Przetarg

Świadczenie usług serwisu i przeglądu instalacji oraz urządzeń w budynkach Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie

10-03-2023, 16:46

Dane kontaktowe

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 67,03-401 Warszawa
e-mail: zamowienia@szpitalpraski.pl
http:// https://www.szpitalpraski.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług serwisu i przeglądu instalacji oraz urządzeń w budynkach Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012298823

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Solidarności 67

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-401

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalpraski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalpraski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług serwisu i przeglądu instalacji oraz urządzeń w budynkach Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d216f06e-bf54-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131138

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037143/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.4 Świadczenie usługi serwisu i przeglądu instalacji oraz urządzeń w budynkach Szpitala

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpraski/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpraski/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpraski/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określony w ROZDZIALE III, ust. 9

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/6/SERWIS BUDYNKÓW/2023/BZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w następujących załącznikach do SWZ: Załączniku nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia), Załączniku nr 8 (Postanowienia umowne - projekt).

WIZJA LOKALNA: zgodnie z art. 134 Ustawy Pzp Zamawiający informuje o konieczności dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej, miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia przez Wykonawcę i oszacowania na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty. Dokonanie wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający wyznacza dwa terminy wizji lokalnej (pierwszy w dniu 15.03.2022 r. o godzinie 10:00 przed wejściem do budynku głównego Szpitala od strony Alei Solidarności 67, drugi w dniu 16.03.2022 r. o godzinie 10:00 przed wejściem do budynku). Każdy z Wykonawców winien zgłosić zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej na min. jeden dzień przed terminem na e-mail sekretariat@szpitalpraski.pl oraz na platformie zakupowej prowadzonego postępowania https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpraski/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w godzinach 15:00 – 7:00 dla dni roboczych oraz w ciągu 24h dla dni wolnych od pracy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, rozumiane jako podmiotowe dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. na sumę gwarancyjną wynoszącą min. 800 000,00 zł;
- zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek
za spełniony jeżeli:
- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje minimum 2 usługi polegające na wykonaniu usług serwisowych i utrzymania instalacji budynków tożsamych jakościowo i technologicznie do posiadanych przez Zamawiającego (dot. w szczególności systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów p.poż, instalacji elektrycznej, instalacji niskich prądów, instalacji sanitarnej, systemu kontroli dostępu monitoringu, instalacji tlenowych) o wartości minimum 250 000,00 zł (brutto) każda (wartość zawartych umów, jeśli jest wartością nie podlegającą zmianie lub szacunkowy koszt wykonania umowy w okresie jej obowiązywania, jeśli umowa została zawarta na ceny jednostkowe).
W przypadku usług określonych w innych walutach do przeliczenia wartości będzie się przyjmowało kurs NBP z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji.
- Wykonawca będzie dysponował osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz.828 z późniejszymi zmianami), tj:
• dysponuje min. 3 osobami, posiadającymi uprawnienia elektroenergetyczne (SEP) Grupa 1 w specjalności elektroenergetycznej do 1 kV na stanowisku eksploatacji i min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia elektroenergetyczne (SEP) Grupa 1 w specjalności elektroenergetycznej do 1 kV na stanowisku dozoru, lub budowlane oraz min. 1 osobą która odbyła szkolenie systemu SSP i DSO,
• dysponuje min. 3 osobami, posiadającymi uprawnienia ciepłownicze (SEP) Grupa 2 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło na stanowisku eksploatacji i min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia ciepłownicze (SEP) Grupa 2 urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło na stanowisku dozoru,
• dysponuje min. 3 osobami, posiadającymi uprawnienia gazowe (SEP) Grupa 3 urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe na stanowisku eksploatacji i min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia ciepłownicze (SEP) Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe na stanowisku dozoru,
• dysponuje min. 3 osobami posiadającymi aktualny certyfikat dla personelu FGAZ w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
• Wykonawca dysponuje aktualnym Certyfikatem dla przedsiębiorcy F GAZ,
• dysponuje osobami lub firmami współpracującymi zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą wykonywać zamówienie, zgodnie z wytycznymi Polskich Norm i aprobatami technicznymi, dostawców/gwarantów poszczególnych systemów i urządzeń, tak aby spełnić wymagania gwarancyjne

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia wstępnego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

Zamawiający wymaga również załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
- art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;



Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
- oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2021, poz. 275 z późn zm., t.j. z dnia 2021.02.11), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ;
- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

- dokument potwierdzający (polisa OC), zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VIII SWZ że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą min. 800 000,00 zł;
- Wykaz usług, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VIII SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SWZ,
- Aktualny Certyfikat dla przedsiębiorcy F – GAZ,
- Wykaz osób, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VIII SWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 7 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie elektronicznej,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia,
3) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

Wykonawcy przedstawiają pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Rozdział XI SWZ określa formy dokumentów, również dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawcy przed zawarciem umowy zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian został określony w projekcie umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpraski/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-20 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-18