google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 11.12.2018
  1 USD
  3.7763
  0.0163
  1 EUR
  4.2982
  0.0071
  1 CHF
  3.8266
  0.027
  1 GBP
  4.7647
  -0.0205
  1 RUB
  0.0568
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2017-10-19

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 604242-N-2017 z dnia 2017-10-19 r.

  Gdyńskie Centrum Sportu: Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9 , 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
  Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego
  Adres:
  ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu
  Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.65.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50340000-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych, 50343000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo, 50344000-8 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych, 50610000-4 - usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa, 35120000-1 systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na konserwacji i naprawie elektronicznych systemów telewizji dozorowej zainstalowanych na obiektach Zamawiającego, zapewniającej ich sprawne i prawidłowe funkcjonowanie.3. Rodzaje zainstalowanych systemów telewizji dozorowej i miejsce ich usytuowania:1) System CCTV oparty o TURBO HD DVR HIKVISION DS-7300HQHI-SH, zainstalowany na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanej przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z budynkiem ratowników i placem zabaw na Plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście, 2) System CCTV oparty o TURBO HD DVR HIKVISION DS-7300HQHI-SH, zainstalowany na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, 3) System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie zarządzające Avigilon Control Center, zainstalowany na terenie Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, 4) System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie SeeTec 5 w wersji Enterprise, zainstalowany na terenie Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni,5) System monitoringu CCTV oparty o rejestrator IP z czternastoma kamerami IP, zainstalowany w ramach niniejszego zamówienia w Ośrodku Hipoterapii przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni.4. Usługę konserwacji i naprawy systemów CCTV należy przeprowadzać jednokrotnie w stosunku do każdego z systemów, o których mowa w ust. 3 w nieprzekraczalnym terminie do sześciu tygodni od daty podpisania umowy.5. Wykaz sprzętu oraz zakres czynności konserwacyjnych określa załącznik nr 1 do SIWZ.6. W celu przeprowadzenia w sposób prawidłowy usług konserwacji i naprawy systemów CCTV zamontowanych na terenie Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby Zamawiający przekazuje zalecenia dotyczące instalacji i konserwacji urządzeń w systemach telewizji dozorowej, stanowiące odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do SIWZ.7. W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy systemów, o których mowa w ust.3 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć podczas konserwacji:1) na potrzeby Stadionu Miejskiego:a) 4 sztuki dysków twardych SATA 2TB wewnętrzny, do instalacji w serwerach monitoringu, kompatybilny i przystosowany do pracy z posiadanymi przez Zamawiającego dyskami DELL 2TB Near Line SAS 6 Gbps 7,2k, do pracy 24/7, posiadający identyczną ilość sektorów i identyczny cache,b) obrotowa kamera megapikselowa 4MP PTZ - IP - wbudowany megapikselowy obiektyw z zoomem x10 (6,3-63 mm), przetwornik 1/2,5" CMOS, obrót 360° bez punktu krańcowego, kompatybilna z ONVIF, Rozdzielczość Full HD (1080p), 25 klatek/sek. w H.264, Wielostrumieniowość (Quad-stream), cyfrowa stabilizacja obrazu, zasilanie 24VAC/PoE wraz z zasilaczem i przewodem FTP cat 5e o długości 100m,c) 6 sztuk puszek łączeniowych natynkowych o wymiarach 240x190x90 [mm] hermetycznych IP67 z czterema dławicami w zestawie,d) 20 sztuk akumulatorów 6V 7.2 ah kompatybilnych z posiadającymi przez Zamawiającego zasilaczami UPS EATON PW5115 750i.2) na potrzeby Narodowego Stadionu Rugby:a) 5 sztuk dysków twardych SATA 2 TB wewnętrzny, do instalacji w serwerach monitoringu, kompatybilny i przystosowany do pracy z posiadanymi przez Zamawiającego dyskami Western Digital WD20EVDS 2 TB, do pracy 24/7, posiadający identyczną ilość sektorów i identyczny cache,b) Obrotowa kamera PTZ przetwornik CMOS 1/1,9", rozdzielczość 2MP (1920 x 1080), obiektyw 5.7-205.2mm (36x zoom optyczny), czułość 0,002Lux, B/W 0.0002Lux, inteligentne pozycjonowanie 3D, IR 200m., kompresja H.264 i JPEG, ROI (obszar zainteresowania), szeroki zakres dynamiki WDR 140dB, smart tracking (automatyczne śledzenie), slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB), klasa szczelności IP66, klasa odporności IK10,c) 2 sztuki kamer kompaktowych IP o rozdzielczości 6MP (3072 x 2048) z elektroniczną stabilizacją obrazu, z wbudowanym mikrofonem, przetwornik CMOS 1/1,8", czułość 0,02 lx przy F1,2 skanowanie progresywne funkcja Smart Focus, P-IRIS, kompresja wideo H264 / MPEG4 / MJPEG, kompresja audio G.711/G.726, szybkość transmisji audio 64Kb/s (G.711) / 16Kb/s (G.726), zasilanie 24 VAC,d) uchwyt sufitowy o wysokości około 20cm do kamery PTZ Sanyo VCC HD5600P wraz ze śrubami montażowymi.e) 7 sztuk wentylatorów osiowych AC 119 x 119 x 38 mm, typu: 4715MS-23T-B5A,f) 2 sztuki przewódów HDMI o długości 3m, g) kamera IP w obudowie kopułowej o rozdzielczości 2 MP - 1920×1080 30kl/s, przetwornik: 1/2.8", zasięg IR: do 30m, dzień/noc, obiektyw: 2.8mm /F2.0 kompresja: H.264/MJPEG, obudowa IP66, 12VDC/PoE wraz z przewodem UTP cat 5e długości 80mb,h) Obrotowa kamera megapikselowa 4MP PTZ - IP - wbudowany megapikselowy obiektyw z zoomem x10 (6,3-63 mm), przetwornik 1/2,5" CMOS, obrót 360° bez punktu krańcowego, kompatybilna z ONVIF, Rozdzielczość Full HD (1080p), 25 klatek/sek. w H.264, Wielostrumieniowość (Quad-stream), cyfrowa stabilizacja obrazu, zasilanie 24VAC/PoE wraz z zasilaczem i przewodem FTP cat 5e o długości 100m.3) na potrzeby budynków Administracji: a) miedziany przewód koncentryczny RG6 do zastosowania na zewnątrz do analogowej kamery CCTV wraz z dwoma złączami BNC o długości 100mb,b) kamera IP w obudowie kopułowej o rozdzielczości 2 MP - 1920×1080 30kl/s, przetwornik: 1/2.8", zasięg IR: do 30m, dzień/noc, obiektyw: 2.8mm /F2.0 kompresja: H.264/MJPEG, obudowa IP66, 12VDC/PoE wraz z przewodem UTP cat 5e długości około 5mb i dwoma wtykami RJ45,c) kamera obrotowa PTZ pracująca w standardzie Turbo-HD rozdzielczość 1080p 30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS. Dzień/noc ICR. Czułość: tryb kolorowy 0.02Lux, F1.6 (wł. AGC), tryb CZ/B: 0.002 Lux, F1.6, obiektyw autofocus: 4-120mm, zoom optyczny: 30x. Funkcje: 3D DNR. Sterowanie po kablu sygnałowym lub po RS-485. Funkcje programowane: Preset, Patrol Pattern, Pan scan, Random scan. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa szczelności IP66, IK10.4) na potrzeby przystani jachtowej Marina Gdynia:a) 7 sztuk kamer analogowych pracujących w standardzie Turbo-HD w obudowie tulejowej, przetwornik 1/2.7" CMOS: rozdzielczość 1080p 30kl/s, czułość 0.14Lux (F1.4), 0 Lux z IR, zasięg IR 30/40m, dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Obudowa IP66. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.5) na potrzeby ośrodka Hipoterapii: a) monitor 42" LCD z matrycą IPS z gniazdem HDMI wraz z uchwytem ściennym,b) rejestrator sieciowy NVR, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,16 kanałów IP, zasilanie kanałów 8x PoE, wyjście na monitor HDMI/VGA, 1 port Ethernet, 2 interfejsy SATA, 1x eSATA, 1xRS232, 1xRS485 (do obsługi PTZ) 2xUSB, zasilanie 230V, wyposażony w dysk 3,5" o pojemności 4TB, dysk przystosowany do pracy ciągłej,c) 14 sztuk kamer kopułowych o rozdzielczości 2 MP - 1920×1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm /F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, obudowa IP66, IK08, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE,d) switch 8 x PoE (ilość portów Ethernet LAN 9), rodzaj interfejsu sieci Gigabit Ethernet, prędkość transferu danych 10/100 Mbit/s, Obsługa urządzeń zasilanych PoE, działających zgodnie ze standardem IEEE802.3af, diody LED informujące o stanie i prędkości połączenia, jego aktywności oraz o zasilaniu, możliwość powieszenia na ścianie,e) skrzynka teletechniczna o klasie szczelności minimum IP45, o wymiarach umożliwiających swobodny montaż switcha 8x PoE,f) 600 m kabla, skrętka UTP cat5e drut, średnica żył miedzianych 0,5 mm. Izolacja zewnętrzna polietylenowa 0,9 mm. Pokrycie - PVC. Normy testów niepalności: PVC: IEC 60332-1, LSHF (LSOH): IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034. W celu optycznej identyfikacji wymaga się, aby wszystkie elementy okablowania były oznaczone takim samym logiem systemu lub nazwą tego samego producenta. Wszystkie elementy muszą stanowić jeden i pełny system okablowania i pochodzić jednorodnej oferty handlowej od jednego producenta,g) 14 sztuk puszek kablowych łączeniowych, IP68, z możliwością zamocowania do ściany za pomocą kołków, w puszcze znajdą się połączenie wtyków RJ45 kamery i kabla, na puszce montowana kamera kopułowa, puszka dedykowana pod konkretny model kamery, kompatybilność puszki z kamerą potwierdzona kartą katalogową,h) akcesoria montażowe, rury PCV o długości około 40m, tory kablowe lub rura Arota do instalacji podziemnych o długości około 5m.8. W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy systemów, o których mowa w ust.3 Wykonawca jest zobowiązany przy konserwacji wykonać następujące usługi:1) na Stadionie Miejskim:a) zainstalować na konstrukcji Stadionu od zewnętrznej strony (szczegółową lokalizację należy ustalić z Zamawiającym) i podłączyć do systemu kamerę PTZ IP dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt 1 lit. b) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania. Kamera usytułowana będzie na zewnątrz Stadionu około 90 metrów od węzła dystrybucyjnego, w którym znajduje się switch,b) przeprowadzić wymianę dwóch uszkodzonych puszek łączeniowych dostarczonych zgodnie z ust. 7 pkt 1 lit. c). wraz z przepięciem zasilaczy. Puszki znajdują się na wysokości do 3m, służą do połączenia kamer o nazwach własnych Zamawiającego Bramka S21, Bramka S38,c) przeprowadzić wymianę 12 akumulatorów dostarczonych zgodnie z ust. 7 pkt 1 lit. d) w trzech zasilaczach UPS, znajdujących się w pomieszczeniach teletechnicznych wraz ze sprawdzeniem poprawności działania. Zasilacze UPS mieszczą się w szafach rackowych,d) przeprowadzić naprawę kamery Sanyo VCC-HD2500P, która uległa uszkodzeniu. Wg protokołu z 03.2017r. firmy zajmującej się konserwacją systemu CCTV wynika że ,,Podczas wykonywania testów urządzeń zidentyfikowano uszkodzenie firmware kamery odpowiedzialnego za obsługę modułów sieciowych urządzenia".2) na Narodowym Stadionie Rugby:a) przeprowadzić wymianę oraz instalację kamery obrotowej PTZ dostarczonej zgodnie z ust. 7 pkt 2 lit. b) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania - wymiana dotyczy kamery o nazwie własnej Zamawiającego w systemie Avigilon: Słup 1,b) przeprowadzić wymianę oraz instalację kamery IP dostarczonej zgodnie z ust. 7 pkt 2 lit. c) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania - wymiana dotyczy kamer o nazwie własnej Zamawiającego w systemie Avigilon: Trybuna 1, Trybuna 3,c) wykonać zmiany lokalizacji głowicy obrotowej zamontowanej do konstrukcji dachu. Należy obniżyć kamerę o około pół metra. Do instalacji w nowym miejscu należy wykorzystać uchwyt sufitowy dostarczony zgodnie z ust. 7 pkt 2 lit. d),d) przeprowadzić wymianę wentylatorów dostarczonych zgodnie z ust. 7 pkt 2 lit. e) w urządzeniu UPS EATON 9355-40-N-0-MBS 40000 VA,e) zainstalować i podłączyć do systemu CCTV Avigilon kamerę kopułową dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt 2 lit. g) do podwieszanego sufitu korytarza na parterze obiektu przed wejściem do pomieszczenia siłowni (dokładną lokalizację należy ustalić z Zamawiającym),f) przeprowadzić naprawę podstawy kamery - głowicy obrotowej PTZ firmy Sayno VCC-HD5600P, która uległa uszkodzeniu. Wg protokołu z 03.2017r. firmy zajmującej się konserwacją systemu CCTV wynika że ,,Uszkodzony jest interfejs sieciowy kamery. Moduł kamery sprawny, jednak przy dokonywaniu operacji PT pojawiają się artefakty w obrazie. Zaleca się przekazanie urządzenia do serwisu - celem wymiany interfejsu sieciowego oraz diagnostyki przyczyn powstawania artefaktów w obrazie",g) przeprowadzić naprawę filtra IR kamery Avigilon 2.0 MP-HD-DOME. (Kamera o nazwie własnej Zamawiającego Kasa Sportowa 1),h) przeprowadzić naprawę oraz ponowną konfigurację trzech urządzeń sieciowych CISCO WS-C3750G-12S, CISCO WS-C2960-24TC-S, CISCO WS-C2960G-24TC-L, objętych tzw. Ograniczoną dożywotnią gwarancją producenta (Cisco Limited Lifetime Hardware Warranty). Wg protokołu z 03.2017r. firmy zajmującej się konserwacją systemu CCTV wynika że ,,Uszkodzona jest pamięć ROM."), i) zainstalować i podłączyć do systemu CCTV Avigilon kamerę obrotową dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt 2 lit. h). Kamera umieszczona będzie na konstrukcji dachowej trybuny, obok kamery o nazwie własnej Zamawiającego Trybuna 1.3) na obiektach Administracji przy ul. Olimpijskiej 5/9:a) poprowadzić nowy kabel koncentryczny do kamery analogowej, mieszczącej się na Hali Gier, dostarczony zgodnie z ust. 7 pkt 3 lit. a) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania - dotyczy kamery o nazwie własnej Zamawiającego w systemie HikVision: Hala Gier Tory 2. Przewód koncentryczny należy ułożyć wzdłuż istniejącej linii kablowej na dachu budynku z wykorzystaniem podnośnika,b) zainstalować i podłączyć do systemu kamerę kopułową IP (po ustaleniach lokalizacji z Zamawiającym), dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt 3 lit. b) i podłączyć do rejestratora DVR HikVision wraz ze sprawdzeniem poprawności działania. Kamera usytułowana będzie wewnątrz hali lekkoatletycznej, instalacja teletechniczna jest przygotowana do podłączenia kamery (zasilanie PoE),c) przeprowadzić wymianę kamery PTZ na nową dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt 3 lit. c) i podłączyć do rejestratora DVR HikVision wraz ze sprawdzeniem poprawności działania.4) na obiekcie przystani jachtowej Marina Gdynia:a) przeprowadzić wymianę siedmiu kamer na nowe dostarczone zgodnie z ust. 7 pkt 4 lit. a) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania. Nazwa własna Zamawiającego wymienianych kamer w systemie HikVision: Kamera pomost 1, Kamera pomost 2, Kamera pomost 3, Kamera pomost 4, Kamera Lotos, Kamera Dźwig, Kamera Plaża. 5) na Ośrodku Hipoterapii:a) przeprowadzić demontaż oraz utylizację starej niefunkcjonującej instalacji monitoringu, tj.: przewodów koncentrycznych i zasilających wraz z kamerami analogowymi i rejestratorem NVR,b) zamontować uchwyt do ściany oraz monitor do uchwytu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dostarczone zgodnie z ust. 7 pkt 5 lit. a),c) ułożyć przewody dostarczone zgodnie z ust. 7 pkt 5 lit. f) do kamer we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, przybliżona długość kabli to około 600m, montaż kabli na zewnątrz wzdłuż budynku do podbitki dachu budynku, w większości kabli montaż na wysokości około 6 metrów od ziemi,d) ułożyć przewody dostarczone zgodnie z ust. 7 pkt 5 lit. f) między dwoma budynkami w nowym torze kablowym (lub peszlu, rurze Arota) dostarczonym zgodnie z ust. 7 pkt 5 lit. h) pod powierzchnią ziemi, na głębokości około 60cm. Należy zdemontować kostkę brukową na długości około 5 metrów i szerokości około 30cm, a następnie po ułożeniu nowej instalacji przywrócić nawierzchnię z kostki brukowej do stanu przed demontażem,e) wykonać na ścianie budynku od ziemi do podbitki dachowej montaż przewodów w rurze PCV dostarczonej zgodnie z ust. 7 pkt 5 lit. h) przymocowanej do elewacji budynku,f) wykonać montaż na ścianie wewnątrz stajni skrzynki teletechnicznej oraz wewnątrz niej zainstalować Switch - dostarczone zgodnie z ust. 7 pkt 5 lit. d) i e) wraz z wykonaniem połączeń kablowych,g) zamontować, podłączyć i uruchomić rejestrator dostarczony zgodnie z ust. 7 pkt 5 lit. b) w istniejącej skrzynce teletechnicznej, znajdującej się na ścianie w pomieszczeniu recepcji,h) zainstalować 7 kamer w budynku Recepcji (2 kamery wewnątrz, 5 na zewnątrz) dostarczonych zgodnie z ust. 7 pkt 5 lit. c), w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz podłączyć do nowo położonej instalacji teletechnicznej,i) zainstalować 7 kamer w budynku Stacji (2 kamery wewnątrz, 5 na zewnątrz) dostarczonych zgodnie z ust. 7 pkt 5 lit. c), w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz podłączyć do nowo zainstalowanego Switcha PoE w skrzynce teletechnicznej,j) skonfigurować i sprawdzić poprawność działania wszystkich urządzeń, prawidłowo wypozycjonować kamery wg zaleceń Zamawiającego,k) instalacja kablowa położona od rejestratora do skrzynki teletechnicznej w stajni ma się składać z dwóch kabli, jeden z nich ma być połączony ze Switchem, drugi ma pełnić funkcję zapasu.9. Niezależnie od konserwacji i naprawy systemów CCTV w terminach opisanych w ust. 4, Wykonawca jest również zobowiązany zapewnić dla systemów o których mowa w ust. 3 usługę diagnostyki usterek powstałych w przypadku nieprzewidzianych awarii kamer sieciowych lub analogowych oraz serwerów CCTV, w szacunkowych ilościach opisanych jak poniżej:1) kamery na wysokości do 6 metrów - szacowanie 4,2) kamery na wysokości powyżej 6 metrów do 8 metrów - szacowanie 4,3) kamery na wysokości powyżej 8 metrów do 12 metrów - szacowanie 4,4) serwer wideo CCTV na Narodowym Stadionie Rugby - szacowanie 3, 5) serwer wideo CCTV na Stadionie Miejskim - szacowanie 3, 6) serwer wideo CCTV na przystani jachtowej Marina Gdynia - szacowanie 1,7) serwer wideo CCTV na obiektach Administracji GCS - szacowanie 1.Poprzez diagnostykę kamer rozumie się sprawdzenie: sprawności kamer, wartości napięcia zasilania, ciągłości przewodów sygnałowych i zasilających, zakończenia przewodów giętych z obu stron, poprawności działania kanału w rejestratorach, switchach.10. Czas reakcji/przybycia Wykonawcy na usługę diagnostyki kamery bądź serwera, o której mowa w ust. 9 nie może przekroczyć 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.11. Zamawiający informuje, iż ilości usług wskazanych w ust. 9 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.12. W ramach prowadzonych konserwacji i napraw systemów Wykonawca jest zobowiązany do wymiany zużytych elementów poszczególnych systemów. Zamawiający pod pojęciem zużyte elementy rozumie elementy podlegające naturalnemu zużyciu w wyniku ich użytkowania np. filtry, wentylatory, uszczelki, pochłaniacze wilgoci, zakończenia połączeń giętkich, wycieraczki, nakrętki, podkładki i śruby.13. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych uszkodzeń systemów. Wykonawca sporządza szczegółowy opis uszkodzeń wraz ze wskazaniem, które uszkodzenia dotyczą wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.14. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym:1) na terenie Stadionu Miejskiego w zakresie systemów CCTV, za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających autoryzację w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów telewizji dozorowej IP bazującej na oprogramowaniu SeeTec 5 w wersji Enterprise wydaną przez krajowego dystrybutora lub producenta oprogramowania.2) na pozostałych obiektach w zakresie systemów CCTV, za pomocą osób posiadających przeszkolenie w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów telewizji dozorowej analogowej, potwierdzonych odpowiednimi zaświadczeniami.15. Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do wykonania usługi na poszczególnych obiektach przedstawić Zamawiającemu odpowiednie uprawnienia, o których mowa w ust. 14, osób za pomocą których będzie świadczył usługę na danym obiekcie. Do czasu przedstawienia dokumentów Zamawiający ma prawo odmówić wpuszczenia osób mających świadczyć usługi na obiekcie, co nie przesuwa umownego terminu wykonania usługi.16. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, w tym między innymi narzędzi elektrycznych, podnośników, rusztowań.17. Wykonawca podczas wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia nie może wjeżdżać maszynami lub innym taborem na płytę boiska Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby oraz musi uwzględnić maksymalne dopuszczalne obciążenie podłoża tj.:1) 1t/m2 dla nabrzeży i falochronów przystani jachtowej Marina Gdynia,2) 1t/m2 dla dróg na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu,3) 2,5 t/m2 dla dróg technicznych wokół boiska Narodowego Stadionu Rugby i Stadionu Miejskiego.18. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonywania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów i wymagają nadzoru Zamawiającego, Wykonawca może wykonywać prace wyłącznie od pon.- sob. w godzinach 7.30 - 18.00.19. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu poszczególnych czynności.20. Czas przeprowadzenia usługi konserwacji i naprawy dla systemu CCTV na Stadionie Miejskim oraz na Narodowym Stadionie Rugby nie może przekroczyć 4 tygodni łącznie. Na pozostałych obiektach (Budynki Administracji, przystań jachtowa Marina Gdynia, Ośrodek Hipoterapii) czas ten nie może przekroczyć 2 tygodni łącznie.21. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów.22. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.23. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do powiadomienia Zamawiającego, o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego, objętego przedmiotem zamówienia.24. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji i napraw, wykryte uszkodzenia oraz podjęte działania, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia będą potwierdzane w dziennym harmonogramie prowadzonym przez Wykonawcę, przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego.25. Wykonawca po każdej wykonanej konserwacji i naprawie systemu zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi protokół sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje wraz z dokumentami potwierdzającymi jej/ich uprawnienia do wykonywania danych czynności oraz przekaże Zamawiającemu dzienny harmonogram prac.26. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia.27. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).28. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.29. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne.30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 31. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 32. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.33. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.34. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

  II.5) Główny kod CPV: 50340000-0
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  50343000-1
  50344000-8
  50610000-4
  35120000-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia, w tym również usług konserwacji i naprawy systemów telewizji dozorowej na nowych obiektach powierzonych Zamawiającemu w administrację/zarządzanie.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną należycie wykonaną/wykonywaną usługę polegającą na konserwacji systemu telewizji dozorowej IP CCTV składającego się z minimum 80 kamer o rozdzielczości pionowej minimum 1080P.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zamawiający żąda następujących dokumentów:a) wykazu wykonanych usług zawierającego co najmniej co najmniej jedną należycie wykonaną/wykonywaną usługę polegającą na konserwacji systemu telewizji dozorowej IP CCTV składającego się z minimum 80 kamer o rozdzielczości pionowej minimum 1080P, wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), wraz z dowodami czy usługi zostały wykonane należycie, w postaci:a1) referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane , luba2) oświadczenia Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. a1).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wykonawca wraz z ofertą składa:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ),2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udział w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu:a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii,b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii,4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 i 2,b) składa pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - w oryginale.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena brutto oferty60,00
  Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy15,00
  Czas reakcji/przybycia na usługę diagnostyki kamery bądź serwera, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 925,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach : 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 5) rezygnacji przez Zamawiającego z usługi w przypadku wydzierżawienia lub utraty tytułu prawnego do nieruchomości na której zamontowane są urządzenia/systemy będące przedmiotem zamówienia,6) zmiana ilości i częstotliwości konserwacji zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego,7) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,8) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług,9) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,10) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-10-27, godzina: 09:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gdyńskie Centrum Sportu
  81-538 Gdynia, Olimpijska 5/9
  tel.: +48586223574
  fax.: +48586223574
  email: Wyślij email
  http://www.gdyniasport.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 90776 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.