alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wykonanie i rozbudowa systemu CCTV w placówkach Zespołu Żłobków m.st Warszawy

08-07-2024, 14:37

Dane kontaktowe

Zespół Żłobków m.st W-wy
Belgijska 4,02-511 Warszawa
tel. 22775294
e-mail: [email protected]
http:// https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie i rozbudowa systemu CCTV w placówkach Zespołu Żłobków m.st Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Żłobków m.st W-wy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142864986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Belgijska 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-511

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22775294

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

opieka nad dziećmi do lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i rozbudowa systemu CCTV w placówkach Zespołu Żłobków m.st Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae384e62-3866-11ef-b37c-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00401893

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00046102/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa i montaż systemu CCTV w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej ustawy Pzp

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Tak

3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/edit/ko/ContractNotice/08dc9f39-4a66-a819-d671-260001b0ca29#page=3&field=field_218130EE2BD925014C2736448651F03C

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ-IA-ZP.26.11.2024.MPR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i rozbudowa systemu CCTV w placówkach Zespołu Żłobków m.st Warszawy.
Przewiduje się zakup i montaż 103 kamer w systemów CCTV nie rejestrujące dźwięku dla 29 placówek w których należy rozszerzyć system CCTV o 103 kamer oraz wymiana 16 rejestratorów dla 16 placówek w tym zdemontowanie 7 kamer dla 3 placówek wskazanych w Załącznik nr 5 do SWZ - Specyfikacja systemu CCTV -lokalizacje.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32240000-7 - Kamery telewizyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32323000-3 - Monitory wideo

32323300-6 - Urządzenia wideo

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:
a. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówienia na wykonanie i rozbudowe systemu CCTV w placówkach Zespołu Żłobków m.st Warszawy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, poprzez realizacje wskazanego przedmiotu zamówienia w lokalizacjach nie wskazanych w załączniku nr 5 do SWZ, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
b. Zakres usług, które będą objęte zamówieniem, o którym mowa powyżej: wykonanie i rozbudowę systemu CCTV w placówkach Zespołu Żłobków m.st Warszawy. Wielkość zamówienia: równowartość wartości zamówienia podstawowego.
c. Warunki, na jakich zostaną udzielone w/w zamówienia:
i. zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację,
ii. umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
iii. cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty cenowej,
iv. termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia,
v. projektowane postanowienia umowne zostaną przekazane Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji (w przypadku gdy zamówienie zostanie zrealizowane w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP uwzględniając jego wartość szacunkową),
vi. kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe
vii. obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:cena , Czas dojazdu w celu usunięcia lub zabezpieczenia awarii.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu w celu usunięcia lub zabezpieczenia awarii.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 250 000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający jako warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień obejmujących swym zakresem wykonanie/modernizację/rozbudowę systemu monitoringu CCTV w co najmniej 10 obiektach, obiekty o różnej lokalizacji tj. o różnych adresach pocztowych, obiekty w ramach jednej umowy, o wartości co najmniej 200 000,00 zł. z podatkiem VAT (słownie: dwieście tysięcy zł brutto) każde wraz z podaniem rodzaju prac, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie było wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
Wykonawca posiada lub dysponuje osobą posiadającą zaświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera (dystrybutora), potwierdzające wiedzę i kompetencję w zakresie oferowanych urządzeń oraz wykaże, że posiada certyfikat ukończenia szkolenia dotyczące wykonywania systemów CCTV wystawione przez producenta lub autoryzowanego partnera (dystrybutora), urządzeń potwierdzające posiadanie wiedzy z przedmiotowego zakresu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a. opisy, fotografie lub inne podobne materiały (np. karty katalogowe), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego – z dokumentu ma wynikać wprost spełnienie przez oferowane wyposażenie / artykuł wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie pozycji zamawianego wyposażenia / artykułu: tj. informacje dot. rozmiarów, oraz inne cechy/właściwości artykułu określone w opisie przedmiotu zamówienia, jak również nazwa producenta lub nr katalogowy – do zaoferowanego przez Wykonawcę wyposażenia / artykułu:
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 PZP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

opisy, fotografie lub inne podobne materiały (np. karty katalogowe), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego – z dokumentu ma wynikać wprost spełnienie przez oferowane wyposażenie / artykuł wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie pozycji zamawianego wyposażenia / artykułu: tj. informacje dot. rozmiarów, oraz inne cechy/właściwości artykułu określone w opisie przedmiotu zamówienia, jak również nazwa producenta lub nr katalogowy – do zaoferowanego przez Wykonawcę wyposażenia / artykułu:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy jeśli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy PZP oraz w przypadkach:
a. konieczności zastąpienia oferowanego wyposażenia / artykułu, jeżeli zmiana jest konieczna ze względu na:
i. brak dostępności wyposażenia/ artykułów/ produktów/ surowców/komponentów lub materiałów niezbędnych do wytworzenia zaoferowanego asortymentu, spowodowanego w szczególności wstrzymaniem dostaw bądź zaprzestaniem produkcji;
ii. wycofanie z obrotu na terytorium Unii Europejskiej produktu niezbędnego do wykonania dostawy lub też zakończenie serii produkcyjnej;
iii. rozwój techniczny lub technologiczny, czego Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć przed terminem składania ofert;
iv. lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające realizację zamówienia, – o ile nowe wyposażenie / artykuły / produkty posiadają parametry techniczne nie gorsze od pierwotnie zaoferowanych, a także pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego asortymentu z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie umowne brutto, określone w § 5 nie ulegnie zmianie – po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany,
b. modyfikacji technicznych parametrów dostarczanych produktów, jeżeli taka konieczność wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej – pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego asortymentu;
c. zmiany umowy w przypadku wykrycia omyłek, rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę i zamawiającego,
d. konieczności zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku konieczności zmodyfikowania przez Wykonawcę istotnych elementów procesu produkcyjnego lub montażowego, wskutek zmiany przedmiotu Umowy w przypadkach i na zasadach określonych w pkt 1-2 – termin Umowy może ulec zmianie o czas w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.
e. konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 w przypadku dokonania przez Strony zmian Umowy na zasadach określonych w pkt a-d o ile ich wprowadzenie ma wpływ na koszty ponoszone przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiany, o których mowa w pkt a-d, nie mogą skutkować podwyższeniem wynagrodzenia, jeżeli ich wprowadzenie okazało się konieczne na skutek okoliczności, które Wykonawca – działając z należytą starannością – nie mógł przewidzieć przed złożeniem oferty;
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/edit/ko/ContractNotice/08dc9f39-4a66-a819-d671-260001b0ca29#page=9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni