Przetarg

Obsługa serwisowa instalacji elektrycznych, stacji transformatorowej, zasilacza UPS i agregatu prądotwórczego zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44 oraz...

15-11-2023, 09:05

Dane kontaktowe

POWIAT KIELECKI
ul. Wrzosowa 44,25-211 Kielce
e-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl
http:// https://www.powiat.kielce.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa serwisowa instalacji elektrycznych, stacji transformatorowej, zasilacza UPS i agregatu prądotwórczego zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44 oraz...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KIELECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrzosowa 44

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-211

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.kielce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa serwisowa instalacji elektrycznych, stacji transformatorowej, zasilacza UPS i agregatu prądotwórczego zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44 oraz...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b26b0010-82cc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00494087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052660/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Obsługa serwisowa instalacji elektrycznych, stacji transformatorowej, zasilacza UPS i agregatu prądotwórczego zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b26b0010-82cc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu bezpłatnej Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz adresu poczty elektronicznej Zamawiającego – e-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z rozdz. XXVI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SR-II.272.1.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa serwisowa instalacji elektrycznych, stacji transformatorowej, zasilacza UPS i agregatu prądotwórczego zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44 oraz wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę wszystkich osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
a) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465),
b) wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia, polegające na serwisowaniu instalacji elektrycznych, stacji transformatorowej, zasilacza UPS i agregatu prądotwórczego oraz wykonaniu badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umów o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465),
c) w przypadku ustania zatrudnienia, np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn w trakcie okresu, o którym mowa w lit. b) powyżej, Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić w ich miejsce na pozostały okres realizacji przedmiotu zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby na warunkach, o których mowa w ust. 3,
d) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowy o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę, dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ,
e) Wykonawca po wyborze, a przed podpisaniem umowy przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił Załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii zanonimizowanych umów o pracę pracowników, skierowanych do realizacji zamówienia. Każdorazowo przy każdej zmianie pracowników realizujących zamówienie, na co najmniej 1 dzień roboczy przed taką zmianą, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi zamówienie. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W trakcie realizacji umowy, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów, potwierdzających sposób zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3, np. przedstawiając oświadczenie tych osób, że są zatrudnione na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 6 – 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi zamówienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników realizujących zamówienie na podstawie umów o pracę. Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie nabrania wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnieniem na podstawie umów o pracę.
4. Ze względów organizacyjnych, technicznych oraz ekonomicznych przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zaleca, ale nie warunkuje złożenia ważnej oferty od przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia oraz wglądu do dokumentacji powykonawczej instalacji, stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego w celu uzyskania niezbędnych informacji dla rzetelnego i kompletnego przygotowania oferty. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Wgląd do dokumentacji powykonawczej instalacji, stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego jest możliwy w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach, III piętro, pokój nr 334. Dokładny termin wizji lokalnej należy ustalić z osobami wskazanymi w rozdz. XII lit. a) SWZ.
6. Termin rozpoczęcia usługi od 01.01.2024 r. wynika z konieczności zapewnienia ciągłości obsługi serwisowej instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach. Sprawna instalacja elektryczna, zapewnienie przepływu energii wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie całego budynku, jego infrastruktury (praca wentylacji, klimatyzacji, serwerów, instalacji alarmowych). W związku zakończeniem umowy serwisowej z dniem 31.12.2023 r. należy zabezpieczyć świadczenie usługi na podstawie nowej umowy od następnego dnia, tj. od dnia 01.01.2024r. Ciągłość stałej usługi serwisowej zapewni dla budynku Starostwa ciągłość pracy urzędu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z końcowymi Uwagami zawartymi w pkt 2.1 OPZ, Zamawiający informuje, iż w trakcie trwania umowy będzie przeprowadzana wymiana źródeł oświetlania na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, dlatego przewiduje się możliwość zmniejszenia zamówienia w zakresie ilości wykonywanych czynności serwisowych związanych z wymianą istniejących źródeł światła. W tym zakresie Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jeżeli zadanie, o którym mowa we wskazanym punkcie OPZ, zostanie wykonane i odebrane, tj. wszystkie zaplanowane do wymiany oprawy zostaną wymienione, obsługa serwisowa, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia będzie ograniczona o zakres, dotyczący elementów instalacji oświetleniowej (wymiany elementów źródeł światła). Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakończeniu realizacji wymiany opraw na czas niezbędny, aby z dniem pierwszego dnia kolejnego miesiąca mógł świadczyć usługę w ograniczonym zakresie. Zaistnienie powyższej okoliczności spowoduje odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia do stawki ryczałtowej za serwisowanie instalacji, ale bez wymiany źródeł oświetlenia zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie składania oferty cenowej. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający deklaruje, iż przez co najmniej 6 miesięcy będzie wymagał świadczenia usługi przez Wykonawcę w pełnym zakresie, tj. z uwzględnieniem wymiany źródeł oświetlenia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena ryczałtowa brutto – 60% (C)
b) Termin gwarancji na wymienione elementy – 40% (G).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji na wymienione elementy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda:
a) dysponowania doświadczeniem – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej:
- 1 usługę, trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, której przedmiotem była lub jest obsługa serwisowa instalacji elektrycznych
oraz
- 1 usługę, polegającą na przeglądzie serwisowym zasilacza centralnego UPS Riello Master HP-UL 250 kVA lub innego zasilacza bezprzerwowego UPS Riello lub Schrack o mocy minimum 250 kVA
oraz
- 1 usługę, polegającą na przeglądzie serwisowym agregatu prądotwórczego producenta Mielec Diesel Gaz model ZGI-160DA lub innego agregatu prądotwórczego producenta Mielec Diesel Gaz o mocy minimum 160 kVA
oraz
- 1 usługę, polegającą na wykonaniu badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
Dopuszcza się łączenie powyższych usług w ramach realizacji 1 umowy, o ile zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego przez Wykonawcę wykazu usług wykonanych, sporządzonego według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) dysponowania osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje nw. osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:
- co najmniej 2 osobami, które posiadają uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392) – wymagany zakres uprawnień elektrycznych do 1 kV,
- co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392) – wymagany zakres uprawnień elektrycznych do 15 kV (pracownik wykonujący czynności w stacji transformatorowej),
- co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia/przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej zasilaczy bezprzerwowych UPS, takich jak zainstalowany w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach (Riello Master HP-UL 250 kVA) lub innych zasilaczy bezprzerwowych UPS Riello lub Schrack o mocy minimum 250 kVA (pracownik wykonujący czynności w zasilaczu UPS),
- co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia/przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej agregatów, takich jak agregat prądotwórczy producenta Mielec Diesel Gaz model ZGI-160DA, który jest zainstalowany w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach lub innych agregatów prądotwórczych producenta Mielec Diesel Gaz o mocy minimum 160 kVA.
Zamawiający dopuszcza łączenie wszystkich wymienionych powyżej uprawnień i uzna spełnianie warunku, jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum trzema osobami (dwoma z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kV i jedną z uprawnieniami elektrycznymi do 15 kV) i którakolwiek z tych osób będzie posiadać przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej zasilaczy bezprzerwowych UPS oraz którakolwiek z tych osób będzie posiadać przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej agregatu.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ. Uwierzytelnione kopie uprawnień tych osób Wykonawca przedstawi najpóźniej przed podpisaniem umowy;
c) dysponowania autoryzacją serwisową w zakresie obsługi:
- zasilaczy bezprzerwowych Riello lub Schrack
oraz
- agregatów prądotwórczych producenta Mielec Diesel Gaz.
Ocena tego kryterium zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Uwierzytelnione kopie autoryzacji serwisowych w zakresie obsługi powyższych urządzeń lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest uprawniony przez producenta urządzenia lub jego pracownicy są uprawnieni do wykonywania obsługi serwisowej danego urządzenia, Wykonawca przedłoży najpóźniej przed podpisaniem umowy.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Ocena tego kryterium zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia lub kwalifikacji Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji jego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3) powyżej potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 1) SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w rozdz. VII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
2) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji, wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4) powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz osób wskazanych w rozdz. V ust. 2 pkt 3) lit. b) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykaz usług określonych w rozdz. V ust. 2 pkt 3) lit. a) SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ z załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Wzory oświadczeń stanowią Załączniki nr 3a i 4a do SWZ;
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych i/lub zawodowych, finansowych lub ekonomicznych sytuacji tego podmiotu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ;
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne), oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Pzp. W tym przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym, jest niezbędne przedłożenie w ofercie dokumentu, zawierającego pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
4. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie, w jakim wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały przewidziane w rozdz. XXIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa swoją ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy, dostępnej na portalu: https://ezamowienia.gov.pl/pl, zgodnie z zapisami rozdz. XVI ust. 3 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-24 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej określone w rozdz. XXIV SWZ przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia, wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
9. W postępowaniu, toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.