Przetarg

Modernizacja systemu łączności centrala Mitel MiVoice MX-One oraz systemu MiContact Center Enterprise, Mitel MiCollab, systemu taryfikacji Damovo Biling

16-11-2023, 13:49

Dane kontaktowe

Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17,61-841 Poznań
e-mail: zpb@um.poznan.pl
http:// https://bip.poznan.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Modernizacja systemu łączności centrala Mitel MiVoice MX-One oraz systemu MiContact Center Enterprise, Mitel MiCollab, systemu taryfikacji Damovo Biling

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolegiacki 17

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-841

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpb@um.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja systemu łączności centrala Mitel MiVoice MX-One oraz systemu MiContact Center Enterprise, Mitel MiCollab, systemu taryfikacji Damovo Biling

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9075a5c-8474-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498116

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029431/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Modernizacja systemu CallCenter

1.2.8 Modernizacja i rozbudowa systemu centrali MXOne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w pkt VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPb-II.271.99.2023.KS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu centrali MiVoice MX-ONE, systemu Mitel MiContact Center Enterprise, Mitel MiCollab, systemu taryfikacji Damovo Biling, aktualizacja systemów operacyjnych Windows Server w asortymencie i ilości, określonej w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza ofertowego oraz wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2) Minimalny wymagany okres gwarancji na zainstalowane systemy to 24 miesiące.
3) Minimalny wymagany czas usunięcia awarii w okresie gwarancji to 40 godzin od chwili zgłoszenia.
4) Wykonawca winien posiadać status partnera sprzedażowego, być dystrybutorem urządzeń i oprogramowania Mitel.
5) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32552310-3 - Cyfrowe centrale telefoniczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32541000-7 - Wyposażenie centrali

32550000-3 - Sprzęt telefoniczny

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na zainstalowane systemy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do instalacji i konfiguracji systemów Mitel MXOne i Mitel MiContactCenter Enterprise.
Zamawiający wymaga, żeby ww. osoba posiadała szkolenia z instalacji i konfiguracji oprogramowania Mitel MXOne i Mitel MiContactCenter Enterprise (min. jedno w danym zakresie) lub żeby Wykonawca wykazał, iż dysponuje osobami przeszkolonymi odrębnie w zakresie Mitel MXOne oraz Mitel MiContactCenter Enterprise.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ wraz z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza ofertowego,
2) Dokumenty, o których mowa w pkt III. 1. 6) lit. a) i/lub b) SWZ, jeśli dotyczy,
Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2a do SWZ,
4) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2b do SWZ,
jeśli dotyczy,
5) Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 do SWZ, jeśli dotyczy,
6) Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – załącznik nr 4 do SWZ, jeśli dotyczy,
7) Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt VI. 1. SWZ, stanowiące załącznik nr 2a do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-27 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie:
do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w zakresie poz. 1-4 Załącznika nr 1 do umowy oraz do 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w zakresie poz. 5-7 Załącznika nr 1 do umowy.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1. ustawy,
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego;
Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 2a do SWZ i jeżeli dotyczy załącznik nr 2b do SWZ.