Przetarg

Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2023

28-09-2022, 13:57

Dane kontaktowe

Gmina Miejska Głogów
Rynek 10,67-200 Głogów
tel. 767265583
e-mail: bzp@glogow.um.gov.pl
http:// www.glogow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Głogów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 767265583

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@glogow.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-998d05dd-3f21-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368447

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027272/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Obsługa monitoringu wizyjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania zostały określone w Rozdziale II SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zamieszczono w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zamieszczono w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.53.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. : „Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2023” poprzez:
a) efektywną, nieprzerwaną obsługę Centrum Monitoringu (w tym obsługę systemu na stanowisku operatora)
b) zapewnienie serwisu technicznego dla prawidłowej i ciągłej pracy systemu monitoringu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50342000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audio

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7. do wysokości 35 % wartości zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów usług określonych w formularzu cenowym .

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
A) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj:
- Wykonawca winien posiadać koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego,
- Wykonawca winien posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej co najmniej pierwszego stopnia lub potwierdzenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego , prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji.

B) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali każdą z następujących usług:

- co najmniej jedną usługę polegającą na minimum rocznej obsłudze operatorskiej
systemu wizyjnego monitoringu miejskiego (gminnego) składającego się z min. 30 kamer, lub rocznej obsłudze dużych systemów monitorowania składających się z min. 30 kamer,
- co najmniej jedną usługę polegającą na minimum rocznym serwisowaniu lub wdrożeniu systemu wizyjnego monitoringu miejskiego (gminnego) składającego się z min. 30 kamer, lub rocznym serwisowaniu lub wdrożeniu dużych systemów monitorowania składających się z min. 30 kamer,
- co najmniej jedną usługę polegającą na serwisowaniu lub wdrożeniu systemu
monitoringu (lub jego części) opartego na komunikacji radiowej LMDS;

co potwierdzą w wykazie wykonanych usług i referencjami

Uwaga: Zamawiający przez wdrożenie rozumie budowę wraz z uruchomieniem systemu monitoringu lub jego części.

b) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji radiowej i przewodowej, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w kierowaniu ww. robotami,
2) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem
w kierowaniu ww. robotami,
3) Osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej co najmniej pierwszego stopnia lub potwierdzenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji przewidzianych do obsługi 8 etatów operatorów oraz 1 etatu dla osoby nadzorującej pracę,
4) Osobą serwisującą i konserwującą urządzenia oraz awarie w systemie monitoringu posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne ( w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w pracach wysokościowych ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj:
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00zł (dwieście tysięcy złotych),
b) posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące zakres związany z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych :
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej ( wzór stanowi załącznik Nr 3 do SWZ ). Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) i b).
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art.125 ustawy Prawo zamówień publicznych ( wzór stanowi załącznik Nr 8 do SWZ ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych :
a) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ( wzór stanowi załącznik Nr 4 do SWZ ),
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór stanowi załącznik Nr 5 do SWZ),
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.
e) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii „Koncesji na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie
zabezpieczenia technicznego”.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą.
1) Formularz ofertowy (wzór określa załącznik Nr 1 do SWZ).
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór określa załącznik Nr 2 do SWZ)
3) Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
4) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) (wzór określa załącznik Nr 7 do SWZ).
udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów
5) Wadium
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wzór określa załącznik Nr 9 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi załącznik Nr 9 do SWZ)
7) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany zostały określone w SWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego : https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak