alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu monitoringu wideo VSS w budynku Urzędu Skarbowego w Pabianicach, przy ul. Zamkowej 26

05-07-2024, 11:01

Dane kontaktowe

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Al. Kościuszki 83,90-436 Łódź
tel. 42 25 47 000
fax. 42 25 47 101
e-mail: [email protected]
http:// www.lodzkie.kas.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu monitoringu wideo VSS w budynku Urzędu Skarbowego w Pabianicach, przy ul. Zamkowej 26

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Kościuszki 83

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-436

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 25 47 000

1.5.8.) Numer faksu: 42 25 47 101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu monitoringu wideo VSS w budynku Urzędu Skarbowego w Pabianicach, przy ul. Zamkowej 26

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae0691ce-3a9c-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00398874

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00104503/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu monitoringu wideo VSS w budynku Urzędu Skarbowego w Pabianicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie
informacji będzie odbywać się w języku polskim, za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://iaslodz.ezamawiajacy.pl w sekcji „KORESPONDENCJA”.
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Izby Administracji Skarbowej w
Łodzi, https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl;
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
a) Kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu, lub
b) Jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez
kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.
3. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem;
3)podpis należy złożyć zgodnie z instrukcją wskazaną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis ma
spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1797 ze zm.).
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2)komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w formacie danych: txt, rtf, pdf,
odt, ods, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pttx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, zip, 7z. Zalecanym formatem jest pdf.
6. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Zamawiający informuje, iż dalsza część informacji o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z siedzibą przy al. T.
Kościuszki 83, 90 – 436 Łódź;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail:
[email protected];
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
b) upoważnieni pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi;
c) spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, NIP: 526-25-35-153, REGON: 017282436, jako właściciel Platformy, na której Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającej pod adresem: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl,
5)w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z
poza EOG z zastrzeżeniem, iż ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli
jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z ustawą Pzp;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
7)podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak chęć wzięcia udziału w postępowaniu wywołuje konieczność podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jako wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy Pzp,
związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
8)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
9) zasada jawności, o której mowa w art. 74 ust 1 i 2 ustawy Pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych,
biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) zebranych w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 ustawy Pzp, stosuje się
odpowiednio;
Zamawiający informuje, iż dalsza część informacji o RODO znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1001-ILZ.260.22.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu monitoringu wideo VSS w budynku Urzędu Skarbowego w Łodzi, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 26. Budynek A jest dwukondygnacyjny z piwnicą i wpisany do rejestru zabytków. Budynek B jest jednokondygnacyjny, budynek C jest trzykondygnacyjny, budynek D również trzykondygnacyjny. W związku z tym, że budynek jest obiektem budowlanym wpisanym
do rejestru zabytków, posiada uzyskane pozwolenie na budowę, na wykonanie prac objętych projektem.
Zakres prac do wykonania to w szczególności:
 Kompleksowe wykonanie instalacji słaboprądowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku,
 Wykonanie tras kablowych w postaci listew PCV, ułożenia ciągów rur i korytek kablowych,
 Ułożenie okablowania instalacji słaboprądowych w budynku,
 Montaż, uruchomienie, zaprogramowanie i sprawdzenie urządzeń instalacji
w budynku.
Wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji, stanowiące przedmiot specyfikacji technicznej, należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji projektu wykonawczego.
2. Zamówienie obejmuje instalacje sytemu VSS celem poprawy bezpieczeństwa obiektu oraz uzyskania możliwości weryfikacji zaistniałych incydentów oraz ewentualnie pozyskania materiału dowodowego.
3. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia stanowią:
1) Projekt Wykonawczy – Projekt techniczny systemu monitoringu wideo VSS – Załącznik nr 1A do SWZ;
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 1B do SWZ;
3) Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 2 do SWZ;
4) Przedmiar – Załącznik nr 3 do SWZ;
5) Wzór umowy – Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło w terminie 10 tygodni
od daty podpisania umowy.
5. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób (pracownicy fizyczni) wykonujących wszelkie czynności obejmujące bezpośrednią realizację przedmiotowych robót. Przedmiotowy wymóg nie dotyczy czynności związanych z kierowaniem robotami, nadzorem nad realizowanymi robotami oraz transportem materiałów i osób na teren realizowanych robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

31213300-5 - Szafy kablowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) Cena - waga kryterium - 90 %,
2) Dodatkowa gwarancja - waga kryterium - 10%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz zdolności technicznej i zawodowej:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia tj.: posiada aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na: montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie ochrony chronionych osób i mienia oraz eksploatacji konserwacji naprawy w miejscach ich zainstalowania.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę/robotę (instalacyjną) tożsamą z przedmiotem zamówienia tj.: budowie, rozbudowie lub modernizacji systemu monitoringu VSS o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Przez wartość usług/robót rozumie się, wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę od inwestora z tytułu ich wykonania.
Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie:
1)Oświadczenia wykonawcy wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ,
2)Wykazu usług/robót wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ,
3)Dowodów należytego wykonania robót budowlanych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)
3. Zamawiający uzna, że dla potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą:
- uprawnienia do SEP D1 (dozór instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych) która będzie brała udział w realizacji zamówienia. Wskazana osoba powinna posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające posiadane uprawnienia.
- uprawnienia do SEP E1 (eksploatacja instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych) która będzie brała udział w realizacji zamówienia. Wskazana osoba powinna posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające posiadane uprawienia.
- zaświadczenie wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z art. 27 ust. 2 lub ust. 3 ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995.).
Wskazana osoba powinna posiadać aktualną licencję potwierdzające posiadane uprawnienia. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie:
1)Oświadczenia wykonawcy wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ,
2)Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie opisanym wyżej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – Załącznik nr 5 do SWZ;
2. Warunek określony w Rozdziale V pkt 2) tj.: aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na: montażu elektronicznych urządzeń i
systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie ochrony chronionych osób i mienia oraz eksploatacji konserwacji naprawy w
miejscach ich zainstalowania.;
3. Warunek określony w Rozdziale V, pkt 3,ppkt. a) SWZ, tj. wykazu należycie zrealizowanych, potwierdzonych stosownym
dokumentem (np. referencjami) co najmniej jedną usługę/robotę (instalacyjną) tożsamą z przedmiotem zamówienia tj.: budowie,
rozbudowie lub modernizacji systemu monitoringu VSS o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych
00/100), które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Załącznik nr 9 do SWZ,
4. Warunek określony w Rozdziale V, pkt 3, ppkt b) SWZ, tj. wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia w zakresie
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób, potwierdzonych stosownym dokumentem (np. wpisem do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa) – Załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego - Oświadczenia składane wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert potwierdzające, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu (Załącznik nr 4 do SWZ),
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat
wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający pobierze przedmiotowy dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie
do dokonywania i przyjmowania określonych czynności prawnych i faktycznych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa Rozdziale VII pkt 4 ppkt 3) i 4) SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale V SWZ,
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VII pkt 4 ppkt 1 - 2 SWZ składa każdy z nich.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zgodnie z art. 445 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnych postanowień zawartej umowy w postaci odpowiednich
postanowień umownych zawartych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu robót i jego
otoczenia. Dokonanie wizji jest możliwe w dni robocze, w godzinach 8.00-14.00, po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu z
Zamawiającym. Wizja lokalna traktowana jest przez Zamawiającego jako czynność pomocnicza przy przygotowaniu oferty.
Skorzystanie z wizji lokalnej nie ma wpływu na ocenę oferty, jak też wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.