Alkam SecurityAlkam Security

Przetarg

Konserwacja instalacji, urządzeń i sieci w obiektach Centrali IPN

24-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wołoska 7,02-675 Warszawa
tel. 225 818 803
fax. 225 818 814
e-mail: wzp@ipn.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 526260-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu: Konserwacja instalacji, urządzeń i sieci w obiektach Centrali IPN
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, krajowy numer identyfikacyjny 16365090000000, ul. Wołoska  7 , 02-675  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 818 803, e-mail wzp@ipn.gov.pl, faks 225 818 814.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Organ władzy publicznej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ipn.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ipn.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny
Adres:
IPN, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa - Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja instalacji, urządzeń i sieci w obiektach Centrali IPN
Numer referencyjny: BAG-8/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja instalacji, urządzeń i sieci w budynkach Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zlokalizowanych w Warszawie przy ulicach:ul. Kłobuckiej 21,ul. Wołoskiej 7 (planowana zmiana lokalizacji na ul. Postępu 18) *,ul. Marszałkowskiej 21/25,Pl. Krasińskich 2/4/6,* Zamawiający przewiduje zmianę lokalizacji z budynku Mars przy ul. Wołoskiej 7 na budynek Neptun przy ul. Postępu 18, zlokalizowanych w obrębie kompleksu Empark. Zmiana lokalizacji możliwa jest przed podpisaniem umowy.

II.5) Główny kod CPV: 50710000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50712000-9
50711000-2
50720000-8
50730000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-07-01 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. w zakresie Części 1: a) wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) usług, z których każda wykonywana była nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy, wartość każdej z nich wynosiła co najmniej 150.000,00 zł brutto oraz każda z nich obejmowała swoim zakresem co najmniej konserwację instalacji: klimatyzacji i wentylacji, węzłów cieplnych, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz wodno-kanalizacyjnych. b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:- co najmniej jedną osobą nadzorującą, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych;- co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa o mocy powyżej 50 kW- co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” w zakresie instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW - co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa o mocy powyżej 50 kW - co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” w zakresie instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW- co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat upoważniający do wykonywania czynności w zakresie kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń i systemów klimatyzacyjnych- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do dokonywania wpisów w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) w Kartach Urządzeń w zakresie czynności takich jak konserwacja, serwisowanie, kontrola szczelności zgodnie z art. 15.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881).Uwaga: Jedna osoba może łączyć powyższe uprawnienia, nie mniej jednak Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej dwiema osobami.w zakresie Części 2: a) wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) usług, z których każda wykonywana była nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy, wartość każdej z nich wynosiła co najmniej 40.000.00 zł brutto oraz każda z nich obejmowała swoim zakresem co najmniej konserwację agregatów prądotwórczych (o mocy min. 150 kVA) i urządzeń UPS (o mocy min. 50 kVA) oraz instalacji i urządzeń elektrycznych. b) dysponują co najmniej dwiema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:- co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1kV z wyszczególnieniem zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW- co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV z wyszczególnieniem zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: 1) wykazu usług zawierającego: w zakresie części I: co najmniej 2 (dwie) usługi, z których każda wykonywana była nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy, wartość każdej z nich wynosiła co najmniej 150.000,00 zł brutto oraz każda z nich obejmowała swoim zakresem co najmniej konserwację instalacji: klimatyzacji i wentylacji, węzłów cieplnych, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz wodno-kanalizacyjnych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy usługi te zostały wykonane należycie - wg załącznika nr 6 do SIWZ. w zakresie części II: co najmniej 2 (dwie) usługi, z których każda wykonywana była nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy, wartość każdej z nich wynosiła co najmniej 40.000.00 zł brutto oraz każda z nich obejmowała swoim zakresem co najmniej konserwację agregatów prądotwórczych (o mocy min. 150 kVA) i urządzeń UPS (o mocy min. 50 kVA) oraz instalacji i urządzeń elektrycznych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy usługi te zostały wykonane należycie - wg załącznika nr 6 do SIWZDowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz którego usługi były wykonane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) wykazu osób (potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt VII ust. 1 pkt 1 lit. b) i/lub pkt 2 lit. b) SIWZ) – wg załącznika nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:- Część 1: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),- Część 2: 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Czas reakcji na zgłoszoną awarię40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi zał. nr 5 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej brutto (odpowiednio dla Części 1 i 2).

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy Pzp.2. Zamawiający dopuszcza zmianę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy. Nowe osoby, które miałyby uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany urządzeń/instancji objętych konserwacją w przedmiotowym postępowaniu, w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. Zamienione urządzenia/instalacje będą tego samego przeznaczenia.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji urządzeń objętych konserwacją w przedmiotowym postępowaniu, w sytuacjach których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.5. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu świadczenia usługi nie więcej niż do 10% w zależności od potrzeb Zamawiającego, wówczas Wykonawcy będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie za zrealizowane usługi.6. Zamawiający dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług;2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 7. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 6 określone są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, klimatyzacji, wentylacji i węzłów cieplnych w kompleksie przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie (kompleks składa się z sześciu budynków: biurowego A, biurowo - magazynowego B, magazynowo - biurowego C, magazynowego D i F oraz blaszaka magazynowego G) oraz w budynku przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.b) Konserwacja instalacji i urządzeń klimatyzacji serwerowni i punktów dystrybucyjnych w kompleksie przy ul. Kłobuckiej 21, w budynku Mars lub budynku Neptun oraz w budynkach przy: ul. Marszałkowskiej 21/25 i Placu Krasińskich 2/4/6 w Warszawie.c) Konserwacja instalacji wodno - kanalizacyjnych w kompleksie przy ul. Kłobucka 21 i w budynku przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie oraz wewnętrznych i zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i instalacji wód deszczowych (w tym rynny i rury spustowe) w kompleksie przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie.d) Konserwacja automatycznych drzwi wejściowych i bram garażowych w kompleksie przy ul. Kłobuckiej 21 oraz platform w budynku przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50710000-5, 50711000-2, 50712000-9, 50720000-8, 50730000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Czas reakcji na zgłoszoną awarię40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Konserwacja instalacji i urządzeń zasilania gwarantowanego (agregaty prądotwórcze i UPS) w kompleksie przy ul. Kłobuckiej 21 oraz w kompleksie Empark - budynek Mars lub Neptun w Warszawie.b) Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych w kompleksie przy ul. Kłobuckiej 21 oraz w budynku przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.c) Konserwacja oświetlenia terenu w kompleksie przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50710000-5, 50711000-2, 50712000-9, 50720000-8, 50730000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Czas reakcji na zgłoszoną awarię40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: