alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 496
Data wydania: 2017-05-09
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119418-5


Wersja papierowa: 89,00 PLN

Data wydania:

09-05-2017

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

tak

Twarda oprawa:

nie

 

Ze wstępu:

W tej pracy omawiane są problemy racjonalnego wykorzystania energii w działalności społecznej i gospodarczej, na poziomie jednostek gospodarczych i jednostek realizujących funkcje społecznie użyteczne. Właśnie na tym poziomie istnienie konieczność racjonalnego gospodarowania energią ze względu na potrzebę zmniejszenia kosztów eksploatacji i tym samym kosztów realizowania działalności. W tym celu niezbędne jest wprowadzanie przedsięwzięć modernizacyjnych, usprawniających użytkowanie energii oraz określanie efektów ich realizacji przez ocenę efektywności energetycznej i ekonomicznej. (…)

Praca nawiązuje do istniejących regulacji prawnych, w szczególności do ustawy o efektywności energetycznej z 2011 r. i 2016 r. i aktualnego rozporządzenia wykonawczego o audycie efektywności energetycznej. (…)

Poprawa efektywności energetycznej w działalności społecznej i gospodarczej oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych stanowią zasadniczą podstawę do zapewnienia w przyszłości dostaw energii, zmniejszenia obciążenia środowiska i zapobieżenia zmian klimatu.

Unikatowa książka, która przedstawia pogłębioną wiedzę dotyczącą EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ i stanowi kompendium wiedzy skierowane nie tylko do studentów, ale również do biznesu czy samorządów (case studies).

W tej publikacji autor położył duży nacisk na jej praktyczność, ponieważ przedstawione problemy dotyczą obecnych realiów gospodarczych oraz wynikają ze obowiązku spełniania coraz bardziej wyśrubowanych norm środowiskowych. Stąd w pracy znajdują się przykłady zastosowania polityki efektywności energetycznej przy

  • modernizacji ciepłowni
  • wykorzystaniu energii odpadowej w systemie wentylacji budynku.

Publikację kierujemy zarówno do studentów politechnik i innych uczelni z kierunkami typu: Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Energetyka, Budownictwo, Inżynieria mechaniczna itp., jak również do szerokiego grona praktyków – np. samorządowców, inżynierów, energetyków, ekologów, służb utrzymania ruchu itd.

 

Spis treści: 

Przedmowa 

Wykaz używanych skrótów

1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 

1.2. Działania w zakresie efektywności energetycznej 

1.3. Przedmiot i zakres pracy 

1.4. Podstawowe określenia

2. Nośniki energii i system społeczno-gospodarczy 

2.1. Energia wykorzystywana na Ziemi

2.2. Nośniki energii – rodzaje i określenia

2.3. System społeczno-gospodarczy kraju

2.4. Podsystem energetyczny kraju 

2.5. Działalność społeczna i gospodarcza

2.6. Efektywność energetyczna 

3. Pozyskiwanie i przetwarzanie energii nieodnawialnej

3.1. Paliwa kopalne i ich spalanie 

3.1.1. Paliwa kopalne 

3.1.2. Charakterystyka energetyczna paliw

3.1.3. Spalanie paliw 

3.2. Wytwarzanie ciepła

3.2.1. Uwagi o ciepłowniach 

3.2.2. Czynniki uwzględniane przy doborze kotów małej mocy 

3.2.3. Średnia sprawność i zużycie energii pierwotnej w ciepłowni

3.3. Urządzenia wytwórcze ciepła 

3.3.1. Informacje ogólne 

3.3.2. Zasilanie kotłów w paliwo i paleniska

3.3.3. Wyposażenie kotłów 

3.3.4. Efektywność przemiany energetycznej w kotłach 

3.3.5. Standardy techniczne

3.4. Wytwarzanie energii elektrycznej

3.4.1. Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach 

3.4.2. Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej 

3.4.3. Elektrociepłownie tradycyjne 

3.4.4. Elektrociepłownie gazowo-parowe

3.4.5. Elektrociepłownie z tłokowymi silnikami spalinowymi 

3.4.6. Zmniejszenie zużycia energii w wyniku gospodarki skojarzonej 

4. Pozyskiwanie i przetwarzanie energii odnawialnej

4.1. Wprowadzenie 

4.2. Wykorzystanie energii słonecznej 

4.2.1. Sposoby wykorzystania energii słonecznej 

4.2.2. Aktywne systemy wykorzystania energii słonecznej 

4.2.2.1. Kolektory słoneczne 

4.2.2.2. Wykorzystanie aktywnych systemów słonecznych 

4.2.2.3. Przykłady aktywnych systemów słonecznych 

4.2.3. Bierne wykorzystanie energii słonecznej 

4.2.4. Wykorzystanie systemów fotowoltaicznych

4.2.5. Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem

4.3. Energetyczne wykorzystanie biomasy i biopaliw 

4.3.1. Pochodzenie i klasyfikacja

4.3.2. Charakterystyka energetyczna biopaliw

4.3.3. Wykorzystanie energetyczne 

4.3.4. Wykorzystanie biopaliwa gazowego

4.4. Wykorzystanie energii ze źródeł geotermalnych 

4.4.1. Energia wód geotermalnych

4.4.2. Ciepłownicze wykorzystanie wód geotermalnych 

4.5. Wykorzystanie energii wody 

4.5.1. Zasady wykorzystania energii wody 

4.5.2. Rodzaje elektrowni wodnych

4.5.3. Znaczenie elektrowni wodnych 

4.6. Wykorzystanie energii wiatru 

4.6.1. Budowa i działanie siłowni wiatrowej

4.6.2. Cechy charakterystyczne wiatru

4.6.3. Ocena energetyczna wiatru 

4.6.3.1. Strefy energetyczne wiatru 

4.6.3.2. Sprawność przemiany energii wiatru w energię elektryczną 

4.6.4. Charakterystka mocy siłowni wiatrowej

4.6.5. Możliwości wykorzystania mocy zainstalowanej siłowni wiatrowej 

5. Wybrane problemy przesyłania nośników ciepła

5.1. Wprowadzenie

5.2. Nośniki ciepła 

5.2.1. Para wodna 

5.2.2. Ciepła woda 

5.2.3. Ciecze o podwyższonej temperaturze wrzenia 

5.2.4. Inne nośniki ciepła

5.3. Układy sieci cieplnych 

5.4. Regulacja dostarczania ciepła 

5.5. Izolacja przewodów sieci cieplnej 

5.6. Straty energii w sieciach cieplnych 

5.6.1. Sieci parowe 

5.6.2. Wodne sieci cieplne

5.7. Węzły cieplne 

5.8. Izolacje cieplne 

5.8.1. Wprowadzenie 

5.8.2. Materiały termoizolacyjne

5.8.3. Podstawowe wymagania w odniesieniu do materiałów izolacyjnych

5.8.4. Ekonomicznie uzasadniona grubość izolacji cieplnej 

6. Charakterystyka sfery użytkowania energii

6.1. Wprowadzenie 

6.2. Działalność gospodarcza

6.2.1. Procesy produkcji wyrobów 

6.2.2. System produkcji wyrobu

6.2.3. Przepływ materiałów i energii w cyklu istnienia wyrobu 

6.3. Wybrane procesy produkcji przemysłowej

6.3.1. Wytwarzanie energii elektrycznej 

6.3.2. Produkcja wyrobów ceramiki budowlanej 

6.3.3. Produkcja stali 

6.3.4. Produkcja cementu 

6.4. Procesy wznoszenia obiektów budowlanych 

6.5. Procesy transportu 

6.6. Procesy użytkowania i eksploatacji 

6.7. Likwidacja i poużytkowe przetwarzanie materiałów i wyrobów

6.7.1. Problem wykorzystania poużytkowych i poprodukcyjnych odpadów 

6.7.2. Schematy zagospodarowania zasobów poużytkowych 

7. Wpływ działalności społecznej i gospodarczej na środowisko

7.1. Wprowadzenie 

7.2. Oddziaływanie na środowisko według sektorów gospodarki 

7.2.1. Energetyka 

7.2.2. Przemysł 

7.2.3. Budownictwo i gospodarka komunalna

7.2.4. Transport

7.2.5. Rolnictwo

7.2.6. Materiały eksploatacyjne w działalności gospodarczej 

7.3. Obciążenie środowiska w wyniku wykorzystania zasobów

7.3.1. Rodzaje zasobów środowiska 

7.3.2. Wykorzystanie surowców nieenergetycznych 

7.3.3. Wykorzystanie surowców energetycznych 

7.3.4. Wykorzystanie zasobów wody

7.3.5. Wykorzystanie zasobów gruntów i gleby 

7.4. Charakterystyka zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska

7.4.1. Powstawanie i przenoszenie zanieczyszczeń 

7.4.2. Główne zanieczyszczenia chemiczne 

7.4.2.1. Dwutlenek i tlenek węgla 

7.4.2.2. Tlenki siarki 

7.4.2.3. Tlenki azotu

7.4.2.4. Ciężkie metale 

7.4.2.5. Substancje rozproszone 

7.4.2.6. Metan i inne węglowodory

7.4.3. Inne obciążenia środowiska 

7.4.4. Obciążenia środowiska pracy

7.5. Skutki w środowisku wywołane wprowadzaniem obciążeń 

7.5.1. Wprowadzenie 

7.5.2. Uszczuplenie zasobów naturalnych

7.5.3. Oddziaływanie zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie

7.5.4. Zmiany klimatyczne

7.5.4.1. Efekt cieplarniany 

7.5.4.2. Degradacja stratosferycznej warstwy ozonowej

7.5.5. Skażenie środowiska 

7.5.5.1. Zakwaszenie środowiska 

7.5.5.2. Smog letni i zimowy w atmosferze

7.5.5.3. Eutrofizacja środowiska 

7.5.6. Oddziaływanie obciążeń środowiska na materiały i budowle 

7.5.7. Inne skutki środowiskowe 

7.5.8. Skutki obciążenia środowiska pracy 

7.6. Wykorzystanie energii odnawialnej a środowisko

7.6.1. Skutki wykorzystania energii słonecznej

7.6.2. Skutki energetycznego wykorzystania biomasy 

7.6.3. Skutki wykorzystania energii wiatru 

7.6.4. Oddziaływnaie małej energetyki wodnej

7.6.5. Skutki wykorzystania złóż geotermalnych 

7.6.6. Porównanie wybranych wskaźników charakteryzujących oddziaływanie na środowisko 

8. Określanie zużycia energii pierwotnej dla wyrobów i nośników energii 

8.1. Potrzeba określania zużycia energii pierwotnej

8.2. Skumulowane zużycie energii

8.3. Skumulowane obciążenie środowiska 

8.4. Nakład nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii do miejsca wykorzystania 

8.5. Skumulowana sprawność energetyczna pozyskania i dostarczenia nośnika energii do miejsca wykorzystania

8.6. Przykład określania sprawności użytkowej energii wykorzystywanej w budynku

8.7. Zasady obliczania zużycia energii pierwotnej w miejscu wykorzystania 

8.8. Analiza energetyczna i energetyczno-ekologiczna 

8.9. Możliwości poprawy charakterystyki energetyczno-ekologicznej przetworzonych nośników energii 

8.9.1. Charakterystka energetyczno-ekologiczna nośników energii 

8.9.2. Możliwości wpływu na charakterystykę energetycznoekologiczną nośników energii 

8.9.3. Zwiększenie efektywności obecnych technologii energetycznych 

8.9.4. Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 

8.9.5. Poprawa wskaźników ekologicznych obecnych technologii energetycznych 

8.9.6. Wprowadzanie nowych technologii energetycznych 

8.9.7. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

8.9.8. Udział energetyki jądrowej 

9. Możliwości wpływu na zużycie energii w pełnym cyklu istnienia obiektu 

9.1. Wprowadzenie

9.2. Przekształcenia obiektu technicznego w cyklu istnienia

9.3. Wpływ rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych na energochłonność obiektów budowlanych 

9.4. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie projektowania 

9.4.1. Czynniki proekologicznego oddziaływania 

9.4.2. Możliwości wpływu przez wybór nośników energii 

9.4.3. Maksymalne zapotrzebowanie na nośniki energii końcowej

9.4.4. Możliwości wpływu na zużycie materiałów, wyrobów i nośników energii 

9.4.5. Możliwości wpływu na wytworzenie i dostarczenie energii podczas użytkowania 

9.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie realizacji obiektu

9.6. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie użytkowania

9.6.1. Czynniki uwzględniane w fazie użytkowania 

9.6.2. Znaczenie trwałości wyrobów i obiektu

9.6.3. Rola systemu eksploatacji w zużyciu zasobów i oddziaływaniu na środowisko 

9.6.4. Możliwości oddziaływania na zużycie materiałów i wyrobów 

9.7. Możliwości wpływu na efektywność energetyczną w fazie likwidacji

9.8. Możliwości wpływu na efektywność energetyczną przez racjonalizację wyrobów 

9.8.1. Działania w cyklu istnienia 

9.8.2. Projektowanie wyrobów 

9.8.3. Wytwarzanie wyrobów 

9.8.4. Eksploatacja wyrobów 

9.8.5. Likwidacja i poużytkowe przetwarzanie wyrobów

9.8.6. Racjonalna gospodarka odpadami i zasobami poużytkowymi 

9.9. Doskonalenie praktyki działalności gospodarczej 

9.10. Projektowanie proekologiczne i rozwój

10. Formułowanie przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii 

10.1. Działalność o charakterze modernizacyjnym

10.2. Podejmowanie decyzji gospodarczych 

10.2.1. Wprowadzenie

10.2.2. Podejście przy podejmowaniu problemu modernizacji 

10.2.3. Stosowanie rachunku efektywności ekonomicznej

10.3. Rodzaje przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii 

10.3.1. Wprowadzenie 

10.3.2. Podział przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii 

10.3.2.1. Podział ze względu na poziom występowania w procesach

10.3.2.2. Podział ze względu na wielkość nakładów niezbędnych na realizację

10.3.2.3. Podział ze względu na motywację przy podejmowaniu decyzji o realizacji 

10.3.2.4. Podział ze względu na sposób uzyskiwania efektów

10.3.2.5. Podział ze względu na charakter wprowadzanych zmian

10.3.3. Wykorzystanie surowców wtórnych 

10.4. Obszary poszukiwania oszczędności energii według ustawy o efektywności energetycznej [U10, U11] 

10.5. Audyting energetyczny i zasady jego wykonywania

10.5.1. Wprowadzenie 

10.5.2. Podstawowe określenia 

10.5.3. Wykonywanie audytingu energetycznego

10.5.3.1. Przygotowanie do wykonywania audytingu

10.5.3.2. Opracowanie zbioru danych o użytkowaniu energii 

10.5.3.3. Obserwacje przebiegu procesów produkcji i pomiary 

10.5.3.4. Zestawienie bilansu energii

10.5.3.5. Sformułowanie propozycji przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii 

10.5.3.6. Obliczanie energetycznych efektów modernizacji 

10.5.4. Uwagi o audytingu energetycznym obiektów budowlanych 

11. Problemy określania kosztów i efektów działalności 

11.1. Uogólnione koszty i efekty społeczne 

11.2. Efekty w realizacji przedsięwzięć racjonalizujących działalność gospodarczą 

11.3. Instrumenty polityki ekologicznej w racjonalizacji gospodarczej

11.4. Zasady określania efektów w działalności jednostek wykorzystujących energię 

11.4.1. Jednostki gospodarcze 

11.4.2. Jednostki niekreujące dochodu

11.5. Uwagi o określaniu nakładów na realizację przedsięwzięć 

11.5.1. Nakłady inwestycyjne

11.5.2. Uwagi o określaniu nakładów na modernizację 

11.6. Możliwości wpływu na koszty w pełnym cyklu istnienia obiektu 

12. Określanie kosztów, dochodu i przepływów pieniężnych 

12.1. Koszty w przedsiębiorstwie 

12.1.1. Wprowadzenie

12.1.2. Koszty i wyniki działalności operacyjnej 

12.2. Określanie kosztów i dochodu w analizach efektywności ekonomicznej

12.2.1. Określanie kosztów realizacji i funkcjonowania przedsięwzięć

12.2.2. Określanie kosztów eksploatacji

12.2.3. Dochód netto związany z funkcjonowaniem przedsięwzięcia 

12.3. Przepływy pieniężne podczas funkcjonowania obiektu technicznego

12.3.1. Określenia 

12.3.2. Określanie wartości przepływów pieniężnych 

12.3.3. Określanie przyrostu przepływów pieniężnych po modernizacji 

12.4. Określanie składników kosztów eksploatacji 

12.4.1. Koszt nośników energii 

12.4.1.1. Wprowadzenie 

12.4.1.2. Rozporządzenia taryfowe i taryfy opłat za nośniki energii .

12.4.1.3. Koszt ciepła 

12.4.1.4. Koszt paliw gazowych 

12.4.1.5. Koszt energii elektrycznej 

12.4,1.6. Koszt paliw ciekłych i stałych 

12.4.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska 

12.4.2.1. Wprowadzenie 

12.4.2.2. Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska

12.4.2.3. Umieszczanie odpadów na składowisku

13. Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć 

13.1. Koncepcja podejścia

13.2. Okres eksploatacji i stopa dyskontowa 

13.2.1. Okres eksploatacji przedsięwzięcia

13.2.2. Zmiana wartości pieniądza w czasie 

13.2.3. Obliczanie wartości zaktualizowanej przychodów 

13.3. Metoda wartości zaktualizowanej kosztów w pełnym cyklu istnienia 

13.4. Metoda wartości zaktualizowanej netto w pełnym cyklu istnienia

13.4.1. Wartość zaktualizowana netto 

13.4.1.1. Obliczanie wartości zaktualizowanej netto 

13.4.1.2. Podstawowe czynniki wpływające na wartość NPV

13.4.2. Wewnętrzna stopa zwrotu 

13.4.3. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu .

13.4.4. Ocena przedsięwzięć o różnym okresie eksploatacji i różnym poziomie ryzyka 

13.4.4.1. Metoda zastępowania łańcuchowego 

13.4.4.2. Metoda nieskończonej powtarzalności wartości NPV

13.5. Metoda dynamicznego kosztu efektu społecznego

13.6. Koszt uzyskania oszczędności kosztów energii i kosztów eksploatacji 

13.7. Okres zwrotu nakładów 

13.7.1. Prosty okres zwrotu nakładów

13.7.2. Zdyskontowany okres zwrotu nakładów

13.8. Ocena wiarygodności wyników analizy

13.8.1. Potrzeba oceny wiarygodności wyników analizy ekonomicznej przedsięwzięcia

13.8.2. Niepewność wynikająca z oceny poziomu nakładów inwestycyjnych 

13.8.3. Niepewność ze względu na ocenę efektów 

13.8.4. Niepewność wynikająca z przygotowania projektu .

13.8.5. Metody oceny ryzyka .

13.8.5.1. Jednoparametrowa analiza wrażliwości

13.8.5.2. Metody statystyczne 

13.8.5.3. Przykład analizy wrażliwości dwóch przedsięwzięć modernizacyjnych 

14. Przykładowe przedsięwzięcia modernizacyjne i ocena ich opłacalności ekonomicznej 

14.1. Wprowadzenie 

14.2. Problem odzysku ciepła odpadowego wentylacji w budynku użyteczności publicznej 

Brak załączników
Brak prenumeraty