google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 25.09.2018
  1 USD
  3.6511
  -0.0109
  1 EUR
  4.2939
  -0.0153
  1 CHF
  3.7773
  -0.0404
  1 GBP
  4.7987
  -0.0053
  1 RUB
  0.0555
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Zakup i dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych, sprzętu łączności i inżynieryjnego dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2017-09-27

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 594095-N-2017 z dnia 2017-09-27 r.

  26 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Zakup i dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych, sprzętu łączności i inżynieryjnego dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 142917040, ul. Juzistek  2 , 05-131  Zegrze, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261883896, e-mail jw4809.zp@ron.mil.pl, faks 261883868.
  Adres strony internetowej (URL): www.26wog.wp.mil.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Jednostka Wojskowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.26wog.wp.mil.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, kancelaria jawna pokój nr 43, budynek nr 220.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych, sprzętu łączności i inżynieryjnego dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu
  Numer referencyjny: ZP/58/2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  3


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych, sprzętu łączności i inżynieryjnego dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2a, 2b i 2c do SIWZ odpowiednio dla Części.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ odpowiednio dla Części.Zamawiający dopuszcza składanie ofert w podziale na 3 części.Część 1 - dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych,Część 2 - dostawa akumulatorów do sprzętu łączności,Część 3 - dostawa akumulatorów do sprzętu inżynieryjnego,4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (dotyczy Części I, II i III):1) Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. 2) Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno - jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.3) Towar musi spełniać warunki techniczne normy PN-EN 50342-1:2007 na spełnienie warunków odnośnie szczelności, hermetyczności obudów, odporność na wstrząsy i wibracje (dotyczy tylko akumulatorów rozruchowych).4) Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data produkcji itp. bez konieczności naruszania opakowania.5) Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami.6) Do każdego akumulatora Wykonawca dostarczy indywidualną kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi w języku polskim,7) Okres gwarancji na oferowany towar musi być zgodny z gwarancją zadeklarowaną w złożonej przez Wykonawcę ofercie, liczony od daty przyjęcia towaru przez Zamawiającego. 8) Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w I kwartale 2017r.9) Na każdym egzemplarzu musi być umieszczona data produkcji akumulatora (data formowania).UWAGA:a) W przypadku umieszczenia przez producenta daty produkcji w formie kodowanej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy informację dotyczącą sposobu kodowania daty przez producenta akumulatorów wraz ze szczegółowym opisem systemu kodowania, który umożliwi sprawdzenie daty produkcji zgodnie z zapisami SIWZ.b) W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu informacji umożliwiających sprawdzenie daty produkcji zakodowanej przez producenta, Zamawiający może odmówić przyjęcia partii towaru, dla której sprawdzenie daty produkcji było niemożliwe lub wstrzymać płatność za tę partię towaru do czasu dostarczenia ww. informacji. 5. Prawo Opcji (dotyczy Części I)1) Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w części dotyczącej zamówienia podstawowego zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SIWZ oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym.2) Wyszczególnienie asortymentowo - ilościowe w zamówieniu opcjonalnym zawiera maksymalny zakres zwiększenia zamówienia, co oznacza, że Zamawiający w ramach prawa opcji dla własnych potrzeb może zamówić ilości nie większe niż wyszczególnione w zamówieniu opcjonalnym w Załączniku nr 2a. 3) W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o asortymencie i zamawianych ilościach w terminie 5 dni kalendarzowych przed złożeniem zamówienia.4) Dostawa asortymentu wskazanego w zamówieniu opcjonalnym przesłanym Wykonawcy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia jednak nie później niż do dnia 31.10.2017r. 5) Miejsce dostawy towaru zamawianego w ramach prawa opcji jest takie same jak dla dostawy towaru w ramach zamówienia podstawowego dla Części I.6) Zamawiający zastrzega, że nie ma obowiązku korzystania z prawa opcji, jednocześnie informuje, że uruchomienie prawa opcji nie oznacza obowiązku korzystania z pełnego zakresu opcji wskazanej w Załączniku 2a do SIWZ, Zamawiający może zamówić tyko wybrany asortyment wskazany w zamówieniu opcjonalnym. INFORMACJE DODATKOWEZamawiający:1. nie przewiduje udzielenia zamówień wykonawcy, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zw. z art. 36 ust2 pkt3 ustawy Pzp2. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, tj. oferty przewidującej odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia (art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp);3. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp);4. nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp);5. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust.2 pkt 8 ustawy Pzp);6. nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych (art. 36 ust.2 pkt 6 ustawy Pzp);7. nie przewiduje zastosowania wymogów, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp.

  II.5) Główny kod CPV: 31430000-9
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  31431000-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 20
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ;2) Formularz/e cenowy/e - wypełnione i podpisane wg wzoru określonego w Załączniku nr 2a i 2b i 2c do SIWZ odpowiednio dla Części;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i jest dopuszczalna jedynie w sytuacjach określonych w art. 144 ustawy Pzp, a mianowicie:1) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy;2) wystąpienia siły wyższej (rozumiana, jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ - odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy;3) rezygnacji Zamawiającego z części przedmiotu umowy - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy;4) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 22a ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków;5) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ - przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych;6) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku przez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (brutto).2. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu) pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-10-09, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych,1) Towar musi spełniać warunki techniczne normy PN-EN 50342-1:2007 na spełnienie warunków odnośnie szczelności, hermetyczności obudów, odporność na wstrząsy i wibracje (dotyczy tylko akumulatorów rozruchowych).2) Do każdego akumulatora Wykonawca dostarczy indywidualną kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi w języku polskim,3) Okres gwarancji na oferowany towar musi być zgodny z gwarancją zadeklarowaną w złożonej przez Wykonawcę ofercie, liczony od daty przyjęcia towaru przez Zamawiającego. 4) Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w I kwartale 2017r.5) Na każdym egzemplarzu musi być umieszczona data produkcji akumulatora (data formowania).UWAGA:a) W przypadku umieszczenia przez producenta daty produkcji w formie kodowanej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy informację dotyczącą sposobu kodowania daty przez producenta akumulatorów wraz ze szczegółowym opisem systemu kodowania, który umożliwi sprawdzenie daty produkcji zgodnie z zapisami SIWZ.b) W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu informacji umożliwiających sprawdzenie daty produkcji zakodowanej przez producenta, Zamawiający może odmówić przyjęcia partii towaru, dla której sprawdzenie daty produkcji było niemożliwe lub wstrzymać płatność za tę partię towaru do czasu dostarczenia ww. informacji. 1. Prawo Opcji (dotyczy Części I)1) Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w części dotyczącej zamówienia podstawowego zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SIWZ oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym.2) Wyszczególnienie asortymentowo - ilościowe w zamówieniu opcjonalnym zawiera maksymalny zakres zwiększenia zamówienia, co oznacza, że Zamawiający w ramach prawa opcji dla własnych potrzeb może zamówić ilości nie większe niż wyszczególnione w zamówieniu opcjonalnym w Załączniku nr 2a. 3) W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o asortymencie i zamawianych ilościach w terminie 5 dni kalendarzowych przed złożeniem zamówienia.4) Dostawa asortymentu wskazanego w zamówieniu opcjonalnym przesłanym Wykonawcy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia jednak nie później niż do dnia 31.10.2017r. 5) Miejsce dostawy towaru zamawianego w ramach prawa opcji jest takie same jak dla dostawy towaru w ramach zamówienia podstawowego dla Części I.6) Zamawiający zastrzega, że nie ma obowiązku korzystania z prawa opcji, jednocześnie informuje, że uruchomienie prawa opcji nie oznacza obowiązku korzystania z pełnego zakresu opcji wskazanej w Załączniku 2a do SIWZ, Zamawiający może zamówić tyko wybrany asortyment wskazany w zamówieniu opcjonalnym.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31431000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 20
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena50,00
  Okres gwarancji50,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Dostawa akumulatorów do sprzętu łączności
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa akumulatorów do sprzętu łączności
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31430000-9,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 20
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Dostawa akumulatorów do sprzętu inżynieryjnego
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa akumulatorów do sprzętu inżynieryjnego
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31431000-6, 31430000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 20
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  05-131 Zegrze, Juzistek 2
  tel.: 261883896
  fax.: 261883868
  email: Wyślij email
  http://www.26wog.wp.mil.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 84669 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.