google

  alarmy, telewizja przemys這wa, ochrona

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 13.12.2018
  1 USD
  3.7739
  -0.0195
  1 EUR
  4.2937
  -0.0056
  1 CHF
  3.8036
  -0.0155
  1 GBP
  4.7787
  0.0231
  1 RUB
  0.0569
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • 安iadczenie us逝gi ca這dobowej obs逝gi monitoringu wizyjnego miasta G這gowa w roku 2018
  • Region: dolno郵御kie
  • Zamieszczono: 2017-10-25

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 606989-N-2017 z dnia 2017-10-25 r.

  Gmina Miejska G這g闚: ,,安iadczenie us逝gi ca這dobowej obs逝gi monitoringu wizyjnego miasta G這gowa w roku 2018"
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Us逝gi

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska G這g闚, krajowy numer identyfikacyjny 39064729700000, ul. ul. Rynek  10 , 67-200   G這g闚, woj. dolno郵御kie, pa雟two Polska, tel. 076 7265437, 527, e-mail hania@glogow.um.gov.pl, faks 767265437.
  Adres strony internetowej (URL): www.glogow.bip.info.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Nie
  www.glogow.bip.info.pl


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Nie


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: ,,安iadczenie us逝gi ca這dobowej obs逝gi monitoringu wizyjnego miasta G這gowa w roku 2018"
  Numer referencyjny: RZP.271.83.2017
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 2. Przedmiot zam闚ienia. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie zadania pn.: ,,安iadczenie us逝gi ca這dobowej obs逝gi monitoringu wizyjnego miasta G這gowa w roku 2018" poprzez: - efektywn, nieprzerwan obs逝g systemu na stanowisku operatora w Centrum Monitoringu,- zapewnienie serwisu technicznego dla prawid這wej i ci庵貫j pracy systemu.3. Zakres przedmiotu zam闚ienia: System monitoringu miejskiego miasta G這gowa jest systemem opartym w wi瘯szo軼i na komunikacji radiowej MDMS, LMDS za po鈔ednictwem RADWIN 2000A oraz WiBAS-C pomi璠zy centrum a poszczeg鏊nymi punktami kamerowymi (bezprzewodowa transmisja w topologii punkt-wielopunkt). W odniesieniu do 9 punkt闚 kamerowych komunikacj z centrum monitoringu zapewniaj po陰czenia 鈍iat這wodowe. Aktualnie system sk豉da si z 42 punkt闚 kamerowych zlokalizowanych w r騜nych miejscach na terenie miasta, radiowej stacji bazowej zlokalizowanej na wie篡 ratuszowej oraz Centrum Monitoringu zlokalizowanego w budynku Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej przy ul. Sikorskiego 55 w G這gowie. Zarz康zanie systemem monitoringu oparte jest na aplikacji Security Center 5.5 firmy Genetec. Centrum Monitoringu obs逝giwane jest ca這dobowo przez operator闚 pracuj帷ych po dwie osoby na jednej zmianie.

  II.5) G堯wny kod CPV: 50342000-4
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  79710000-4


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zam闚ie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegaj帷ych na powt鏎zeniu us逝g wymienionych w formularzu ofertowym w zakresie konserwacji, napraw i modernizacji. Przewidywana warto嗆 do 50% warto軼i zam闚ienia podstawowego.
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia: 2018-01-01   lub zako鎍zenia: 2018-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: nie dotyczy
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Sytuacji finansowej. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy : a) posiadaj 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i co najmniej 200.000,00 z (dwie軼ie tysi璚y z這tych),Wykonawca mo瞠 polega na sytuacji finansowej innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi您any jest udowodni Zamawiaj帷emu, i b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 do realizacji zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i przedstawiaj帷 w tym celu zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia. Zamawiaj帷y ocenia, czy udost瘼niane Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa pozwala na wykazanie przez Wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5. Wykonawca, kt鏎y polega na sytuacji finansowej innych podmiot闚, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt鏎y zobowi您a si do udost瘼nienia zasob闚, chyba 瞠 za nieudost瘼nienie zasob闚 nie ponosi winy.Je瞠li sytuacja finansowa podmiotu, o kt鏎ym mowa powy瞠j nie potwierdza spe軟ienia przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tych podmiot闚 podstawy wykluczenia, Zamawiaj帷y 膨da, aby Wykonawca w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego:a) zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lubb) zobowi您a si do osobistego wykonania odpowiedniej cz窷ci zam闚ienia, je瞠li wyka瞠 sytuacj techniczn, o kt鏎ej mowa powy瞠j.W przypadku z這瞠nia przez Wykonawc闚 dokument闚 zawieraj帷ych dane w innych walutach ni w PLN, dane finansowe zostan przeliczone wed逝g 鈔edniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) - strona internetowa:http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html, opublikowanego w dniu ukazania si og這szenia o zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Ten sam kurs Zamawiaj帷y przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych ,b) posiadaj ubezpieczenie OC z tytu逝 prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej obejmuj帷e zakres zwi您any z przedmiotem zam闚ienia, na kwot co najmniej 1.000.000,00 z;
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Do鈍iadczenia :O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy, w tym okresie, wykonali ka盥 z nast瘼uj帷ych us逝g: - co najmniej jedn us逝g polegaj帷 na minimum p馧rocznej obs逝dze operatorskiej systemu wizyjnego monitoringu miejskiego (gminnego) sk豉daj帷ego si z min. 30 kamer, - co najmniej jedn us逝g polegaj帷 na minimum p馧rocznym serwisowaniu lub wdro瞠niu systemu wizyjnego monitoringu miejskiego (gminnego) sk豉daj帷ego si z min. 30 kamer, - co najmniej jedn us逝g polegaj帷 na serwisowaniu lub wdro瞠niu systemu monitoringu (lub jego cz窷ci) opartego na komunikacji radiowej LMDS;Zamawiaj帷y przez wdro瞠nie rozumie budow wraz z uruchomieniem systemu monitoringu.Wykonawca mo瞠 polega na wiedzy i do鈍iadczeniu innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi您any jest udowodni Zamawiaj帷emu, i b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 do realizacji zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i przedstawiaj帷 w tym celu zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia.Zamawiaj帷y ocenia, czy udost瘼niane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolno軼i techniczne pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5.Je瞠li zdolno軼i techniczne podmiotu, o kt鏎ym mowa powy瞠j, nie potwierdzaj spe軟ienia przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tych podmiot闚 podstawy wykluczenia, Zamawiaj帷y 膨da, aby Wykonawca w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego:a) zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lubb) zobowi您a si do osobistego wykonania odpowiedniej cz窷ci zam闚ienia, je瞠li wyka瞠 sytuacj techniczn, o kt鏎ej mowa powy瞠j.Udost瘼nienie do鈍iadczenia musi by potwierdzone rzeczywistym udzia貫m w wykonawstwie us逝g. Nie dopuszcza si 鈍iadczenia us逝gi doradztwa ;2) Os鏏 zdolnych do wykonania zam闚ienia :O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy dysponuj lub b璠 dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia tj.:a) co najmniej 1 osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane w specjalno軼itelekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji radiowej i przewodowej, z co najmniej 3 letnim do鈍iadczeniem w kierowaniu ww. robotami,b) co najmniej 1 osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane w specjalno軼i instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresieniezb璠nym do wykonania zam闚ienia, z co najmniej 3 letnim do鈍iadczeniem w kierowaniu ww. robotami,c) niezb璠n ilo軼i os鏏 tj. minimum 8 operator闚 + osoba nadzoruj帷a ich prac przewidzianych do obs逝gi operatorskiej systemu i nadzoru operator闚, kt鏎e posiadaj licencj pracownika ochrony fizycznej co najmniej pierwszego stopnia lub potwierdzenie o wpisie na list kwalifikowanych pracownik闚 ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracownik闚 zabezpieczenia technicznego, prowadzon przez Komendanta G堯wnego Policji,Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca (z wyj徠kiem lit. ,,c" dot. pracownik闚 obs逝gi operatorskiej systemu monitoringu) mo瞠 polega na zasobach innego lub innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ego go z nimi stosunk闚 prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowi您any b璠zie udowodni, i b璠zie dysponowa osobami zdolnymi do realizacji zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i przedstawiaj帷 zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji tych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia.Zamawiaj帷y ocenia, czy udost瘼niane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolno軼i techniczne pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5.Je瞠li zdolno軼i techniczne podmiotu, o kt鏎ym mowa powy瞠j, nie potwierdzaj spe軟ienia przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tych podmiot闚 podstawy wykluczenia, Zamawiaj帷y 膨da, aby Wykonawca w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego:a) zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lubb) zobowi您a si do osobistego wykonania odpowiedniej cz窷ci zam闚ienia, je瞠li wyka瞠 sytuacj techniczn, o kt鏎ej mowa powy瞠j ;
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
  Informacje dodatkowe: Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca przy realizacji przedmiotu zam闚ienia zatrudnia na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepis闚 Kodeksu Pracy, osoby wykonuj帷e czynno軼i w pe軟ym wymiarze czasu pracy, kt鏎e b璠 wykonywa造 prac zwi您an z obs逝g monitoringu na stanowisku operatora, tj.: a) pracownik闚 posiadaj帷ych licencj pracownika ochrony fizycznej co najmniej pierwszego stopnia lub potwierdzenie o wpisie na list kwalifikowanych pracownik闚 ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracownik闚 zabezpieczenia technicznego, prowadzon przez Komendanta G堯wnego Policji; 2) W terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca dostarczy Zamawiaj帷emu Wykaz Pracownik闚 przeznaczonych do realizacji zam闚ienia zatrudnionych na umow o prac ze wskazaniem czynno軼i jakie b璠 pracownicy wykonywa, rodzaju umowy o prac i wymiaru etatu; 3) Wykonawca zobowi捫e si, 瞠 pracownicy wykonuj帷y przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracownik闚 b璠 w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), oraz b璠 otrzymywa wynagrodzenie za prac r闚ne lub przekraczaj帷e r闚nowarto嗆 wysoko軼i wynagrodzenia minimalnego, o kt鏎ym mowa w ustawie z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.); 4) Nieprzed這瞠nie przez Wykonawc dokumentu, o kt鏎ym mowa w pkt 2), b璠zie traktowane jako niewype軟ienie obowi您ku zatrudnienia pracownik闚 鈍iadcz帷ych us逝gi na podstawie umowy o prac i mo瞠 by podstaw do stwierdzenia, 瞠 Wykonawca uchyla si od zawarcia umowy z Zamawiaj帷ym; 5) W celu kontroli wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac, Zamawiaj帷y jest uprawniony w szczeg鏊no軼i do:a) 膨dania o鈍iadcze i dokument闚 w zakresie potwierdzenia spe軟ienia ww. wymog闚 w tym potwierdzonych za zgodno嗆 z orygina貫m kopii um闚 o prac. Kopie um闚 powinny by獝anonimizowane w spos鏏 zapewniaj帷y ochron danych osobowych pracownik闚. Imi i nazwisko pracownika nie podlegaj anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac i wymiar umowy o prac winny by do zidentyfikowania; b) 膨dania wyja郾ie w przypadku w徠pliwo軼i w zakresie potwierdzenia ww. wymog闚, c) przeprowadzenia kontroli, w tym przez Pa雟twow Inspekcj Pracy; 6) Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany os鏏, przy pomocy kt鏎ych Wykonawca realizowa b璠zie przedmiot zam闚ienia, na inne posiadaj帷e co najmniej takie samo wykszta販enie, do鈍iadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracownik闚, z zachowaniem wymog闚 dotycz帷ych zatrudniania na podstawie umowy o prac. O planowanej zmianie os鏏, przy pomocy kt鏎ych Wykonawca b璠zie wykonywa przedmiot zam闚ienia, Wykonawca jest zobowi您any niezw這cznie powiadomi Zamawiaj帷ego na pi鄉ie przed dopuszczeniem tych os鏏 do wykonywania prac; 7) Za niedope軟ienie wymogu zatrudnienia pracownik闚 wykonuj帷ych przedmiot zam闚ienia na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepis闚 Kodeksu Pracy, Wykonawca zap豉ci Zamawiaj帷emu kary umowne w wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie przepis闚 o minimalnym wynagrodzeniu za prac (obowi您uj帷ych w chwili stwierdzenia przez Zamawiaj帷ego niedope軟ienia przez Wykonawc wymogu zatrudnienia pracownik闚 wykonuj帷ych przedmiot zam闚ienia na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepis闚 Kodeksu Pracy) oraz liczby miesi璚y w okresie realizacji Umowy, w kt鏎ych nie dope軟iono przedmiotowego wymogu - za ka盥 osob poni瞠j liczby wskazanych pracownik闚 w Wykazie Pracownik闚, wykonuj帷ych przedmiot zam闚ienia na podstawie umowy o prac wskazanej przez Zamawiaj帷ego w pkt 1.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia nast瘼uj帷ych o鈍iadcze i dokument闚 :1) wykazu us逝g wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy us逝gi zosta造 prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty;2) wykazu os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zawiera nast瘼uj帷e informacje :- imi i nazwisko osoby wskazanej w za陰czniku Nr 2 do SIWZ,- funkcja, jak pe軟i b璠zie wskazana osoba,- rodzaj i specjalno嗆 uprawnie, numer, data wydania i organ wydaj帷y uprawnienia, wykszta販enie; - szczeg馧owy opis wykonywanych i zako鎍zonych rob鏒 w okresie ostatnich 3 lat z podaniem miejsca i terminu rozpocz璚ia oraz zako鎍zenia pe軟ienia funkcji, nazwy zadania, nazwy inwestora;3) informacji banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu;4) polisy potwierdzaj帷ej, 瞠 Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialno軼i cywilnej prowadzonej dzia豉lno軼i w zakresie obejmuj帷ym przedmiot zam闚ienia.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia nast瘼uj帷ych o鈍iadcze i dokument闚 :1) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu;2) za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu;UWAGA:W przypadku sk豉dania ofert przez sp馧ki cywilne, za鈍iadczenia z ZUS i US dotycz ka盥ego ze wsp鏊nik闚 oraz za sp馧k.3) odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;4) o鈍iadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s康u lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokument闚 potwierdzaj帷ych dokonanie p豉tno軼i tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi捫帷ego porozumienia w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;5) o鈍iadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam闚ienia publiczne;6) o鈍iadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s康u skazuj帷ego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno軼i lub grzywny w zakresie okre郵onym przez zamawiaj帷ego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;7) o鈍iadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi您k闚 wynikaj帷ych z przepis闚 prawa pracy, prawa ochrony 鈔odowiska lub przepis闚 o zabezpieczeniu spo貫cznym w zakresie okre郵onym przez zamawiaj帷ego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;8) o鈍iadczenie wykonawcy o niezaleganiu z op豉caniem podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op豉tach lokalnych ( Dz. U z 2016r. poz. 716).UWAGA:W przypadku gdy wykonawca polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 Zamawiaj帷y b璠zie 膨da dokument闚 wymienionych w Rozdziale VIII ust.1 pkt 1-7 SIWZ r闚nie dla tych podmiot闚.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia nast瘼uj帷ych o鈍iadcze i dokument闚 :1) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu;2) za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu;UWAGA:W przypadku sk豉dania ofert przez sp馧ki cywilne, za鈍iadczenia z ZUS i US dotycz ka盥ego ze wsp鏊nik闚 oraz za sp馧k.3) odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;4) o鈍iadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s康u lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokument闚 potwierdzaj帷ych dokonanie p豉tno軼i tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi捫帷ego porozumienia w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;5) o鈍iadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam闚ienia publiczne;6) o鈍iadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s康u skazuj帷ego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno軼i lub grzywny w zakresie okre郵onym przez zamawiaj帷ego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;7) o鈍iadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi您k闚 wynikaj帷ych z przepis闚 prawa pracy, prawa ochrony 鈔odowiska lub przepis闚 o zabezpieczeniu spo貫cznym w zakresie okre郵onym przez zamawiaj帷ego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;8) o鈍iadczenie wykonawcy o niezaleganiu z op豉caniem podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op豉tach lokalnych ( Dz. U z 2016r. poz. 716).UWAGA:W przypadku gdy wykonawca polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 Zamawiaj帷y b璠zie 膨da dokument闚 wymienionych w Rozdziale VIII ust.1 pkt 1-7 SIWZ r闚nie dla tych podmiot闚.W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia nast瘼uj帷ych o鈍iadcze i dokument闚 :1) wykazu us逝g wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy us逝gi zosta造 prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty;2) wykazu os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zawiera nast瘼uj帷e informacje :- imi i nazwisko osoby wskazanej w za陰czniku Nr 2 do SIWZ,- funkcja, jak pe軟i b璠zie wskazana osoba,- rodzaj i specjalno嗆 uprawnie, numer, data wydania i organ wydaj帷y uprawnienia, wykszta販enie; - szczeg馧owy opis wykonywanych i zako鎍zonych rob鏒 w okresie ostatnich 3 lat z podaniem miejsca i terminu rozpocz璚ia oraz zako鎍zenia pe軟ienia funkcji, nazwy zadania, nazwy inwestora;3) informacji banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu;4) polisy potwierdzaj帷ej, 瞠 Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialno軼i cywilnej prowadzonej dzia豉lno軼i w zakresie obejmuj帷ym przedmiot zam闚ienia.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Na ofert sk豉daj si :1) wype軟iony za陰cznik nr 1 - Formularz ofertowy;2) wype軟iony za陰cznik Nr 2 - O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu wraz z dokumentami wskazanymi w tym za陰czniku;3) wype軟iony za陰cznik Nr 3 - O鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania;4) wype軟iony za陰cznik Nr 3a - O鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania (dot. podmiot闚 trzecich i podwykonawc闚 - je郵i wyst瘼uj);5) wype軟iony za陰cznik Nr 4 - Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego swoje zasoby Wykonawcy (je瞠li wyst瘼uje);6) dow鏚 wniesienia wadium;7) w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie - pe軟omocnictwo do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wysoko嗆 wadium ustala si w kwocie 10.000 z這tych, s這wnie: dziesi耩 tysi璚y z這tych. 2. Wadium w formie pieni篹nej nale篡 wnie嗆 przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego: Gmina Miejska G這g闚 Oddzia BG w G這gowie Nr 65 2030 0045 1110 0000 0192 9720 .3. Kopi dowodu przelewu potwierdzon za zgodno嗆 z orygina貫m nale篡 do陰czy do oferty. 4. Wadium mo瞠 by wnoszone w formie: w pieni康zu, por璚zenia bankowego, por璚zenia pieni篹nego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por璚zeniach udzielanych przez podmioty o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed?si瑿iorczo軼i, kt鏎e nale篡 w formie orygina逝 zdeponowa u Zamawiaj帷ego, a kopi za陰czy do oferty.5. W zale積o軼i od wybranej formy wymienionej w ust. 3, wniesienie wadium nale篡 potwierdzi poprze z這瞠nie do oferty :a) orygina逝 lub kopii potwierdzonej przez Wykonawc za zgodno嗆 z orygina貫m: dowodu dokonania przelewu lub por璚zenia udzielanego przez podmioty o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i;b) orygina逝: gwarancji bankowej, por璚zenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, por璚zenia pieni篹nego sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo kredytowej. 6. Z tre軼i gwarancji powinno wynika bezwarunkowe i nieodwo豉lne, na pierwsze pisemne 膨danie zg這szone przez Zamawiaj帷ego w okresie zwi您ania ofert, zobowi您anie gwaranta do wyp豉ty Zamawiaj帷emu pe軟ej kwoty wadium w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Tre嗆 gwarancji wadialnej musi zawiera nast瘼uj帷e informacje:1) nazwa i adres Zamawiaj帷ego;2) nazw przedmiotu zam闚ienia;3) nazw i adres Wykonawcy;4) termin wa積o軼i gwarancji.8. Wadium musi by wniesione nie p騧niej ni do wyznaczonego terminu sk豉dania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieni康zu b璠zie skuteczne, je瞠li w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiaj帷ego zostanie uznany pe軟 kwot wymaganego wadium.10. Wykonawca, kt鏎y nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaln form wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z post瘼owania, a jego oferta zostanie odrzucona.11. Zamawiaj帷y zwr鏂i niezw這cznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyj徠kiem Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrze瞠niem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.12. Zamawiaj帷y zwr鏂i niezw這cznie wadium wszystkim wykonawcom po uniewa積ieniu post瘼owania o udzielenie niniejszego zam闚ienia publicznego. 13. Zamawiaj帷y b璠zie 膨da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc, kt鏎emu zwr鏂ono wadium w okoliczno軼iach, jak w ust. 10, je瞠li w wyniku rozstrzygni璚ia odwo豉nia jego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego.14. W przypadku wniesienia odwo豉nia, Zamawiaj帷y nie p騧niej ni na 7 dni przed up造wem wa積o軼i wadium, wezwie wykonawc闚, pod rygorem wykluczenia z post瘼owania, do przed逝瞠nia wa積o軼i wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb璠ny do zabezpieczenia post瘼owania do czasu zawarcia umowy. Je瞠li odwo豉nie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, kt鏎ego ofert wybrano jako najkorzystniejsz.15. Zatrzymanie wadium nast徙i w okoliczno軼iach, je瞠li:1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 dokument闚 lub o鈍iadcze potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez wykonawc jako najkorzystniejszej;2) Wykonawca odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie;3) Wykonawca nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wyko?nania umowy;4) zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Tak
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:
  https://zakupy.marketplanet.pl
  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej: a) kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej b璠zie zaproponowana w z這穎nych ofertach pisemnych: cena (w z這tych brutto) wykonania zam闚ienia - 60%; b) odno郾ie kryteri闚 oceny ofert: kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 wyznaczonych do realizacji zam闚ienia - 20%, okres gwarancji i r瘯ojmi za wykonane us逝gi i zamontowane urz康zenia - 20% oferty, zostan ocenione przez Zamawiaj帷ego na podstawie informacji przedstawionych w formularzu ofertowym (za陰cznik Nr 1 do SIWZ) i o鈍iadczeniu o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (za陰cznik Nr 2 do SIWZ), a uzyskane ilo軼i punkt闚 za te kryteria zostan podane dla wszystkich Wykonawc闚 w zaproszeniu do wzi璚ia udzia逝 w aukcji elektronicznej. W/w punkty b璠 automatycznie dodawane do punkt闚 za kryterium ceny uzyskane w trakcie aukcji;
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:
  Tak
  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia: a) aukcja odbywa si b璠zie wed逝g regu造 zni磬owej licytacji dynamicznej, co oznacza, 瞠 ka盥a nast瘼na oferta zostanie przyj皻a tylko w闚czas, gdy b璠zie ona ni窺za od oferty poprzednio z這穎nej przez danego Wykonawc. Wykonawca nie b璠zie mia mo磧iwo軼i podwy窺zenia uprzednio zaproponowanej przez siebie oferty cenowej lub obni篡 terminu gwarancji. Aukcja zako鎍zy si w momencie, kiedy przez ostatnie 3 minuty czasu trwania aukcji nie zostanie z這穎na 瘸dna oferta,b) Wz鏎, kt鏎y oblicza warto嗆 punktow oferty:Za kryterium CENA wykonania zam闚ienia :C = [C min : C bad] x 60 gdzie:C - liczba punkt闚 za cen C min - najni窺za cena ofertowaC bad - cena oferty badanejOcen oferty ( P ) b璠zie suma punkt闚 uzyskana za kryteria :C - Cena wykonania zam闚ienia po zako鎍zeniu aukcji elektronicznej,G - Okres gwarancji i r瘯ojmi po zako鎍zeniu aukcji elektronicznej - ocenione przez Zamawiaj帷ego przed rozpocz璚iem aukcji elektronicznej i podane dla wszystkich Wykonawc闚 w zaproszeniu do wzi璚ia udzia逝 w aukcji elektronicznej.,K - Do鈍iadczenie os鏏 wyznaczonych do realizacji zam闚ienia - ocenione przez Zamawiaj帷ego przed rozpocz璚iem aukcji elektronicznej i podane dla wszystkich Wykonawc闚 w zaproszeniu do wzi璚ia udzia逝 w aukcji elektronicznej,P = C + G + K c) W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiaj帷y wyznaczy termin kontynuowania aukcji elektronicznej na nast瘼ny dzie roboczy po usuni璚iu awarii, z uwzgl璠nieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym post徙ieniu;
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej: a) wykonawcy niezw這cznie po otrzymaniu zaproszenia od operatora aukcji obowi您ani s do zarejestrowania konta (poprzez uzupe軟ienie wymaganych danych) na platformie https://zakupy.marketplanet.pl ,b) o terminie przewidzianym na rejestracj konta, Wykonawcy zostan poinformowani w e-mailu z zaproszeniem do aukcji. Niezarejestrowanie konta w terminie b璠zie skutkowa這 brakiem mo磧iwo軼i wzi璚ia udzia逝 w aukcji,c) login i has這 Wykonawcy s generowane automatycznie przez system po zaakceptowaniu przez operatora wniosku rejestracyjnego z這穎nego w systemie na wskazanej stronie, a nast瘼nie przekazywane Wykonawcy drog elektroniczn,d) termin rozpocz璚ia aukcji elektronicznej nie mo瞠 nast徙i wcze郾iej ni dwa dni robocze od dnia przekazania zaproszenia,e) co najmniej na 1 dzie przed aukcj w豉軼iw, zarejestrowani w systemie Wykonawcy b璠 mieli mo磧iwo嗆 wzi璚ia udzia逝 w aukcji szkoleniowej, na kt鏎ej mo磧iwe jest zapoznanie si z jej dzia豉niem i sprawdzenie mo磧iwo軼i podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Roszczenia Wykonawcy, kt鏎y nie we幟ie udzia逝 w aukcji szkoleniowej, a podczas aukcji w豉軼iwej b璠zie mia problem z podpisaniem oferty, nie b璠 uwzgl璠niane;
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie): post徙ienia sk豉dane w toku aukcji elektronicznej b璠 podlega造 automatycznej ocenie i klasyfikacji. Zamawiaj帷y ustala post徙ienie w wysoko軼i 2.000,00 z - w zakresie ceny, oraz min. 1 miesi帷 w zakresie okresu gwarancji i r瘯ojmi.b) w toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomoc formularza umieszczonego na stronie internetowej, umo磧iwiaj帷ego wprowadzenie niezb璠nych danych w trybie bezpo鈔edniego po陰czenia z t stron, sk豉daj kolejne korzystniejsze post徙ienia, podlegaj帷e automatycznej ocenie i klasyfikacji. Post徙ienia pod rygorem niewa積o軼i, sk豉da si opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze: a) komputer klasy PC,b) system operacyjny: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Vista, Linux. Zalecany: Windows 10,c) przepustowo嗆 陰cza minimum: 64kbit/s,d) przegl康arka internetowa: Internet Explorer od wersji 9.0 w wersjach wspieranych przez producenta oprogramowania Microsoft, Firefox od wersji 10.0 w wersjach wspieranych przez producenta oprogramowania Mozilla,e) zalecana rozdzielczo嗆: 1024 x 768,f) komunikacja szyfrowana certyfikatem SSL,g) uprawnienia administratora do instalacji wtyczek ActiveX (IE) oraz Jar (Firefox);
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej: Wykonawca musi posiada kwalifikowany podpis elektroniczny oraz czytnik do ww. karty,b) wykonawcy, kt鏎zy dysponuj podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikuj帷y, zobowi您ani s do陰czy do oferty wz鏎 takiego podpisu. Zamawiaj帷y przeka瞠 nast瘼nie taki wz鏎 podpisu do administratora systemu,c) w formularzu ofertowym nale篡 wpisa osob uprawnion do sk豉dania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy b璠zie to inna osoba ni podpisuj帷a ofert nale篡 za陰czy do oferty pe軟omocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osob uprawnion do reprezentowania Wykonawcy, z kt鏎ego wynika b璠zie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej,d) Zamawiaj帷y przeprowadzi aukcj elektroniczn, je瞠li zostan z這穎ne co najmniej 2 oferty nie podlegaj帷e odrzuceniu. Zaproszenie do udzia逝 w aukcji elektronicznej zostanie wys豉ne do Wykonawc闚 za po鈔ednictwem poczty elektronicznej;
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  aukcja jednoetapowa
  Czas trwania: 15

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:
  a) podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej to 15 minut,b) dogrywka b璠zie mia豉 miejsce, je郵i w ci庵u ostatnich 3 minut czasu trwania aukcji zostanie z這穎na nowa oferta (nowe post徙ienie). W takim przypadku aukcja zostanie przed逝穎na od momentu z這瞠nia nowej oferty o 3 minuty plus liczba sekund dope軟iaj帷a rozpocz皻 minut, o ile nie padnie kolejna, przed逝瘸j帷a j oferta, c) w przypadku nie przeprowadzenia aukcji lub gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie najkorzystniejsza oferta wybrana na podstawie ofert z這穎nych na pi鄉ie - wi捫帷a jest ocena ofert z這穎nych na pi鄉ie, d) Zamawiaj帷y nie odwo豉 aukcji elektronicznej po jej przeprowadzeniu ani te nie uniewa積i post瘼owania aukcyjnego w przypadku wyst徙ienia problem闚 zwi您anych z czytnikiem kart lub PIN-em po stronie Wykonawcy lub po stronie wystawcy certyfikatu,e) je瞠li w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza z ni窺z cen ni zaoferowana przez Wykonawc na pi鄉ie, zwyci瞛ca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiaj帷emu zestawienie cen brutto wykonania przedmiotu zam闚ienia w nowym formularzu ofertowym uwzgl璠niaj帷ym wynik aukcji oraz kosztorys ofertowy (Katalog napraw, konserwacji i modernizacji systemu monitoringu), uwzgl璠niaj帷y wynik aukcji.Ka盥a pozycja kosztorysu ofertowego (Katalog napraw, konserwacji i modernizacji systemu monitoringu), musi by skorygowana proporcjonalnie o procent obni磬i uzyskanej w wyniku aukcji elektronicznej w stosunku do ceny z這穎nej w wersji papierowej.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  kwalifikacje zwodowe i do鈍iadczenie20,00
  okres gwarancji i r瘯ojmi20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nale篡 rozumie zmiany nieodnosz帷e si do kwestii, kt鏎e podlega造 ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, kt鏎e gdyby by造 znane w momencie wszcz璚ia procedury, maj帷ej na celu zawarcie Umowy, nie mia造by wp造wu na ilo嗆 podmiot闚 zainteresowanych t procedur. W powy窺zym kontek軼ie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zam闚ie publicznych przyk豉dowo: zmiana danych zwi您anych z obs逝g administracyjno-organizacyjn Umowy, numeru rachunku itp.2. Okre郵aj帷 warunki dokonania zmiany Umowy, sporz康za si protok馧 konieczno軼i, bior帷 pod uwag w szczeg鏊no軼i: 1) opis zmiany;2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i spos鏏 jego wyliczenia;4) wp造w zmiany na wysoko嗆 wynagrodzenia; 5) czas wykonania zmiany; 6) wp造w zmiany na termin zako鎍zenia Umowy. 3. Przewiduje si mo磧iwo嗆 zmiany postanowie zawartej Umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst徙ienia co najmniej jednej z okoliczno軼i wymienionych poni瞠j, z uwzgl璠nieniem podanych warunk闚 ich wprowadzenia:1) Zamawiaj帷y dopuszcza zmiany os鏏, o kt鏎ych mowa w 8 ust. 1, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mog wykonywa powierzonych zada, przy czym nowa osoba musi spe軟ia wymogi okre郵one w SIWZ oraz spe軟ia warunki, jakie by造 podstaw do oceny oferty na poziomie nie ni窺zym, jak osoba zmieniana. Nie dopuszcza si zmiany ww. os鏏 przed rozpocz璚iem wykonywania rob鏒. Zmiana osoby musi by uzasadniona;2) Zamawiaj帷y dopuszcza przed逝瞠nie terminu wykonania przedmiotu zam闚ienia o czas op騧nienia, je瞠li takie op騧nienie ma lub b璠zie mia這 wp造w na wykonanie przedmiotu zam闚ienia w przypadku:a) powstania konieczno軼i wykonania zam闚ie dodatkowych, kt鏎ych wykonanie jest niezb璠ne dla wykonania przedmiotu Umowy,b) zawieszenia rob鏒 przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy,c) szczeg鏊nie niesprzyjaj帷ych warunk闚 atmosferycznych (silne mrozy poni瞠j 15?C, ulewne i d逝gotrwa貫 deszcze, ponad normowe opady 郾iegu uniemo磧iwiaj帷ych prowadzenie rob鏒 z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie pr鏏 i sprawdze, dokonywanie odbior闚, o ile nie da這 si tego przewidzie i / lub wykona w innym terminie,d) si造 wy窺zej lub kl瘰ki 篡wio這wej,e) przed逝瞠nia procedury wyboru oferty najkorzystniejszej,f) w przypadku konieczno軼i wykonania rob鏒 budowlanych przy realizacji zam闚ienia - wstrzymania realizacji rob鏒 przez Zamawiaj帷ego, konieczno軼i usuni璚ia b喚d闚 lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczno軼i przeprowadzenia bada archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ, konieczno軼i likwidacji niewybuch闚 i niewypa堯w, ujawnienia warunk闚 geologicznych odmiennych ni w dokumentacji projektowej, zaistnienie odmiennych od przyj皻ych w dokumentacji projektowej warunk闚 terenowych w szczeg鏊no軼i odkrycie podziemnych urz康ze, instalacji lub obiekt闚 infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do cel闚 projektowych, g) gdy zaistnieje inna, niemo磧iwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno嗆 prawna, ekonomiczna, finansowa lub techniczna, skutkuj帷a brakiem mo磧iwo軼i nale篡tego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia oraz przyj皻ymi terminami;3) W przypadku wykonywania rob鏒 zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zam闚ienia, o kt鏎ym mowa w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia rozdz. IV ust. 4, z zastrze瞠niem nieprzekroczenia zakresu zam闚ienia poza okre郵enie przedmiotu zam闚ienia zawarte w SIWZ - zmiana mo瞠 dotyczy wynagrodzenia, wymog闚 w zakresie odbioru rob鏒, terminu wykonania i innych okoliczno軼i powsta造ch w zwi您ku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zam闚ienia;4) W przypadku zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu Umowy.4. W przypadku zmniejszenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przys逝guj帷e Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiaj帷y zap豉ci za wszystkie udokumentowane poniesione ju koszty tego zakresu rzeczowego.5. Je瞠li w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustal wykonanie rob鏒 zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostan wy陰czone z zakresu zam闚ienia podstawowego na podstawie zakresu zmian okre郵onego w protoko豉ch konieczno軼i oraz na podstawie cen jednostkowych i czynnik闚 kalkulacyjnych okre郵onych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres rob鏒 zamiennych zostanie okre郵ony w protokole konieczno軼i oraz przedmiarze rob鏒 sporz康zonym przez inspektora nadzoru. Natomiast wynagrodzenie z tytu逝 wykonania rob鏒 zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy b璠zie potwierdzenie powsta造ch okoliczno軼i w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczno軼i oraz zgoda Zamawiaj帷ego na wprowadzenie tych rob鏒 zamiennych.6. Przewiduje si mo磧iwo嗆 dokonania zmiany Umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zam闚ie雗ublicznych.7. Zmiany uznaje si za istotne, je瞠li :1) zmienia si og鏊ny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu;2) nie zmienia og鏊nego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z nast瘼uj帷ychokoliczno軼i:a) zmiana wprowadza warunki, kt鏎e, gdyby by造 postawione w prowadzonym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, to wzi瘭iby lub mogliby wzi望 udzia inni Wykonawcy lub przyj皻o by oferty innej tre軼i,b) zmiana narusza r闚nowag ekonomiczn Umowy na korzy嗆 Wykonawcy w spos鏏 nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres 鈍iadcze i zobowi您a wynikaj帷y z Umowy,d) polega na zast徙ieniu Wykonawcy, kt鏎emu Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia, nowym Wykonawc, w przypadkach innych ni wymienione w ust. 8 pkt 1.8. Zmiana wysoko軼i wynagrodzenia Wykonawcy po okresie realizacji umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towar闚 i us逝g; 2) wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podst. przepis闚 ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac;3) zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne - je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2017-11-06, godzina: 10:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > PL
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Miejska G這g闚
  67-200 G這g闚, ul. Rynek 10
  tel.: 076 7265437, 527
  fax.: 767265437
  email: Wy郵ij email
  http://www.glogow.bip.info.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z alarmy.org!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 92252 Wr鵵 do listy przetarg闚

  ,

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.