Alkam SecurityAlkam Security

Przetarg

Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych

08-11-2019, 01:00

Dane kontaktowe

Gmina Sanok
ul. Kościuszki 23,38-500 Sanok
tel. 134 656 551
fax. 134 656 553
e-mail: k.kaczak@gminasanok.pl
http:// http://gmina.sanok.com.pl/bip/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 619793-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Gmina Sanok: Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest elementem wniosku o przyznanie pomocy pn. :” Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych” na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, krajowy numer identyfikacyjny 37044074900000, ul. ul. Kościuszki  23 , 38-500  Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 656 551, e-mail k.kaczak@gminasanok.pl, faks 134 656 553.
Adres strony internetowej (URL): http://gmina.sanok.com.pl/bip/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://gmina.sanok.com.pl/bip/index.php?page=position.php&id=1815&grp=13

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gmina.sanok.com.pl/bip/index.php?page=position.php&id=1815&grp=13

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, sekretariat - pokój nr 201, II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych
Numer referencyjny: GKI.271.22.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:Część 1: Dostawa kina sferycznego 360, obejmująca swym zakresem: zakup, dostarczenie, instalację w WDK Stróże Małe kina sferycznego 360 z wyposażeniem , tj:- kiosk stereoskopowy z oprogramowaniem licencyjnym typu Steroscopic Player lub równoważnym, na jedno stanowisko. Urządzenie do oglądania zdjęć astronomicznych w technologii 3D. W komplecie 10 zdjeć steroskopowych wysokiej rozdzielczości 3D o tematyce astronomicznej.Indywidualne stanowisko w formie tubusa o zmiennym kącie nachylenia, umożliwiające oglądanie astronomicznych obrazów 3D bez potrzeby stosowania okularów czy gogli 3D oraz bez żadnej dodatkowej optyki w wizjerze. Brak konieczności regulacji ostrości i bazy ocznejMożliwość korzystania z tubusa przez osoby stojące jak i siedzące np. na wózku inwalidzkim (regulowana wysokość pozycji okularu 70-160 cm). Obraz wyświetlany z dedykowanej zintegrowanej stacji graficznej na monitorze LCD 3D min. 22", rozdzielczość min.1920x1080, za pośrednictwem wizjera. Wyświetlane projekcje sterowane przez widza w sposób uproszczony, umożliwiający wybór zdjęć poprzez przewijanie ich przy pomocy wbudowanych w urządzenie przycisków. Obudowa odporna na uszkodzenia.- kopuła mobilna planetarna dmuchana o średnicy min. 5m. Wejście do kopuły poprzez pojedynczy zamek błyskawiczny i przedsionek. Wysokość kopuły po napompowaniu maksymalnie 3,2 m, zaopatrzona w rękaw do wypełniania kopuły powietrzem i otwory wentylacyjne. Kopuła wykonana z materiału nieprzepuszczającego światła. Materiał musi mieć własności przynajmniej trudno zapalne (nierozprzestrzeniające ognia). Zewnętrzna warstwa kopuły w kolorze ciemnym, wewnętrzna matowo szara, zaprojektowana do projekcji cyfrowych. Szwy wykonane w sposób uniemożliwiający przepuszczanie światła. Zamawiający nie dopuszcza efektu „fałszywych gwiazd”. W komplecie dmuchawa trzystopniowa z płynną automatyczną regulacją obrotów silnika, zasilanie 230V 50Hz, min. ilość powietrza 1750 m³/h , min. ciśnienie statyczne 700P. Torba transportowa na kopułę.- projektor data/video do realizacji projekcji sferycznych z wymienną optyką o minimalnych parametrach: matryca DLP ; rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200) ; jasność min 6000 Ansi, Kontrast 2000:1, wymienna optyka, gwarancja producenta - 5 lat. Projektor musi umożliwiać projekcję filmów w technologii fulldome.- obiektyw typu rybie oko fish-eye dedykowany do projekcji w planetarium. Minimalne pole pokrycia obrazem 180x180 stopni (full-sky). Manualna regulacja ostrości. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań z projekcją wykorzystującą zwierciadła.- specjalizowany stojak pod system projekcji w formie zintegrowanej szafy projekcyjnej do projektora, umożliwiająca pracę w pionie, z systemem poziomowania. Wbudowane gniazdo zewnętrzne 230V, 50 Hz umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń zewnętrznych.- media-serwer (PC) dla odtwarzania treści cyfrowych, monitor, klawiatura, myszka. Zestaw musi zawierać oprogramowanie pełniące rolę symulatora planetarium typu Stellarium lub równoważnego, a także wszelkie niezbędne oprogramowanie umożliwiające pełne wykorzystanie zestawu kina sferycznego i kiosku stereoskopowego będącego przedmiotem zamówienia.-leżaki 10 szt. o minimalnych parametrach: składany, konstrukcja wykonana z drewna liściastego o zaokrąglonych krawędziach, regulowany w minimum 3 pozycjach, pokrycie: poliester, wszystkie 10 szt. w jednym kolorze,- przeszkolenie użytkownika/użytkowników.Część 2: Zakup filmów fulldome wraz z licencją, obejmująca swym zakresem: zakup, dwóch filmów w technologii fulldome w formacie 4K, 30fps, domemasters wraz z licencją w polskiej wersji językowej, tj.:- film pt.: „Na skrzydłach marzeń” – Produkcja: Centrum Nauki Kopernik, czas trwania: 35 min. w polskiej wersji językowej;- film pt.: „Explore” – Produkcja: Creative Planet, czas trwania: 27 min. 37 sek. w polskiej wersji językowej.Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.W nawiązaniu do art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Za równoważną zostanie uznana norma potwierdzająca spełnienie minimalnych parametrów określonych w normie wymaganej przez Zamawiającego.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w zakresie norm, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia wskazany w pkt 1.Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:1. jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;2. w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.3. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 32322000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
92122000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował:a) co najmniej dwa zamówienia o wartości min. 80 000 PLN brutto każde, polegające na dostawie w każdym z wykazanych obiektów jednocześnie następujących elementów wyposażenia technicznego, zbieżnych z przedmiotowym zamówieniem tj. : - Kopuła mobilna planetarna dmuchana o średnicy min. 4,5 m. Wejście do kopuły przez pojedynczy zamek błyskawiczny wraz z dmuchawą,- projektor data/video z wymienną optyką wyposażony w obiektyw sferyczny o kącie otwarcia 180 (Horizontal) x 180 (Vertical) do realizacji projekcji sferycznych 360,- zintegrowany system projekcyjny do projektora umożliwiający jego pracę w pionie, z systemem poziomowania,- kiosk stereoskopowy 3D wraz z wyposażeniem w licencjonowane oprogramowanie 3D oraz minimum 10 zdjęciami 3D wysokiej rozdzielczości stanowiących multimedialną treść 3D kioskuobligatoryjne dla części 1 zamówienia,b) co najmniej jedno zamówienie polegające na zakupie filmów fulldome wraz z licencją o wartości minimum 20 000,00 zł brutto, obligatoryjne dla części 2 zamówienia.Jeżeli Wykonawca składa ofertę na wszystkie części zamówienia należy wykazać dostawy spełniające warunki opisane w pkt a) oraz b).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 3 dotyczący terminów wystawienia tych dokumentów stosuje się odpowiednio. 5. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy - przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 1- 4 powyżej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej:1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 4 do SIWZ) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. III.3) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena (dotyczy częsci 1 i 2)60,00
Termin płatności faktury (dotyczy częsci 1 i 2)20,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi (dotyczy części 1)20,00
Okres licencji na filmy (dotyczy części 2)20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wzory umów (dla części 1 i 2) stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Poniższe zapisy dotyczą postanowień umowy na realizację części 1 zamówienia:1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach::1) zmiany podwykonawcy;2) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;4) zmiany stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie;5) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych.6) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.2. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w niniejszym ustępie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony.4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa kina sferycznego 360
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Dostawa kina sferycznego 360, obejmuje swym zakresem: zakup, dostarczenie, instalację w WDK Stróże Małe kina sferycznego 360 z wyposażeniem , tj:- kiosk stereoskopowy z oprogramowaniem licencyjnym typu Steroscopic Player lub równoważnym, na jedno stanowisko. Urządzenie do oglądania zdjęć astronomicznych w technologii 3D. W komplecie 10 zdjeć steroskopowych wysokiej rozdzielczości 3D o tematyce astronomicznej.Indywidualne stanowisko w formie tubusa o zmiennym kącie nachylenia, umożliwiające oglądanie astronomicznych obrazów 3D bez potrzeby stosowania okularów czy gogli 3D oraz bez żadnej dodatkowej optyki w wizjerze. Brak konieczności regulacji ostrości i bazy ocznejMożliwość korzystania z tubusa przez osoby stojące jak i siedzące np. na wózku inwalidzkim (regulowana wysokość pozycji okularu 70-160 cm). Obraz wyświetlany z dedykowanej zintegrowanej stacji graficznej na monitorze LCD 3D min. 22", rozdzielczość min.1920x1080, za pośrednictwem wizjera. Wyświetlane projekcje sterowane przez widza w sposób uproszczony, umożliwiający wybór zdjęć poprzez przewijanie ich przy pomocy wbudowanych w urządzenie przycisków. Obudowa odporna na uszkodzenia.- kopuła mobilna planetarna dmuchana o średnicy min. 5m. Wejście do kopuły poprzez pojedynczy zamek błyskawiczny i przedsionek. Wysokość kopuły po napompowaniu maksymalnie 3,2 m, zaopatrzona w rękaw do wypełniania kopuły powietrzem i otwory wentylacyjne. Kopuła wykonana z materiału nieprzepuszczającego światła. Materiał musi mieć własności przynajmniej trudno zapalne (nierozprzestrzeniające ognia). Zewnętrzna warstwa kopuły w kolorze ciemnym, wewnętrzna matowo szara, zaprojektowana do projekcji cyfrowych. Szwy wykonane w sposób uniemożliwiający przepuszczanie światła. Zamawiający nie dopuszcza efektu „fałszywych gwiazd”. W komplecie dmuchawa trzystopniowa z płynną automatyczną regulacją obrotów silnika, zasilanie 230V 50Hz, min. ilość powietrza 1750 m³/h , min. ciśnienie statyczne 700P. Torba transportowa na kopułę.- projektor data/video do realizacji projekcji sferycznych z wymienną optyką o minimalnych parametrach: matryca DLP ; rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200) ; jasność min 6000 Ansi, Kontrast 2000:1, wymienna optyka, gwarancja producenta - 5 lat. Projektor musi umożliwiać projekcję filmów w technologii fulldome.- obiektyw typu rybie oko fish-eye dedykowany do projekcji w planetarium. Minimalne pole pokrycia obrazem 180x180 stopni (full-sky). Manualna regulacja ostrości. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań z projekcją wykorzystującą zwierciadła.- specjalizowany stojak pod system projekcji w formie zintegrowanej szafy projekcyjnej do projektora, umożliwiająca pracę w pionie, z systemem poziomowania. Wbudowane gniazdo zewnętrzne 230V, 50 Hz umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń zewnętrznych.- media-serwer (PC) dla odtwarzania treści cyfrowych, monitor, klawiatura, myszka. Zestaw musi zawierać oprogramowanie pełniące rolę symulatora planetarium typu Stellarium lub równoważnego, a także wszelkie niezbędne oprogramowanie umożliwiające pełne wykorzystanie zestawu kina sferycznego i kiosku stereoskopowego będącego przedmiotem zamówienia.-leżaki 10 szt. o minimalnych parametrach: składany, konstrukcja wykonana z drewna liściastego o zaokrąglonych krawędziach, regulowany w minimum 3 pozycjach, pokrycie: poliester, wszystkie 10 szt. w jednym kolorze.- przeszkolenie użytkownika/użytkowników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury20,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zakup filmów fulldome wraz z licencją
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Zakup filmów fulldome wraz z licencją, obejmuje swym zakresem: zakup, dwóch filmów w technologii fulldome w formacie 4K, 30fps, domemasters wraz z licencją w polskiej wersji językowej, tj.:- film pt.: „Na skrzydłach marzeń” – Produkcja: Centrum Nauki Kopernik, czas trwania: 35 min. w polskiej wersji językowej;- film pt.: „Explore” – Produkcja: Creative Planet, czas trwania: 27 min. 37 sek. w polskiej wersji językowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92122000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury20,00
Okres licencji na filmy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: