Przetarg

Przegląd, konserwacja oraz serwis w przypadkach awarii, systemów zabezpieczenia technicznego w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG w roku 2019

08-02-2019, 00:00

Dane kontaktowe

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Rząska, ul. Krakowska 2,30-901 Kraków
tel. +48 261135116, +48 261133
fax. +48 261135059, +48 261135
e-mail: 35wog.szpk@ron.mil.pl
http:// http://35wog.wp.mil.pl/pl/37.html

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 512232-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Przegląd, konserwacja oraz serwis w przypadkach awarii, systemów zabezpieczenia technicznego w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG w roku 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 12150664500000, ul. Rząska, ul. Krakowska  2 , 30-901   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 261135116, +48 261133017, e-mail 35wog.szpk@ron.mil.pl, faks +48 261135059, +48 261135165.
Adres strony internetowej (URL): http://35wog.wp.mil.pl/pl/37.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
35 Wojksowy Oddział Gospodarczy ul. Krakowska 2, 30-199 Rząska

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wnioski nalezy skłądać wyłącznie w formie pisemnej. Skłądanie wniosków odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Krakowska 2 30-199 RZĄSKA Kancelaria jawna, budynek nr 1, pokój nr 120 (piętro I) w godzinach 8.00 - 10.30 i 13.00 - 15.20

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przegląd, konserwacja oraz serwis w przypadkach awarii, systemów zabezpieczenia technicznego w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG w roku 2019
Numer referencyjny: 1/INFR/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądu, konserwacji oraz serwis w przypadku awarii systemów zabezpieczeń technicznych, w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej, w obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w roku 2019. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ograniczonego.3.2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części. Część nr 1: Świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądu, konserwacji oraz serwis w przypadku awarii systemów zabezpieczeń technicznych, w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej w niżej wymienionych obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG1) w Krakowie przy ulicach:? Wrocławska nr 21;? Głowackiego nr 11;? Zyblikiewicza nr 1; ? Mogilska nr 85;? Rydla nr 19; ? Odrowąża nr 7; ? Montelupich nr 3;? Koletek nr 10;2) Tarnów, ul. Dąbrowskiego 11, 3) Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 13, 4) Jednostka Wojskowa Niedźwiedź 32- 090 Słomniki.Wykaz urządzeń przeznaczonych do przeglądu i konserwacji w danych kompleksach wojskowych zostanie dołączony jako załącznik do SIWZ w II etapie postępowania.Część nr 2: Świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądu, konserwacji oraz serwis w przypadku awarii systemów zabezpieczeń technicznych, w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej w niżej wymienionych obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG 1) w Krakowie przy ulicach:? Skrzatów nr 2;? Ułanów nr 43; ? Wrocławska nr 82; ? Rakowicka nr 22;? Rakowicka nr 29;? Dietla nr 30;2) Rząska, ul. Krakowska 2, 3) Jednostka Wojskowa Kłaj;Wykaz urządzeń przeznaczonych do przeglądu i konserwacji w danych kompleksach wojskowych zostanie dołączony jako załącznik do SIWZ w II etapie postępowania.3.3. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z:? Normą Obronną NO-04-A004-8:2016 część 8: Eksploatacja;? Normą Obronną NO-04-A004-1:2016 część 1: Wymagania ogólne,? Polską Normą PN 93/E-08390/14. 3.4. Konserwacja urządzeń systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu i systemów telewizji dozorowej dokonana będzie dwukrotnie:? po raz pierwszy w okresie od podpisania umowy do czerwca 2019 r.,? po raz drugi w okresie od lipca do grudnia 2019 r. jednocześnie w pierwszym z przedstawionych wyżej terminów konserwacji, zleceniobiorca dokona tzw. przeglądu rocznego określonego w Normie Obronnej NO-04-A004-8:2016, 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do informacji.

II.5) Główny kod CPV: 50711000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 311426,02
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spełniający wymagania określone w niniejszej ,,Informacji" dotyczące:10.1 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;a) ważnej koncesji MSW/MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. O ochronie osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych upoważniającej do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia technicznego (Dz. U. z 2018, poz. 2142 t.j. z późn. zm.);b) ważnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne" zgodnie z art. 54, art. 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412 z późn. zm.);c) ważnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 14 (kierownika* jednostki organizacyjnej) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412 z późn. zm.); d) ważnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 14 (kierownika* jednostki organizacyjnej) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412z późn. zm.);*kierownikiem przedsiębiorcy - jest członek jednoosobowego zarządu lub innego jednoosobowego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - cały organ albo członek lub członkowie tego organu wyznaczeni co najmniej uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten organ lub jednostkę; w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej kierownikiem przedsiębiorcy są wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariusze prowadzący sprawy spółki; w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą kierownikiem przedsiębiorcy jest ta osoba; za kierownika przedsiębiorcy uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym; kierownik przedsiębiorcy jest kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu przepisów ustawyUWAGA!!!1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy należy dołączyć zaświadczenie, poświadczenie bezpieczeństwa wszystkich osób lub osoby/osób wskazanej/wskazanych uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy,2. W przypadku komplementariusza należy dołączyć zaświadczenie, poświadczenie bezpieczeństwa wszystkich osób lub osoby/osób wskazanej/wskazanych uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy.Wykonawca zobowiązany jest w celu potwierdzenia spełnienia wyżej wskazanych warunków do złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp. stanowiącego załącznik nr 2 do Informacji.Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2f ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, który na podstawie kryterium selekcji zajmie miejsce od 1 do 5, do złożenia ww. dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia i będzie posiadał:a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na kwotę: ? 70 000,00 zł dla części nr 2.Wykonawca zobowiązany jest w celu potwierdzenia spełnienia wyżej wskazanego warunku do złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 2 do Informacji.Zgodnie z zapisem art. 26 ust.2f ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, który na podstawie kryterium selekcji zajmie miejsce od 1 do 5, do złożenia ww. dokumentu potwierdzającego spełnianie powyższych warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 10.2 Posiadania zdolności zawodowej:a) Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawienia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dla:? części nr 1 na co najmniej jedną usługę dot. konserwacji i przeglądów systemów zabezpieczenia technicznego na kwotę co najmniej 40 000,00 zł brutto;? części nr 2 - na co najmniej jedną usługę dot. konserwacji i przeglądów systemów zabezpieczenia technicznego na kwotę co najmniej 60 000,00 zł brutto;wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (zał.nr 6 do Informacji). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.W odniesieniu do nadal wykonywanych usług - część zrealizowanej faktycznie usługi musi wypełnić wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania wniosku. Wykonawca zobowiązany jest w celu potwierdzenia spełnienia wyżej wskazanego warunku do złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 2 do Informacji.Zgodnie z zapisem art. 26 ust.2f ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, który na podstawie kryterium selekcji zajmie miejsce od 1 do 5, do złożenia ww. dokumentu potwierdzającego spełnianie powyższych warunków (wzór zał. nr 8 do Informacji).10.3 Posiadania zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami:Wykonawca/Podmiot trzeci/Podwykonawca oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.:a) pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych posiadającym: ważne poświadczenie bezpieczeństwa do pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne" zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3, art. 22 ust. 2 lit. b, ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.) oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 4, ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.); b) co najmniej 6 pracownikami posiadającymi legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego oraz posiadającymi ważne poświadczenie bezpieczeństwa do pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne" zgodnie art. 21 ust. 1, ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.); oraz ważne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1, ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.);Uwaga:Wszystkie osoby wykonujące czynności przedmiotu zamówienia związane z dostępem do informacji niejawnych, muszą być zatrudnione odpowiednio przez Wykonawcę/Podmiot trzeci/Podwykonawcę posiadającego Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne";Uwaga:Wykaz pracowników (Wykaz pracowników Wykonawcy/Podmiotu trzeciego/ Podwykonawcy, przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodny z zał. nr 9 do umowy) wraz z kserokopiami dokumentów określonych w pkt. 9 ,,Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego" zał. nr 8 do umowy) Wykonawca, dostarczy do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy w celu dołączenia do umowy.Wykonawca zobowiązany jest w celu potwierdzenia spełnienia wyżej wskazanych warunków do złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 2 do Informacji.Uwaga:Wykonawca/Podmiot trzeci/Podwykonawca obowiązany jest poinformować wszystkie osoby uczestniczące w procesie realizacji umowy o obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, jakie uzyskał w związku z wykonywaniem umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno w czasie realizacji umowy jak i po zakończeniu.Uwaga:Wykonawca/Podmiot trzeci/Podwykonawca obowiązany jest zachować w tajemnicy informacje, jakie uzyskał w związku z wykonywaniem umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno w czasie realizacji umowy jak i po zakończeniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp. przez Zamawiającego należy dostarczyć:a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;Podstawy Wykluczenia badane na etapie złożenia Standardowego formularza jednolitego oświadczenia (zwanego dalej JO)e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- badane jest na etapie składania wniosków na podstawie JO (jest zawarte w treści oświadczenia).f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności badane jest na etapie składania etapie składania wniosków na podstawie JO (jest zawarte w treści oświadczenia).g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy badane jest na etapie składania wniosków na podstawie JO (jest zawarte w treści oświadczenia).h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy badane jest na etapie składania wniosków na podstawie JO (jest zawarte w treści oświadczenia).i) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) badane jest na etapie składania wniosków na podstawie JO (jest zawarte w treści oświadczenia);j) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, badane jest na etapie składania wniosków na podstawie JO (jest zawarte w treści oświadczenia);k) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:? zamawiającym,? osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,? członkami komisji przetargowej,? osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, badane jest na etapie składania wniosków na podstawie JO (jest zawarte w treści oświadczenia);l) Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, badane jest na etapie składania wniosków na podstawie JO (jest zawarte w treści oświadczenia).Dokumenty wskazane w ppkt 1.3 dostarczone na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust 2f Pzp. mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca złożył wniosek na kilka części Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej, w jednym osobnym komplecie dokumentów oznaczonym dla jakich części jest on złożony oraz trwale połączonym w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie (np. zszyty).1.4. Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 poz. 1126) (część III informacji pkt 1 ppkt 1.3 lit. d)- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz 4 rozporządzenia (część III informacji pkt 1 ppkt 1.3 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia (część III informacji pkt 1 ppkt 1.3 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1,2,4 rozporządzenia część III informacji pkt 1 ppkt 1.3 lit. a, b, d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższe dokumenty w formie oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz pkt 4 rozporządzenia (część III informacji pkt 1 ppkt 1.3 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w § 5 ust 1 pkt 2 rozporządzenia (część III informacji pkt 1 ppkt 1.3 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia (część III informacji pkt 1 ppkt 1.3 lit. d) , składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp.Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższe dokumenty w formie oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz 4 rozporządzenia (część III informacji pkt 1 ppkt 1.3 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia (część III informacji pkt 1 ppkt 1.3 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty dotyczące podmiotu na zasobach których polega na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2f Pzp.:o dokumenty o których mowa w części III Informacji pkt 1 ppkt 1.3 (dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 Pzp.);o oraz dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt 2,3 (o którym mowa w część III Informacji pkt 1 ppkt 1.2.), wyłącznie w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego;o oświadczenia w oryginale zgodnie z załącznikiem nr 4 do informacji potwierdzającego odpowiednio że podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp. w związku z § 5 pkt 5-9 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).Zamawiający wezwie Wykonawcę, który na podstawie kryterium selekcji zajmie miejsce od 1 do 5 oraz który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/Podwykonawcom na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp. o niżej wskazane dokumenty:o dokumenty o których mowa w części III Informacji pkt 1 ppkt 1.3 (dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 Pzp.);o oświadczenia w oryginale zgodnie z załącznikiem nr 4 do informacji potwierdzającego odpowiednio że podwykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp. w związku z § 5 pkt 5-9 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).UWAGA !!!Wykonawca (w przypadku konsorcjum - każdy z członków konsorcjum) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp., w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a (informacja o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający zamieści przykładowy wzór ww. oświadczenia na swojej stronie internetowej wraz z informacją o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu i otrzymanych ocenach.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.2. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1pkt 2 ustawy Pzp, ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego w oparciu o zapis art. 26 ust. 2f Pzp, niżej wskazane dokumenty:a) wykaz wykonanych bądź wykonywanych usług osobno dla każdej części wraz z dowodami określającymi, iż usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z zapisem wskazanym w informacji część I ppkt 10.2 - zał. nr 8 do informacji; b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na kwotę: ? 70 000,00 zł dla części nr 2;c) ważną koncesję MSW/MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. O ochronie osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych upoważniającej do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia technicznego (Dz. U. z 2017, poz. 2213 t.j. z późn. zm.);d) ważne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne" zgodnie z art. 54, art. 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.);e) ważne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 14 (kierownika jednostki organizacyjnej) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz.1167 z późn. zm.); f) ważne poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 14 (kierownika jednostki organizacyjnej) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Dokumenty w zakresie kryteriów selekcji należy złożyć wraz z wnioskiem tj. "Wykaz wykonanych bądź wykonywanych usług" - kryterium kwalifikacji (zał. nr 5 do Informacji)
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
? Jednolite oświadczenie (zał. nr 2 do informacji);? ,,Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od ... do ..." w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia" - (zał. nr 3 do informacji) złożony w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji - w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów;? Wykaz wykonanych bądź wykonywanych usług - kryterium kwalifikacji (zał. nr 5 do informacji) wraz z referencjami.W przypadku jeżeli podmiot trzeci będzie realizował zamówienie w części do której zachodzi konieczność dostępu do informacji niejawnych Wykonawca, który zajmie miejsce od 1 do 5 na podstawie kryterium selekcji będzie zobowiązany do dostarczenia na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp niżej wskazanych dokumentów od podmiotu trzeciego:a) ważną koncesję MSW/MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018, poz. 2142 t.j. z późn. zm.);b) ważne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne" zgodnie z art. 54, art. 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412z późn. zm.) - dotyczy podmiotu trzeciego - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia.c) ważne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art.19, art. 20 ust 1 w związku z art. 2 ust. 14 (kierownika* jednostki organizacyjnej) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412 z późn. zm.) - dotyczy podmiotu trzeciego - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia,d) ważne poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 w związku z art. 2 ust.14 (kierownika* jednostki organizacyjnej) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412 z późn. zm.) - dotyczy podmiotu trzeciego - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego Poświadczenia Bezpieczeństwa *kierownikiem przedsiębiorcy - jest członek jednoosobowego zarządu lub innego jednoosobowego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - cały organ albo członek lub członkowie tego organu wyznaczeni co najmniej uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten organ lub jednostkę; w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej kierownikiem przedsiębiorcy są wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariusze prowadzący sprawy spółki; w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą kierownikiem przedsiębiorcy jest ta osoba; za kierownika przedsiębiorcy uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym; kierownik przedsiębiorcy jest kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu przepisów ustawyUWAGA!!!1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy należy dołączyć zaświadczenie, poświadczenie bezpieczeństwa wszystkich osób lub osoby/osób wskazanej/wskazanych uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy,2. W przypadku komplementariusza należy dołączyć zaświadczenie, poświadczenie bezpieczeństwa wszystkich osób lub osoby/osób wskazanej/wskazanych uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy.Uwaga!Podmiot trzeci przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się przestrzegać przepisy o ochronie informacji niejawnych określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412 z późn. zm.) oraz zapisy Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.Wykonawca w celu uzyskania dodatkowych punktów w ,,kryterium selekcji" nie może powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego. W przypadku jeżeli Podwykonawca będzie realizował zamówienie w części, do której zachodzi konieczność dostępu do informacji niejawnych Wykonawca, który zajmie miejsce od 1 do 5 na podstawie kryterium selekcji będzie zobowiązany do dostarczenia na podstawie art. 26 ust.2f Pzp niżej wskazanych dokumentów od podwykonawcy:a) ważną koncesję MSW/MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018, poz. 2142 t.j. z późn. zm.);b) ważne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne" zgodnie z art. 54, art. 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.) - dotyczy Podwykonawcy - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ważnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia.c) ważne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art.19, art. 20 ust 1 w związku z art. 2 ust. 14 (kierownika* jednostki organizacyjnej) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.) - dotyczy Podwykonawcy - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ważnego zaświadczenia;d) ważne poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 w związku z art. 2 ust.14 (kierownika* jednostki organizacyjnej) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.) - dotyczy Podwykonawcy - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ważnego Poświadczenia Bezpieczeństwa *kierownikiem przedsiębiorcy - jest członek jednoosobowego zarządu lub innego jednoosobowego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - cały organ albo członek lub członkowie tego organu wyznaczeni co najmniej uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten organ lub jednostkę; w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej kierownikiem przedsiębiorcy są wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariusze prowadzący sprawy spółki; w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą kierownikiem przedsiębiorcy jest ta osoba; za kierownika przedsiębiorcy uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym; kierownik przedsiębiorcy jest kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu przepisów ustawyUWAGA!!!3. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy należy dołączyć zaświadczenie, poświadczenie bezpieczeństwa wszystkich osób lub osoby/osób wskazanej/wskazanych uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy,4. W przypadku komplementariusza należy dołączyć zaświadczenie, poświadczenie bezpieczeństwa wszystkich osób lub osoby/osób wskazanej/wskazanych uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy.13.2. Podwykonawca przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się przestrzegać przepisy o ochronie informacji niejawnych określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.) oraz zapisy Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
2.1. Zamawiający będzie wymagał (na II etapie postępowania tj. składanie ofert) wniesienia wadium w wysokości:? cześć nr 1 w kwocie - 2 200,00 zł (słownie zł: dwa tysiące dwieście)? cześć nr 2 w kwocie - 6 500,00 zł (słownie zł: sześć tysięcy pięćset)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  5
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  5
Kryteria selekcji wykonawców:
Zamawiający podczas oceny wniosków w celu wyboru Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert będzie brał pod uwagę końcową liczbę punktów wyliczoną w nw. sposób: KRYTERIUM KWALIFIKACJI (K1):Zamawiający wymaga w celu oceny wniosków w zakresie kryterium selekcji przedstawienia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:usługi dotyczące konserwacji i przeglądu SSWIN, SKD,CCTV do wykonania których, niezbędne było posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia w kwocie:? Dla części nr 1 :na co najmniej 30 000,00 zł brutto każda;? Dla części nr 2 :na co najmniej 50 000,00 zł brutto każda; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (załącznik nr 5 do informacji), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (zał. nr 6 do informacji); w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług - część zrealizowanej faktycznie usługi musi wypełnić wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania wniosku. UWAGA!Wykonawca za wykazanie ww. 4 usług otrzyma łącznie 100 pkt. W przypadku gdy Wykonawca wskaże więcej usług niż to jest wymagane nie będą one brane pod uwagę przy podliczaniu punktów. Za każdą wykazaną usługę (lecz nie więcej niż cztery) spełniającą ww. wymogi, Wykonawca otrzyma 25 pkt. Ocena Wykonawcy (Kryterium ,,K1"):Wnioski oceniane będą wg wzoru: K1 = Ko x 100%Ko - wartość punktowa wniosku ocenianego (od 0 -100 pkt)W przypadku kiedy Wykonawcy otrzymają taka sama liczbę punktów za wykazane usługi w oparciu o ww. zapisy warunkiem zaproszenia do składania ofert będzie wyższa wartość kwot brutto z trzech najwyższych wartości usług wykazanych przez Wykonawcę.Wykonawca w celu uzyskania dodatkowych punktów w ,,kryterium selekcji" nie może powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego. Zamawiający będzie przydzielał punkty wyłącznie na podstawie wykazu wykonanych bądź wykonywanych usług (zał. nr 5 do informacji) wraz z referencjami, które Wykonawca złoży wraz z wnioskiem.14.2. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty nie więcej niż pięciu Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu oraz uzyskają najwyższą punktację w ww. kryterium selekcji.Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przekaże zaproszonym Wykonawcom SIWZ wraz z załącznikami drogą elektroniczną lub faksem.Wykonawca nie zaproszony do składania ofert będzie traktowany jako wykluczony z postępowania o udzielnie zamówienia.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
TERMIN WYKONANIA I PRZEDSTAWIENIA OFERTY USUNIĘCIA AWARII 40,00
a) CENA OFERTY BRUTTO ZA KONSERWACJĘ I PRZEGLĄD50,00
b) CENA OFERTY BRUTTO USŁUG SERWISOWYCH 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres zmian umowy Zamawiający określi we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Ze względu na ochronę poufnego charakteru informacji udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający nie udostępnia SIWZ na swojej stronie internetowej. Wraz z aproszeniem do składania ofert Zamawiający przekaże Wykonawcom SIWZ.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający przekaże SWIZ Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Wykonawcy zostaną zweryfikowani w zakresie posiadania uprawnień o których mowa w części nr I pkt 10 ppkt 10.1 Infoemcji dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego do dostępu do informacji niejawnych na I etapie postępowania.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-18, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przegląd, konserwacja oraz serwis w przypadkach awarii, systemów zabezpieczenia technicznego w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG w roku 2019
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 1: Świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądu, konserwacji oraz serwis w przypadku awarii systemów zabezpieczeń technicznych, w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej w niżej wymienionych obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG1) w Krakowie przy ulicach:? Wrocławska nr 21;? Głowackiego nr 11;? Zyblikiewicza nr 1; ? Mogilska nr 85;? Rydla nr 19; ? Odrowąża nr 7; ? Montelupich nr 3;? Koletek nr 10;2) Tarnów, ul. Dąbrowskiego 11, 3) Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 13, 4) Jednostka Wojskowa Niedźwiedź 32- 090 Słomniki.Wykaz urządzeń przeznaczonych do przeglądu i konserwacji w danych kompleksach wojskowych zostanie dołączony jako załącznik do SIWZ w II etapie postępowania
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50711000-2, 35121700-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 79021,95
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
TERMIN WYKONANIA I PRZEDSTAWIENIA OFERTY USUNIĘCIA AWARII 40,00
CENA OFERTY BRUTTO ZA KONSERWACJĘ I PRZEGLĄD 50,00
CENA OFERTY BRUTTO USŁUG SERWISOWYCH 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przegląd, konserwacja oraz serwis w przypadkach awarii, systemów zabezpieczenia technicznego w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG w roku 2019
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 2: Świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądu, konserwacji oraz serwis w przypadku awarii systemów zabezpieczeń technicznych, w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej w niżej wymienionych obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG 1) w Krakowie przy ulicach:? Skrzatów nr 2;? Ułanów nr 43; ? Wrocławska nr 82; ? Rakowicka nr 22;? Rakowicka nr 29;? Dietla nr 30;2) Rząska, ul. Krakowska 2, 3) Jednostka Wojskowa Kłaj;Wykaz urządzeń przeznaczonych do przeglądu i konserwacji w danych kompleksach wojskowych zostanie dołączony jako załącznik do SIWZ w II etapie postępowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50711000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 232404,07
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
TERMIN WYKONANIA I PRZEDSTAWIENIA OFERTY USUNIĘCIA AWARII 40,00
CENA OFERTY BRUTTO ZA KONSERWACJĘ I PRZEGLĄD 50,00
CENA OFERTY BRUTTO USŁUG SERWISOWYCH 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: