alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Zakup i dostawa wraz z montażem instalacji antenowych do stacji bazowej systemu radiokomunikacyjnego na obiektach zewnętrznych

08-07-2024, 11:28

Dane kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19,40-038 Katowice
e-mail: [email protected]
http:// www.slaska.policja.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup i dostawa wraz z montażem instalacji antenowych do stacji bazowej
systemu radiokomunikacyjnego na obiektach zewnętrznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270208292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lompy 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa wraz z montażem instalacji antenowych do stacji bazowej
systemu radiokomunikacyjnego na obiektach zewnętrznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e53a321-fae4-4b98-a764-8bd292852c9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00400965

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00244141/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Zakup i dostawa wraz z montażem instalacji antenowych do stacji bazowej systemu radiokomunikacyjnego na obiektach zewnętrznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://slaska-policja.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl zwanej dalej Platformą. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; d) Włączona obsługa JavaScript; e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. f) Dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach: .pdf g) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, jest w Systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. h) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. Poniżej została określona instrukcja korzystania z Platformy, tj.: a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu email oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez system. b) w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” należy wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu logowania użytkownika do Systemu. c) po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg). b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z Informacji technicznych i weryfikacji danych oraz podpisów elektronicznych związanych z prowadzonym postępowaniem udziela Operator Platformy Zakupowej pod numerem telefonu (+48) 22 378 39 70, (+48) 22 258 48 61, (+48) 22 428 19 28,email:[email protected].

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice. 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail [email protected]; 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia; 4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwana w dalszej części „ustawą Pzp”;5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów; 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej; 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji. 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa; 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym; 11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 13. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy. 14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 15. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 16. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2380-264/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – zakup i dostawa wraz z montażem instalacji antenowych do stacji bazowej systemu radiokomunikacyjnego na obiekcie zewnętrznym nr 1 – SLR Pilchowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.1 oraz 3.1.1 do SWZ. 2. Parametry techniczne zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia dla każdego zadania odpowiednio w załączniku nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 oraz nr 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1 do SWZ i stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na przedmiot zamówienia udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące licząc od dnia protokolarnego odbioru w zakresie danego zadaniu, dla którego wykonawca składa ofertę.
4. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca.
5. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
a) załącznik nr 1do SWZ – Formularz ofertowy,
b) załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy
c) załącznik nr 3.1 oraz nr 3.1.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1
d) załącznik nr 3.2 oraz nr 3.2.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
e) załącznik nr 3.3 oraz nr 3.3.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3
f) załącznik nr 3.4 oraz nr 3.4.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4
g) załącznik nr 3.5 oraz nr 3.5.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5
h) załącznik nr 3.6 oraz nr 3.6.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6
6. Wspólny słownik CPV: 51311000-5 Usługi instalowania urządzeń radiowych
7. Zamawiający w trybie art. 310 ustawy może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
8. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w sekcji XI SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).
9. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 51311000-5 - Usługi instalowania urządzeń radiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu w następujący sposób:

2. Ocena ofert
X = A+B
gdzie:
X – Suma punktów badanej ważnej oferty
A – cena oferty – 60 pkt
B – gwarancja - 40 pkt
co łącznie daje 100 pkt
2.1 Punktacja dla kryterium (A) „Cena oferty” ważnej w danym zadaniu zostanie przeliczone na podstawie poniższego wzoru

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
Ilość pkt = cena brutto badanej oferty x 60 pkt.

a) oferta z najniższą ceną brutto z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 60
b) pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego w pkt 2.1
c) jeżeli oferty po przeliczeniu wg podanego w pkt 2.1 wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów
2.2. Punktacja dla kryterium (B) „gwarancja ” asortymentu będącego przedmiotem zamówienia będzie przyznawana zgodnie z poniższym wzorem:
OB – GMINZ
ilość pkt = ----------------------------x 40 pkt
GMAXZ - GMINZ

OB - gwarancja oferty badanej
GMINZ - gwarancja minimalna wymagana przez Zamawiającego wynosi 24
GMAXZ - gwarancja maksymalna określona przez Zamawiającego wynosi 60

2.2.1
W formularzu ofertowym dla danego zadania wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji powyżej maksymalnej, tj.60 miesięcy do obliczeń zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji, a w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcę obowiązywać będzie wskazana w formularzu ofertowym gwarancja. Zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania okresu gwarancji oferuje minimalną gwarancję 24 miesiące wymaganą przez Zamawiającego.

2.2.2 Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
b) jeżeli ważne oferty po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt

2.2.3 Zasady przyznawania punktów:
a) wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z zapisem w punkcie 2.3.
b) otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów
c) zamawiający wymaga wskazania długości gwarancji dla oferowanych produktów w formie oświadczenia złożonego w tabeli formularza ofertowego
d) zamawiający wymaga, aby gwarancja była podana w miesiącach
e) zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania okresów gwarancji wykonawca oferuje minimalną gwarancję wymaganą przez Zamawiającego tj. 24 miesiące.
f) wykonawca może zwiększać okres gwarancji w skokach co 1 miesiąc
g) błędne podanie okresu gwarancji, np. 28,5 miesiąca lub w innych jednostkach, tygodniach, dniach, dla określonego sprzętu, Zamawiający przeliczy okres miesięczny i zaokrągli w dół. Przyjmując, że miesiąc stanowi 30 dni lub 4 tygodnie.
h) w przypadku braku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej przez Zamawiającego. W punktacji za to kryterium Wykonawca otrzyma 0,00 punktów.
i) w przypadku zaoferowania gwarancji przez Wykonawcę niższej niż minimalna wymagana przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca warunków zamówienia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

2.3. Zasady przyznawania punktów
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenie do części setnych zgodnie z zasadą polega na zwiększeniu cyfry znajdującej się na miejscu setnym o jeden, jeśli sąsiednia z prawej cyfra jest większa lub równa 5.
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.

3. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu z uwagi, iż dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę, Zamawiający zastosuje art. 248 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – zakup i dostawa wraz z montażem instalacji antenowych do stacji bazowej systemu radiokomunikacyjnego na obiekcie zewnętrznym nr 2 – SLR Bytom/Radzionków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.2 oraz 3.2.1 do SWZ. 2. Parametry techniczne zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia dla każdego zadania odpowiednio w załączniku nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 oraz nr 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1 do SWZ i stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na przedmiot zamówienia udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące licząc od dnia protokolarnego odbioru w zakresie danego zadaniu, dla którego wykonawca składa ofertę.
4. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca.
5. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
a) załącznik nr 1do SWZ – Formularz ofertowy,
b) załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy
c) załącznik nr 3.1 oraz nr 3.1.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1
d) załącznik nr 3.2 oraz nr 3.2.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
e) załącznik nr 3.3 oraz nr 3.3.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3
f) załącznik nr 3.4 oraz nr 3.4.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4
g) załącznik nr 3.5 oraz nr 3.5.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5
h) załącznik nr 3.6 oraz nr 3.6.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6
6. Wspólny słownik CPV: 51311000-5 Usługi instalowania urządzeń radiowych
7. Zamawiający w trybie art. 310 ustawy może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
8. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w sekcji XI SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).
9. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 51311000-5 - Usługi instalowania urządzeń radiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu w następujący sposób:

2. Ocena ofert
X = A+B
gdzie:
X – Suma punktów badanej ważnej oferty
A – cena oferty – 60 pkt
B – gwarancja - 40 pkt
co łącznie daje 100 pkt
2.1 Punktacja dla kryterium (A) „Cena oferty” ważnej w danym zadaniu zostanie przeliczone na podstawie poniższego wzoru

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
Ilość pkt = cena brutto badanej oferty x 60 pkt.

a) oferta z najniższą ceną brutto z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 60
b) pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego w pkt 2.1
c) jeżeli oferty po przeliczeniu wg podanego w pkt 2.1 wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów
2.2. Punktacja dla kryterium (B) „gwarancja ” asortymentu będącego przedmiotem zamówienia będzie przyznawana zgodnie z poniższym wzorem:
OB – GMINZ
ilość pkt = ----------------------------x 40 pkt
GMAXZ - GMINZ

OB - gwarancja oferty badanej
GMINZ - gwarancja minimalna wymagana przez Zamawiającego wynosi 24
GMAXZ - gwarancja maksymalna określona przez Zamawiającego wynosi 60

2.2.1
W formularzu ofertowym dla danego zadania wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji powyżej maksymalnej, tj.60 miesięcy do obliczeń zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji, a w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcę obowiązywać będzie wskazana w formularzu ofertowym gwarancja. Zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania okresu gwarancji oferuje minimalną gwarancję 24 miesiące wymaganą przez Zamawiającego.

2.2.2 Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
b) jeżeli ważne oferty po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt

2.2.3 Zasady przyznawania punktów:
a) wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z zapisem w punkcie 2.3.
b) otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów
c) zamawiający wymaga wskazania długości gwarancji dla oferowanych produktów w formie oświadczenia złożonego w tabeli formularza ofertowego
d) zamawiający wymaga, aby gwarancja była podana w miesiącach
e) zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania okresów gwarancji wykonawca oferuje minimalną gwarancję wymaganą przez Zamawiającego tj. 24 miesiące.
f) wykonawca może zwiększać okres gwarancji w skokach co 1 miesiąc
g) błędne podanie okresu gwarancji, np. 28,5 miesiąca lub w innych jednostkach, tygodniach, dniach, dla określonego sprzętu, Zamawiający przeliczy okres miesięczny i zaokrągli w dół. Przyjmując, że miesiąc stanowi 30 dni lub 4 tygodnie.
h) w przypadku braku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej przez Zamawiającego. W punktacji za to kryterium Wykonawca otrzyma 0,00 punktów.
i) w przypadku zaoferowania gwarancji przez Wykonawcę niższej niż minimalna wymagana przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca warunków zamówienia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

2.3. Zasady przyznawania punktów
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenie do części setnych zgodnie z zasadą polega na zwiększeniu cyfry znajdującej się na miejscu setnym o jeden, jeśli sąsiednia z prawej cyfra jest większa lub równa 5.
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.

3. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu z uwagi, iż dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę, Zamawiający zastosuje art. 248 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - zakup i dostawa wraz z montażem instalacji antenowych do stacji bazowej systemu radiokomunikacyjnego na obiekcie zewnętrznym nr 3 – SLR Rudziniec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.3 oraz 3.3.1 do SWZ. 2. Parametry techniczne zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia dla każdego zadania odpowiednio w załączniku nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 oraz nr 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1 do SWZ i stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na przedmiot zamówienia udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące licząc od dnia protokolarnego odbioru w zakresie danego zadaniu, dla którego wykonawca składa ofertę.
4. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca.
5. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
a) załącznik nr 1do SWZ – Formularz ofertowy,
b) załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy
c) załącznik nr 3.1 oraz nr 3.1.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1
d) załącznik nr 3.2 oraz nr 3.2.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
e) załącznik nr 3.3 oraz nr 3.3.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3
f) załącznik nr 3.4 oraz nr 3.4.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4
g) załącznik nr 3.5 oraz nr 3.5.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5
h) załącznik nr 3.6 oraz nr 3.6.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6
6. Wspólny słownik CPV: 51311000-5 Usługi instalowania urządzeń radiowych
7. Zamawiający w trybie art. 310 ustawy może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
8. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w sekcji XI SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).
9. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 51311000-5 - Usługi instalowania urządzeń radiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu w następujący sposób:

2. Ocena ofert
X = A+B
gdzie:
X – Suma punktów badanej ważnej oferty
A – cena oferty – 60 pkt
B – gwarancja - 40 pkt
co łącznie daje 100 pkt
2.1 Punktacja dla kryterium (A) „Cena oferty” ważnej w danym zadaniu zostanie przeliczone na podstawie poniższego wzoru

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
Ilość pkt = cena brutto badanej oferty x 60 pkt.

a) oferta z najniższą ceną brutto z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 60
b) pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego w pkt 2.1
c) jeżeli oferty po przeliczeniu wg podanego w pkt 2.1 wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów
2.2. Punktacja dla kryterium (B) „gwarancja ” asortymentu będącego przedmiotem zamówienia będzie przyznawana zgodnie z poniższym wzorem:
OB – GMINZ
ilość pkt = ----------------------------x 40 pkt
GMAXZ - GMINZ

OB - gwarancja oferty badanej
GMINZ - gwarancja minimalna wymagana przez Zamawiającego wynosi 24
GMAXZ - gwarancja maksymalna określona przez Zamawiającego wynosi 60

2.2.1
W formularzu ofertowym dla danego zadania wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji powyżej maksymalnej, tj.60 miesięcy do obliczeń zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji, a w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcę obowiązywać będzie wskazana w formularzu ofertowym gwarancja. Zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania okresu gwarancji oferuje minimalną gwarancję 24 miesiące wymaganą przez Zamawiającego.

2.2.2 Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
b) jeżeli ważne oferty po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt

2.2.3 Zasady przyznawania punktów:
a) wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z zapisem w punkcie 2.3.
b) otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów
c) zamawiający wymaga wskazania długości gwarancji dla oferowanych produktów w formie oświadczenia złożonego w tabeli formularza ofertowego
d) zamawiający wymaga, aby gwarancja była podana w miesiącach
e) zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania okresów gwarancji wykonawca oferuje minimalną gwarancję wymaganą przez Zamawiającego tj. 24 miesiące.
f) wykonawca może zwiększać okres gwarancji w skokach co 1 miesiąc
g) błędne podanie okresu gwarancji, np. 28,5 miesiąca lub w innych jednostkach, tygodniach, dniach, dla określonego sprzętu, Zamawiający przeliczy okres miesięczny i zaokrągli w dół. Przyjmując, że miesiąc stanowi 30 dni lub 4 tygodnie.
h) w przypadku braku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej przez Zamawiającego. W punktacji za to kryterium Wykonawca otrzyma 0,00 punktów.
i) w przypadku zaoferowania gwarancji przez Wykonawcę niższej niż minimalna wymagana przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca warunków zamówienia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

2.3. Zasady przyznawania punktów
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenie do części setnych zgodnie z zasadą polega na zwiększeniu cyfry znajdującej się na miejscu setnym o jeden, jeśli sąsiednia z prawej cyfra jest większa lub równa 5.
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.

3. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu z uwagi, iż dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę, Zamawiający zastosuje art. 248 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 – zakup i dostawa wraz z montażem instalacji antenowych do stacji bazowej systemu radiokomunikacyjnego na obiekcie zewnętrznym nr 4 – RTCN Katowice/Kosztowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.4 oraz 3.4.1 do SWZ. 2. Parametry techniczne zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia dla każdego zadania odpowiednio w załączniku nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 oraz nr 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1 do SWZ i stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na przedmiot zamówienia udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące licząc od dnia protokolarnego odbioru w zakresie danego zadaniu, dla którego wykonawca składa ofertę.
4. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca.
5. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
a) załącznik nr 1do SWZ – Formularz ofertowy,
b) załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy
c) załącznik nr 3.1 oraz nr 3.1.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1
d) załącznik nr 3.2 oraz nr 3.2.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
e) załącznik nr 3.3 oraz nr 3.3.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3
f) załącznik nr 3.4 oraz nr 3.4.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4
g) załącznik nr 3.5 oraz nr 3.5.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5
h) załącznik nr 3.6 oraz nr 3.6.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6
6. Wspólny słownik CPV: 51311000-5 Usługi instalowania urządzeń radiowych
7. Zamawiający w trybie art. 310 ustawy może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
8. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w sekcji XI SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).
9. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 51311000-5 - Usługi instalowania urządzeń radiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu w następujący sposób:

2. Ocena ofert
X = A+B
gdzie:
X – Suma punktów badanej ważnej oferty
A – cena oferty – 60 pkt
B – gwarancja - 40 pkt
co łącznie daje 100 pkt
2.1 Punktacja dla kryterium (A) „Cena oferty” ważnej w danym zadaniu zostanie przeliczone na podstawie poniższego wzoru

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
Ilość pkt = cena brutto badanej oferty x 60 pkt.

a) oferta z najniższą ceną brutto z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 60
b) pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego w pkt 2.1
c) jeżeli oferty po przeliczeniu wg podanego w pkt 2.1 wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów
2.2. Punktacja dla kryterium (B) „gwarancja ” asortymentu będącego przedmiotem zamówienia będzie przyznawana zgodnie z poniższym wzorem:
OB – GMINZ
ilość pkt = ----------------------------x 40 pkt
GMAXZ - GMINZ

OB - gwarancja oferty badanej
GMINZ - gwarancja minimalna wymagana przez Zamawiającego wynosi 24
GMAXZ - gwarancja maksymalna określona przez Zamawiającego wynosi 60

2.2.1
W formularzu ofertowym dla danego zadania wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji powyżej maksymalnej, tj.60 miesięcy do obliczeń zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji, a w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcę obowiązywać będzie wskazana w formularzu ofertowym gwarancja. Zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania okresu gwarancji oferuje minimalną gwarancję 24 miesiące wymaganą przez Zamawiającego.

2.2.2 Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
b) jeżeli ważne oferty po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt

2.2.3 Zasady przyznawania punktów:
a) wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z zapisem w punkcie 2.3.
b) otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów
c) zamawiający wymaga wskazania długości gwarancji dla oferowanych produktów w formie oświadczenia złożonego w tabeli formularza ofertowego
d) zamawiający wymaga, aby gwarancja była podana w miesiącach
e) zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania okresów gwarancji wykonawca oferuje minimalną gwarancję wymaganą przez Zamawiającego tj. 24 miesiące.
f) wykonawca może zwiększać okres gwarancji w skokach co 1 miesiąc
g) błędne podanie okresu gwarancji, np. 28,5 miesiąca lub w innych jednostkach, tygodniach, dniach, dla określonego sprzętu, Zamawiający przeliczy okres miesięczny i zaokrągli w dół. Przyjmując, że miesiąc stanowi 30 dni lub 4 tygodnie.
h) w przypadku braku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej przez Zamawiającego. W punktacji za to kryterium Wykonawca otrzyma 0,00 punktów.
i) w przypadku zaoferowania gwarancji przez Wykonawcę niższej niż minimalna wymagana przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca warunków zamówienia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

2.3. Zasady przyznawania punktów
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenie do części setnych zgodnie z zasadą polega na zwiększeniu cyfry znajdującej się na miejscu setnym o jeden, jeśli sąsiednia z prawej cyfra jest większa lub równa 5.
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.

3. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu z uwagi, iż dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę, Zamawiający zastosuje art. 248 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5 – zakup i dostawa wraz z montażem instalacji antenowych do stacji bazowej systemu radiokomunikacyjnego na obiekcie zewnętrznym nr 5 – SB 32424 Będzin Orange. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.5 oraz 3.5.1 do SWZ. 2. Parametry techniczne zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia dla każdego zadania odpowiednio w załączniku nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 oraz nr 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1 do SWZ i stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na przedmiot zamówienia udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące licząc od dnia protokolarnego odbioru w zakresie danego zadaniu, dla którego wykonawca składa ofertę.
4. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca.
5. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
a) załącznik nr 1do SWZ – Formularz ofertowy,
b) załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy
c) załącznik nr 3.1 oraz nr 3.1.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1
d) załącznik nr 3.2 oraz nr 3.2.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
e) załącznik nr 3.3 oraz nr 3.3.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3
f) załącznik nr 3.4 oraz nr 3.4.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4
g) załącznik nr 3.5 oraz nr 3.5.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5
h) załącznik nr 3.6 oraz nr 3.6.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6
6. Wspólny słownik CPV: 51311000-5 Usługi instalowania urządzeń radiowych
7. Zamawiający w trybie art. 310 ustawy może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
8. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w sekcji XI SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).
9. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 51311000-5 - Usługi instalowania urządzeń radiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu w następujący sposób:

2. Ocena ofert
X = A+B
gdzie:
X – Suma punktów badanej ważnej oferty
A – cena oferty – 60 pkt
B – gwarancja - 40 pkt
co łącznie daje 100 pkt
2.1 Punktacja dla kryterium (A) „Cena oferty” ważnej w danym zadaniu zostanie przeliczone na podstawie poniższego wzoru

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
Ilość pkt = cena brutto badanej oferty x 60 pkt.

a) oferta z najniższą ceną brutto z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 60
b) pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego w pkt 2.1
c) jeżeli oferty po przeliczeniu wg podanego w pkt 2.1 wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów
2.2. Punktacja dla kryterium (B) „gwarancja ” asortymentu będącego przedmiotem zamówienia będzie przyznawana zgodnie z poniższym wzorem:
OB – GMINZ
ilość pkt = ----------------------------x 40 pkt
GMAXZ - GMINZ

OB - gwarancja oferty badanej
GMINZ - gwarancja minimalna wymagana przez Zamawiającego wynosi 24
GMAXZ - gwarancja maksymalna określona przez Zamawiającego wynosi 60

2.2.1
W formularzu ofertowym dla danego zadania wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji powyżej maksymalnej, tj.60 miesięcy do obliczeń zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji, a w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcę obowiązywać będzie wskazana w formularzu ofertowym gwarancja. Zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania okresu gwarancji oferuje minimalną gwarancję 24 miesiące wymaganą przez Zamawiającego.

2.2.2 Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
b) jeżeli ważne oferty po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt

2.2.3 Zasady przyznawania punktów:
a) wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z zapisem w punkcie 2.3.
b) otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów
c) zamawiający wymaga wskazania długości gwarancji dla oferowanych produktów w formie oświadczenia złożonego w tabeli formularza ofertowego
d) zamawiający wymaga, aby gwarancja była podana w miesiącach
e) zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania okresów gwarancji wykonawca oferuje minimalną gwarancję wymaganą przez Zamawiającego tj. 24 miesiące.
f) wykonawca może zwiększać okres gwarancji w skokach co 1 miesiąc
g) błędne podanie okresu gwarancji, np. 28,5 miesiąca lub w innych jednostkach, tygodniach, dniach, dla określonego sprzętu, Zamawiający przeliczy okres miesięczny i zaokrągli w dół. Przyjmując, że miesiąc stanowi 30 dni lub 4 tygodnie.
h) w przypadku braku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej przez Zamawiającego. W punktacji za to kryterium Wykonawca otrzyma 0,00 punktów.
i) w przypadku zaoferowania gwarancji przez Wykonawcę niższej niż minimalna wymagana przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca warunków zamówienia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

2.3. Zasady przyznawania punktów
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenie do części setnych zgodnie z zasadą polega na zwiększeniu cyfry znajdującej się na miejscu setnym o jeden, jeśli sąsiednia z prawej cyfra jest większa lub równa 5.
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.

3. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu z uwagi, iż dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę, Zamawiający zastosuje art. 248 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6 – zakup i dostawa wraz z montażem instalacji antenowych do stacji bazowej systemu radiokomunikacyjnego na obiekcie zewnętrznym nr 6 – SB 35106 Mikołów Orange. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.6 oraz 3.6.1 do SWZ.
2. Parametry techniczne zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia dla każdego zadania odpowiednio w załączniku nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 oraz nr 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1 do SWZ i stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na przedmiot zamówienia udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące licząc od dnia protokolarnego odbioru w zakresie danego zadaniu, dla którego wykonawca składa ofertę.
4. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca.
5. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
a) załącznik nr 1do SWZ – Formularz ofertowy,
b) załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy
c) załącznik nr 3.1 oraz nr 3.1.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1
d) załącznik nr 3.2 oraz nr 3.2.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
e) załącznik nr 3.3 oraz nr 3.3.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3
f) załącznik nr 3.4 oraz nr 3.4.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4
g) załącznik nr 3.5 oraz nr 3.5.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5
h) załącznik nr 3.6 oraz nr 3.6.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6
6. Wspólny słownik CPV: 51311000-5 Usługi instalowania urządzeń radiowych
7. Zamawiający w trybie art. 310 ustawy może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
8. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w sekcji XI SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).
9. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 51311000-5 - Usługi instalowania urządzeń radiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu w następujący sposób:

2. Ocena ofert
X = A+B
gdzie:
X – Suma punktów badanej ważnej oferty
A – cena oferty – 60 pkt
B – gwarancja - 40 pkt
co łącznie daje 100 pkt
2.1 Punktacja dla kryterium (A) „Cena oferty” ważnej w danym zadaniu zostanie przeliczone na podstawie poniższego wzoru

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
Ilość pkt = cena brutto badanej oferty x 60 pkt.

a) oferta z najniższą ceną brutto z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 60
b) pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego w pkt 2.1
c) jeżeli oferty po przeliczeniu wg podanego w pkt 2.1 wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów
2.2. Punktacja dla kryterium (B) „gwarancja ” asortymentu będącego przedmiotem zamówienia będzie przyznawana zgodnie z poniższym wzorem:
OB – GMINZ
ilość pkt = ----------------------------x 40 pkt
GMAXZ - GMINZ

OB - gwarancja oferty badanej
GMINZ - gwarancja minimalna wymagana przez Zamawiającego wynosi 24
GMAXZ - gwarancja maksymalna określona przez Zamawiającego wynosi 60

2.2.1
W formularzu ofertowym dla danego zadania wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji powyżej maksymalnej, tj.60 miesięcy do obliczeń zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji, a w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcę obowiązywać będzie wskazana w formularzu ofertowym gwarancja. Zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania okresu gwarancji oferuje minimalną gwarancję 24 miesiące wymaganą przez Zamawiającego.

2.2.2 Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
b) jeżeli ważne oferty po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt

2.2.3 Zasady przyznawania punktów:
a) wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z zapisem w punkcie 2.3.
b) otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów
c) zamawiający wymaga wskazania długości gwarancji dla oferowanych produktów w formie oświadczenia złożonego w tabeli formularza ofertowego
d) zamawiający wymaga, aby gwarancja była podana w miesiącach
e) zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania okresów gwarancji wykonawca oferuje minimalną gwarancję wymaganą przez Zamawiającego tj. 24 miesiące.
f) wykonawca może zwiększać okres gwarancji w skokach co 1 miesiąc
g) błędne podanie okresu gwarancji, np. 28,5 miesiąca lub w innych jednostkach, tygodniach, dniach, dla określonego sprzętu, Zamawiający przeliczy okres miesięczny i zaokrągli w dół. Przyjmując, że miesiąc stanowi 30 dni lub 4 tygodnie.
h) w przypadku braku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej przez Zamawiającego. W punktacji za to kryterium Wykonawca otrzyma 0,00 punktów.
i) w przypadku zaoferowania gwarancji przez Wykonawcę niższej niż minimalna wymagana przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca warunków zamówienia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

2.3. Zasady przyznawania punktów
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenie do części setnych zgodnie z zasadą polega na zwiększeniu cyfry znajdującej się na miejscu setnym o jeden, jeśli sąsiednia z prawej cyfra jest większa lub równa 5.
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.

3. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu z uwagi, iż dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę, Zamawiający zastosuje art. 248 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1 Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych. Natomiast do składanej oferty Wykonawca dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w sekcji VII. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
a/ Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert jeżeli zostały określone w sekcji VII,
b/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:
a/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, z zastrzeżeniem punktu 1.3.
b/ Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
1.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn.zm.), odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia, lub innym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków.
1.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy sekcji VIII pkt 1 mają zastosowanie.
1.5. Zapisy art. 128, 274 ustawy Zamawiający stosuje odpowiednio.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia wykonawcy, że: zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty; wykona zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SWZ jej załącznikach oraz w projektowanych postanowieniach umowy; zaoferowana cena realizacji usługi wskazana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją umowy, w tym wycenę usługi, cenę części i materiałów niezbędnych do wykonania usługi, podatek VAT; nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie; wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych zawartych w ofercie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie jednoetapowej aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu na dane zadanie (art. 308 ust. 1 ustawy).
2. W przypadku gdy do każdego zadania zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu Zamawiający rozłoży w czasie aukcje na poszczególne zadania. Zamawiający planuje zakończenie aukcji w okresie trzech dni roboczych.
3. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie przekazane wykonawcy za pośrednictwem platformy eb2b z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (dwa dni robocze).
4. W sytuacji gdy w danym zadaniu oferta któregoś z wykonawców zostanie odrzucona to Zamawiający wystosuje pismo informujące go o braku zaproszenia tego wykonawcy do udziału w aukcji podając uzasadnienie prawne i faktyczne za pośrednictwem platformy eb2b https://slaska-policja.eb2b.com.pl.
5. Aukcja zostanie przeprowadzona w module aukcyjnym Platformy Zakupowej KWP w Katowicach dostarczonej przez firmę eB2B na stronie https://slaska-policja.eb2b.com.pl.
6. W przypadku gdy podczas aukcji oferty będzie składała inna osoba niż osoba składająca ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z którego będzie wynikać prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej.
7. Zmiany osoby, która będzie składała oferty (postąpienia) podczas aukcji elektronicznej można dokonać (poprzez zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu za pomocą e-mail) najpóźniej na 24 godziny przed otwarciem aukcji.
8. Oferty podczas aukcji Wykonawca składa za pomocą formularza umieszczonego na platformie zakupowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu pod rygorem nieważności. Uwaga: Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący – wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.
9. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w aukcji elektronicznej, muszą się zalogować do Platformy Zakupowej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, bliższych informacji może udzielić Operator Platformy Zakupowej firma eB2B.
10. W przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikacyjny, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wzór takiego podpisu, który Zamawiający przekaże do administratora systemu najpóźniej na tydzień przed otwarciem aukcji.
11. Zamawiający zaprosi Wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej i prześle na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę hasło i login w przypadku gdy Wykonawca nie jest zarejestrowany na platformie eB2B oraz wszystkie dane wskazane w art. 232 ust. 2 ustawy Pzp.
12. Po otrzymaniu zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie i weryfikacji danych adresowych oraz podpisu elektronicznego. UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zdefiniowanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do składania postąpień.
13. Informacji technicznych i weryfikacji danych oraz podpisów elektronicznych związanych z organizacją aukcji udziela Operator Platformy Zakupowej pod numerem telefonu (+48) 22 378 39 70, (+48) 22 258 48 61, (+48) 22 428 19 28, e-mail: [email protected].
14. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. Składane kolejne oferty Wykonawcy podlegają automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem wskazanym w zaproszeniu oraz określonym w sekcji XX punkt 2.1 SWZ
15. Jedynym ruchomym kryterium jest „cena”, pozostałe kryteria są kryteriami stałymi. Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej zostało określone w sekcji XX punkt 2.1 SWZ. Zamawiający informuje, iż punkty na platformie aukcyjnej są przez system automatycznie przeliczane i zaokrąglane do trzeciego miejsca po przecinku.
16. Termin otwarcia aukcji zostanie podany w zaproszeniach do udziału w aukcji.
17. Aukcja będzie prowadzona zgodnie z czasem wskazanym na platformie. Oznaczenie sprawy ZP–2380–264/2024 ZADANIE NR….
18. Dla każdego zadania zostanie utworzone na platformie oddziele postępowanie w ramach aukcji elektronicznej.
19. Aukcja elektroniczna będzie rozłożona w czasie na każde zadanie oddzielnie.
20. Aukcja jest jednoetapowa a jej podstawowy czas trwa przez 30 minut. Aukcja zostanie zamknięta jeżeli w ciągu ostatnich jej 10 minut w czasie podstawowym lub podczas 10 minutowej dogrywki nie zostanie złożone żadne nowe postąpienie zaakceptowane przez system na dowolną część w Aukcji. Bieg terminu rozpocznie się wraz z otwarciem aukcji.
21. Zamawiający informuje, iż w sytuacji, gdy w chwili zamknięcia aukcji dwie oferty uzyskają jednakową liczbę punktów, zwycięzcą aukcji zostanie Wykonawca, który w wyznaczonym czasie jako pierwszy złoży ofertę z najniższą ceną.
22. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
23. Komputer użytkownika Platformy Zakupowej powinien spełniać następujące wymagania:
23.1 być wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 2GHz i posiadać co najmniej 2 GB pamięci RAM;
23.2. posiadać zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP lub nowszy;
23.3. posiadać zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla-Firefox 46+, Chrome 48+, Opera 5+ albo Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą;
23.4. posiadać stałe połączenie z siecią Internet o gwarantowanej szybkości transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s.
24. Wykonawca, który zwycięży w aukcji elektronicznej na dane zadanie jest zobligowany do dostarczenia w wyznaczonym czasie nowego formularza ofertowego w oparciu o kwotę uzyskaną podczas aukcji.
25. Zamawiający ustala dla wszystkich zadań wysokość minimalnego postąpienia w aukcji elektronicznej na kwotę 500 złotych.
26. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, o czym poinformuje Wykonawców za pomocą e-mail z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu
27. W celu przeprowadzenia aukcji elektronicznej sprawnie i bez problemów związanych z logowaniem się Wykonawcy na platformie zakupowej eb2b oraz sprawdzeniem możliwości dokonywania postąpień przez uprawnione osoby, zostanie przeprowadzona aukcja testowa w dniu poprzedzającym aukcję właściwą.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( patrz punkt 2), składając oświadczenie według wzoru Załącznik nr 4 do SWZ oraz Załącznik nr 4a do SWZ..
2. W przypadku konsorcjów i spółek cywilnych należy przedstawić odrębne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczące każdego ze współwykonawców. Oświadczenie takie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia tylko w odniesieniu do danego konsorcjanta lub wspólnika (art. 125 ust. 4 Pzp). Oznacza to, że każdy ze współwykonawców wykazuje w oświadczeniu tylko własne zdolności (zasoby).
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji VIII pkt. 1.1 składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia. Postanowienia sekcji VIII ust. 1.2-1.5 stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ustawy oraz wskazane w projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-16 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać za pomocą Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl w zakładce „Załączniki”. Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez wybranie polecenia „dodaj załącznik” i polecenie „Zapisz”. Szczegóły w sekcji XVIII SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-16 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji 2 miesiące od dnia zawarcia umowy pod warunkiem, że Zamawiający najpóźniej na 21 dni kalendarzowych przed upływem 2 miesięcy dostarczy wykonawcy materiał wskazany w załącznikach do SWZ opis przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy Zamawiający nie dostarczy materiału wykonawcy, termin na realizację zostaje przesunięty wówczas 21 dniowy termin liczy się od dnia dostarczenia materiału wykonawcy.