Oferta pracy

Główny specjalista

Katowice, śląskie, Polska Dodano: 2024-02-12 | ID oferty: 2081199

Numer referencyjny: 133607Opis stanowiska:

Warunki pracy

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych: • trudne warunki pracy w terenie
 • szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie)
 • narażenie na zagrożenia naturalne,  podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych
 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub o wysokiej temperaturze
 • narażenie na zagrożenia związane z prowadzeniem robót strzałowych
 • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne

2. Sposób wykonywania zadań: • pokonywanie pieszo znacznych odległości
 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach
 • częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych
 • praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego

W budynku znajdują się miedzy innymi: udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących – kontrastowe oznakowania, beacon systemu YourWay, oznakowania pomieszczeń z możliwością głosowego odczytu, dla osób mających problemy ze słuchem -przenośna pętla indukcyjna, można również skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego online.


Wejście do budynku oraz komunikacja pomiędzy kondygnacjami, odbywa się wyłącznie po schodach, brak udogodnień dla osób mających trudności w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad merytoryczną działalnością urzędów górniczych. a także wykonuje zadania Prezesa WUG w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli w odkrywkowych zakładach górniczych, w celu odniesienia się do rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń: osuwiskowego, obrywaniem się skał oraz wybuchem pyłu węglowego, a także zagrożeń związanych z prowadzeniem robót strzałowych oraz gospodarki środkami strzałowymi, prowadzenia robót górniczych, w tym: robót udostępniających i przygotowawczych, zwałowania i składowania, z uwzględnieniem występujących zagrożeń, prowadzenia wierceń dla wykonywania robót strzałowych oraz ratownictwa górniczego.
 • Rozpatruje wnioski w sprawach związanych z udzielaniem zgody na odstąpienia od wymagań określonych przepisów, przyznawaniem uprawnień rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego w zakresie zajmowanego stanowiska oraz rozpatruje, w zakresie merytorycznym, skargi, wnioski, interwencje i listy, dotyczące działalności przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegających nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, w celu przygotowania projektów rozstrzygnięć administracyjnych dla Prezesa WUG.
 • Dokonuje kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie w zakresie dotyczącym zajmowanego stanowiska, w celu zapewnienia kierunków działań Departamentu, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa powszechnego.
 • Koordynuje zadania realizowane przez pracowników urzędów górniczych w zakresie pozyskiwania danych w celu opracowania specjalistycznych informacji analiz 'i raportów dla kierownictwa WUG oraz Dyrektora Departamentu, wynikających z bieżących poleceń, związanych z zajmowanym stanowiskiem - w celu efektywnego wykonywania zadań wynikających z planu pracy i poleceń przełożonych.
 • Przygotowuje założenia do aktów prawnych oraz opiniuje, w zakresie merytorycznym, projekty aktów prawnych i norm technicznych w celu wypracowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie dotyczącym zajmowanego stanowiska.
 • Bierze udział w badaniach w celu ustalenia stanów faktycznych i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków zaistniałych w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.
 • Sprawuje nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczych w zakładach górniczych w celu zapewnienia prawidłowości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami działań prowadzonych podczas tych akcji.


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne - magisterskie w zakresie górnictwa odkrywkowego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub jako pracownik inspekcyjno-techniczny w organach nadzoru górniczego
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz rozporządzeń wydanych na mocy tej ustawy, w szczególności rozporządzeń w sprawie: szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych, ratownictwa górniczego
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz zasad postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programu Office (Word, Excel i Power Point)
 • Skuteczna komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeżeli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej w odkrywkowych zakładach górniczych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweForma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
 • Kopię dokumentu stwierdzenia kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej w odkrywkowych zakładach górniczych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2024-02-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Ks, J. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą: