Alkam SecurityAlkam Security

Przetarg

Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz monitoringu wizyjnego na terenie ekspozycji Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" - etap II

18-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
ul. Parkowa 25,41-500 Chorzów
tel. 32 2410718
fax. 32 2415501
e-mail: przetargi@muzeumgpe-chorzow.pl
http:// bip.muzeumgpe-chorzow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 538593-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.

Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie": Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz monitoringu wizyjnego na terenie ekspozycji Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" - etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", krajowy numer identyfikacyjny 67022964300000, ul. ul. Parkowa  25 , 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2410718, e-mail przetargi@muzeumgpe-chorzow.pl, faks 32 2415501.
Adres strony internetowej (URL): bip.muzeumgpe-chorzow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.muzeumgpe-chorzow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.muzeumgpe-chorzow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem. ( Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Adres:
Muzuem "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz monitoringu wizyjnego na terenie ekspozycji Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" - etap II
Numer referencyjny: DA.331.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” modernizacji i rozbudowy systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu włamania oraz monitoringu wizyjnego na terenie ekspozycji Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – etap II. W ramach zadania należy wykonać:a) Kompletny system sygnalizacji pożarowej (SSP) obejmujący swym zasięgiem następujące obiekty kubaturowe:chałupa z Istebnej(1), chlewik z Istebnej, garbarnia z Koniakowa, folusz z Brennej, chałupa z Istebnej(2), stodoła z Istebnej, chlew z Istebnej, spichlerz z piwnicą z Brennej, chałupa groniowa z Brennej, chałupa tkacza z Brennej, szopa dla owiec z Brennej(1), szopa dla owiec z Brennej(2), szkoła z Wapienicy, chałupa z Bażanowic, stodoła z Ustronia, kuźnia z Zamarsek, chałupa z Goleszowa, szopa na wozy i narzędzia z Ligoty, piec chlebowy z Landka, wiatrak turbinowy z Nierodzimia, chałupa z Frydka, chlew z Kobióra, stodoła ośmioboczna z Brzeźc, szopa na siano z Kobióra(1), szopa na wozy z Kryr, szopa na narzędzia z Kryr, chałupa z Dziećkowic, chałupa z Krasów, stodoła ośmioboczna z Kobióra, chlew z Kamionki, szopa na siano z Kobióra(2), wiatrak z Grzawy, młyn wodny z Imielina, stodoła ośmioboczna z Grzawy, szopa na wozy z Kobióra, spichlerz z Warszowic, kościół z Nieboczów, areszt Sołecki ze Skrzyszowa, karczma ze Świerczyńca, chałupa z Katowic, chlewik z Bogucic, chałupa z Panewnik, stodoła z Miedar, chałupa z Bykowiny, chałupa z Kaliny, chałupa z Bruśka, stodoła z Bruśka, chałupa ze Zborowskiego, chałupa z Łaz k. Błędowa, stodoła z Łaz k. Błędowa, kuźnia z wozówką z Łaz, chałupa z Kromołowa, chałupa ze Strzemieszyc Wielkich, spichlerz plebański z Pilchowic, spichlerz chłopski z Pszowa, spichlerz dworski z Wojkowic Kościelnych, spichlerz dworski z Bujakowa, spichlerz dworski ze Śmiłowic, spichlerz chłopski z Bojanowa, spichlerz dworski z Simoradza, kościół z Bytomia Bobrka.System ma zapewnić między innymi sygnalizację akustyczno-optyczną, uruchomienie sygnalizacji pożarowej w obiekcie, monitoring zasilaczy przeciwpożarowych.Wykonawca w ramach systemu zamontuje między innymi:- centralę alarmową – 1 szt.,- czujki jonizacyjne – 254 szt., - czujki termiczne – 12 szt., - czujki optyczne – 2 szt., - ręczne ostrzegacze pożaru – 60 szt., - sygnalizatory – 61 szt. Wykonawca ma umożliwić transmisję sygnałów z zamontowanego SSP do Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie za pomocą dwóch torów transmisji, zgodnie z decyzją Komendanta PSP Chorzów (Wykonawca powinien zabezpieczyć urządzenia, które umożliwią transmisję sygnału telefonicznego w standardzie analogowym w pełnym paśmie 3khz-kompresja VoIP, GSM i inne - niedozwolona. Urządzenia te powinny współpracować z centralką PBX zainstalowaną obecnie w obiekcie umożliwiając wyodrębnienie numeru priorytetowego na potrzeby transmisji sygnałów alarmowych o pożarach UTA. Kanał transmisyjny powinien spełniać wymogi stawiane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP dotyczące transmisji tychże sygnałów).b) kompletny system sygnalizacji napadu i włamań (SSNiW) obejmujący swym zasięgiem następujące obiekty kubaturowe:chałupa z Istebnej(1), chlewik z Istebnej, garbarnia z Koniakowa, folusz z Brennej, chałupa z Istebnej(2), stodoła z Istebnej, chlew z Istebnej, spichlerz z piwnicą z Brennej, chałupa groniowa z Brennej, chałupa tkacza z Brennej, szopa dla owiec z Brennej(1), szopa dla owiec z Brennej(2), szkoła z Wapienicy, chałupa z Bażanowic, stodoła z Ustronia, kuźnia z Zamarsek, chałupa z Goleszowa, szopa na wozy i narzędzia z Ligoty, piec chlebowy z Landka, wiatrak turbinowy z Nierodzimia, chałupa z Frydka, chlew z Kobióra, Stodoła ośmioboczna z Brzeźc, Szopa na siano z Kobióra(1), Szopa na wozy z Kryr, szopa na narzędzia z Kryr, chałupa z Dziećkowic, chałupa z Krasów, stodoła ośmioboczna z Kobióra, chlew z Kamionki, szopa na siano z Kobióra(2), wiatrak z Grzawy, Młyn wodny z Imielina, Stodoła ośmioboczna z Grzawy, Szopa na wozy z Kobióra, Spichlerz z Warszowic, kościół z Nieboczów, areszt sołecki ze Skrzyszowa, karczma ze Świerczyńca, chałupa z Katowic, chlewik z Bogucic, chałupa z Panewnik, stodoła z Miedar, Chałupa z Bykowiny, Chałupa z Kaliny, Chałupa z Bruśka, Stodoła z Bruśka, Chałupa ze Zborowskiego, chałupa z Łaz k. Błędowa, stodoła z Łaz k. Błędowa, kuźnia z wozówką z Łaz, chałupa z Kromołowa, chałupa ze Strzemieszyc Wielkich, spichlerz plebański z Pilchowic, spichlerz chłopski z Pszowa, spichlerz dworski z Wojkowic Kościelnych, spichlerz dworski z Bujakowa, spichlerz dworski ze Śmiłowic, spichlerz chłopski z Bojanowa, spichlerz dworski z Simoradza, kościół z Bytomia Bobrka. System sygnalizacji włamania i napadu jest przeznaczony do wykrywania i sygnalizowania warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa włamania lub/i napadu na obszarze objęty systemem. W ramach systemu Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania między innymi: - central alarmowych – 3 szt.,- czujek dualnych – 174 szt.,- czujek bezprzewodowych – 2 szt.,- modułów rozszerzeń – 29 szt.- konwektorów światłowodowych – 32 szt.c) kompletnego systemu telewizji dozorowej – CCTV.W ramach systemu Wykonawca zobowiązany jest między innymi do:- dostawy montażu 15 kamer IP szybkoobrotowych, Umiejscowienie kamer: przy złączu kablowym koło spichlerza z piwnicą z Brennej, chałupa z Bażanowic, wiatrak turbinowy z Nierodzimia (x 3), szopa na wozy z Kyr, drewniana obudowa przy wiatraku z Grzawy, stodoła ośmioboczna z Grzawy, scena, brama zagrody średniozamożnego chłopa (x2), chałupa z Kaliny, chałupa z Bruśka, chałupa z Łaz k. Błędowa, brama wejściowa (boczna od ul. Parkowej),- dostawy i montażu 5 kamer termowizyjnych IP w obudowie Umiejscowienie kamer: łąka przeznaczona pod paleniska (x2), wiata grilowa, spichlerz dworski z Wojkowic Kościelnych (x2),- dostawy i montażu 1 kamery IP5Mpx, Umiejscowienie kamery: wejście – kasy biletowe, - dostawy i montaż 8 kamer IP wandaloodpornych,Umiejscowienie kamer: kamery znajdują się w okolicy budynku administracyjno-wystawienniczego, - dostawy i montażu rejestratora, - dostawy i montażu dedykowanej stacji klienckiej wraz serwerem, oprogramowaniem i uruchomieniem systemu.d) II etapu budowy kanalizacji teletechnicznej wraz z okablowaniem, I etap kanalizacji teletechnicznej został zrealizowany na odcinku długości 1240 m pod koniec 2019 r. Ponadto do realizacji zadania wykorzystana będzie istniejąca kanalizacja o długości 900 m. W kolejnym etapie należy wykonać między innymi: budowa kanalizacji kablowej z rur w tworzyw sztucznych długości 600 m,  montaż studni kablowych prefabrykowanych w ilości 5 sztuk ,  wykonanie 5 przewiertów pod drogą asfaltową o długości około 8 m każdy,  montaż przewodów światłowodowych różnego typu w ilości wynikającej z dokumentacji.e) Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2 obiektach zabytkowych poprzez modernizacje instalacji elektrycznej tj. Modernizacja instalacji elektrycznej w spichlerzu ze Śmiłowic  wymiana lamp wraz z osprzętem elektrycznym w celu podniesienia bezpieczeństwa w obiekcie.  montaż następujących elementów:  oprawa naświetlacza LED (50 W, 4250 lm). Naświetlacz powinien być z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących długą żywotność i odporność na wstrząsy. Szczelność klasy IP66 pozwala na używanie naświetlacza na zewnątrz w temperaturach od -35 °C do +50°C. Halogen jest wodoodporny, dzięki czemu może pracować w trudnych warunkach atmosferycznych, ilość: 22 szt., wyłącznik różnicowoprądowy typ AC 4P, ilość: 2 szt., czujnik ruchu CR1 180 st. czarny, ilość: 2 szt., stycznik modułowy 25A 4NO 230 WAC, ilość: 2 szt., wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-B10 1P 6kA, ilość: 6 szt., rozdzielnica n/t SRn-36 3 x12 N=PE IP d. dym, ilość: 1 szt., przewód YDY 3 x 1,5 (450/750V) czarny ilość: 70 m, dławik PG 13,5 (śr. kabla 6 – 12 mm) IP58, Ilość: 12 szt., przewód YDY 5x2,5 (450/750V), ilość: 30 m, wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-B16 1P 6 kA, ilość: 4 szt. Modernizacja instalacji elektrycznej w spichlerzu z Simoradza  wymiana lamp wraz z osprzętem elektrycznym w celu podniesienia bezpieczeństwa w obiekcie,  montaż następujących elementów:  oprawa naświetlacza LED (50 W, 4250 lm). Naświetlacz powinien być z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących długą żywotność i odporność na wstrząsy. Szczelność klasy IP66 pozwala na używanie naświetlacza na zewnątrz w temperaturach od -35 °C do +50°C. Halogen jest wodoodporny, dzięki czemu może pracować w trudnych warunkach atmosferycznych, ilość: 24 szt., wyłącznik różnicowoprądowy typ AC 4P, ilość: 2 szt., czujnik ruchu CR1 180 st. czarny, ilość: 2 szt., stycznik modułowy 25A 4NO 230 WAC, ilość: 2 szt., wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-B10 1P 6kA, ilość: 8 szt., rozdzielnica n/t SRn-36 3 x12 N=PE IP d. dym, ilość: 1 szt., przewód YDY 3 x 1,5 (450/750V) czarny Ilość: 100 m, dławik PG 13,5 (śr. kabla 6 – 12 mm) IP58, ilość: 12 szt., przewód YDY 5x2,5 (450/750V), ilość: 30 m, wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-B6 1P 6 kA, ilość: 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót), stanowiące odpowiednio załącznik nr 3 do SIWZ oraz ze względu na przyjętą w zamówieniu zasadę wynagrodzenia ryczałtowego pomocniczo przedmiar robót. Roboty muszą być wykonane zgodnie z opisaną dokumentacją budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami, niniejszą SIWZ oraz na ustalonych umową warunkach.1. Dodatkowe zasady realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” .

II.5) Główny kod CPV: 45312100-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45312000-7
45312200-9
45231600-1
51312000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 1 000 000,00 zł ( jeden milion złotych ),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie w szczególności zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane tj.: a) co najmniej jedną robotę obejmującą budowę systemu sygnalizacji pożaru o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 złotych brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), b) co najmniej jedną robotę obejmującą budowę systemu sygnalizacji włamania i napadu o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100),c) co najmniej jedną robotę obejmującą budowę systemu telewizji dozorowej CCTV, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych brutto ( słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100);d) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę sieci teletechnicznej, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);Zamawiający informuje, że jeżeli wymagane wartości zostaną podane w walutach innych niż zł (PLN), to Zamawiający w celu przeliczenia podanej waluty na zł (PLN) przyjmie średni kurs tej waluty podany przez NBP (Narodowy Bank Polski) na dzień wszczęcia postępowania.2) Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku , jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienie do prowadzenie działalności w zakresie instalowania, konserwacji, magazynowania, transportu i demontażu izotopowych czujek dymu.3) Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby:a) minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,b) minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,c) minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji.Nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunki spełniają łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt III.2): odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt III.7.1). przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4.1).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt III.1: a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - dotyczy warunku, o którym mowa w pkt III.1.2),b) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – dot. warunku, o którym mowa w pkt III.1.3),c) zezwolenie Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności w zakresie instalowania, konserwacji, magazynowania, transportu i demontażu izotopowych czujek dymu – dot. warunku, o którym mowa w pkt III.1.3),d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – dotyczy warunku, o którym mowa w pkt III.1.3).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Z ww. dokumentów powinno wynikać w szczególności:- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) i ust. 5 pkt 1).2.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu:a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Załącznik do pisma z informacjami z otwarcia ofert),b) dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości: 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy nr 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091 tytuł przelewu: „Wadium w postępowaniu nr DA.331.3.2020”b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) w gwarancjach bankowych,d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310).3. W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał poręczenia lub gwarancji w osobnej kopercie opisanej: „Wadium do przetargu Znak sprawy: DA.331.3.2020 pn. Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz monitoringu wizyjnego na terenie ekspozycji Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – etap II.” na adres Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów ( adres siedziby).4. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert.5. Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
wydłużenie okresu gearancji jakości i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w paragrafie 15 wzoru umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę należy sporządzić dokładnie według załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ lub na nim.2. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.3. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Zamawiający nie dopuszcza składania pełnomocnictw w formie elektronicznej.4. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej sporządzony na podstawie przedmiaru robót.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH