alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Dostawa systemu pomiarowego i drukarki 3D na potrzeby projektu pn."Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej"

07-09-2023, 13:05

Dane kontaktowe

Politechnika Gdańska
G. Narutowicza 11/12 ,80-233 Gdańsk
e-mail: [email protected]
http:// https://pg.edu.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa systemu pomiarowego i drukarki 3D na potrzeby projektu pn."Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: G. Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pg.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa systemu pomiarowego i drukarki 3D na potrzeby projektu pn."Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-177b11fe-4d5e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00386215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00306875/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.41 Dostawa systemu pomiarowego i drukarki 3D na potrzeby projektu pn. Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji PG

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn.: „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”, nr umowy RPPM.01.02.00-22-0002/7, zadanie nr 033455.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie oznacz. jest numer. sprawy (numer. referencyjnym) ZP 31/WILiŚ/2023,
CRZP 220/002/D/23. We wszelkiej korespondencji związanej z nin. postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się tym nr sprawy lub nr ogłoszenia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośredn. platformazakupowa.pl, zwanej dalej Platformą, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings lub poczty elektronicznej. Zaleca się, aby komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośred. formularza „Wyślij wiadomość”. W sytuacjach awaryjnych, np. w przyp. braku działania Platformy, Strony mogą komunikować się ze sobą także za pomocą poczty elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji: [email protected]. Szczegół. informacje o środkach komunikacji elektr. znajdują się w rozdz. XI SWZ.
Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej. 2. Zarejestrowanie i
utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 3. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa za wyjątkiem Internet Explorer, ze względu na zakończenie z dniem 17 sierpnia 2021 r. wspierania tej przeglądarki przez firmę Microsoft. 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 4. Udział w przedmiotowym postępowaniu wymaga wyposażenia osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę oraz wymagane dokumenty i oświadczenia w kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty. 5. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, zmiany lub wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 6. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: [email protected];
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 31/WILiŚ/2023, CRZP 220/002/D/23 pn. Dostawa systemu pomiarowego i drukarki 3D na potrzeby projektu pn. „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli okres trwałości projektu, na rzecz którego dokonywany jest zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego projektu;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 31/WILiŚ/2023, CRZP 220/002/D/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 208051,18 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu pomiarowego do badań infradźwiękowych. 2) Zakres przedmiotu zamówienia: System pomiarowy do badań infradźwiękowych – 1 zestaw, w skład którego wchodzą: a) mikrofony – 2 szt.,
b) dedykowane akcesoria: przewody dedykowane do podłączenia mikrofonu i modułu rejestrującego o długości min. 10 m – 2 szt. , c) przenośny rejestrator badanych sygnałów (moduł rejestrujący) – 1 szt. 3) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz wniesienie do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, pok. nr 520. 4) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, sprawny technicznie, wolny od wad prawnych i fizycznych, zaś usługi muszą być wykonane z zachowaniem najwyższej staranności. 5) Oferta w części A musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot części A zamówienia, o którą Wykonawca się ubiega. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ. 6) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego. 7) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 24 m-cy od dnia podpisania przez obie Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Warunki gwarancji Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie załączyć karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim (instrukcja obsługi jedynie do modułu rejestrującego), w wersji papierowej lub elektronicznej. 9)Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w części A znajdują się w Załączniku nr 3 do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 130845,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32341000-5 - Mikrofony

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) Cena oferty (C), 2)Gwarancja (G). 2. Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta zostanie obliczona wg
wzoru: CLP = C + G gdzie:
CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych w kryterium cena oferty
G – liczba punktów przyznanych w kryterium gwarancja
Maksymalnie oferta w części B może uzyskać 100 pkt.
3. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert znajduje się w rozdziale XXV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zakres przedmiotu zamówienia: a) Drukarka przemysłowa 3D – 2 zestawy, b) Części zamienne i akcesoria do druku 3D: szafka pod drukarkę (wysoka) – 2 szt., szafka pod drukarkę (niska) – 1 szt., zestaw zwiększający prędkość druku – 1 szt., platforma robocza – 2 szt., wymienny HotEnd – 2 szt., wymienny szybki HotEnd – 1 szt., dysza utwardzona – 8 szt., suszarka do filamentów – 2 szt., pojemnik na filament – 2 szt., klej w sprayu – 10 szt., klej w sztyfcie – 10 szt., alkohol izopropylowy w spryskiwaczu – 2 szt. c) Filamenty i materiały eksploatacyjne – 1 zestaw. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz wniesienie do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek Hydro nr 20, pok. 407. 3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, sprawny technicznie, wolny od wad prawnych i fizycznych, zaś usługi muszą być wykonane z zachowaniem najwyższej staranności. 4) Oferta w części B musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot części B zamówienia, o którą Wykonawca się ubiega. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ.
5) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego. 6) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 7) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 m-cy od dnia podpisania przez obie Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
Warunki gwarancji Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie załączyć karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim, w wersji papierowej lub elektronicznej. 8)Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w części B znajdują się w Załączniku nr 3 do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia. 9) Stawka 0% VAT na asortyment będący przedmiotem zamówienia. 1) Zamawiający wystąpi do Ministerstwa Edukacji i Nauki celem potwierdzenia zastosowania stawki 0% VAT w związku z art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a), ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 poz. 996) do drukarek 3D, ujętych w załączniku nr 8 do ustawy. 2) Zamawiający dostarczy Wykonawcy zaświadczenie Ministerstwa Edukacji i Nauki będące podstawą do naliczenia stawki VAT 0% na drukarki 3D. 3)Jeżeli Ministerstwo Edukacji i Nauki nie przyśle stosownego zaświadczenia w terminie wystawiania faktury przez Wykonawcę, Wykonawca wystawi fakturę z podatkiem VAT, a po otrzymaniu zaświadczenia wystawi fakturę korygującą podatek VAT.

4.2.5.) Wartość części: 77206,18 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42940000-7 - Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) Cena oferty (C), 2)Gwarancja (G), 3) Wsparcie merytoryczne użytkownika (WMU). 2. Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta zostanie obliczona wg wzoru: CLP = C + G + WMU gdzie:
CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych w kryterium cena oferty
G – liczba punktów przyznanych w kryterium gwarancja
WMU – liczba punktów przyznanych w kryterium wsparcie merytoryczne użytkownika
Maksymalnie oferta w części B może uzyskać 100 pkt.
3. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert znajduje się w rozdziale XXV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wsparcie merytoryczne użytkownika

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dotyczy części A i B przedmiotu zamówienia.
Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe: opis oferowanego przedmiotu zamówienia lub dokumentację techniczną potwierdzającą, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. Przez dokumentację techniczną Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. adres strony www. producenta zawierającej opis urządzeń. Wskazane źródła informacji, na podstawie których sporządzona została dokumentacja techniczna muszą być weryfikowalne w okresie prowadzonego postępowania. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia i być oznaczona przez Wykonawcę w sposób umożliwiający łatwą identyfikację sprzętu, którego dotyczy (np. poprzez wskazanie pozycji z formularza rzeczowo-cenowego stanowiącego załącznik 5A-5B do SWZ). Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane urządzenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie wszystkich wskazanych powyżej przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz rzeczowo-cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5A lub 5B do SWZ. Formularz ten stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Wykonawca wskazał w ofercie, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Wymagania dotyczące pełnomocnictwa Zamawiający określił w rozdz. XIX ust. 3 pkt 8 SWZ.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
i wskazać ich pełnomocnika. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy.
5) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę. 6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XV ust. 9 SWZ. 7) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 8) W przypadku podpisania oferty przez wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 58 ust 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. 9) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
b) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. c) dokumenty własne składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. d) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy, wykaz usług, wykaz osób - składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy Zamawiający przewidział w § 7 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu (4000) i przewidywaną liczbę zmian umowy Zamawiający nie jest w stanie zamieścić ich w całości. W związku z tym Zamawiający informuje że przewidywane zmiany w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i warunki tych zmian zostały określone w § 7 ust. 3 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ; Przewidziano zmiany w związku ze zmianą obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz zmiany w zakresie przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings, na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-15 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Uwaga! Termin 8 grudnia 2023r. to maksymalny, nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia. Graniczny końcowy termin realizacji całości umowy i zapłaty za fakturę to 29.12.2023r. Po tym terminie Zamawiający nie będzie dysponował środkami na realizację przedmiotu zamówienia i odstąpi od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do niego żadnych roszczeń z tego tytułu. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo naliczenia kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497), zwanej dalej ustawą sankcyjną. Oświadczenie w tym zakresie zawarto w załączniku nr 2 do SWZ.