google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.09.2018
  1 USD
  3.6702
  0.0017
  1 EUR
  4.2912
  -0.0017
  1 CHF
  3.7985
  -0.002
  1 GBP
  4.8412
  0.0006
  1 RUB
  0.0553
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • ZAKUP I DOSTAWA NOWYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWO KWASOWYCH , AKUMULATORÓW LITOWYCH ORAZ BATERII.
  • Region: zachodniopomorskie
  • Zamieszczono: 2017-10-04

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 596866-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.

  Jednostka Wojskowa 4340: ZAKUP I DOSTAWA NOWYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWO KWASOWYCH , AKUMULATORÓW LITOWYCH ORAZ BATERII.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4340, krajowy numer identyfikacyjny 32098789500000, ul. ul. Narutowicza  , 70231   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 261 45 48 38, e-mail 15wogszczecin.przetargi@wp.mil.pl, faks 261 45 23 98.
  Adres strony internetowej (URL):
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Wojskowa jednostka budżetowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.bip.mon.gov.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA NOWYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWO KWASOWYCH , AKUMULATORÓW LITOWYCH ORAZ BATERII.
  Numer referencyjny: 66-ZP-10-17
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, akumulatorów ołowiowo -kwasowych, akumulatorów litowych oraz baterii pochodzących z bieżącej produkcji, które zostały wyszczególnione w załączniku nr od nr 3 do 3d stanowiący załącznik do SIWZ .b) Koszty transportu związane z dostawą ponosi Wykonawca.c) Wykonawca zrealizuje zamówienie jednorazowo w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. d) Wykonawca dostarczy wszystkie akumulatory: wymienione w załączniku nr 3 do magazynu na adres:? Jednostka Wojskowa 1749, 70-904 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 250, Magazyn Służby Czołgowo-Samochodowej.? Jednostka Wojskowa 1749, 70-904 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 250, Magazyn Służby Łączności i Informatyki,? Jednostka Wojskowa 4340, 70-232 Szczecin, ul. Narutowicza 10A, Magazyn sekcji wyszkolenia. e) Dostawa przedmiotu umowy obejmuje również jego rozładunek siłami Wykonawcy, w sposób umożliwiający przeliczenie i sprawdzenie jakości oraz zgodności ze szczegółowym wykazem, z udziałem obu stron,f) Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do dostawy przedmiotu zamówienia dokumentu WZ, który będzie stanowił podstawę do wystawienia Faktury VAT dopiero po przyjęciu asortymentu, określonego w załączniku nr od nr 3 do 3 d , do niniejszej SIWZ. g) Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowe (I klasy jakości) rok produkcji 2017 r. h) Gwarantowany okres pracy dostarczonych akumulatorów, winien zapewnić prawidłową eksploatację akumulatorów po zamontowaniu na pojazd przez: minimum 36 miesięcy liczony od daty dostawy. i ) Wykonawca dostarczy wraz z dostawą dla każdego z akumulatorów wypełnioną kartę gwarancyjną. j) W przypadku stwierdzenia dostarczenia przez Wykonawcę akumulatorów, posiadających cechy używalności lub niespełniające wymaganych parametrów technicznych, Zamawiający zastrzega, że przystąpi do odbioru całej partii towaru, dopiero po wymianie akumulatorów na zgodne z warunkami umowy.k) Wykonawca dostarczy akumulatory wolne od wad.l) W przypadku wystąpienia wady Zamawiający ma obowiązek do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy pisemnie, telefonicznie lub faksowo o jej wystąpieniu.m) Wykonawca w terminie 24 godzin potwierdzi przyjęcie reklamacji lub wniesie uwagi. Brak uwag lub potwierdzenia ze strony Wykonawcy we wskazanym terminie uważa się za przyjęcie reklamacji.n) Wykonawca w terminie 14 dni od poinformowaniu go o wadzie dokona niezbędnej naprawy lub wymieni wadliwy towar na wolny od wad. o) Wszystkie koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym ponosi Wykonawca.p) Jako równoważny Zamawiający uzna produkt odpowiadający co najmniej wymaganiom lub o parametrach wyższych niż podane w załącznikach tzn. moc rozruchową akumulatorów należy traktować jako wartości minimalne.r) Wykonawca zobowiązuje się w terminie 1 roku od daty dostawy przedmiotu zamówienia do odbioru na własny koszt i własnym transportem zużytych akumulatorów w ilościach zgodnych z umową. Wykonawca użyje do załadunku zużytych akumulatorów własnej siły roboczej, oraz sprzętu załadunkowego. Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować odebrane od zamawiającego zużyte akumulatory z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U 2013, poz 21, w szczególności złoży odpady w miejscu prawnie dopuszczonym do odzysku, składowania lub unieszkodliwienia odpadów.s) Wykonawca zobowiązany jest odebrać zużyte akumulatory od Zamawiającego i przekazać je do recyklingu, zgodnie z przepisami:a) Ustawy o bateriach i akumulatorach, z dnia 24 kwietnia 2009. Dz. U. Nr 2015 r, poz.687. b) Ustawy z dnia 11.maja 2001r.o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej Dz.U 2014 r poz.1.

  II.5) Główny kod CPV: 31431000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  31434000-7
  31440000-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 21
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.7.1. SIWZ
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.7.1. SIWZ
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykażą, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również, że wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: ? dla części 1 zamówienia - jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dowody (poświadczenia), że powyższa dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie;Dla części 2, 3, 4, 5, Zamawiający rezygnuje z opisu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt.7.1 SIWZ .
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonego w pkt 6.2 lit. a specyfikacji;b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, (załącznik nr 10 do SIWZ),c) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. ( załącznik nr 7 do SIWZ)d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 9 do SIWZ);

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw według załącznika nr 8, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowody (poświadczenia) dotyczące nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. na potwierdzenie warunku określonego w pkt.5.1 lit. c) SIWZWykonawca, który przedstawia w wykazie dostawy wykonane na rzecz Zamawiającego zwolniony jest z załączania dowodów potwierdzających, że zostały wykonane w sposób należyty.W przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać wymaganych dowodów (poświadczeń), przedstawia oświadczenie potwierdzające, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  c) posiadają zdolność techniczną i zawodowąWykażą, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również, że wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: ? dla części 1 zamówienia - jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dowody (poświadczenia), że powyższa dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie;Dla części 2, 3, 4, 5, Zamawiający rezygnuje z opisu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt.7.1 SIWZ .

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  7.5. W celu potwierdzania że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (na wezwanie Zamawiającego),a) Wykonawca załączy katalog identyfikujący przedmiot zamówienia (dla części 1) b) oświadczenie Wykonawcy , że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem w SIWZ.( załącznik nr 11 do SIWZ).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  9.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości dla części 1- 6 565,00 zł dla części 2, 3, 4, 5 wadium nie jest wymagane.9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) w pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275 z późn. zm.).9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego prowadzony przez: NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 65 1010 1599 0024 2413 9120 0000 - z dopiskiem ,,wadium w postępowaniu 66-ZP-10-17. 9.5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego.9.6. Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 9.2 ppkt. 2-5 powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy wykonawca:a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.9.7 . W przypadku wadium wnoszonego w pozostałych niepieniężnych formach, należy oryginał dokumentu złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie z dopiskiem ,,WADIUM".9.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem pkt 9.5.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  termin realizacji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Tak

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. a) Zamawiający może zaniechać części zamówienia w przypadku wycofania uzbrojenia i sprzętu wojskowego z eksploatacji lub wstrzymania Zamawiającemu funduszy przez dysponenta wyższego szczebla. b) w przypadku wycofania z produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę produktu, przewiduje się zmianę na inny o równoważnych parametrach. 2. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej w okresie jej trwania.3. Siłą wyższą jest zdarzenie: zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec.4. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od jej zaistnienia. Jeżeli jednak z powodu siły wyższej nie byłoby to możliwe - w terminie 3 dni od dnia, w których stanie się to możliwe.5. Udowodnienie zaistnienia siły wyższej obciąża stronę która się na siłę wyższą powołuje.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-10-13, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: akumulatory do pojazdów dostawczych i ciężarowych Służba Czołg - Sam
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, akumulatorów ołowiowo -kwasowych, akumulatorów litowych oraz baterii pochodzących z bieżącej produkcji, które zostały wyszczególnione w załączniku nr od nr 3 do 3d stanowiący załącznik do SIWZ .b) Koszty transportu związane z dostawą ponosi Wykonawca.c) Wykonawca zrealizuje zamówienie jednorazowo w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31431000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 21
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin realziacji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Zasilacze akumulatorowe Służba Łączności i Informatyki
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, akumulatorów ołowiowo -kwasowych, akumulatorów litowych oraz baterii pochodzących z bieżącej produkcji, które zostały wyszczególnione w załączniku nr od nr 3 do 3d stanowiący załącznik do SIWZ .b) Koszty transportu związane z dostawą ponosi Wykonawca.c) Wykonawca zrealizuje zamówienie jednorazowo w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31431000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 21
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin realziacji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Baterie i akumulatorki Służba Łączności i Informatyki
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, akumulatorów ołowiowo -kwasowych, akumulatorów litowych oraz baterii pochodzących z bieżącej produkcji, które zostały wyszczególnione w załączniku nr od nr 3 do 3d stanowiący załącznik do SIWZ .b) Koszty transportu związane z dostawą ponosi Wykonawca.c) Wykonawca zrealizuje zamówienie jednorazowo w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31431000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 21
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin realziacji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Akumulatory Służba Łączności i Informatyki
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, akumulatorów ołowiowo -kwasowych, akumulatorów litowych oraz baterii pochodzących z bieżącej produkcji, które zostały wyszczególnione w załączniku nr od nr 3 do 3d stanowiący załącznik do SIWZ .b) Koszty transportu związane z dostawą ponosi Wykonawca.c) Wykonawca zrealizuje zamówienie jednorazowo w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31431000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 21
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin realziacji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5Nazwa: Baterie Sekcja Wyszkolenia
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, akumulatorów ołowiowo -kwasowych, akumulatorów litowych oraz baterii pochodzących z bieżącej produkcji, które zostały wyszczególnione w załączniku nr od nr 3 do 3d stanowiący załącznik do SIWZ .b) Koszty transportu związane z dostawą ponosi Wykonawca.c) Wykonawca zrealizuje zamówienie jednorazowo w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31431000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 21
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Jednostka Wojskowa 4340
  70-231 Szczecin, ul. Narutowicza
  tel.: 261 45 48 38
  fax.: 261 45 23 98
  email: Wyślij email
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 86118 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.