Przetarg

Serwisowanie urządzeń i instalacji elektrycznych w lokalizacjach Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Częstochowie i w Rybniku

16-11-2023, 12:40

Dane kontaktowe

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Śląski Oddział Wojewódzki
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice
e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl
http:// https://www.nfz-katowice.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Serwisowanie urządzeń i instalacji elektrycznych w lokalizacjach Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Częstochowie i w Rybniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Śląski Oddział Wojewódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kossutha 13

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-844

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nfz-katowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Jednostka ubezpieczenia zdrowotnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Serwisowanie urządzeń i instalacji elektrycznych w lokalizacjach Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Częstochowie i w Rybniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04cfc002-8453-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00497728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00316884/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Serwisowanie urządzeń i instalacji elektrycznych w lokalizacjach Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Częstochowie i w Rybniku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień (w tym przekazywanie dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego) oraz przekazywanie informacji z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w SWZ odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający, w zakładce „Korespondencja”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa pod numer tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w Rozdziale VI SWZ. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 ze zm.). Zamawiający wskazuje instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu w zakładce „Baza wiedzy”. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Tak. Kwestie dotyczące klauzuli RODO reguluje SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 19/tp/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie urządzeń i instalacji
elektrycznych w lokalizacjach Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Częstochowie i w Rybniku, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamówienia oraz w projektowanych postanowieniach umowy. Opis przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe, o których mowa w ustawie Pzp.
2. Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ. Projektowane postanowienia umowy przewidują i określają warunki ewentualnej zmiany treści umowy.
3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określa SWZ.
4. Warunki gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia określa SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewów międzynarodowych podaje się: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW” oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, dokument – gwarancja, poręczenie – musi być przekazany zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Jako beneficjenta gwarancji wadialnej dla niniejszego postępowania należy wskazać Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (o którym mowa w SWZ). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 (art. 97 ust. 5 ustawy Pzp ). 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, wadium (gwarancje, poręczenia - oryginał stosownego dokumentu wadialnego) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do jego wystawienia w imieniu Gwaranta albo Poręczyciela. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: wadium dotyczące postępowania nr 19/tp/2023 Serwisowanie urządzeń i instalacji elektrycznych w lokalizacjach Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Częstochowie i w Rybniku (nazwa Wykonawcy). 7. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp). 8. Zasady zwrotu wadium wykonawcy oraz utraty wadium przez wykonawcę wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego reguluje art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy tacy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa winien odpowiadać zasadom określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ dla pełnomocnictw. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIII, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, kwoty wskazane w §2 ust.1-3 umowy zostaną zmienione w taki sposób, aby uwzględniały stawkę podatku VAT obowiązującą na skutek wprowadzonej zmiany. Jeżeli zmiana stawki podatku VAT oznaczałaby zwiększenie wynagrodzenia brutto umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu realizacji umowy w przypadku nieposiadania stosownego zabezpieczenia w środkach finansowych. W takiej sytuacji termin realizacji umowy zakończy się z dniem, w którym suma płatności brutto wynikających z faktur VAT osiągnie lub zbliży się do wysokości kwoty brutto równej cenie oferty złożonej przez Wykonawcę w zamówieniu nr……………………, tj. ………………….. złotych brutto. Zmiana stawki podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia brutto umowy lub skrócenia terminu realizacji umowy zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT.
2. Zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia w związku z art. 439 pzp (w przypadku umów, których przedmiotem są usługi zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy) zostały szczegółowo opisane w § 2b projektowanych postanowieniach umowy.
3. W toku realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy bądź zrezygnować z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy złożonej w zamówieniu nr 19/tp/2023. Zmiana bądź rezygnacja winna nastąpić w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany bądź rezygnacji, oraz w przypadku zmiany – ze wskazaniem nowego podwykonawcy (jeżeli dotyczy).
4. Kwestie dot. rozwiązania umowy opisane zostały w §8 projektowanych postanowień umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia w trakcie realizacji umowy - w sytuacji uzasadnionej obiektywnymi potrzebami Zamawiającego (np. zmiany struktury organizacyjnej NFZ; konieczność wyłączenia części instalacji/urządzeń z przyczyn technicznych) jednego lub kilku z elementów ujętych w załączniku nr 2 do umowy - kalkulacja cenowa.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) formularz opis przedmiotu zamówienia;
2) formularz kalkulacja cenowa;
3) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
4) informację, o której mowa w art. 225 ust. 2 ustawy pzp;
5) oświadczenie o których mowa w art. 125 ust. 1;
6) formularz opis równoważności – jeżeli dotyczy.
7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - jeżeli dotyczy.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego , zwana dalej UOBN.
3. Kwestie dotyczące klauzuli RODO reguluje SWZ.
4. Miejsce realizacji zamówienia:
Katowice, ul. Kossutha 13
Częstochowa, ul. Czartoryskiego 28
Rybnik, ul. 3 Maja 29.
5. Wykonawca zobowiązuje się, wykonać zamówienie w okresie 12 miesięcy, nie wcześniej jednak niż od dnia 06.01.2024 r.