google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 13.12.2018
  1 USD
  3.7739
  -0.0195
  1 EUR
  4.2937
  -0.0056
  1 CHF
  3.8036
  -0.0155
  1 GBP
  4.7787
  0.0231
  1 RUB
  0.0569
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w Domu Pomocy Społecznej, Ul. Rzemieślnicza 9. 42-400 Zawiercie
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2017-10-19

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 604507-N-2017 z dnia 2017-10-19 r.

  Dom Pomocy Społecznej: ,,Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w Domu Pomocy Społecznej, Ul. Rzemieślnicza 9. 42-400 Zawiercie"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: NIE DOTYCZY
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: NIE DOTYCZY
  Informacje dodatkowe: NIE DOTYCZY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 68647085927, ul. ul. Rzemieślnicza  9 , 42400   Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 721 573, e-mail dps_zawiercie@isn.pl, faks 326 722 256.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.dps.zawiercie.powiat.finn.pl
  Adres profilu nabywcy: NIE DOTYCZY
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  NIE DOTYCZY

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  http://bip.dps.zawiercie.powiat.finn.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
  Adres:
  Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu Ul. Rzemieślnicza 9, 42-400 Zawiercie Sekretariat


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w Domu Pomocy Społecznej, Ul. Rzemieślnicza 9. 42-400 Zawiercie"
  Numer referencyjny: DPS.ZP.MS-230-24/17
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Domu Opieki Społecznej (w skrócie DPS), zlokalizowanym przy ul. Rzemieślniczej 9 w Zawierciu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt wykonawczy, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ, Przedmiar robót, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Załącznik nr 10 do SIWZ2.1.Zakres zamówienia:1) Zakres zamówienia obejmuje: b) demontaż i utylizację starej instalacji systemu sygnalizacji pożaru, w tym utylizację izotopowych czujek dymu,c) wykonanie robót polegających na instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru w oparciu o Projekt wykonawczy, Przedmiar i STWIOR- Załączniki nr 8, 9 i 10 do SIWZ wymienione w ust. 2 niniejszego Rozdziału,d) wykonanie drobnych robót budowlanych związanych z zaprawieniem wykonanych bruzd i przebić oraz odtworzeniem tynku, e) wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia przez wykonawcę przy użyciu własnych materiałów i urządzeń, w szczególności wszystkich elementów nowego automatycznego systemu sygnalizacji pożaru - zgodnie z dokumentacją projektową i Przedmiarem (Załączniki nr 8, 9, 10 do SIWZ odpowiednio)f) wykonanie prób montażowych zainstalowanego systemu sygnalizacji pożaru, g) wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku elektronicznym oraz w formacie edytowalnym wskazanym przez Zamawiającego (płyta CD/DVD lub PenDrive). h) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie prawidłowego użytkowania, w szczególności w zakresie obsługi centralki ppoż. i) wykonywanie w okresie udzielonej gwarancji nieodpłatnych okresowych przeglądów gwarancyjnych zainstalowanego systemu sygnalizacji pożaru oraz dokumentowanie wyników tych przeglądów w założonym Rejestrze zdarzeń.

  II.5) Główny kod CPV: 45312000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45312100-8


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2018-06-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej w zakresie instalowania, przechowywania, transportu, przetwarzania i składowania izotopowych czujek dymu - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 576 ze zmianami) W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek musi spełnić co najmniej jeden z nich.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w jego pełnym zakresie rzeczowym winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w zakresie instalacji systemów sygnalizacji pożarów z zastosowaniem izotopowych czujek dymu, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia oraz dysponować odpowiednią liczbą osób, posiadających stosowne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:1) wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto każda, polegające na wykonaniu instalacji systemu sygnalizowania pożaru z zastosowaniem izotopowych czujek dymu. Przez wykonanie instalacji należy rozumieć budowę nowej instalacji lub rozbudowę/modernizację już istniejącej. Wykonawcy występujący wspólnie wykazują, że warunek spełnia samodzielnie jeden z nich. Uwagi: ? Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego - należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.? Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych2) skieruje do realizacji zamówienia publicznego: ? co najmniej 1 osobę do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie określonej w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, określone w ustawie Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami) posiadającą co najmniej 5 letni staż pracy w zakresie posiadanych uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie instalacji systemu sygnalizacji pożaru z zastosowaniem izotopowych czujek dymu, jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego.Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika budowy będzie podlegało ocenie w przyjętym pozacenowym kryterium oceny ofert: ,,Doświadczenie personelu kluczowego". Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Rozdz. XIII SIWZ. ? co najmniej 1 osobę, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę do pełnienia funkcji Kierownika robót, który będzie kierował realizacją przedmiotu zamówienia (osobiście w miejscu wykonywania robót, w godzinach pracy osób wykonujących te roboty i zgodnie z wymaganiami wykonawcy w zakresie sposobu wykonywania swoich obowiązków) posiadającą prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie określonej w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane i posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, określone w ustawie Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami) posiadającą co najmniej 5 letni staż pracy w zakresie posiadanych uprawnień oraz doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie instalacji systemu sygnalizacji pożaru z wykorzystaniem izotopowych czujek dymu. ? co najmniej 1 osobę do pełnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy dot. części zamówienia związanej z wykorzystaniem energii atomowej w zakresie instalowania, przechowywania, transportu, przetwarzania i składowania izotopowych czujek dymu jako Inspektor ochrony radiologicznej, posiadającą odpowiednie uprawnienia, wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1513) lub ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 1 roboty, polegającej na wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożaru z zastosowaniem izotopowych czujek dymu.? co najmniej 1 osobę, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, na stanowisku elektryka, posiadającą aktualne uprawnienia energetyczne E G1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 220) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 492) i co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie elektryka.? Uwagi:W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., nr 63 poz. 394 ze zm.).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia : odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  ) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu opisanych szczegółowo w Roz. V, pkt. 3 SIWZ, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: a) zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej w zakresie instalowania, przechowywania, transportu, przetwarzania i składowania izotopowych czujek dymu. b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania oferta, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czy dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty [wymagania szczegółowe określono w Rozdz. V pkt.3 c) ppkt.1) SIWZ] wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych realizację robót wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [wymagania szczegółowe określono w Rozdz. V pkt. 3 c) ppkt. 2) SIWZ] wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Z Rozdz. VI ust. 3 ppkt c)dokumentu powinno wynikać, że wykonawca (lub wykonawcy występujący wspólnie) dysponuje wskazanymi osobami w sposób bezpośredni (np. umowa o pracę, umowa zlecenie - odpowiednio do wymagań Zamawiającego w tym zakresie). Wykonawcy występujący wspólnie składają jeden dokument.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.Pełnomocnictwo lub inne umocowanie prawne w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy Pełnomocnictwo wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania albo reprezentowania w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena 60,00
  Gwarancja jakości 20,00
  Doświadczenie personelu kluczowego20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści przyszłej Umowy zawarte są w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ .2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej Umowy przy czym wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, dopuszczalne w świetle Umowy i ustawy Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.3. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy obejmujące: a) zmiany dotyczące terminu zakończenia przedmiotu umowy1) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, których zaistnienie uniemożliwi prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych, co zostanie odnotowane w dzienniku budowy - termin może zostać przedłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych na uzasadniony wniosek Wykonawcy;2) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej;3) w przypadku wystąpienia problemów technicznych, wynikających z realizacji robót budowlanych w użytkowanym obiekcie, leżących po stronie Zamawiającego, a uniemożliwiających terminowe wykonanie robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia - termin może zostać przedłużony o czas niezbędny do usunięcia problemów technicznych na uzasadniony wniosek wykonawcy,4) jeżeli nastąpiło wydłużenie czasu trwania procedur administracyjnych, w szczególności uzgodnień branżowych lub wydania zezwolenia na budowę, które mają wpływ na termin wykonania zamówienia (umowy) niezależnych od Wykonawcy - termin realizacji może zostać przedłużony o czas wynikający z wydłużenia czasu trwania procedur; na uzasadniony wniosek Wykonawcy,5) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wywołująca konieczność zmiany sposobu i terminu jego realizacji - termin realizacji może zostać przedłużony o czas niezbędny do zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy,b) inne przypadki uzasadniające dopuszczalność zmiany postanowień Umowy:1) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących podatku VAT, wysokości opłat urzędowych - dopuszcza się zmianę należnego wynagrodzenia tylko i wyłącznie o różnicę wartości wynikającą z wprowadzonej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i jednocześnie wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) jeżeli wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 4) jeżeli zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 5) jeżeli nastąpi zmiana osób wymienionych w § 7 ust. 2 pod warunkiem, zachowania równoważności kwalifikacji i uprawnień osoby wskazanej na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-11-08, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > POLSKI
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Dom Pomocy Społecznej
  42-400 Zawiercie, ul. Rzemieślnicza 9
  tel.: 326 721 573
  fax.: 326 722 256
  email: Wyślij email
  http://http://bip.dps.zawiercie.powiat.finn.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 90331 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.