Przetarg

Dostawa i montaż systemu multimedialnego z symulatorami do wirtualnej strzelnicy wraz z przeszkoleniem oraz dostawa wyposażenia pomieszczenia wirtualnej strzelnicy w ZSZ w Pińczowie.

08-09-2023, 13:59

Dane kontaktowe

Powiat Pińczowski
Zacisze ,28-400 Pińczów
tel. 413576001
fax. 413576007
e-mail: starostwo@pinczow.pl
http:// www.pinczow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż systemu multimedialnego z symulatorami do wirtualnej strzelnicy wraz z przeszkoleniem oraz dostawa wyposażenia pomieszczenia wirtualnej strzelnicy w ZSZ w Pińczowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pińczowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009432

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zacisze

1.5.2.) Miejscowość: Pińczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413576001

1.5.8.) Numer faksu: 413576007

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@pinczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pinczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż systemu multimedialnego z symulatorami do wirtualnej strzelnicy wraz z przeszkoleniem oraz dostawa wyposażenia pomieszczenia wirtualnej strzelnicy w ZSZ w Pińczowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0ff3cdf-4e39-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388534

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065243/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż systemu multimedialnego z symulatorami do wirtualnej strzelnicy wraz z przeszkoleniem oraz dostawa wyposażenia pomieszczenia wirtualnej strzelnicy w ZSZ w Pinczowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0ff3cdf-4e39-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu https://ezamowienia.gov.pl/pl

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów, wymagań technicznych oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Powyższa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, stanowi spełnienie przez administratora obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PiPR.IV.272.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 136388,37 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż systemu multimedialnego z symulatorami do wirtualnej strzelnicy wraz z przeszkoleniem oraz dostawa wyposażenia pomieszczenia wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie” w skład którego wchodzą:
moduł projekcji z kablem zasilającym
projektor
kamera z przetwornikiem
głośnik
tablet
drukarka laserowa monochromatyczna
przeszkolenie
krzesła szkolne
stoliki szkolne
kotara oddzielająca
szafa metalowa
siatka maskująca
płyta osb
materace wojskowe
worki fortyfikacyjne

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35210000-9 - Cele strzelnicze

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium ceny: LiczbaPunktów = (cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 60 (waga 60%)
kryterium rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi wraz z serwisem gwarancyjnym nieodpłatnym: do 24 m-cy - 0 %
25 - 48 m-cy – 10 %
49 - 72 m-cy – 20 %
73 – 96 m-cy – 30 %
97 – 120 m-cy – 40%
20.5. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena (C):
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:
C = (cena oferowana minimalna brutto / cena badanej oferty brutto) x 60
20.6. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium okres rękojmi i gwarancji (R):
Liczba punktów w kryterium rękojmia i gwarancja zostanie przyznana w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę okres rękojmi wyrażony w pełnych miesiącach. Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji i rękojmi: min. okres – 24 miesięcy
20.7. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi wraz z serwisem gwarancyjnym nieodpłatnym

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

23. Warunki udziału w postepowaniu
Do postepowania może przystąpić Wykonawca który:
1. Spełnia warunki udziału w postepowaniu i złoży stosowne oświadczenie – załącznik nr 2 – „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu”
2. Złoży ważną ofertę wraz z załącznikami, spełniającą wymagania ogłoszenia i SWZ – załącznik nr 1 – „Formularz oferty”
3. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o którym mowa w art. 108 ust 1 pkt. 1,2,5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy PZP i złoży stosowne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy systemów wirtualnych strzelnic spełniających wymagania konkursów „Strzelnica w powiecie”.
b) Udzieli gwarancji i rękojmi wraz z nieodpłatnym serwisem na okres min 24 m-cy.
5. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: załącznik nr 2 do SWZ
załącznik nr 1 do SWZ
załącznik nr 3 do SWZ
załącznik nr 5 w przypadku wspólnie ubiegających się wykonawców o zamówienie
załącznik nr 8 do SWZ w przypadku zobowiązania innego podmiotu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: załącznik nr 2 do SWZ
załącznik nr 1 do SWZ
załącznik nr 3 do SWZ
załącznik nr 5 w przypadku wspólnie ubiegających się wykonawców o zamówienie
załącznik nr 8 do SWZ w przypadku zobowiązania innego podmiotu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

wymagane certyfikaty i dokumenty potwierdzające zgodnie z zapisami SWZ, wykaz dostaw, załącznik nr 3a, załącznik nr 2a, załącznik nr 5 oraz załącznik nr 8 w przypadku gdy jest wymagany zgodnie z zapisami SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający ustala kwotę wadium w wysokości 1500,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania z ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu (w polskich złotych - PLN)
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczonych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 ze zmianami)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem „Strzelnica w powiecie”
Numer rachunku: 17 8509 0002 2001 0000 0185 0002
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku określonym ustawą PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 UPZP.
7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ustawy UPZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

26. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia:
26.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
26.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
26.2.1. Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
26.2.2. Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
26.2.3. Ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
26.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków oraz Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt umowy dla zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 UPZP oraz wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zmiana umowy wymaga dla swojej ważności, pod rygorem nie ważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

kryterium ceny oraz kryterium rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi wraz z serwisem gwarancyjnym nieodpłatnym