google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 24.09.2018
  1 USD
  3.6620
  0.0218
  1 EUR
  4.3092
  0.0163
  1 CHF
  3.8177
  0.0082
  1 GBP
  4.8040
  -0.0076
  1 RUB
  0.0554
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Utworzenie pracowni w szkołach na terenie Gminy Wolbrom w ramach realizacji projektu pn. Innowacyjna szkoła - innowacyjna praca współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne)
  • Region: małopolskie
  • Zamieszczono: 2017-09-04

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 581099-N-2017 z dnia 2017-09-04 r.

  Miejski Ośrodek Obsługi Szkół: ,,Utworzenie pracowni w szkołach na terenie Gminy Wolbrom" w ramach realizacji projektu pn. ,,Innowacyjna szkoła - innowacyjna praca" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne)"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Projekt pn. ,,Innowacyjna szkoła - innowacyjna praca" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne).

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Obsługi Szkół, krajowy numer identyfikacyjny 27278992700000, ul. Krakowska  1 , 32-340   Wolbrom, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 644 11 26, e-mail zamowieniamoos@wp.pl, faks 032 644 11 26.
  Adres strony internetowej (URL): www.moos.wolbrom.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.moos.wolbrom.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Osobiscie lub przesyłką pocztową. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, w Biurze Obsługi Klienta
  Adres:
  Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, w Biurze Obsługi Klienta


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Utworzenie pracowni w szkołach na terenie Gminy Wolbrom" w ramach realizacji projektu pn. ,,Innowacyjna szkoła - innowacyjna praca" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne)"
  Numer referencyjny: MOOS.271.3.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozmieszczenie, montaż, instalacja oraz konfiguracja wszelkich urządzeń, sprzętu oraz asortymentu elektronicznego celem utworzenia pracowni w szkołach na terenie Gminy Wolbrom w ramach realizacji projektu pn. ,,Innowacyjna szkoła - innowacyjna praca". Zamówienie obejmuje trzy części: Część nr 1. Utworzenie pracowni matematycznych w szkołach na terenie Gminy Wolbrom.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozmieszczenie, montaż, instalacja oraz konfiguracja wszelkich urządzeń, sprzętu oraz asortymentu elektronicznego celem utworzenia pracowni matematycznych w następujących szkołach i ilościach na terenie Gminy Wolbrom:1) SP Łobzów, adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie, Łobzów 220, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;2) SP Kąpiele Wielkie, adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;3) SP nr 2 w Wolbromiu, adres: Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;4) SP Dłużec, adres: Zespół Szkół w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;5) Gim. Dłużec, adres: Zespół Szkół w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;6) SP Zarzecze, adres: Zespół Szkół w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;7) Gim. Zarzecze, adres: Zespół Szkół w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;8) Gim. Nr 4 w Wolbromiu, adres: Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu, os. Wł. Łokietka 10, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;9) Gim. Gołaczewy, adres: Zespół Szkół w Gołaczewach, Gołaczewy 17a, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna.Część nr 2. Utworzenie pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy Wolbrom.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozmieszczenie, montaż, instalacja oraz konfiguracja wszelkich urządzeń, sprzętu oraz asortymentu elektronicznego celem utworzenia pracowni komputerowych w następujących szkołach i ilościach na terenie Gminy Wolbrom:1) SP Łobzów, adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie, Łobzów 220, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia komputerowa;2) SP Kąpiele Wielkie, adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia komputerowa;3) SP nr 2 w Wolbromiu, adres: Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia komputerowa;4) SP Dłużec, adres: Zespół Szkół w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia komputerowa;5) SP Zarzecze, adres: Zespół Szkół w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia komputerowa;6) Gim. nr 4 w Wolbromiu, adres: Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu, os. Wł. Łokietka 10, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia komputerowa;7) Gim. Gołaczewy, adres: Zespół Szkół w Gołaczewach, Gołaczewy 17a, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia komputerowa.Część nr 3. Utworzenie pracowni przyrodniczych w szkołach na terenie Gminy Wolbrom.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozmieszczenie, montaż, instalacja oraz konfiguracja wszelkich urządzeń, sprzętu oraz asortymentu elektronicznego celem utworzenia pracowni przyrodniczych w następujących szkołach i ilościach na terenie Gminy Wolbrom:1) SP Łobzów, adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie, Łobzów 220, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia przyrodnicza;2) SP Kąpiele Wielkie, adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia przyrodnicza;3) SP nr 2 w Wolbromiu, adres: Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia przyrodnicza;4) SP Dłużec, adres: Zespół Szkół w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia przyrodnicza;5) SP Zarzecze, adres: Zespół Szkół w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia przyrodnicza. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

  II.5) Główny kod CPV: 32322000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  38653400-1
  31710000-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 7
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy wszystkich części zamówienia).

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór zostanie zamieszczony wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena ofertowa 60,00
  reakcja serwisu na zgłoszoną usterkę 5,00
  termin realizacji 10,00
  przegląd na miejscu u klienta 15,00
  wysokość kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących p10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-09-12, godzina: 09:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Do oferty należy dołączyć:1.Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.2.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na Formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.3.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.4. Dotyczy Sekcji IV.2.2) ogłoszenia o zamówieniu: Kryteria. Pełna nazwa kryterium dotyczącego wysokości kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących p brzmi: wysokość kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - znaczenie 10% wagi.5. UWAGA: W związku z wprowadzeniem reformy systemu oświaty, od dnia 1 września 2017r. następujące Zespoły Szkół stają się Szkołami Podstawowymi, jak również Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące dane:1) SP Dłużec, adres: Zespół Szkół w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom, zmienia się na: Szkoła Podstawowa w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom.2) Gim. Dłużec, adres: Zespół Szkół w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom, zmienia się na: Szkoła Podstawowa w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom.3) SP Zarzecze, adres: Zespół Szkół w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Wolbrom, zmienia się na: Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Wolbrom.4) Gim. Zarzecze, adres: Zespół Szkół w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Wolbrom, zmienia się na: Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Wolbrom.5) Gim. Nr 4 w Wolbromiu, adres: Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu, os. Wł. Łokietka 10, 32-340 Wolbrom, zmienia się na: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolbromiu, adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu, ul. Mariacka 28, 32-340 Wolbrom, z siedzibą os. Wł. Łokietka 10, 32-340 Wolbrom.6) Gim. Gołaczewy, adres: Zespół Szkół w Gołaczewach, Gołaczewy 17a, 32-340 Wolbrom, zmienia się na: Szkoła Podstawowa w Gołaczewach, adres: Zespół Szkół w Gołaczewach, Gołaczewy, adres: ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy.Niniejsze zmiany mają zastosowanie do wszystkich dokumentów wchodzących w skład niniejszego postępowania.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Utworzenie pracowni matematycznych w szkołach na terenie Gminy Wolbrom.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozmieszczenie, montaż, instalacja oraz konfiguracja wszelkich urządzeń, sprzętu oraz asortymentu elektronicznego celem utworzenia pracowni matematycznych w następujących szkołach i ilościach na terenie Gminy Wolbrom:1) SP Łobzów, adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie, Łobzów 220, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;2) SP Kąpiele Wielkie, adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;3) SP nr 2 w Wolbromiu, adres: Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;4) SP Dłużec, adres: Zespół Szkół w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;5) Gim. Dłużec, adres: Zespół Szkół w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;6) SP Zarzecze, adres: Zespół Szkół w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;7) Gim. Zarzecze, adres: Zespół Szkół w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;8) Gim. Nr 4 w Wolbromiu, adres: Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu, os. Wł. Łokietka 10, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna;9) Gim. Gołaczewy, adres: Zespół Szkół w Gołaczewach, Gołaczewy 17a, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia matematyczna.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części Nr 1 zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 38653400-1, 31710000-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 7
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa 60,00
  reakcja serwisu na zgłoszoną usterkę 5,00
  termin realizacji 10,00
  przegląd na miejscu u klienta15,00
  wysokość kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących p10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy części nr 1 zamówienia). 2. 2. Dotyczy puntu 5): Kryteria oceny ofert. Pełna nazwa kryterium dotyczącego wysokości kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących p brzmi: wysokość kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - znaczenie 10% wagi


  Część nr: 2Nazwa: Utworzenie pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy Wolbrom.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozmieszczenie, montaż, instalacja oraz konfiguracja wszelkich urządzeń, sprzętu oraz asortymentu elektronicznego celem utworzenia pracowni komputerowych w następujących szkołach i ilościach na terenie Gminy Wolbrom:1) SP Łobzów, adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie, Łobzów 220, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia komputerowa;2) SP Kąpiele Wielkie, adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia komputerowa;3) SP nr 2 w Wolbromiu, adres: Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia komputerowa;4) SP Dłużec, adres: Zespół Szkół w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia komputerowa;5) SP Zarzecze, adres: Zespół Szkół w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia komputerowa;6) Gim. nr 4 w Wolbromiu, adres: Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu, os. Wł. Łokietka 10, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia komputerowa;7) Gim. Gołaczewy, adres: Zespół Szkół w Gołaczewach, Gołaczewy 17a, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia komputerowa.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części Nr 2 zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 38653400-1, 31710000-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 7
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa 60,00
  reakcja serwisu na zgłoszoną usterkę 5,00
  termin realizacji 10,00
  przegląd na miejscu u klienta 15,00
  wysokość kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących p10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy części nr 2 zamówienia).2. Dotyczy puntu 5): Kryteria oceny ofert. Pełna nazwa kryterium dotyczącego wysokości kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących p brzmi: wysokość kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - znaczenie 10% wagi


  Część nr: 3Nazwa: Utworzenie pracowni przyrodniczych w szkołach na terenie Gminy Wolbrom.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozmieszczenie, montaż, instalacja oraz konfiguracja wszelkich urządzeń, sprzętu oraz asortymentu elektronicznego celem utworzenia pracowni przyrodniczych w następujących szkołach i ilościach na terenie Gminy Wolbrom:1) SP Łobzów, adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie, Łobzów 220, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia przyrodnicza;2) SP Kąpiele Wielkie, adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia przyrodnicza;3) SP nr 2 w Wolbromiu, adres: Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia przyrodnicza;4) SP Dłużec, adres: Zespół Szkół w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia przyrodnicza;5) SP Zarzecze, adres: Zespół Szkół w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Wolbrom, ilość: 1 pracownia przyrodnicza;2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części Nr 3 zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 38653400-1, 31710000-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 7
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa 60,00
  reakcja serwisu na zgłoszoną usterkę 5,00
  termin realizacji10,00
  przegląd na miejscu u klienta 15,00
  wysokość kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących p10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy części nr 3 zamówienia).2. Dotyczy puntu 5): Kryteria oceny ofert. Pełna nazwa kryterium dotyczącego wysokości kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących p brzmi: wysokość kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - znaczenie 10% wagi.


  Dane kontaktowe

  Miejski Ośrodek Obsługi Szkół
  32-340 Wolbrom, Krakowska 1
  tel.: 032 644 11 26
  fax.: 032 644 11 26
  email: Wyślij email
  http://www.moos.wolbrom.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 77106 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.