alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

KPN/1/2023 Dostawa systemu do telemetrii zwierząt

19-01-2023, 12:11

Dane kontaktowe

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Chałubińskiego 23,58-570 Jelenia Góra
tel. (075) 75 537 26
fax. (075) 75 533 48
e-mail: [email protected]
http:// www.kpnmab.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
KPN/1/2023 Dostawa systemu do telemetrii zwierząt

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021781314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-570

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: (075) 75 537 26

1.5.8.) Numer faksu: (075) 75 533 48

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpnmab.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KPN/1/2023 Dostawa systemu do telemetrii zwierząt

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c2ff7ee-97dc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044274

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043499/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa systemu do telemetrii zwierząt

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c2ff7ee-97dc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje na temat wymagań technicznych oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23; 58-570 Jelenia Góra, tel. 75 75 537 26, adres mail: [email protected];
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze jest: Leszek Wierzbicki; [email protected];
3) Wskazane dane osobowe przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie prowadzonym na KPN/1/2023 „Dostawa systemu do telemetrii zwierząt” w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
5) Wskazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) Jednocześnie KPN przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KPN/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr I: Obroże z nadajnikami logery gps-gsm ze zdalnym przesyłem danych i ładowarka solarną - dedykowane dla jelenia szlachetnego C.elaphus – 8 sztuk wraz z abonamentem 20 m-cy, ,

4.2.6.) Główny kod CPV: 32441000-6 - Sprzęt telemetryczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

W okresie 3 lat od udzielonego zamówienia podstawowego jest planowane udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 pkt 1 ppkt 8

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Zasady oceny ofert w kryterium „Cena” w PLN – waga 60%:
a) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
b) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach;
c) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert
C - cena brutto oferty badanej

B. Zasady oceny ofert w kryterium „Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery)” (G)- waga 15%:
a) znaczenie kryterium - 15% (0,15);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery) ”:

- 2 lata gwarancji - 0 punktów,
- 3 lata gwarancji – 5 punktów,
- 4 lat gwarancji - 10 punktów,
- 5 lat gwarancji i więcej - 15 punktów,

Wymagana gwarancja wynosi: 2 lata, okres gwarancji powyżej 5 lat nie będzie wyżej punktowany.
G(x)=(H(x) /H(max)) x 0,15 x 100
Gdzie:
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za czas gwarancji

H (x) – Czas gwarancji w ofercie ocenianej
H(max) – Czas gwarancji w ofercie z najwyższą liczbą lat ”

C. Zasady oceny ofert w kryterium „Termin wykonania - waga 25%:

a) znaczenie kryterium - 25% (0,25);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin wykonania”:

- do 30 dni od daty podpisania umowy – 20 punktów
- 31 dni do 35 dni – 15 punktów,
- powyżej 35 dni do 45 dni- 10 punktów,

T(x)=(H(x) /H(max)) x 0,25 x 100
Gdzie:
T(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za termin dostawy

H (x) –ilość punktów za termin dostawy w ofercie ocenianej
H(max) – ilość punktów za termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem ”


Oferta oceniana będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym terminu wykonania zamówienia liczonego od dnia podpisania umowy,

UWAGA: termin wykonania nie może być dłuższy niż 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania

S- ogólna suma za kryterium „cena”, „gwarancja na nadajniki telemetryczne” i „termin wykonania”:
S = Lcena) + G(x)+ T(x)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery)

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania - dostawy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr II: Obroże z nadajnikami logery gps-gsm ze zdalnym przesyłem danych- dedykowane dla dzika euroazjatyckiego S.scrofa 6 sztuk, wraz z abonamentem 20 m-cy

4.2.6.) Główny kod CPV: 32441000-6 - Sprzęt telemetryczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

W okresie 3 lat od udzielonego zamówienia podstawowego jest planowane udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 pkt 1 ppkt 8

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Zasady oceny ofert w kryterium „Cena” w PLN – waga 60%:
a) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
b) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach;
c) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert
C - cena brutto oferty badanej

B. Zasady oceny ofert w kryterium „Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery)” (G)- waga 15%:
a) znaczenie kryterium - 15% (0,15);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery) ”:

- 2 lata gwarancji - 0 punktów,
- 3 lata gwarancji – 5 punktów,
- 4 lat gwarancji - 10 punktów,
- 5 lat gwarancji i więcej - 15 punktów,

Wymagana gwarancja wynosi: 2 lata, okres gwarancji powyżej 5 lat nie będzie wyżej punktowany.
G(x)=(H(x) /H(max)) x 0,15 x 100
Gdzie:
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za czas gwarancji

H (x) – Czas gwarancji w ofercie ocenianej
H(max) – Czas gwarancji w ofercie z najwyższą liczbą lat ”

C. Zasady oceny ofert w kryterium „Termin wykonania - waga 25%:

a) znaczenie kryterium - 25% (0,25);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin wykonania”:

- do 30 dni od daty podpisania umowy – 20 punktów
- 31 dni do 35 dni – 15 punktów,
- powyżej 35 dni do 45 dni- 10 punktów,

T(x)=(H(x) /H(max)) x 0,25 x 100
Gdzie:
T(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za termin dostawy

H (x) –ilość punktów za termin dostawy w ofercie ocenianej
H(max) – ilość punktów za termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem ”


Oferta oceniana będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym terminu wykonania zamówienia liczonego od dnia podpisania umowy,

UWAGA: termin wykonania nie może być dłuższy niż 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania

S- ogólna suma za kryterium „cena”, „gwarancja na nadajniki telemetryczne” i „termin wykonania”:
S = Lcena) + G(x)+ T(x)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery)

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania - dostawy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr III: Obroże z nadajnikami logery gps-gsm ze zdalnym przesyłem danych i ładowarka solarną - dedykowane dla wilka szrego C.lupus – 2 sztuki raz z abonamentem 20 m-cy,

4.2.6.) Główny kod CPV: 32441000-6 - Sprzęt telemetryczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

W okresie 3 lat od udzielonego zamówienia podstawowego jest planowane udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 pkt 1 ppkt 8

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Zasady oceny ofert w kryterium „Cena” w PLN – waga 60%:
a) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
b) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach;
c) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert
C - cena brutto oferty badanej

B. Zasady oceny ofert w kryterium „Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery)” (G)- waga 15%:
a) znaczenie kryterium - 15% (0,15);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery) ”:

- 2 lata gwarancji - 0 punktów,
- 3 lata gwarancji – 5 punktów,
- 4 lat gwarancji - 10 punktów,
- 5 lat gwarancji i więcej - 15 punktów,

Wymagana gwarancja wynosi: 2 lata, okres gwarancji powyżej 5 lat nie będzie wyżej punktowany.
G(x)=(H(x) /H(max)) x 0,15 x 100
Gdzie:
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za czas gwarancji

H (x) – Czas gwarancji w ofercie ocenianej
H(max) – Czas gwarancji w ofercie z najwyższą liczbą lat ”

C. Zasady oceny ofert w kryterium „Termin wykonania - waga 25%:

a) znaczenie kryterium - 25% (0,25);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin wykonania”:

- do 30 dni od daty podpisania umowy – 20 punktów
- 31 dni do 35 dni – 15 punktów,
- powyżej 35 dni do 45 dni- 10 punktów,

T(x)=(H(x) /H(max)) x 0,25 x 100
Gdzie:
T(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za termin dostawy

H (x) –ilość punktów za termin dostawy w ofercie ocenianej
H(max) – ilość punktów za termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem ”


Oferta oceniana będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym terminu wykonania zamówienia liczonego od dnia podpisania umowy,

UWAGA: termin wykonania nie może być dłuższy niż 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania

S- ogólna suma za kryterium „cena”, „gwarancja na nadajniki telemetryczne” i „termin wykonania”:
S = Lcena) + G(x)+ T(x)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery)

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania - dostawy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr IV: Obroże z nadajnikami logery gps-gsm ze zdalnym przesyłem danych- dedykowane dla lisa rudego V.vulpes - 5 sztuk raz z abonamentem 20 m-cy,

4.2.6.) Główny kod CPV: 32441000-6 - Sprzęt telemetryczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

W okresie 3 lat od udzielonego zamówienia podstawowego jest planowane udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 pkt 1 ppkt 8

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Zasady oceny ofert w kryterium „Cena” w PLN – waga 60%:
a) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
b) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach;
c) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert
C - cena brutto oferty badanej

B. Zasady oceny ofert w kryterium „Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery)” (G)- waga 15%:
a) znaczenie kryterium - 15% (0,15);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery) ”:

- 2 lata gwarancji - 0 punktów,
- 3 lata gwarancji – 5 punktów,
- 4 lat gwarancji - 10 punktów,
- 5 lat gwarancji i więcej - 15 punktów,

Wymagana gwarancja wynosi: 2 lata, okres gwarancji powyżej 5 lat nie będzie wyżej punktowany.
G(x)=(H(x) /H(max)) x 0,15 x 100
Gdzie:
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za czas gwarancji

H (x) – Czas gwarancji w ofercie ocenianej
H(max) – Czas gwarancji w ofercie z najwyższą liczbą lat ”

C. Zasady oceny ofert w kryterium „Termin wykonania - waga 25%:

a) znaczenie kryterium - 25% (0,25);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin wykonania”:

- do 30 dni od daty podpisania umowy – 20 punktów
- 31 dni do 35 dni – 15 punktów,
- powyżej 35 dni do 45 dni- 10 punktów,

T(x)=(H(x) /H(max)) x 0,25 x 100
Gdzie:
T(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za termin dostawy

H (x) –ilość punktów za termin dostawy w ofercie ocenianej
H(max) – ilość punktów za termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem ”


Oferta oceniana będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym terminu wykonania zamówienia liczonego od dnia podpisania umowy,

UWAGA: termin wykonania nie może być dłuższy niż 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania

S- ogólna suma za kryterium „cena”, „gwarancja na nadajniki telemetryczne” i „termin wykonania”:
S = Lcena) + G(x)+ T(x)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery)

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania - dostawy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr V: Obroże z nadajnikami logery gps-gsm ze zdalnym przesyłem danych- dedykowane dla kuny leśnej/kuny domowej Martes sp. – 5 sztuk raz z abonamentem 20 m-cy,

4.2.6.) Główny kod CPV: 32441000-6 - Sprzęt telemetryczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

W okresie 3 lat od udzielonego zamówienia podstawowego jest planowane udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 pkt 1 ppkt 8

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Zasady oceny ofert w kryterium „Cena” w PLN – waga 60%:
a) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
b) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach;
c) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert
C - cena brutto oferty badanej

B. Zasady oceny ofert w kryterium „Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery)” (G)- waga 15%:
a) znaczenie kryterium - 15% (0,15);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery) ”:

- 2 lata gwarancji - 0 punktów,
- 3 lata gwarancji – 5 punktów,
- 4 lat gwarancji - 10 punktów,
- 5 lat gwarancji i więcej - 15 punktów,

Wymagana gwarancja wynosi: 2 lata, okres gwarancji powyżej 5 lat nie będzie wyżej punktowany.
G(x)=(H(x) /H(max)) x 0,15 x 100
Gdzie:
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za czas gwarancji

H (x) – Czas gwarancji w ofercie ocenianej
H(max) – Czas gwarancji w ofercie z najwyższą liczbą lat ”

C. Zasady oceny ofert w kryterium „Termin wykonania - waga 25%:

a) znaczenie kryterium - 25% (0,25);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin wykonania”:

- do 30 dni od daty podpisania umowy – 20 punktów
- 31 dni do 35 dni – 15 punktów,
- powyżej 35 dni do 45 dni- 10 punktów,

T(x)=(H(x) /H(max)) x 0,25 x 100
Gdzie:
T(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za termin dostawy

H (x) –ilość punktów za termin dostawy w ofercie ocenianej
H(max) – ilość punktów za termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem ”


Oferta oceniana będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym terminu wykonania zamówienia liczonego od dnia podpisania umowy,

UWAGA: termin wykonania nie może być dłuższy niż 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania

S- ogólna suma za kryterium „cena”, „gwarancja na nadajniki telemetryczne” i „termin wykonania”:
S = Lcena) + G(x)+ T(x)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery)

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania - dostawy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr VI: Nadajniki telemetryczne logery gps-gsm ze zdalnym przesyłem danych i ładowarka solarną - dedykowane dla bielika H.albicilla i bociana białego C.ciconia – 3 sztuki wraz z abonamentem 20 m-cy

4.2.6.) Główny kod CPV: 32441000-6 - Sprzęt telemetryczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

W okresie 3 lat od udzielonego zamówienia podstawowego jest planowane udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 pkt 1 ppkt 8

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Zasady oceny ofert w kryterium „Cena” w PLN – waga 60%:
a) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
b) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach;
c) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert
C - cena brutto oferty badanej

B. Zasady oceny ofert w kryterium Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery) (G)- waga 15%:
a) znaczenie kryterium - 15% (0,15);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery) ”:

- 2 lata gwarancji - 0 punktów,
- 3 lata gwarancji – 5 punktów,
- 4 lat gwarancji - 10 punktów,
- 5 lat gwarancji i więcej - 15 punktów,

Wymagana gwarancja wynosi: 2 lata, okres gwarancji powyżej 5 lat nie będzie wyżej punktowany.
G(x)=(H(x) /H(max)) x 0,15 x 100
Gdzie:
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za czas gwarancji

H (x) – Czas gwarancji w ofercie ocenianej
H(max) – Czas gwarancji w ofercie z najwyższą liczbą lat ”

C. Zasady oceny ofert w kryterium „Termin wykonania - waga 25%:

a) znaczenie kryterium - 25% (0,25);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin wykonania”:

- do 14 dni od daty podpisania umowy – 25 punktów
- od 15 dni do 21 dni – 15 punktów,
T(x)=(H(x) /H(max)) x 0,25 x 100
Gdzie:
T(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za termin dostawy

H (x) – ilość punktów za termin dostawy w ofercie ocenianej
H(max) – ilość punktów za termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem


Oferta oceniana będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym terminu wykonania zamówienia liczonego od dnia podpisania umowy,

UWAGA: termin wykonania nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowyS- ogólna suma za kryterium „cena”, „gwarancja na nadajniki telemetryczne” i „termin wykonania”:
S = Lcena) + G(x)+ T(x)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania – dostawy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr VII: Nadajniki telemetryczne logery gps-gsm ze zdalnym przesyłem danych i ładowarka solarną - dedykowane dla jastrzębia A.gentilis, kruka C.corax, sokola wędrownego (samica) F.peregrinus – 5 sztuki raz z abonamentem 20 m-cy

4.2.6.) Główny kod CPV: 32441000-6 - Sprzęt telemetryczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

W okresie 3 lat od udzielonego zamówienia podstawowego jest planowane udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 pkt 1 ppkt 8

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Zasady oceny ofert w kryterium „Cena” w PLN – waga 60%:
a) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
b) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach;
c) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert
C - cena brutto oferty badanej

B. Zasady oceny ofert w kryterium Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery) (G)- waga 15%:
a) znaczenie kryterium - 15% (0,15);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery) ”:

- 2 lata gwarancji - 0 punktów,
- 3 lata gwarancji – 5 punktów,
- 4 lat gwarancji - 10 punktów,
- 5 lat gwarancji i więcej - 15 punktów,

Wymagana gwarancja wynosi: 2 lata, okres gwarancji powyżej 5 lat nie będzie wyżej punktowany.
G(x)=(H(x) /H(max)) x 0,15 x 100
Gdzie:
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za czas gwarancji

H (x) – Czas gwarancji w ofercie ocenianej
H(max) – Czas gwarancji w ofercie z najwyższą liczbą lat ”

C. Zasady oceny ofert w kryterium „Termin wykonania - waga 25%:

a) znaczenie kryterium - 25% (0,25);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin wykonania”:

- do 14 dni od daty podpisania umowy – 25 punktów
- od 15 dni do 21 dni – 15 punktów,
T(x)=(H(x) /H(max)) x 0,25 x 100
Gdzie:
T(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za termin dostawy

H (x) – ilość punktów za termin dostawy w ofercie ocenianej
H(max) – ilość punktów za termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem


Oferta oceniana będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym terminu wykonania zamówienia liczonego od dnia podpisania umowy,

UWAGA: termin wykonania nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowyS- ogólna suma za kryterium „cena”, „gwarancja na nadajniki telemetryczne” i „termin wykonania”:
S = Lcena) + G(x)+ T(x)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania – dostawy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr VIII: Nadajniki telemetryczne logery gps-gsm ze zdalnym przesyłem danych i ładowarka solarną - dedykowane dla jastrzębia (samiec) A.gentilis sokoła wędrownego (samiec) F.peregrinus – 2 sztuki raz z abonamentem 20 m-cy

4.2.6.) Główny kod CPV: 32441000-6 - Sprzęt telemetryczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

W okresie 3 lat od udzielonego zamówienia podstawowego jest planowane udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 pkt 1 ppkt 8

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Zasady oceny ofert w kryterium „Cena” w PLN – waga 60%:
a) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
b) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach;
c) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert
C - cena brutto oferty badanej

B. Zasady oceny ofert w kryterium Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery) (G)- waga 15%:
a) znaczenie kryterium - 15% (0,15);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery) ”:

- 2 lata gwarancji - 0 punktów,
- 3 lata gwarancji – 5 punktów,
- 4 lat gwarancji - 10 punktów,
- 5 lat gwarancji i więcej - 15 punktów,

Wymagana gwarancja wynosi: 2 lata, okres gwarancji powyżej 5 lat nie będzie wyżej punktowany.
G(x)=(H(x) /H(max)) x 0,15 x 100
Gdzie:
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za czas gwarancji

H (x) – Czas gwarancji w ofercie ocenianej
H(max) – Czas gwarancji w ofercie z najwyższą liczbą lat ”

C. Zasady oceny ofert w kryterium „Termin wykonania - waga 25%:

a) znaczenie kryterium - 25% (0,25);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin wykonania”:

- do 14 dni od daty podpisania umowy – 25 punktów
- od 15 dni do 21 dni – 15 punktów,
T(x)=(H(x) /H(max)) x 0,25 x 100
Gdzie:
T(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za termin dostawy

H (x) – ilość punktów za termin dostawy w ofercie ocenianej
H(max) – ilość punktów za termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem


Oferta oceniana będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym terminu wykonania zamówienia liczonego od dnia podpisania umowy,

UWAGA: termin wykonania nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowyS- ogólna suma za kryterium „cena”, „gwarancja na nadajniki telemetryczne” i „termin wykonania”:
S = Lcena) + G(x)+ T(x)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania – dostawy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr IX Nadajnik telemetryczny loger gps-gsm ze zdalnym przesyłem danych- dedykowane dla puchacza B.bubo – 1 sztuka raz z abonamentem 20 m-cy

4.2.6.) Główny kod CPV: 32441000-6 - Sprzęt telemetryczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

W okresie 3 lat od udzielonego zamówienia podstawowego jest planowane udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 pkt 1 ppkt 8

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Zasady oceny ofert w kryterium „Cena” w PLN – waga 60%:
a) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
b) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach;
c) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert
C - cena brutto oferty badanej

B. Zasady oceny ofert w kryterium Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery) (G)- waga 15%:
a) znaczenie kryterium - 15% (0,15);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery) ”:

- 2 lata gwarancji - 0 punktów,
- 3 lata gwarancji – 5 punktów,
- 4 lat gwarancji - 10 punktów,
- 5 lat gwarancji i więcej - 15 punktów,

Wymagana gwarancja wynosi: 2 lata, okres gwarancji powyżej 5 lat nie będzie wyżej punktowany.
G(x)=(H(x) /H(max)) x 0,15 x 100
Gdzie:
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za czas gwarancji

H (x) – Czas gwarancji w ofercie ocenianej
H(max) – Czas gwarancji w ofercie z najwyższą liczbą lat ”

C. Zasady oceny ofert w kryterium „Termin wykonania - waga 25%:

a) znaczenie kryterium - 25% (0,25);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin wykonania”:

- do 14 dni od daty podpisania umowy – 25 punktów
- od 15 dni do 21 dni – 15 punktów,
T(x)=(H(x) /H(max)) x 0,25 x 100
Gdzie:
T(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za termin dostawy

H (x) – ilość punktów za termin dostawy w ofercie ocenianej
H(max) – ilość punktów za termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem


Oferta oceniana będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym terminu wykonania zamówienia liczonego od dnia podpisania umowy,

UWAGA: termin wykonania nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowyS- ogólna suma za kryterium „cena”, „gwarancja na nadajniki telemetryczne” i „termin wykonania”:
S = Lcena) + G(x)+ T(x)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na nadajniki telemetryczne (logery)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania – dostawy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ);

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale XII ust. 2 SWZ:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p., należy zastąpić je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 p.z.p., potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.
6. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 p.z.p. oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

1) dokumenty, o których mowa w Rozdział XII ust. 2 SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
4) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na platformie e-zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

XXXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Prawo zamówień publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie -sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania