Oferta pracy

Inspektor

Gdańsk, pomorskie, Polska Dodano: 2023-03-19 | ID oferty: 1741375

Numer referencyjny: 117792Opis stanowiska:

Warunki pracy


 • Praca o charakterze biurowo-terenowym.
 • Praca w biurze wymagająca zorganizowania, koncentracji, staranności, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego.
 • Praca w terenie wiąże się z w szczególności ze sprawnym, samodzielnym przeprowadzanim kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.
 • Praca w terenie wymaga dużej sprawności fizycznej podczs pobierania prób z kontenerów, samochodów lub statków i podczas transportu pobranych prób.
 • Biuro oddziału znajduje się na szóstym piętrze. W budynku znajduje się winda osobowa.
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Częste kontakty z trudnym klientem
 • Praca w stresie.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Praca w systemie równoważnym.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole fitosanitarne importowanych towarów wraz z opakowaniami i środkami transportu;
 • Przeprowadza kontrole fitosanitarne eksportu i reeksportu;
 • Pobiera próbki roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do badań laboratoryjnych;
 • Współdziała z Urzędami Celnymi, importerami i zarządami portów za pośrednictwem programów internetowych.


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 13 lutego 2020 r.;
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami z dnia 13 lutego 2020 r.;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego .........
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.;
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweForma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-29 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk

Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Gdańsk pomorskie

Dane kontaktowe:

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.