google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 12.12.2017
  1 USD
  3.5708
  0.0075
  1 EUR
  4.2077
  0.0039
  1 CHF
  3.6085
  0.012
  1 GBP
  4.7652
  0.0006
  1 RUB
  0.0607
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa, instalacja oraz uruchomienie stacjonarnego, multimedialnego systemu konferencyjnego
  • Region: wielkopolskie
  • Zamieszczono: 2017-09-05

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 583201-N-2017 z dnia 2017-09-05 r.

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Dostawa, instalacja oraz uruchomienie stacjonarnego, multimedialnego systemu konferencyjnego
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny , ul. al. Niepodległości  10 , 61875   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8569000, 8569500, e-mail tomasz.lulka@ae.poznan.pl, faks 618 543 988.
  Adres strony internetowej (URL): ue.poznan.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Uczelnia publiczna

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/ogloszenia,c127/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  osobiście, doręczenie
  Adres:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 61-875 Poznań, al. Niepodległości 10 , w Kancelarii, budynek B, pok. 016.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja oraz uruchomienie stacjonarnego, multimedialnego systemu konferencyjnego
  Numer referencyjny: ZP/025/17
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja wraz z uruchomieniem oraz instruktażem do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego systemu dyskusyjnego z funkcją głosowania zgodnego ze Specyfikacją techniczno - cenową. System dyskusyjny musi łączyć w sobie kilka standardowych technologii. System musi być skalowany, co pozwoli na rozwijanie go i zmienianie odpowiednio do rosnących potrzeb Zamawiającego. System dyskusyjny musi być oparty na sieci IP. Pulpity dyskusyjne muszą umożliwiać uczestnikom wypowiadanie się, zgłaszanie próśb o udzielenie głosu i słuchanie dyskusji. Pulpity muszą posiadać funkcje głosowania obsługujące standardowe, demokratyczne głosowanie, przyciski do głosowania muszą być podświetlane dopiero po otwarciu głosowania. System musi umożliwiać wcześniejszy wydruk przygotowanego raportu z głosowania dla Komisji Skrutacyjnej (wzór zgodny z załącznikiem nr 8). Pulpity muszą posiadać funkcje rozpoznawania uczestnika za pomocą spersonalizowanych kart lub innych urządzeń wyposażonych w technologię NFC. Pulpity muszą mieć możliwość obsługi połączeń przelotowych. Komunikacja w systemie musi być szyfrowana. Oprogramowanie zarządzające musi być zainstalowane na serwerze Zamawiającego. Konfiguracja musi być możliwa za pomocą zdalnego dostępu z komputerów PC przez sieć dla co najmniej 5 jednoczesnych użytkowników. Funkcja zarządzania spotkaniem musi być dostępna z pulpitu przewodniczącego lub aplikacji konfiguracyjnej. Pulpity muszą być spięte w jeden system za pośrednictwem jednostki głównej, będącej zarówno przełącznikiem sterowania, przekierowywania dźwięku, jak i jednostką zasilającą wszystkie pulpity, wchodzące w skład systemu. Jednostka główna musi posiadać funkcje przetwarzania dźwięku zgodnie z opisem w załączniku nr 5. Jednostka główna musi posiadać eliminator sprzężeń akustycznych tak, aby głośnik i mikrofon w pulpicie delegata mogły być aktywne w tym samym czasie. Jednostka główna musi również możliwie maksymalnie redukować efekt echa oraz umożliwiać korekcję brzmienia w celu polepszenia jakości odbioru komunikatów słownych w pulpitach uczestników spotkania.Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Dostarczony przedmiot zamówienia musi umożliwić podpięcie dwóch dodatkowych mikrofonów bezprzewodowych, tak aby możliwy był odsłuch przez pulpity delegatów a dźwięk z nich był nagrywany łącznie z pozostałym. Przedmiot zamówienia musi być także w razie potrzeby demontowalny, a stan stołów po demontażu musi być estetyczny i umożliwiający inne ich wykorzystanie. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w SIWZ oraz w projekcie umowy, zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt posiadał okres gwarancji równy co najmniej wyspecyfikowanemu w specyfikacji techniczno - cenowej.Gwarantem dla zamawiającego jest Wykonawca. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od dostarczenia oryginalnych dokumentów gwarancyjnych producenta oferowanego sprzętu jeżeli takie są przez niego dostarczane wraz z tym sprzętem. Za datę rozpoczęcia biegu gwarancji przyjmuje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na przedmiot zamówienia. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego swoim transportem na własny koszt i ryzyko.Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanałów dystrybucyjnych obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych z jego realizacji.Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania sprzętu dostarczonego w ramach realizacji umowy, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń Wykonawcy.Okres gwarancji - zgodnie z ofertą wykonawcy, ale nie krótszym niż wynika to ze Specyfikacji Technicznej; Czas reakcji - zgodnie z ofertą wykonawcy, ale nie dłuższy niż 5 dni od daty zgłoszenia;Czas naprawy zgodnie z ofertą wykonawcy, ale nie dłuższy niż 21 dni od dnia przystąpienia wykonawcy do naprawy/przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii.Czas wymiany zgodnie z ofertą wykonawcy, ale nie dłuższy niż 21 dni od dnia przystąpienia wykonawcy do naprawy/przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez oferowany asortyment wszystkich podanych przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej wymagań oraz parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji technicznej (załącznik nr 5 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie minimalne wymagania specyfikacji technicznej. Do ofert równoważnych Wykonawca dołączy opisy asortymentu (prospekty, foldery lub informatory techniczne sprzętu i oprogramowania) w wersji papierowej lub elektronicznej (na płycie CD/ DVD, w powszechnym formacie np.: PDF, DOC) z wyróżnieniem cech równoważnych, poświadczające spełnianie wymagań Zamawiającego.

  II.5) Główny kod CPV: 32232000-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  32360000-4
  48100000-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 60
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej jednego zamówienia obejmującego sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania za kwotę co najmniej 250 000,00 zł brutto
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Dokument ten ma potwierdzać spełnienie wymagań wskazanych w pkt 7.2.3.1. SIWZ. - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Opis oferowanego sprzętu (prospekt, folder lub informator techniczny producenta sprzętu / asortymentu) w wersji papierowej lub elektronicznej (na płycie CD/ DVD, w powszechnym formacie np.: PDF, DOC) z wyróżnieniem cech równoważnych, poświadczający spełnianie wymagań zamawiającego, pełnej funkcjonalności - dotyczy przypadku złożenia oferty równoważnej. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji technicznej pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego (dotyczy sprzętu równoważnego).

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZWadium - dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądze należy w ofercie złożyć kopię dokumentu, a oryginał dostarczyć w miejscu składania ofert do końca terminu składania ofert (wymagania wskazane w pkt 10 SIWZ).Szczegółowa oferta cenowa za realizację zamówienia (formularz specyfikacji techniczno-cenowej) - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wykonawca przystępujący do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium w terminie składania ofert - w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium można wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Al. Niepodległości 10 w BZ WBK 3 Oddział Poznań 54 10901359 0000000035018918.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Czas dostawy10,00
  Czas reakcji5,00
  Dodatkowy okres gwarancji10,00
  Czas naprawy10,00
  Czas wymiany5,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony, a mianowicie:a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,b) zmianę dotyczącą dostarczanego sprzętu w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ, umowy i oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. sprzęt zamienny może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej); wycofanie modelu (typu, wersji), objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,c) zmianę dotyczącą dostarczanego sprzętu w sytuacji, gdy producent nie będzie mógł dostarczyć sprzętu w terminie wyznaczonym w umowie, a Zamawiający nie będzie mógł przedłużyć terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych); pod warunkiem, że dostępny będzie przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ, umowy i oferty Wykonawcy oraz że cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. sprzęt zamienny może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej),d) zmianę dotyczącą dostarczanego sprzętu albo sposobu jego instalacji w sytuacji, gdy niedostępny będzie na rynku sprzęt objęty ofertą wykonawcy, a dostępny będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa (tj. będzie równa albo niższa) niż wskazana w ofercie,e) zmianę dotyczącą dostarczanego sprzętu albo sposobu jego instalacji albo terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, technicznych również w dziedzinie oprogramowania, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, nie powodujących zmiany przedmiotu umowy tj. o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy oraz że jego cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. zamienny przedmiot zamówienia może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej),f) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,Warunki dokonania zmian:a) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,b) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy,c) Wniosek, o którym mowa w ppkt. b) musi zawierać:oopis propozycji zmiany,ouzasadnienie zmiany,oopis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Pzp.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-09-13, godzina: 08:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
  tel.: 061 8569000, 8569500
  fax.: 618 543 988
  email: Wyślij email
  http://ue.poznan.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 77680 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.