google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.07.2018
  1 USD
  3.7163
  0.0132
  1 EUR
  4.3155
  0.0119
  1 CHF
  3.7121
  0.018
  1 GBP
  4.8348
  0.0072
  1 RUB
  0.0586
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wymiana baterii akumulatorów oraz podzespołów w istniejących systemach UPS, w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie.
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2017-09-21

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 591867-N-2017 z dnia 2017-09-21 r.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Wymiana baterii akumulatorów oraz podzespołów w istniejących systemach UPS, w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, krajowy numer identyfikacyjny 1229324000000, ul. ul. Stefana Batorego  5 , 02-591   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 601 47 30, e-mail bzp.wpp@mswia.gov.pl, faks 22 8456751, 6463708.
  Adres strony internetowej (URL): https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  forma pisemna
  Adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Zamówień Publicznych Wydział Prowadzenia Postępowań ul. Stefana Batorego 5, 02- 591 Warszawa


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana baterii akumulatorów oraz podzespołów w istniejących systemach UPS, w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie.
  Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-2-37/038-BAF-PN-IJS/2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wymiana baterii akumulatorów oraz podzespołów w istniejących systemach UPS, w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 50532000-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  31422000-0
  31711500-8


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 406504,07
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 56
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od daty zawarcia Umowy.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia: zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dwóch usług (umów), których przedmiotem była usługa związana z wymianą baterii akumulatorów lub podzespołów w systemach zasilania gwarantowanego lub serwisu i konserwacji systemów zasilania gwarantowanego, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto).Uwaga: 1. W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych) Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. 2. W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.1.2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej 2 (dwiema) osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w wprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, z późn. zm) - Grupa 1, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E), lub dozoru (D), posiadając w tym: 1.2.1. co najmniej 1 (jedna) osoba, będzie posiadała ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na poziomie napięć co najmniej do 1kV wraz z aparaturą kontrolno - pomiarową w tym zespołów prądotwórczych o mocy minimalnej 50kW 1.2.2. co najmniej 1 (jedna) osoba, będzie posiadała ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na poziomie napięć co najmniej do 1kV wraz z aparaturą kontrolno - pomiarową w tym zespołów prądotwórczych o mocy minimalnej 50kW
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1.Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1. - składa dokument lubdokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, żenie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminemskładnia ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejscezamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2., zastępujesię je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przednotariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowegolub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejscezamieszkania tej osoby. Przepisy pkt 2.w zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 4. Wprzypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia i dokumentyskłada każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, wokresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którychusługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub sąwykonywane należycie. Wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykaz osób, które będąuczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich doświadczenia i kwalifikacji orazinformacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności dotej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadkuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowympostępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, żepowiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczeniapodany jest w Załączniku nr 4 do SIWZ. 2.W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowejmoże złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr3 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresieprzynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tymzakresie.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8000 zł (słownie:osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowezasady i tryb wnoszenia i zwrotu wadium opisano w Rozdziale X SIWZ.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena50,00
  Termin wykonania 25,00
  Gwarancja25,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron na piśmie, pod rygorem nieważności.Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych poniżej:1. w przypadku wprowadzenia przez producenta nowego modelu urządzeń objętych Umową, Zamawiający dopuszcza zmianę modelu pod warunkiem, że nowy model spełnia wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu, a pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian;2. w przypadku zakończenia wytwarzania urządzeń objętych Umową lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu urządzenia zastępczego o parametrach spełniających wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu, a pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian;3. w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad urządzeń objętych Umową, Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy, polegającą na zastąpieniu danego urządzenia urządzeniem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad; wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu, a pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian;4. w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom niewskazanym w ofercie, zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego wskazując nazwy lub imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców oraz zakres przedmiotu zamówienia do realizacji z udziałem podwykonawców, a także na żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wskazanych podwykonawców. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa powyżej, zachodzą podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia czynności zamówienia podwykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie będą miały postanowienia § 13 ust. 5-7 Umowy;5. w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony oraz prawidłową realizację Umowy;6. w przypadku zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu Umowy; o zmianie zakresu ilościowego przedmiotu Umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do początku miesiąca, od którego nastąpi zmiana, przesyłając jednocześnie projekt odpowiedniego aneksu do Umowy; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-09-29, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert: Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) opisanym jak wrozdziale XII ust. 8 i 10 należy złożyć do dnia 29.09.2017 r. do godziny 11:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych iAdministracji, bezpośrednio w punkcie podawczym (okienko MSWiA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek -wejście od ulicy Rakowieckiej 2A lub przesłać na adres Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, BiuroZamówień Publicznych Wydział Prowadzenia Postępowań, 00-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5. BiuroPrzepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16: 00. Otwarcie ofert odbędzie sięw dniu 29.09.2017 r., o godzinie 13:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ZamówieńPublicznych Wydział Prowadzenia Postępowań, 00-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5., blok F, IV piętro, pok. nr426. Wejście do siedziby Zamawiającego na otwarcie ofert: Wejście do siedziby Zamawiającego na otwarcie ofertodbywa się przez Biuro Przepustek - od ul. Rakowieckiej 2a, Biuro przepustek jest czynne w godzinach 8.00 - 16.00.Celem wystawienia przepustki należy skontaktować się telefonicznie z osobą pod numerem wewnętrznym 145-37 lub149-13 dzwoniąc z Biura Przepustek. Do wystawienia przepustki niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem.UWAGA! Ze względu na procedury bezpieczeństwa funkcjonujące w siedzibie Zamawiającego, prosimyWykonawców, chcących uczestniczyć w otwarciu ofert o uwzględnienie czasu niezbędnego na otrzymanie zgody nawejście do obiektu.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5
  tel.: 22 601 47 30
  fax.: 22 8456751, 6463708
  email: Wyślij email
  http://https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 82928 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.