Montersi
Fermax Polska Sp. z o.o.	Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o.	PROFIRE Sp. z o.o.

Przetarg

ZAKUP I DOSTAWA LAPTOPÓW ORAZ WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO DLA GMINY STRZEGOM

09-08-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Strzegom
ul. Rynek 38,58-150 Strzegom
tel. (074) 856-05-99
fax. (074 ) 856-05-16
e-mail: strzegom@strzegom.pl
http:// www.strzegom.pl, www.bip.strzegom.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 584527-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

Gmina Strzegom: ZAKUP I DOSTAWA LAPTOPÓW ORAZ WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO DLA GMINY STRZEGOM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
,,Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom" realizowanego przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegom, krajowy numer identyfikacyjny 89071837200000, ul. ul. Rynek  38 , 58-150  Strzegom, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (074) 856-05-99, e-mail strzegom@strzegom.pl, faks (074 ) 856-05-16.
Adres strony internetowej (URL): www.strzegom.pl, www.bip.strzegom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.strzegom.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.strzegom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak . Wykonawca może złożyć ofertę osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
Adres:
Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA LAPTOPÓW ORAZ WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO DLA GMINY STRZEGOM
Numer referencyjny: WIiZP.271.19.2019.KCn
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania wg załącznika nr 7 do SIWZ w tym :1) Laptopy - 64 szt. 2) Tablica interaktywna - 9 szt.3) Projektor - 9 szt. 4) Szafa do ładowania i przechowywania laptopów - 8 szt. 5) Program antywirusowy - licencje na 3 lata - ilość wg załącznika na 7 do SIWZ6) Oprogramowanie edukacyjne do tablicy interaktywnej - 8 pakietów7) Zestaw pilotów do testów - 8 kompletów8) Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.Szczegółowy opis minimalnych wymagań dla dostarczanego sprzętu i oprogramowania oraz ilości zawiera załącznik nr 7.Przedmiot zamówienia obejmuje również, wniesienie, konfigurację, instalację, montaż i uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi. Zadanie I - CZĘŚĆ I1) Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom" poprzez stworzenie warunków dla nauczania języka angielskiego w oparciu o metody, techniki i formy aktywizujące uczniów z zastosowaniem narzędzi TIK.2) Zadanie I obejmuje dostawę :1) Laptopy - 62 szt. 2) Tablica interaktywna - 8 szt.3) Projektor - 8 szt. 4) Szafa do ładowania i przechowywania laptopów - 8 szt. 5) Program antywirusowy - licencje na 3 lata - ilość wg załącznika na 7 do SIWZ6) Oprogramowanie edukacyjne do tablicy interaktywnej - 8 pakietów7) Zestaw pilotów do testów - 8 kompletówSzczegółowy opis minimalnych wymagań dla dostarczanego sprzętu i oprogramowania oraz ilości zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.4) Wszystkie dostarczane urządzenia i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe ( nieużywanei nieaktywowane na innym urządzeniu) oryginalnie zapakowane, pochodzące z legalnego źródła sprzedaży oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa.5) Cena ofertowa obejmuje dostawę, wniesienie i montaż (tablice i projektory) oraz konfigurację sprzętu. 6) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do 8 szkół wg załącznika nr 8 do SIWZ.7) O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.8) Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia, uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół końcowego obioru bez zastrzeżeń.9) W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne -tj.: spełniające minimalne wymagania określone w załącznikach nr 7 - 9. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.10) Minimalny wymagany okres gwarancji - 1 rok11) W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający odstąpi od odbioru dostarczonego sprzętu. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań.Zadanie II - CZĘŚĆ IIZadanie II obejmuje dostawę :1) Zadanie jest dofinansowane ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH+" 2019.2) Zadanie I obejmuje dostawę :8) Laptopy - 2 szt. 9) Tablica interaktywna - 1 szt.10) Projektor - 1 szt. 11) Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.Szczegółowy opis minimalnych wymagań dla dostarczanego sprzętu i oprogramowania oraz ilości zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.4) Wszystkie dostarczane urządzenia i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe ( nieużywanei nieaktywowane na innym urządzeniu) oryginalnie zapakowane, pochodzące z legalnego źródła sprzedaży oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa.5) Cena ofertowa obejmuje dostawę, wniesienie, montaż (projektor i tablica) oraz konfigurację sprzętu. 6) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko - miejsce dostawy i montażu wg załącznika nr 8 do SIWZ.7) O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.8) Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia, uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół końcowego obioru bez zastrzeżeń.9) W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne -tj.: spełniające minimalne wymagania określone w załącznikach nr 7 - 9. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.10. Minimalny wymagany okres gwarancji - 1 rok11) W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający odstąpi od odbioru dostarczonego sprzętu. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań.Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj.: na zadanie I i/lub Zadanie II.Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik nr 10 odpowiednio dla Zadania nr 1 i/lub Zadania nr 2.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32322000-6
48900000-7
39134000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że :a) dla Części nr 1 :należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej2 dostawy sprzętu komputerowego lub/i wyposażenia multimedialnego o wartości minimum 150 000,00 zł. Wykonawca musi wykazać, że dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.b) dla Części nr 2 :należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej2 dostawy sprzętu komputerowego lub/i wyposażenia multimedialnego o wartości minimum 15 000,00 zł. Wykonawca musi wykazać, że dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - załącznik nr 6 do SIWZ, oraz dowodów określających czy dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.Wyżej wymienione referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wraz z ofertą Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego - o których mowa w pkt. 5.3 lit a) SIWZ.2) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego .3)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.4) Wraz z ofertą wykonawca składa kosztorys ofertowy wg zał nr 10 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja20,00
termin realizacji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres , charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zostały określone w SIWZ oraz załączniku nr 5 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-19, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strzegomia - GMINA STRZEGOMAdres: Rynek 38, 58-150 StrzegomStrona internetowa: www.strzegom.pl e-mail: strzegom@strzegom.pl2. Inspektorem ochrony danych osobowych w GMINIE STRZEGOM jest Pan Tomasz Wadas.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:tel. 509-737-586, adres e-mail: tomasz.wadas@gmail.com Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszowie (kategoria 2 :uterenowiony)" o numerze referencyjnym WIiZP.271.18.2019.MKs, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp".4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczącychjest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałemw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.7. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.8. Nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: ZAKUP I DOSTAWA LAPTOPÓW ORAZ WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO DLA GMINY STRZEGOM - CZĘŚĆ I - ZADANIE 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I - Zadanie I1) Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom" poprzez stworzenie warunków dla nauczania języka angielskiego w oparciu o metody, techniki i formy aktywizujące uczniów z zastosowaniem narzędzi TIK.2) Zadanie I obejmuje dostawę :1) Laptopy - 62 szt. 2) Tablica interaktywna - 8 szt.3) Projektor - 8 szt. 4) Szafa do ładowania i przechowywania laptopów - 8 szt. 5) Program antywirusowy - licencje na 3 lata - ilość wg załącznika na 7 do SIWZ6) Oprogramowanie edukacyjne do tablicy interaktywnej - 8 pakietów7) Zestaw pilotów do testów - 8 kompletówSzczegółowy opis minimalnych wymagań dla dostarczanego sprzętu i oprogramowania oraz ilości zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.4) Wszystkie dostarczane urządzenia i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe ( nieużywanei nieaktywowane na innym urządzeniu) oryginalnie zapakowane, pochodzące z legalnego źródła sprzedaży oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa.5) Cena ofertowa obejmuje dostawę, wniesienie i montaż (tablice i projektory) oraz konfigurację sprzętu. 6) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do 8 szkół wg załącznika nr 8 do SIWZ.7) O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.8) Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia, uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół końcowego obioru bez zastrzeżeń.9) W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne -tj.: spełniające minimalne wymagania określone w załącznikach nr 7 - 9. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.10) Minimalny wymagany okres gwarancji - 1 rok11) W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający odstąpi od odbioru dostarczonego sprzętu. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 32322000-6, 48900000-7, 39134000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA20,00
TERMIN REALIZACJI20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: ZAKUP I DOSTAWA LAPTOPÓW ORAZ WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO DLA GMINY STRZEGOM - CZĘŚĆ II - ZADANIE II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II - Zadanie IIZadanie II obejmuje dostawę :1) Zadanie jest dofinansowane ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH+" 2019.2) Zadanie I obejmuje dostawę :-Laptopy - 2 szt. -Tablica interaktywna - 1 szt.- Projektor - 1 szt. - Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.Szczegółowy opis minimalnych wymagań dla dostarczanego sprzętu i oprogramowania oraz ilości zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.3) Wszystkie dostarczane urządzenia i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe ( nieużywanei nieaktywowane na innym urządzeniu) oryginalnie zapakowane, pochodzące z legalnego źródła sprzedaży oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa.4) Cena ofertowa obejmuje dostawę, wniesienie, montaż (projektor i tablica) oraz konfigurację sprzętu. 5) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko - miejsce dostawy i montażu wg załącznika nr 8 do SIWZ.6) O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.7) Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia, uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół końcowego obioru bez zastrzeżeń.8) W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne -tj.: spełniające minimalne wymagania określone w załącznikach nr 7 - 9. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.9. Minimalny wymagany okres gwarancji - 1 rok10) W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający odstąpi od odbioru dostarczonego sprzętu. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 32322000-6, 48900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja20,00
termin realizacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: