alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego oraz komputerowego w ramach projektu pn. „Uczniów wspieramy – kompetencje rozwijamy"

07-09-2023, 13:57

Dane kontaktowe

Gmina Miasta Radomia
Jana Kilińskiego 30,26-610 Radom
e-mail: [email protected]
http:// www.bip.radom.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego oraz komputerowego w ramach projektu pn. „Uczniów wspieramy – kompetencje rozwijamy"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Radomia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Kilińskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-610

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego oraz komputerowego w ramach projektu pn. „Uczniów wspieramy – kompetencje rozwijamy"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65a9bac4-4bda-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00386471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020611/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.23 Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego oraz komputerowego w ramach projektu "Uczniów wspieramy - kompetencje rozwijamy"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

RPMA.10.01.01-14-j580/23 "Uczniów wspieramy - kompetencje rozwijamy"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/812448

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/812448

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postęp. prowadzone jest w j. polskim
za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/812448 . 2. W celu skrócenia czasu
udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamaw. a Wykonawc, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza również komunikację
w powyższym zakresie przy pomocy poczty elektronicznej wymienionej w pkt. 3 Rozdział I SWZ, tj. [email protected] 4. Za pomocą
poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 3 adres email Wykonaw. może złożyć w szczególności: a) np. wnioski dotyczące
wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed otwarciem ofert), b) np. podmiotowe środki dowodowe i inne ewentualne
oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego (dokumentacja przesyłana po otwarciu ofert). 5. Zamawiający będzie
przekazywał Wykonaw. informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamaw. będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonaw. 6. Zamaw. zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia
30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U.2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a)
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości niemniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych –
MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet
Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., g) oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar. 7. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonaw. powinny być zgodne z Obwieszczeniem
Prezesa RM z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: .zip i .7Z 8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektron. opatrzonej kwalifik. podp. elektron. lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.W procesie składania oferty za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, Wykonaw. powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach, które następnie przesyła do systemu.
Szczegół. info. w przedmiotowym zakresie zawarte są w Rozdziale XVI, XIX i XX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30; b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem
Szczypior – [email protected]; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na
podstawie Art. 9 ust 2 lit a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; d) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa w tym m.in. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”; e)
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną; f)
posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych - na podstawie
art. 16 RODO prawo do ich sprostowania* - na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**; g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); h) nie
przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do
przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO*: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników. **: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.442.443.2023.EF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa monitora interaktywnego w ilości 10 sztuk w ramach projektu „Uczniów wspieramy - kompetencje rozwijamy ”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę
punktową.

2. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

2.1 Cena [C]
Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego
wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).
C = (Cn/Cb) × 60 pkt.
gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty

2.2. Gwarancja [G]
Ocena w zakresie kryterium „Gwarancja” będzie dokonywana na podstawie podanego
w formularzu ofertowym okresu gwarancji (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20):
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia - oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony
w latach), wyniesie:
2 lata – otrzyma 0 pkt.
3 lata – otrzyma 10 pkt.
4 lata i więcej – otrzyma 20 pkt
gdzie: G – ilość punktów za kryterium „Gwarancja”

2.3. Termin dostawy [T]
Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu
dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:
8 dni i mniej – otrzyma 20 pkt.
9 dni – otrzyma 15 pkt.
10 lub 11 dni – otrzyma 10 pkt.
12 lub 13 dni – otrzyma 5 pkt.
14 dni – otrzyma 0 pkt.
gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”

2.4 Ocena oferty.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G + T
gdzie: P- liczba punktów uzyskanych przez ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa laptopa z oprogramowaniem w ilości 8 sztuk w ramach projektu „Uczniów wspieramy - kompetencje rozwijamy ”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę
punktową.

2. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

2.1 Cena [C]
Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego
wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).
C = (Cn/Cb) × 60 pkt.
gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty

2.2. Gwarancja [G]
Ocena w zakresie kryterium „Gwarancja” będzie dokonywana na podstawie podanego
w formularzu ofertowym okresu gwarancji (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20):
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia - oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony
w latach), wyniesie:
2 lata – otrzyma 0 pkt.
3 lata – otrzyma 10 pkt.
4 lata i więcej – otrzyma 20 pkt
gdzie: G – ilość punktów za kryterium „Gwarancja”

2.3. Termin dostawy [T]
Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu
dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:
8 dni i mniej – otrzyma 20 pkt.
9 dni – otrzyma 15 pkt.
10 lub 11 dni – otrzyma 10 pkt.
12 lub 13 dni – otrzyma 5 pkt.
14 dni – otrzyma 0 pkt.
gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”

2.4 Ocena oferty.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G + T
gdzie: P- liczba punktów uzyskanych przez ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów komputerów stacjonarnych w ilości 7 sztuk w ramach projektu „Uczniów wspieramy - kompetencje rozwijamy ”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę
punktową.

2. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

2.1 Cena [C]
Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego
wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).
C = (Cn/Cb) × 60 pkt.
gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty

2.2. Gwarancja [G]
Ocena w zakresie kryterium „Gwarancja” będzie dokonywana na podstawie podanego
w formularzu ofertowym okresu gwarancji (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20):
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia - oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony
w latach), wyniesie:
2 lata – otrzyma 0 pkt.
3 lata – otrzyma 10 pkt.
4 lata i więcej – otrzyma 20 pkt
gdzie: G – ilość punktów za kryterium „Gwarancja”

2.3. Termin dostawy [T]
Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu
dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:
8 dni i mniej – otrzyma 20 pkt.
9 dni – otrzyma 15 pkt.
10 lub 11 dni – otrzyma 10 pkt.
12 lub 13 dni – otrzyma 5 pkt.
14 dni – otrzyma 0 pkt.
gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”

2.4 Ocena oferty.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G + T
gdzie: P- liczba punktów uzyskanych przez ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego w ilości 2 sztuk w ramach projektu „Uczniów wspieramy - kompetencje rozwijamy ”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę
punktową.

2. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

2.1 Cena [C]
Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego
wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).
C = (Cn/Cb) × 60 pkt.
gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty

2.2. Gwarancja [G]
Ocena w zakresie kryterium „Gwarancja” będzie dokonywana na podstawie podanego
w formularzu ofertowym okresu gwarancji (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20):
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia - oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony
w latach), wyniesie:
2 lata – otrzyma 0 pkt.
3 lata – otrzyma 10 pkt.
4 lata i więcej – otrzyma 20 pkt
gdzie: G – ilość punktów za kryterium „Gwarancja”

2.3. Termin dostawy [T]
Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu
dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:
8 dni i mniej – otrzyma 20 pkt.
9 dni – otrzyma 15 pkt.
10 lub 11 dni – otrzyma 10 pkt.
12 lub 13 dni – otrzyma 5 pkt.
14 dni – otrzyma 0 pkt.
gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”

2.4 Ocena oferty.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G + T
gdzie: P- liczba punktów uzyskanych przez ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tabletu graficznego w ilości 1 sztuki w ramach projektu „Uczniów wspieramy - kompetencje rozwijamy ”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213200-7 - Komputer tablet

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę
punktową.

2. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

2.1 Cena [C]
Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego
wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).
C = (Cn/Cb) × 60 pkt.
gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty

2.2. Gwarancja [G]
Ocena w zakresie kryterium „Gwarancja” będzie dokonywana na podstawie podanego
w formularzu ofertowym okresu gwarancji (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20):
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia - oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony
w latach), wyniesie:
2 lata – otrzyma 0 pkt.
3 lata – otrzyma 10 pkt.
4 lata i więcej – otrzyma 20 pkt
gdzie: G – ilość punktów za kryterium „Gwarancja”

2.3. Termin dostawy [T]
Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu
dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:
8 dni i mniej – otrzyma 20 pkt.
9 dni – otrzyma 15 pkt.
10 lub 11 dni – otrzyma 10 pkt.
12 lub 13 dni – otrzyma 5 pkt.
14 dni – otrzyma 0 pkt.
gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”

2.4 Ocena oferty.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G + T
gdzie: P- liczba punktów uzyskanych przez ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ – Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych, wyłącznie w przypadku zaoferowania produktu równoważnego w zakresie systemu operacyjnego i oprogramowania biurowego – dotyczy 2 oraz 3 części zamówienia, tj. laptopa z oprogramowaniem oraz zestawów komputerów stacjonarnych.

2. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w zakresie systemu operacyjnego i oprogramowania biurowego Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
a) dokumentację systemu operacyjnego/oprogramowania z zaznaczonymi odpowiednimi fragmentami potwierdzającymi spełnianie przez zaoferowany system operacyjny/oprogramowanie opisanych w SWZ wymagań,
b) zestawienie opisanych wymagań wraz ze wskazaniem miejsc w dokumentacji systemu operacyjnego/oprogramowania (numery stron), w których znajduje się potwierdzenie spełniania tych wymagań.

3. Przedmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

4. Forma przekazywania przedmiotowych środków dowodowych jest analogiczna jak w przypadku podmiotowych środków dowodowych szczegółowo określona w pkt. 13 Rozdział IX SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 5.8. lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2) Zamawiający informuje, że pomimo przewidzianego wezwania określonego w pkt 1 nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy, tj. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3 do SWZ - składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
b) zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, tj. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ – Załącznik nr 4 do SWZ.
Podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.Szczegółowe informacje na temat form, postaci, formatów i sposobu przekazywania ww. dokumentów zostały opisane w Rozdziale IX SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/812448

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-15 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z przedmiotowego postępowania wyklucza się, zgodnie z treścią Rozdziału VIII SWZ, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1497).

2. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 310 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605) „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.”