujące wymagania: posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednego zamówienia obejmującego w swym zakresie między innymi dostawę
i uruchomienie systemu sterowania, obejmującego min. Sterowanie
i zarządzanie urządzeniami, oświetleniem, o wartości min. 500 000,00 zł brutto,
• co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży instalacyjnej tj. wod-kan, c.o. wentylacji
i klimatyzacji, instalacji gazowej posiadający ważne uprawnienia budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie,
Osoby wskazane w niniejszym punkcie mogą pełnić łącznie maksymalnie dwie funkcje w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.
b) posiadają niezbędne doświadczenie, tzn.:
• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto;
• w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną dostawę obejmującą dostawę
i uruchomienie systemu sterowania, obejmującego min. Sterowanie
i zarządzanie urządzeniami, oświetleniem o wartości minimum 500 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg. wzoru lub na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty/oświadczenia (podmiotowe środki dowodowe) składane na wezwanie Zamawiającego:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych wg wzorów lub na formularzach stanowiących załącznik do SWZ:

a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ
c) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; załącznik nr 8 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty,
o których mowa w ust. 2.1 lit. a-c), Wykonawcy mogą złożyć wspólnie.
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 2.1.b-c), liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, - załącznika nr 11 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw (sprzętu wskazanego w załączniku nr 1 do oferty) z wyganiamy określonymi w SOPZ, tj. szczegółowego opisu oferowanego sprzętu/urządzeń, z podaniem marki, modelu, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów technicznych. Wykonawca może wykorzystać załącznik nr 1 do Oferty.Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ wraz z załącznikiem nr 1 i 2 do oferty;

2) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, traktujące o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ,
• Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert,
• Oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca,
- podmiot udostępniający zasoby, w zakresie w jakim go dotyczy (jeżeli dotyczy)
- każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);

3) stosowne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),

• w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie,
• pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w obrocie prawnym,

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), według wzoru - załącznik nr 5 do SWZ
Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców
o udzielenie zamówienia.

6) wadium.

7) przedmiotowe środki dowodowe.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),

2. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 30.05.2023r do godz. 10.00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
06 1010 1238 0860 1713 9134 0000 z dopiskiem „Wadium – „Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego o część warsztatowo konferencyjną – ETAP V”.

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w postaci elektronicznej poprzez załączenie oryginału dokumentu wadialnego najpóźniej w terminie składania ofert. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

7. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2)–4) muszą uwzględniać postanowienia art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołane i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.

8. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
1) dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w:
a) oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej,
lub
b) elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby posiadającej uprawnienia notariusza;
c) w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
2) pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
3) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z Pełnomocnikiem;
4) informacje dotyczące składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia podmiotowych środków dowodowych w ramach przedmiotowego zamówienia; zostały określone w Części VIII SWZ;
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane
w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących; a także muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane w SWZ (w stosunku do każdego konsorcjanta bada się te przesłanki oddzielnie), z tym, że ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolności techniczne lub zawodowe oceniane będą łącznie.
6) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8) W przypadku, o którym mowa w pkt 7 i 8, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (wg. wzoru lub na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
9) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10)Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/766019

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30