google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 11.12.2018
  1 USD
  3.7763
  0.0163
  1 EUR
  4.2982
  0.0071
  1 CHF
  3.8266
  0.027
  1 GBP
  4.7647
  -0.0205
  1 RUB
  0.0568
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Kompleksowa dostawa systemu parkingowego.
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2017-10-19

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 604701-N-2017 z dnia 2017-10-19 r.

  Wrocławski Park Wodny S.A.: Kompleksowa dostawa systemu parkingowego.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Park Wodny S.A., krajowy numer identyfikacyjny 93304118100000, ul. ul. Borowska  99 , 50558   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717 711 500, e-mail zdzislaw.dus@aquapark.wroc.pl, faks 717 711 510.
  Adres strony internetowej (URL):
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  spółka prawa handlowego

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.aquapark.wroc.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
  Adres:
  Wrocławski Park Wodny S.A. Sekretariat Biura Zarządu ul. Borowska 99 (50-558) Wrocław


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa systemu parkingowego.
  Numer referencyjny: ZP/11/17/PN/WPW
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa systemu parkingowego. Zakres zamówienia obejmuje:a) Dostawę, montaż i uruchomienia fabrycznie nowego, nieuszkodzonego Systemu Parkingowego (zwanego dalej SP) ze wszystkimi niezbędnymi Urządzeniami Parkingowymi (zwanymi dalej UP) wraz z dostarczeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego parkingu (zwanego dalej ZSI) oraz dokonaniem integracji ZSI z funkcjonującym w obiekcie Zamawiającego Elektronicznym Systemem Obsługi Klienta (zwanym dalej ESOK) oraz wszystkich niezbędnych elementów do prawidłowego funkcjonowania SP do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w jego siedzibie na koszt i ryzyko Wykonawcy,b) Dostarczenie wszystkich licencji, instrukcji obsługi i dokumentacji dotyczących ZSI i integracji,c) Dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji stanowiskowych i BHP (jeśli takie są wymagane przez przepisy),d) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi SP.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w zakresie danych technicznych urządzeń będących przedmiotem zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ - zwany dalej OPZ.3. Cena ustalona przez Wykonawcę za przedmiot zamówienia winna zawierać również koszty transportu urządzeń, ubezpieczenia w czasie transportu, ich instalacji/montażu, integracji, uruchomienia, szkolenia, serwisu gwarancyjnego, a także innych czynności określonych w OPZ.4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na cały przedmiot zamówienia w wymiarze 48 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru przedmiotu zamówienia.5. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji na własny koszt serwis gwarancyjny w pełnym zakresie, zgodnie z warunkami opisanymi w karcie gwarancyjnej, a także przeglądy serwisowe urządzeń, jeżeli są zalecane przez producenta. Serwis gwarancyjny zawiera koszty dojazdów, przejazdy pracowników serwisu, robociznę oraz wszelkie pozostałe czynności niezbędne do wykonania czynności serwisowych, w szczególności materiały i części eksploatacyjne. Karta gwarancyjna podlega akceptacji Zamawiającego.6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):34996300-8 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne34926000-4 Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) Ustawy.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.10. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu dostawy.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.14. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.15. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) i w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej OPZ).

  II.5) Główny kod CPV: 34996300-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  34926000-4
  45223300-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 42
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  42

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a. posiada minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w wysokości min. 200 000,00 zł (podstawa art. 22c. ust. 1 pkt 1) Ustawy);b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł, aktualne na dzień złożenia oferty, wraz z dowodem opłacenia składki (podstawa art. 22c. ust. 1 pkt 3) Ustawy).
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie.Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 dostawy nowego kompleksowego systemu parkingowego składającego się z co najmniej dwóch wjazdów i dwóch wyjazdów, kasy automatycznej wraz z montażem / instalacją.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu,2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.2. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.Zgodnie z art. 22 ust. 1b. Ustawy warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczą:1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a. posiada minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w wysokości min. 200 000,00 zł (podstawa art. 22c. ust. 1 pkt 1) Ustawy);b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł, aktualne na dzień złożenia oferty, wraz z dowodem opłacenia składki (podstawa art. 22c. ust. 1 pkt 3) Ustawy).3) zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia). Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie.Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 dostawy nowego kompleksowego systemu parkingowego składającego się z co najmniej dwóch wjazdów i dwóch wyjazdów, kasy automatycznej wraz z montażem / instalacją. Jako dowód spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że 3 dostawy nowego kompleksowego systemu parkingowego składającego się z co najmniej dwóch wjazdów i dwóch wyjazdów, kasy automatycznej oraz zintegrowanym systemem informatycznym wraz z montażem / instalacją zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.Dowodami, o których mowa powyżej, mogą być: a) referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt 3). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego przedmiot zamówienia określony w ppkt 3) został wcześniej wykonany, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy/roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu,2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.2. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.Zgodnie z art. 22 ust. 1b. Ustawy warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczą:1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a. posiada minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w wysokości min. 200 000,00 zł (podstawa art. 22c. ust. 1 pkt 1) Ustawy);b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł, aktualne na dzień złożenia oferty, wraz z dowodem opłacenia składki (podstawa art. 22c. ust. 1 pkt 3) Ustawy).3) zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia). Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie.Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 dostawy nowego kompleksowego systemu parkingowego składającego się z co najmniej dwóch wjazdów i dwóch wyjazdów, kasy automatycznej wraz z montażem / instalacją. Jako dowód spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że 3 dostawy nowego kompleksowego systemu parkingowego składającego się z co najmniej dwóch wjazdów i dwóch wyjazdów, kasy automatycznej oraz zintegrowanym systemem informatycznym wraz z montażem / instalacją zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.Dowodami, o których mowa powyżej, mogą być: a) referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt 3). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego przedmiot zamówienia określony w ppkt 3) został wcześniej wykonany, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy/roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, na podstawie § 13.1.1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016. 1126.), aby Wykonawca dostarczył wraz z ofertą wszystkie skompletowane dokumenty wyszczególnione w Wykazie dokumentów - stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca, który złoży ofertę jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego www.aquapark.wroc.pl w zakładce BIP informacji z sesji otwarcia ofert: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, sporządzone wg załącznika nr 8 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że istniejące między Wykonawcami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium zgodnie z art. 45 ust. 4 i 5a Ustawy w wysokości 4000,00 złotych (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez jednego, kilku z nich lub wszystkich Wykonawców (w każdej dopuszczalnej formie) pod warunkiem, że łączna kwota wadium odpowiadać będzie wymaganej w SIWZ kwocie. W takim przypadku należy podać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania wadium jest wnoszone.3. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium Zamawiający sprawdzi wewnętrzną procedurą.4. Forma wadium.a. Wadium może być wniesione w następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędno?ściowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ).b. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym polskim prawem, powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze pisemne żądanie i winna zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zama?wiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,c) kwotę gwarancji,d) termin ważności gwarancji,e) obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań Wykonawcy, opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy,f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.g) Pisemne żądanie Zamawiającego zawierać będzie oświadczenie, iż Wykonawca:i. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lubii. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane) lubiii. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lubiv. w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw i wynikał to z przyczyn leżących po jego stronie.c. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.5. Miejsce i sposób wniesienia wadium.1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego ( art. 45 ust. 7 Ustawy): 52 1020 5226 0000 6502 0444 1788 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Ustawę formach (w oryginale), wystawione na Zamawiającego należy wraz z Ofertą przesłać na adres Zamawiającego wskazany w SIWZ (Zamawiający wymaga, aby nie wpinać trwale oryginału dokumentu wadialnego do Oferty).6. Termin wniesienia wadium.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy uznanie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składnia ofert.7. Zwrot wadium.W szczególności Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana; z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zastosowanie ma art. 46 ust. 4 Ustawy.8. Żądanie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (art. 46 ust. 3 Ustawy).9. Utrata wadium.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:1. Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli wymagano zabezpieczenia);c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,2. oraz w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył świadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Tak
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie w dwóch transzach przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr .............................................................. na następujących zasadach:a. transza pierwsza - 30 % wartości całości wynagrodzenia określonego w ust. 1, tj. ... złotych netto (słownie złotych: ...), czyli .... złotych brutto (słownie złotych: ...) - w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT,b. transza druga - 70% wartości całości wynagrodzenia określonego w ust. 1, tj. ... złotych netto (słownie złotych: ...), czyli ... złotych brutto (słownie złotych: ...) - w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena100,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy przy wystąpieniu następujących warunków: a) Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi, mająca wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zmiana: przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz. 1679 ze zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, strony przy ustalaniu maksymalnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy oraz ceny za zrealizowaną po zmianie przepisów dostawę uwzględnią zmienioną regulację prawną; nie dotyczy to ceny za dostawy zrealizowane przed zmianą przepisów prawa,b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,c) Zmiany terminu realizacji prac na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności:i. gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania umowy lub jej części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, ii. w sytuacji powstania obowiązku wstrzymania prac wynikającego z innych przepisów prawnych;iii. w skutek działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację zamówienia, jak np. klęski żywiołowej, strajków i niepokojów społecznych, a także wystąpienia wyjątkowych i nietypowych w danej porze roku warunków atmosferycznych (długotrwałych i intensywnych opadów, niskiej/wysokiej temperatury itp.) uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów i norm w takim stopniu, że termin wykonania może być zagrożony,iv. wystąpienia nieprzewidzianych, przy zachowaniu należytej staranności przez Zamawiającego, okoliczności mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których konieczność uwzględnienia powoduje przedłużenie terminu umowy podstawowej,v. gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym,vi. w okolicznościach opisanych w § 2 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.d) Zmian podwykonawcy - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25 a. ust. 3 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.2. Przewidziane powyżej okoliczności, stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 3. Nie są zakazane zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e. Ustawy oraz w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6) Ustawy - gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów art. 140 ust. 1 i 3 Ustawy stanowiących, że zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem art. 144. 5. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte/zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-10-27, godzina: 13:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny w komputerze, na maszynie do pisania albo ręcznie długopisem
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Wrocławski Park Wodny S.A.
  50-558 Wrocław, ul. Borowska 99
  tel.: 717 711 500
  fax.: 717 711 510
  email: Wyślij email
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 90311 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.