google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 25.09.2018
  1 USD
  3.6511
  -0.0109
  1 EUR
  4.2939
  -0.0153
  1 CHF
  3.7773
  -0.0404
  1 GBP
  4.7987
  -0.0053
  1 RUB
  0.0555
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Usługi konserwacji, napraw oraz pogotowia awaryjnego instalacji elektrycznych w budynkach i terenach zewnętrznych należących do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursynów z podziałem na dwie części.
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2017-10-05

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 596501-N-2017 z dnia 2017-10-05 r.

  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów: Usługi konserwacji, napraw oraz pogotowia awaryjnego instalacji elektrycznych w budynkach i terenach zewnętrznych należących do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursynów z podziałem na dwie części.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, krajowy numer identyfikacyjny 1525964000000, ul. al. Komisji Edukacji Narodowej  61 , 02777   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 71 01, e-mail zam_publ@ursynow.pl, faks 22 443 71 02.
  Adres strony internetowej (URL): www.ursynow.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.ursynow.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.ursynow.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym
  Adres:
  Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 3.4 SIWZ lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze, stanowiska od 1 do 5


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi konserwacji, napraw oraz pogotowia awaryjnego instalacji elektrycznych w budynkach i terenach zewnętrznych należących do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursynów z podziałem na dwie części.
  Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.69.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są: usługi konserwacji, napraw oraz pogotowia awaryjnego instalacji elektrycznych w budynkach i terenach zewnętrznych należących do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursynów z podziałem na dwie części:1) Usługi konserwacji, napraw oraz pogotowia awaryjnego instalacji elektrycznych w budynkach i terenach zewnętrznych należących do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursynów - część 12) Usługi konserwacji, napraw oraz pogotowia awaryjnego instalacji elektrycznych w budynkach i terenach zewnętrznych należących do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursynów - część 2Zakres usługi obejmuje:- czynności o charakterze prewencyjnym mające na celu zapobieżenie trwałym uszkodzeniom instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach, na terenach zewnętrznych,- likwidacja, przez wykonywanie napraw, awarii, uszkodzeń i niesprawności instalacji elektrycznych w budynkach i na terenach zewnętrznych,- wykonywanie usługi pogotowia awaryjnego w budynkach i na terenie nieruchomości mieszkaniowego zasobu Dzielnicy Ursynów, w tym także w porze nocnej i w dni wolne od pracy (24 godziny przez 7 dni tygodnia przez cały czas świadczenia usługi),- prowadzenie rejestru zgłoszeń i świadczonych usług oraz zamontowanych materiałów, prowadzonego w sposób umożliwiający Zamawiającemu dokonanie kontroli w dowolnym momencie, z tego względu preferowana jest forma elektroniczna.1. W związku z wykonywaniem w ramach przedmiotu zamówienia usługi pogotowia awaryjnego w budynkach i na terenie nieruchomości mieszkaniowego zasobu Dzielnicy Ursynów, w tym także w porze nocnej i w dni wolne od pracy (24 godziny przez 7 dni tygodnia przez cały czas świadczenia usługi) Wykonawca zobowiązany jest do reagowania na zgłaszane mu awarie w czasie określonym w umowie na podstawie danych zadeklarowanych przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie, jako jednym z kryteriów oceny oferty.2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru zgłoszeń, świadczonych usług oraz zamontowanych materiałów, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dokonanie kontroli w dowolnym momencie, z tego względu preferowana jest forma elektroniczna.3. Wykonawca będzie wykonywał usługi zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 1a do umowy, stanowiącym materiał w postępowaniu, w obiektach wymienionych w załączniku nr 2a dla części pierwszej postępowania i z załącznika nr 1b do umowy, stanowiącym materiał w postępowaniu, w obiektach wymienionych w załączniku nr 2b dla części drugiej postępowania. Załączniki te stanowią materiał w postepowaniu.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i bezpieczeństwo instalacji, które konserwuje, zarówno wobec zamawiającego, jak i osób trzecich, w tym także odpowiedzialność w zakresie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.5. Wykonawca jest obowiązany posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przez cały okres wykonywania usługi, na kwotę nie mniejszą niż kwota brutto wynikająca z zawartej umowy.Przewidywany podział zamówienia na częściZamawiający przewiduje podział zamówienia na dwie części o podobnym zakresie czynności, obejmujące różne zespoły budynków, o różnej infrastrukturze instalacji elektrycznych i teletechnicznych, na które składane będą oddzielne oferty.Część pierwsza: obejmuje budynki i tereny zewnętrzne wymienione w załączniku nr 2a do umowy stanowiącym materiał w niniejszym postępowaniu.Budynki wymienione w załączniku nr 2a są zlokalizowane w różnych częściach Dzielnicy Ursynów i zostały wybudowane w różnych okresach, od lat 30 ubiegłego wieku do początku lat 2000. Z tego względu występują w nich różnorodne rozwiązania i systemy instalacji elektrycznych, w zależności od przepisów obowiązujących w trakcie ich budowy i wykonywanych remontów częściowych, bądź kompleksowych. Instalacje elektryczne w tych budynkach były objęte w roku 2016 kontrolą okresową pięcioletnią i Wydział Zasobów Lokalowych dysponuje protokołami kontroli tych budynków.Zakres czynności konserwacji dla tej części jest określony w załączniku nr 1a do umowy stanowiącym materiał w postępowaniu.Część druga: obejmuje budynki i tereny zewnętrzne wymienione w załączniku nr 2b do umowy stanowiącym materiał w niniejszym postepowaniu. Obiekty objęte tą częścią zamówienia są jednorodne i obejmują zespół 6 budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi przy ul. Kłobuckiej 14-18D. Są to budynki oddane do eksploatacji w końcu roku 2014, wobec czego mają do nich zastosowanie przepisy o gwarancji i rękojmi wykonawcy. Instalacja elektryczna i teletechniczna w tych budynkach została wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Wydział Zasobów Lokalowych dysponuje dokumentacją powykonawczą dla tych budynków.Zakres czynności konserwacji dla tej części jest określony w załączniku nr 1b do umowy stanowiącym materiał w niniejszym postępowaniu.Rozliczenia za usługęRozliczanie wykonawcy za wykonane usługi jest opisane we wzorze umowy stanowiącym materiał w postępowaniu i będzie następować w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, przy tym w wypadku rozpoczęcia świadczenia usługi w innym terminie niż pierwszy dzień miesiąca przewiduje się rozliczanie według stawki dziennej stanowiącej 1/30 stawki miesięcznej i ilości dni w miesiącu w czasie których była świadczona usługa.Klauzule społeczne1. W postępowaniu zastosowano klauzulę społeczną określoną w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zarządzeniu nr 1243/2015 r. Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 1.09.2015 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie m. st. Warszawy i wybranych jednostkach organizacyjnych m. st. Warszawy.2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu Kodeksu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy osoby wykonujące przez cały okres realizacji zamówienia czynności z zakresu usług konserwacji, takich jak roboty przeglądy instalacji, wymiany osprzętu i odcinków instalacji, usuwanie drobnych usterek i awarii, odczyty liczników prądu, itp. i w terminie 7 dni od zawarcia umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie ww. osób.3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie, że wynagrodzenie tych osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie przewidziane w aktach wykonawczych do ustawy 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 847) i powinno być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.4. Warunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy osób, o których mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia już zatrudnionych osób.5. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób, o których mowa powyżej, przy realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na warunkach określonych w ust. 1 w związku z ust. 2 powyżej, posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania robót budowlanych.6. Warunek, o którym mowa wyżej w ustępie 2, nie dotyczy przypadku, gdy wykonawcą usługi jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniająca pracowników.Pozostałe ustalenia1. Materiały niezbędne do wykonywania konserwacji, wraz z ich dostarczeniem na miejsce wymiany na nowe, mogą być zakupione przez Wykonawcę na podstawie odrębnego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego w oparciu o wykaz przedstawiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 umowy.Sposób rozliczania, zapłaty wynagrodzenia, zakupu materiałów niezbędnych do wykonywania konserwacji oraz odpowiedzialność Wykonawcy za wykonywaną usługę określone zostały szczegółowo w umowie, której wzór stanowi materiał w postępowaniu.2. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość zapoznania się ze stanem budynków i nieruchomości codziennie w godzinach od 8:30 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami WZL - Janem Brutkowskim, tel. 224437282 i 224437279 (sekretariat WZL) i Jadwigą Chojnowską, tel. 224437289.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww treść oraz:a) Wykaz czynności dla Wykonawcy realizującego umowę dla części 1, stanowiący załącznik nr 5a do SIWZ, który będzie stanowił załącznik nr 1a do umowy dla części 1;b) Wykaz czynności dla Wykonawcy realizującego umowę dla części 2, stanowiący załącznik nr 5b do SIWZ, który będzie stanowił załącznik nr 1b do umowy dla części 2;c) Wykaz obiektów, w których świadczone są usługi konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych i pogotowia awaryjnego dla części 1, stanowiący załącznik nr 6a do SIWZ, który będzie stanowił załącznik nr 2a do umowy dla części 1;d) Wykaz obiektów, w których świadczone są usługi konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych i pogotowia awaryjnego dla części 2, stanowiący załącznik nr 6b do SIWZ, który będzie stanowił załącznik nr 2b do umowy dla części 2;e) Wzór umowy dla części 1, stanowiący załącznik nr 7a do SIWZ;f) Wzór umowy dla części 2, stanowiący załącznik nr 7b do SIWZ.Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę:na część 1: 31 500,00 złotych brutto,na część 2: 58.500,00 złotych brutto.

  II.5) Główny kod CPV: 50711000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  50700000-2
  51112200-2
  65320000-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 83333,34
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2018-09-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że:1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali1 (tj. zakończyli) lub wykonują2, co najmniej jedną usługę konserwacji i/lub pogotowia technicznego/awaryjnego instalacji elektrycznych w budynku/budynkach mieszkalnym/mieszkalnych lub budynku/budynkach niemieszkalnych, świadczoną przez okres nie krótszy niż 10 miesięcy ? Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, którą Wykonawca wykonał w ramach jednej umowy i której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.2 W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. jest wykonywana, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert w postępowaniu okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż 10 miesięcy.3W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na wykonanie części 1 i 2 za wystarczające uzna się jednokrotne wykazanie spełniania warunku opisanego powyżej). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:? posiadającą świadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 z późn. zm.) dla obsługi urządzeń wymienionych w grupie 1, punkty 2, 7 i 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia.W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na dwie części zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował jedną osobą, o której mowa powyżej.Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a przed zawarciem umowy złoży Zamawiającemu kopie świadectw kwalifikacyjnych osoby/osób, które będą wykonywały konserwacje.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Nie dotyczy
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Oferta powinna składać się z:a) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ;b) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ;d) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje:? zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;? czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1. lit. b) i c) .W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowejWykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ, odpowiednio dla części, na które złożył ofertę.Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.3. Dokumenty podmiotów zagranicznychWykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.4.Oferta wspólna:Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno).5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.6) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt .1. lit. b) i 2. każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie.7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika.8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt.4. 7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena brutto 60,00
  Czas reakcji na podjecie działań w ramach pogotowia awaryjnego40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-10-13, godzina: 13:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > PL
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:? Jan Brutkowski - inspektor w Wydziale Zasobów Lokalowych,tel. 22/ 443-72-82, faks: 22/443-72-80 - w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:? Iwona Glinka-Kuczyńska - główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych,tel. 22/443-73-33, faks: 22/ 443-73-32, e-mail: zam_publ@ursynow.pl 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 pk. 458

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Usługi konserwacji, napraw oraz pogotowia awaryjnego instalacji elektrycznych w budynkach i terenach zewnętrznych należących do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursynów - część 1
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis został zawarty w pkt II.4) Ogłoszenia
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50711000-2, 50700000-2, 51112200-2, 65320000-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 29166,66
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2018-09-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Czas reakcji na podjęcie działań pogotowia awaryjnego40,00
  Cena brutto60,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: 2) Usługi konserwacji, napraw oraz pogotowia awaryjnego instalacji elektrycznych w budynkach i terenach zewnętrznych należących do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursynów - część 2.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis został zawarty w pkt II.4) Ogłoszenia
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50711000-2, 50700000-2, 51112200-2, 65320000-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 54166,67
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2018-09-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto 60,00
  Czas reakcji na podjecie działań w ramach pogotowia awaryjnego40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
  02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  tel.: 22 443 71 01
  fax.: 22 443 71 02
  email: Wyślij email
  http://www.ursynow.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 86805 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.