google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.07.2018
  1 USD
  3.7170
  0.0007
  1 EUR
  4.3275
  0.012
  1 CHF
  3.7199
  0.0078
  1 GBP
  4.8376
  0.0028
  1 RUB
  0.0586
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w okresie 36 miesięcy
  • Region: warmińsko-mazurskie
  • Zamieszczono: 2017-09-28

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 587751-N-2017 z dnia 2017-09-28 r.

  21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w okresie 36 miesięcy
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. ul. Kwiatkowskiego  15 , 82-300   Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 313 015, e-mail 21wog@ron.mil.pl, faks 261 313 304.
  Adres strony internetowej (URL): www.21wog.wp.mil.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.21wog.wp.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:

  Adres:
  21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w okresie 36 miesięcy
  Numer referencyjny: 32/SZP/2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w okresie 36 miesięcy z podziałem na 2 części zamówienia. Przedmiotem zamówienia dla części zamówienia nr 1 jest konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz urządzeń i instalacji im towarzyszących w obiektach wojskowych w garnizonie Elbląg i Morąg. Miejsce wykonywania usługi to obiekty wyposażone w systemy wentylacji i klimatyzacji w kompleksach wojskowych w garnizonie Elbląg i Morąg. Szczegółową lokalizację urządzeń przedstawia załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówienia dla części zamówienia nr 2 jest konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz urządzeń i instalacji im towarzyszących w obiektach wojskowych w garnizonie Braniewo i Bartoszyce. Miejsce wykonywania usługi to obiekty wyposażone w systemy wentylacji i klimatyzacji w kompleksach wojskowych w garnizonie Braniewo i Bartoszyce. Szczegółową lokalizację urządzeń przedstawia załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia.

  II.5) Główny kod CPV: 50712000-9
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71315410-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług objętych przedmiotem zamówienia tj. konserwacja i obsługa systemów grzewczych, w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego, na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji, dotyczących realizacji tego zamówienia.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  36   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: Pożądany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1 i nr 2: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: 1) Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej niezbędnej do należytego wykonania zamówienia tj. posiadanie certyfikatu dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881 z późn. zm.)
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1) Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do należytego wykonania zamówienia tj. jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w sposób należyty:a) dla części zamówienia nr 1 - co najmniej jedną usługę (umowę) obejmującą konserwację i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto; b) dla części zamówienia nr 2 - co najmniej jedną usługę (umowę) obejmującą konserwację i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto;UWAGA:?w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać wartość usług nie mniejszą niż łączna wartość wymagana na potwierdzenie dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę, z zastrzeżeniem, że przez jedną usługę Zamawiający rozumie zamówienie wykonywane lub wykonane na podstawie jednej umowy;?w przypadków świadczeń okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części usługi, która została wykonana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert i została potwierdzona dokumentem o jej należnym wykonaniu.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.2.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.2)Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2) stosuje się odpowiednio.4)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 1 lub 2 składa każdy z tych Wykonawców.4. W przypadku innych podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca, dokumenty określone w pkt 1 lub 2 składane są dla każdego z tych podmiotów.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1.Dokumentów potwierdzających posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykazu usług (umów) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:a) dla części zamówienia nr 1 - co najmniej jedną usługę (umowę) obejmującą konserwację i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto; b) dla części zamówienia nr 2 - co najmniej jedną usługę (umowę) obejmującą konserwację i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto; wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie lub jest wykonywana należycie. 2.Dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj.: oświadczenie potwierdzające posiadanie certyfikatu dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881 z późn. zm.)
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1)Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:dla części zamówienia nr 1 - 1 300,00 PLN,dla części zamówienia nr 2 - 1 000,00 PLN,


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Nie
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena brutto oferty60,00
  Czas przystąpienia do usunięcia awarii40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1.Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku:1)zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT 2)zmiany sposobu spełnienia świadczenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia,3)zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust 1 ustawy Pzp,4)wystąpi redukcja przedmiotu umowy: a.przekazanie kompleksu lub części kompleksu poza resort MON,b.wyłączenie z eksploatacji systemu wentylacji, klimatyzacji lub innego urządzenia niezależnie od przyczyny,W przypadku zmniejszenia zakresu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres usługi, co nie będzie prowadziło do powstania roszczeń po stronie Wykonawcy.5)zmiany ceny umowy w wyniku waloryzacji cen,6)zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 9 umowy:a)zmiana lub wprowadzenie albo rezygnacja z podwykonawcy, który nie występuje jednocześnie jako inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;b)jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-10-06, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w garnizonie Elbląg i Morąg
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz urządzeń i instalacji im towarzyszących w obiektach wojskowych w garnizonie Elbląg i Morąg, 1.Miejsce wykonywania usługi to obiekty wyposażone w systemy wentylacji i klimatyzacji w kompleksach wojskowych w garnizonie Elbląg i Morąg. Szczegółową lokalizację urządzeń przedstawia załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia.2.Zamówienie obejmuje następujący zakres:2.1. wykonanie konserwacji i nadzór nad urządzeniami klimatyzacji zgodnie z DTR utrzymując urządzenia w stanie technicznym zapewniającym ich sprawna bezpieczną i bezawaryjną eksploatację: a)częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych?co cztery miesiące w serwerowniach,?dwukrotnie w ciągu roku dla pozostałych systemów wraz z systemami będącymi w okresie gwarancji (przeglądy gwarancyjne),b)czynności konserwacyjne:?sprawdzenie bezpieczeństwa ruchu urządzeń i instalacji sterowniczej,?sprawdzenie szczelności układu chłodniczego (połączeń chłodniczych),?sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej urządzeń,?pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory,?pomiar ciśnienia skraplania i parowania czynnika chłodniczego,?pomiar temperatury czynnika chłodniczego na ssaniu i tłoczeniu sprężarki,?kontrola prawidłowych ustawień pracy klimatyzacji,?przegląd obudowy wewnętrznej i zewnętrznej,?utrzymanie właściwego stanu higienicznego instalacji polegającego na czyszczeniu, odgrzybianiu oraz dezynfekcji przedmiotowej instalacji,?udrożnienie odprowadzenia skroplin,?wymiana filtrów,?czyszczenie skraplaczy,?uzupełnienie czynnika chłodniczego przy stwierdzeniu jego niedoboru do 10% pojemności układu chłodniczego,?sprawdzenie drożności wężownic w urządzeniu wewnętrznymi zewnętrznym,2.2. wykonanie konserwacji i nadzór urządzeń wentylacyjnych utrzymując urządzenia w stanie technicznym zapewniającym ich sprawna bezpieczną i bezawaryjną eksploatację:a)częstotliwość wykonywania przeglądów:?wykonanie przeglądów okresowych - dwa razy w roku,?wykonanie przeglądów gwarancyjnych - dwa razy w roku,b)czynności konserwacyjne:?przegląd układu zdalnego załączania i wyłączania poszczególnych central?kontrolę parametrów pracy urządzeń przepływu powietrza, pasków klinowych i amortyzatorów,?sprawdzenie poprawności działania układu automatyki,?sprawdzenie zamocowania urządzeń wentylacyjnych, silników i siłowników oraz połączeń rurowych, ?oczyszczenie, konserwacja, regulacja oraz ocena stanu technicznego urządzeń (zespołu wentylatorowego, wymienników ciepła),?wymianę urządzeń przepływu powietrza, pasków klinowych i amortyzatorów,?wymianę siłowników przepustnic,?wymianę pokryw inspekcyjnych oraz blach podłogi centrali, ?wymianę filtrów powietrza,?wymianę elementów szczegółowo wynikających z dokumentacji DTR,2.3. konserwacja i nadzór nad wyciągiem spalin z pomieszczeń warsztatowych i garażowych:a)częstotliwość wykonywania przeglądów:?wykonanie przeglądów okresowych - dwa razy w roku,b)czynności konserwacyjne:?ocena zewnętrzna stanu technicznego urządzenia,?sprawdzenie działania poprawnego działania silników elektrycznych,?sprawdzenie działania wentylatora wyciągającego spaliny,?utrzymanie urządzenia w dobrym stanie higienicznym itp.,?sprawdzenie szczelności węży ssawnych wyciągających spaliny,?ogólna konserwacja (czyszczenie, smarowanie, podmalowanie, wymiana drobnych części typu uszczelki, opaski),3.W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest do:3.1.serwisu ciągłego mającego na celu utrzymanie systemów i urządzeń w ciągłym ruchu czyli usuwanie drobnych awarii, usterek i wad w ich działaniu nie wymagających znacznych nakładów materiałowych poza wymienionymi w punkcie 4.3, naprawa lub wymiana elementów aparatury sterowniczej i sygnalizacyjnej obejmująca: prostowniki, styki, żarówki, baterie, itp.;3.2. zapewnienia materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji i napraw takich jak;? żarówki, filtry, lampki kontrolne, śruby, nakrętki, materiały spawalnicze i lutownicze, łączniki gwintowane, czynnik chłodniczy w ilości do 10% objętości układu chłodniczego, ? środki smarujące, odgrzybiające, bezpieczniki instalacyjne, paski klinowe, baterie do pilotów przy urządzeniach zdalnie sterowanych itp.,? odczynniki chemiczne do korekty ph wody,? sól do regeneracji stacji uzdatniania wody,? materiały niezbędne do wykonania czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami powstałych awarii,3.3. wykonania pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej i urządzeń przekazanych do konserwacji z częstotliwością jeden raz w roku. Terminy wykonania pomiarów zostaną ustalone w trakcie przekazania systemów do konserwacji. Protokoły pomiarów Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu badań;3.4. założenia dla każdego systemu lub urządzenia Książki Konserwacji, do której należy wpisywać zakres dokonanych czynności konserwacyjnych z wyszczególnieniem wymienionych części. W książce konserwacji urządzenia powinny widnieć nazwiska uprawnionych konserwatorów Wykonawcy, którzy mogą dokonywać w niej wpisów. Wykonawca w dniu przekazania systemów do konserwacji dostarczy Zamawiającemu upoważnienia dla tych osób. Każdy wpis do książki konserwacji musi być potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego;3.5. sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu ,,Protokołu stanu technicznego" w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń oraz usterek wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych i serwisowych określonych powyżej, jak również kwalifikujących urządzenia do naprawy, remontu lub modernizacji. W protokole Wykonawca wskaże co uległo uszkodzeniu, ewentualną przyczynę tego uszkodzenia oraz szacunkowy koszty naprawy;3.6. do pomocy eksperckiej przy planowaniu zakupów nowych urządzeń, ocenie istniejących, doradztwa w sprawie optymalizacji wykorzystania posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wody lodowej, stacji uzdatniania wody basenowej, stacji wody lodowej, obliczania zapotrzebowania na moc chłodniczą, szacowanie kosztów, dobrania odpowiednich urządzeń, sporządzania opinii technicznych zużycia urządzeń itp.;3.7. niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzenia prac, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi i mienia.4. Terminy:4.1 okres obowiązywania umowy: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.4.2 usługa konserwacji i serwisu systemów i urządzeń wentylacji i klimatyzacji, wody lodowej, stacji uzdatniania wody basenowej - wody lodowej musi się odbywać przed sezonem letnim (do 30 kwietnia) oraz przed sezonem zimowym (do 30 października). Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 4 miesiące. W przypadku klimatyzacji w serwerowniach usługa ma być wykonywana co 4 miesiące, poczynając od marca każdego roku.UWAGA: Termin pierwszego przeglądu może ulec zmianie w zależności od terminu zawarcia umowy.4.3 po zawarciu umowy zostanie sporządzony harmonogram konserwacji systemów i urządzeń (wstępny harmonogram stanowi załącznik nr 1b),4.4 prace konserwacyjne i nadzoru urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wody lodowej należy wykonywać w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:oo do 15:00, w piątki od 8:00do 13:00.W koniecznych i uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym i po uzyskaniu zgody użytkownika także poza normalnym czasem pracy jednostek.4.5 Wykonawca zapewni, że przeglądy techniczne urządzeń klimatyzacyjnych lub urządzeń wentylacyjnych objętych okresem gwarancyjnym dokonywane będą cyklicznie, co najmniej dwa razy w roku (przed sezonem letnim w kwietniu oraz przed sezonem zimowym: w październiku) przez APS (Autoryzowany Punkt Serwisowy) i potwierdzone zostaną odpowiednimi wpisami w Karcie Gwarancyjnej (karty gwarancyjne są dostępne w Infrastrukturze 21 WOG. Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 4 miesiące. Przed przystąpieniem do wykonania przeglądów należy uzyskać aprobatę Sprzedawcy (Gwaranta urządzeń). Szczegółowy opis zawarty jest w Karcie Gwarancyjnej pkt. WARUNKI GWARANCJI.5. Odbiór wykonania usługi:5.1 przez odbiór należy rozumieć pisemne potwierdzenie (protokół) wykonania usługi przez bezpośredniego użytkownika oraz właściwego dla danego kompleksu wojskowego Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury oraz na dokonaniu właściwego wpisu w Książce konserwacji urządzenia, z którego wynikać będzie, iż zakres czynności konserwacyjnych został wykonany, a wpis potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.5.2 protokół odbioru wykonania usługi będzie podstawą sporządzenia przez Wykonawcę faktury za wykonana usługę,5.3 w przypadku postoju urządzeń lub systemów objętych zamówieniem nieużytkowanych lub wyłączonych z eksploatacji niezależnie od przyczyny tego wyłączenia, Zamawiający potrąci z ceny za konserwację kwotę ceny jednostkowej konserwacji danego urządzenia lub systemu.6. Postanowienia końcowe:6.1 cena za konserwację i serwis musi obejmować koszt wykonania czynności konserwacyjnych wraz z kosztami dojazdu oraz koszt robocizny i dojazdu przy usuwaniu awarii i wykonywaniu drobnych napraw;6.2 po zawarciu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników i pojazdów przeznaczonych do realizacji umowy, celem uregulowania sposobu wejścia i wjazdu na teren wojskowy;6.3 o zamiarze przystąpienia do realizacji prac konserwacyjnych Wykonawca powiadomi właściwego kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury z 2 dniowym wyprzedzeniem, uzgadniając z nim warunki wejścia na teren poszczególnych kompleksów wojskowych.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50712000-9, 71315410-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 36
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto oferty60,00
  Czas przystąpienia do usunięcia awarii40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Pożądany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.


  Część nr: 2Nazwa: Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w garnizonie Braniewo i Bartoszyce
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz urządzeń i instalacji im towarzyszących w obiektach wojskowych w garnizonie Braniewo i Bartoszyce. 1.Miejsce wykonywania usługi to obiekty wyposażone w systemy wentylacji i klimatyzacji w kompleksach wojskowych w garnizonie Braniewo i Bartoszyce. Szczegółową lokalizację urządzeń przedstawia załącznik nr 1a do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.2.Zamówienie obejmuje następujący zakres:2.1. wykonanie konserwacji i nadzór nad urządzeniami klimatyzacji zgodnie z DTR utrzymując urządzenia w stanie technicznym zapewniającym ich sprawna bezpieczną i bezawaryjną eksploatację: a)częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych? co cztery miesiące w serwerowniach,? dwukrotnie w ciągu roku dla pozostałych systemów wraz z systemami będącymi w okresie gwarancji (przeglądy gwarancyjne),b)czynności konserwacyjne:?sprawdzenie bezpieczeństwa ruchu urządzeń i instalacji sterowniczej,?sprawdzenie szczelności układu chłodniczego (połączeń chłodniczych),?sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej urządzeń,?pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory,?pomiar ciśnienia skraplania i parowania czynnika chłodniczego,?pomiar temperatury czynnika chłodniczego na ssaniu i tłoczeniu sprężarki,?kontrola prawidłowych ustawień pracy klimatyzacji,?przegląd obudowy wewnętrznej i zewnętrznej,?utrzymanie właściwego stanu higienicznego instalacji polegającego na czyszczeniu, odgrzybianiu oraz dezynfekcji przedmiotowej instalacji,?udrożnienie odprowadzenia skroplin,?wymiana filtrów,?czyszczenie skraplaczy,?uzupełnienie czynnika chłodniczego przy stwierdzeniu jego niedoboru do 10% pojemności układu chłodniczego,?sprawdzenie drożności wężownic w urządzeniu wewnętrznym i zewnętrznym,2.2.wykonanie konserwacji i nadzór urządzeń wentylacyjnych utrzymując urządzenia w stanie technicznym zapewniającym ich sprawna bezpieczną i bezawaryjną eksploatację:a)częstotliwość wykonywania przeglądów:?wykonanie przeglądów okresowych - dwa razy w roku,?wykonanie przeglądów gwarancyjnych - dwa razy w roku,b)czynności konserwacyjne:?przegląd układu zdalnego załączania i wyłączania poszczególnych central,?kontrolę parametrów pracy urządzeń przepływu powietrza, pasków klinowych i amortyzatorów,?sprawdzenie poprawności działania układu automatyki?sprawdzenie zamocowania urządzeń wentylacyjnych, silników i siłowników oraz połączeń rurowych, ?oczyszczenie, konserwacja, regulacja oraz ocena stanu technicznego urządzeń (zespołu wentylatorowego, wymienników ciepła),?wymianę urządzeń przepływu powietrza, pasków klinowych i amortyzatorów ,?wymianę siłowników przepustnic,?wymianę pokryw inspekcyjnych oraz blach podłogi centrali, ?wymianę filtrów powietrza,?wymianę elementów szczegółowo wynikających z dokumentacji DTR,2.3. wykonanie konserwacji i nadzór nad urządzeniami wody lodowej:a)częstotliwość wykonywania przeglądów:?wykonanie przeglądów okresowych - dwa razy w roku,b)czynności konserwacyjne:?sprawdzenie poprawności działania układu sterowania i zabezpieczeń,?sprawdzić poziom czynnika chłodniczego we wzierniku,?sprawdzić czy nie ma wycieków oleju ze sprężarki i instalacji chłodniczej,?sprawdzić czy nie ma wycieków z instalacji wody lodowej,?sprawdzić stopień napełnienia instalacji wody lodowej,?sprawdzić prawidłowość działania zabezpieczenia przepływu,?sprawdzić prawidłowość działania podgrzewania karteru sprężarki,?sprawdzić stan filtra siatkowego na instalacji wody lodowej,?sprawdzić czystość bloku skraplacza, w przypadku zabrudzenia wyczyścić sprężonym powietrzem oraz umyć,?wykonać test odraszania, ?sprawdzić stan mocowania i wyważenia wentylatorów,?sprawdzić czy agregat nadmiernie hałasuje lub drży.?sprawdzić kolor indykatora wilgoci w wzierniku (zielony = brak wilgoci, żółty = wilgoć w układzie), jeżeli indykator jest żółty należy wymienić filtr czynnika chłodniczego,?wymiana wkładów filtrów wody typ. ,,AOUA" FP3 - szt.2, w miarę potrzeby,?wymiana elektrod w nawilżaczach powietrza typ HYDROMATIK w 2 kompletach /3 szt. elektrod w 1 kpl./,?sprawdzenie zamocowania połączeń zacisków elektrycznych, elementów łączeniowych styczników i zabezpieczeń, czy nie są brudne jeżeli tak wymienić,2.4. wykonanie konserwacji i nadzór nad stacją uzdatniania wody do instalacji wody lodowej oraz wody centralnego ogrzewania:a)częstotliwość wykonywania przeglądów:?wykonanie przeglądów okresowych - dwa razy w roku,b)czynności konserwacyjne:?wymiana wkładów w filtrach wodnych,?przegląd, czyszczenie, konserwacja systemu poboru solanki wraz z uzupełnieniem soli tabletkowej w zasobniku,?przegląd, czyszczenie, konserwacja oraz regulacja elektrozaworów,?wykonanie badania fizyko - chemicznego wody uzdatnionej przez uprawnione Laboratorium (raz na kwartał),2.5.wykonanie konserwacji i nadzór nad systemem ,,WILO" podwyższającego ciśnienie wody w sieci hydrantowej:a)częstotliwość wykonywania przeglądów:?wykonanie przeglądów okresowych - dwa razy w roku,b)czynności konserwacyjne:?sprawdzenie ciśnienia w naczyniu przeponowym?silników i pomp podwyższających ciśnienie w układzie?sprawdzenie i regulacja wyłącznika utrzymującego żądane ciśnienie w układzie?oględziny zewnętrzne całego systemu?sprawdzenie działania zaworów ( zwrotnego, bezpieczeństwa, przelotowych itp.?uszczelnienie dławic na zaworach?sprawdzenie działania manometrów?sprawdzenie szczelności całej instalacji p.poż.2.6. konserwacja i serwis buforu zimnej wody użytkowej:a)częstotliwość wykonywania przeglądów:?wykonanie przeglądów okresowych - dwa razy w roku,b)czynności konserwacyjne:?sprawdzić działanie zaworów znajdujących się na zbiorniku,?sprawdzenie poprawności działania manometrów,?dokonać zewnętrznych oględzin zbiornika,?spuścić ze zbiornika osad znajdujący się na dnie za pomocą zaworu spustowego,?przeczyścić wodowskaz,?utrzymanie zbiornika w dobrym stanie higienicznym (czyszczenie, odkurzanie, ?uzupełnienie ubytków powłoki malarskiej,2.7. konserwacja i nadzór nad wyciągiem spalin z pomieszczeń warsztatowych i garażowych:a)częstotliwość wykonywania przeglądów:?wykonanie przeglądów okresowych - dwa razy w roku,b)czynności konserwacyjne:?ocena zewnętrzna stanu technicznego urządzenia,?sprawdzenie działania poprawnego działania silników elektrycznych,?sprawdzenie działania wentylatora wyciągającego spaliny,?sprawdzenie szczelności węży ssawnych wyciągających spaliny?utrzymanie urządzenia w dobrym stanie higienicznym itp.,?ogólna konserwacja (czyszczenie, smarowanie, podmalowanie, wymiana drobnych części typu uszczelki, opaski),3.W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest do:3.1. serwisu ciągłego mającego na celu utrzymanie systemów i urządzeń w ciągłym ruchu czyli usuwanie drobnych awarii, usterek i wad w ich działaniu nie wymagających znacznych nakładów materiałowych poza wymienionymi w punkcie 4.3, naprawa lub wymiana elementów aparatury sterowniczej i sygnalizacyjnej obejmująca: prostowniki, styki, żarówki, baterie, itp.;3.2. zapewnienia materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji i napraw takich jak;?żarówki, filtry, lampki kontrolne, śruby, nakrętki, materiały spawalnicze i lutownicze, łączniki gwintowane, czynnik chłodniczy w ilości do 10% objętości układu chłodniczego, ?środki smarujące, odgrzybiające, bezpieczniki instalacyjne, paski klinowe, baterie do pilotów przy urządzeniach zdalnie sterowanych itp.,?odczynniki chemiczne do korekty ph wody,?sól do regeneracji stacji uzdatniania wody,?materiały niezbędne do wykonania czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami powstałych awarii,3.3. wykonania pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej i urządzeń przekazanych do konserwacji z częstotliwością jeden raz w roku. Terminy wykonania pomiarów zostaną ustalone w trakcie przekazania systemów do konserwacji. Protokoły pomiarów Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu badań;3.4. założenia dla każdego systemu lub urządzenia Książki Konserwacji, do której należy wpisywać zakres dokonanych czynności konserwacyjnych z wyszczególnieniem wymienionych części. W książce konserwacji urządzenia powinny widnieć nazwiska uprawnionych konserwatorów Wykonawcy, którzy mogą dokonywać w niej wpisów. Wykonawca w dniu przekazania systemów do konserwacji dostarczy Zamawiającemu upoważnienia dla tych osób. Każdy wpis do książki konserwacji musi być potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego;3.5. sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu ,,Protokołu stanu technicznego"w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń oraz usterek wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych i serwisowych określonych powyżej, jak również kwalifikujących urządzenia do naprawy, remontu lub modernizacji. W protokole Wykonawca wskaże co uległo uszkodzeniu, ewentualną przyczynę tego uszkodzenia oraz szacunkowy koszty naprawy;3.6. do pomocy eksperckiej przy planowaniu zakupów nowych urządzeń, ocenie istniejących, doradztwa w sprawie optymalizacji wykorzystania posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wody lodowej, stacji uzdatniania wody basenowej, stacji wody lodowej, obliczania zapotrzebowania na moc chłodniczą, szacowanie kosztów, dobrania odpowiednich urządzeń, sporządzania opinii technicznych zużycia urządzeń itp.;3.7. niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzenia prac, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi i mienia.4. Terminy:4.1 okres obowiązywania umowy: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.4.2 usługa konserwacji i serwisu systemów i urządzeń wentylacji i klimatyzacji, wody lodowej, stacji uzdatniania wody basenowej - wody lodowej musi się odbywać przed sezonem letnim (do 30 kwietnia) oraz przed sezonem zimowym (do 30 października). Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 4 miesiące. W przypadku klimatyzacji w serwerowniach usługa ma być wykonywana co 4 miesiące, poczynając od marca każdego roku.UWAGA: Termin pierwszego przeglądu może ulec zmianie w zależności od terminu zawarcia umowy.4.3 po zawarciu umowy zostanie sporządzony harmonogram konserwacji systemówi urządzeń (wstępny harmonogram stanowi załącznik nr 1b),4.4 prace konserwacyjne i nadzoru urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wody lodowej należy wykonywać w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz.od 8:oo do 14:00, w piątki od 8:00 do 13:00.W koniecznych i uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym i po uzyskaniu zgody użytkownika także poza normalnym czasem pracy jednostek.4.5 Wykonawca zapewni, że przeglądy techniczne urządzeń klimatyzacyjnych lub urządzeń wentylacyjnych objętych okresem gwarancyjnym dokonywane będą cyklicznie, co najmniej dwa razy w roku (przed sezonem letnim w kwietniu oraz przed sezonem zimowym: w październiku) przez APS (Autoryzowany Punkt Serwisowy) i potwierdzone zostaną odpowiednimi wpisami w Karcie Gwarancyjnej (karty gwarancyjne są dostępne w Infrastrukturze 21 WOG. Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 4 miesiące. Przed przystąpieniem do wykonania przeglądów należy uzyskać aprobatę Sprzedawcy (Gwaranta urządzeń). Szczegółowy opis zawarty jest w Karcie Gwarancyjnej pkt. WARUNKI GWARANCJI.5. Odbiór wykonania usługi:5.1 przez odbiór należy rozumieć pisemne potwierdzenie (protokół) wykonania usługi przez bezpośredniego użytkownika oraz właściwego dla danego kompleksu wojskowego Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury oraz na dokonaniu właściwego wpisu w Książce konserwacji urządzenia, z którego wynikać będzie, iż zakres czynności konserwacyjnych został wykonany, a wpis potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.5.2 protokół odbioru wykonania usługi będzie podstawą sporządzenia przez Wykonawcę faktury za wykonana usługę,5.3 w przypadku postoju urządzeń lub systemów objętych zamówieniem nieużytkowanych lub wyłączonych z eksploatacji niezależnie od przyczyny tego wyłączenia, Zamawiający potrąci z ceny za konserwację kwotę ceny jednostkowej konserwacji danego urządzenia lub systemu.6. Postanowienia końcowe:6.1 cena za konserwację i serwis musi obejmować koszt wykonania czynności konserwacyjnych wraz z kosztami dojazdu oraz koszt robocizny i dojazdu przy usuwaniu awarii i wykonywaniu drobnych napraw;6.2 po zawarciu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników i pojazdów przeznaczonych do realizacji umowy, celem uregulowania sposobu wejścia i wjazdu na tern wojskowy;6.3 o zamiarze przystąpienia do realizacji prac konserwacyjnych Wykonawca powiadomi właściwego kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury z 2 dniowym wyprzedzeniem, uzgadniając z nim warunki wejścia na teren poszczególnych kompleksów wojskowych.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50712000-9, 71315410-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 36
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto oferty60,00
  Czas przystąpienia do usunięcia awarii40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Pożądany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 2 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.


  Dane kontaktowe

  21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
  82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 15
  tel.: 261 313 015
  fax.: 261 313 304
  email: Wyślij email
  http://www.21wog.wp.mil.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 84982 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.