google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 22.10.2018
  1 USD
  3.7273
  -0.0328
  1 EUR
  4.2922
  -0.0127
  1 CHF
  3.7387
  -0.0359
  1 GBP
  4.8642
  -0.0372
  1 RUB
  0.0571
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa i montaż 7 zestawów systemów multimedialnych dla projektu pt.: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji cześć północna działanie dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych związanych z dziedzictwem kulturowym i turystyką.
  • Region: opolskie
  • Zamieszczono: 2017-10-11

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 600402-N-2017 z dnia 2017-10-11 r.

  Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu: Dostawa i montaż 7 zestawów systemów multimedialnych dla projektu pt.: ,,Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - cześć północna" - działanie dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych związanych z dziedzictwem kulturowym i turystyką.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji-część północna". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, krajowy numer identyfikacyjny 53142196300000, ul. Pl. Wolności  , 46100   Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. (077) 410 36 95, e-mail zamowienia@namyslow.pl, faks 774 103 922.
  Adres strony internetowej (URL): www.namyslow.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.namyslow.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.namyslow.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej
  Adres:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, pok. nr 210


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż 7 zestawów systemów multimedialnych dla projektu pt.: ,,Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - cześć północna" - działanie dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych związanych z dziedzictwem kulturowym i turystyką.
  Numer referencyjny: IZM.I.272.46.2017.AK-G
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie 7 zestawów systemów multimedialnych dla projektu pt.: ,,Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - cześć północna" - działanie dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych związanych z dziedzictwem kulturowym i turystyką (zadanie nr 9 we wniosku o dofinansowanie). Zamówienie jest niezbędne do prawidłowej realizacji celu projektu.2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV:32322000-6 - Urządzenia multimedialneDodatkowe kody CPV:30213100-6 - Komputery przenośne30231300-0 - Monitory ekranowe30237260-9 - Wsporniki do montowania monitorów na ścianie30237270-2 - Torby na komputery przenośne 32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo 32417000-9 - Sieci multimedialne 32421000-0 - Okablowanie sieciowe 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego 48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego 51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczący zamawianego sprzętu zawarty jest w załączniku o nazwie charakterystyka przedmiotu zamówienia. 4. Oferowane przez wykonawcę urządzenia muszą posiadać wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia. Oferowane przez wykonawcę urządzenia muszą odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i jakościowym i nie mogą być one gorsze technicznie i jakościowo niż podano w opisie przedmiotu zamówienia - muszą być na poziomie lub lepsze od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto urządzenia muszą zawierać wszystkie elementy startowe i muszą być gotowe do pracy.5. Ilekroć w dokumentacji przetargowej przywołany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie danej firmy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, wyrobów lub urządzenia - równoważnych o parametrach nie gorszych niż przywołane.6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie.7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 11. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).12. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 13. Miejsce realizacji zamówienia: 1) Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biestrzykowicach - kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biestrzykowicach.2) Rzymskokatolicka Parafia pw. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu - kościół filialny pw. Św. Piotra i Pawła w Pągowie.3) Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Marcina w Strzelcach - kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Marcina w Strzelcach oraz kościół filialny pw. Św. Katarzyny w Gręboszowie.4) Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie - kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie, kościół filialny pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie oraz kościół filialny pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu.Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, a okres gwarancji będzie liczony od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia.2. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi we wskazanym wyżej okresie.3. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, po tym terminie zobowiąże się wymienić sprzęt na nowy o równorzędnych parametrach (lub lepszych).4. Wykonawca zobowiązuje się wymienić asortyment, który uległ awarii na nowy o parametrach równoważnych (lub lepszych) w przypadku trzech bezskutecznych napraw.5. Produkty/urządzenia posiadają wszelkie niezbędne, do normalnego funkcjonowania, instrukcje i certyfikaty w języku polskim.6. Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2017), w całości nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, nieregenerowane, kompletne. Wyjątek stanowią silniki, które muszą być zgodne z opisem zawartym jest w załącznikach o nazwie charakterystyka przedmiotu zamówienia.7. Wszystkie produkty i ich elementy muszą być oznakowane przez producentów w sposób trwały tak, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.8. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje i gwarancje. Dokumenty, karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi w języku polskim Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.9. Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dot. prawa dopuszczenia do używania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do używania. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w/w dokumenty.

  II.5) Główny kod CPV: 32322000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  30213100-6
  30231300-0
  30237260-9
  30237270-2
  32330000-5
  32417000-9
  32421000-0
  45314320-0
  48520000-9
  51000000-9
  80533100-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 30
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest wpisany do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  Informacje dodatkowe Wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej: 100 000,00 złotych.
  Informacje dodatkowe Posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną ubezpieczeniową również podwykonawców, którzy realizują przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: co najmniej 100 000,00 złotych.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.5. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.6. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy składającego ofertę: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ.2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SIWZ.3. Wypełniony i podpisany formularz cenowy - wg załącznika Nr 1.2 do SIWZ 4. Sporządzona i podpisana charakterystyka przedmiotu zamówienia - wg załącznika Nr 1.3 do SIWZ.5. Dowód wniesienia wadium.6. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę.UWAGA:1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1. SIWZ - składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty.2. Oświadczenie wykonawcy wskazane w formularzu oferty musi być aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa wyżej w pkt. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej w pkt. 2.5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt. 2, oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:1. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę - przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.UWAGA:Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.2. SIWZ - składają, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia.Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: co najmniej 100 000,00 złotych.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.5. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.6. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).UWAGA:1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.3. SIWZ - składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym w wezwaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.3. SIWZ.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 ppkt 7-9 SIWZ. 4. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego wymagania zostały spełnione.5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium:1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U poz. 1126).2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada następujące dokumenty:1) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 5 i 6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.2) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 7 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Forma dokumentów i oświadczeń:1. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.2. Formularz oferty, oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459) muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wadium wynosi: 2.900,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: IZM.I.272.46.2017.AK-G


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  Skrócenie terminu dostawy40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  W następujących przypadkach:1. Zmiana terminu realizacji umowy:1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.2. Zmiany terminów i warunków płatności:1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę,3) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia,3. Pozostałe zmiany:1) rezygnacja z części dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości,2) zmiana dostarczanego zestawu na lepszy (o lepszych parametrach technicznych niż podane w ofercie przetargowej), bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia,3) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku ,4) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą,5) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,6) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie, 7) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-10-19, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > > Język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. SKŁADANIE OFERT:Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: DOKŁADNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGODOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCYOferta na przetarg - Systemy multimedialneNIE OTWIERAĆ PRZED TERMIN OTWARCIA OFERT2. OTWARCIE OFERT: W tym samym dniu, co składanie ofert ale o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów.3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: W zakresie procedury przetargowej: Maria Adamczyk tel. 77/ 410 36 95 wew. 209, Anna Kochmańska-Grzegorczyk tel. 77/ 410 36 95 wew. 210, Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu.W zakresie przedmiotu zamówienia: Wioletta Socha-Kompała tel. 77/ 410 36 95 wew. 206; Anna Pilarska: tel. 77 410 36 95 wew. 208, Starostwo Powiatowe, Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów.4. Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 07:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
  46-100 Namysłów, Pl. Wolności
  tel.: (077) 410 36 95
  fax.: 774 103 922
  email: Wyślij email
  http://www.namyslow.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 88247 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.