google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 14.12.2018
  1 USD
  3.8095
  0.0356
  1 EUR
  4.3021
  0.0084
  1 CHF
  3.8202
  0.0166
  1 GBP
  4.7940
  0.0153
  1 RUB
  0.0573
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Zakup wraz z dostawą scenicznego osprzętu oświetleniowego do Teatru wspólczesnego w Szczecinie
  • Region: zachodniopomorskie
  • Zamieszczono: 2009-10-20

  Szczegóły przetargu

  Szczecin: Zakup wraz z dostawą scenicznego osprzętu oświetleniowego do Teatru wspólczesnego w Szczecinie
  Numer ogłoszenia: 366510 - 2009; data zamieszczenia: 20.10.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Współczesny , ul. Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4345414, faks 091 4341777.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspolczesny.szczecin.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą scenicznego osprzętu oświetleniowego do Teatru wspólczesnego w Szczecinie.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą scenicznego osprzętu oświetleniowego - szczególowy opis zawarty jest w treści załącznika nr 1 do SIWZ.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.35.20.00-5.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych PZP i nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 wyżej wymienionej ustawy. Wzór oświadczenia Wykonawcy w tej sprawie zawarty jest w treści załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 zawarte jest w treści oświadczeń w formularzu oferty. W świetle art. 22 ust. 1 PZP Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, w tym w szczególności:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w ostatnich trzech latach wykonał co najmniej 2 dostawy scenicznego sprzętu oświetleniowego o wartości co najmjniej 100 000 złotych oraz, że ta dostawa została wykonana należycie.Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy gwarancji. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy czym koszty transportu poniesie Wykonawca.znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o załączone do oferty oświadczenia lub dokumenty. Warunki udziału w postępowaniu ocenione zostaną wg formuły: spełnia - nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualny odpis lub jego kopia z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nichoświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 u.Pzp.W stosunku do wykonawców zagranicznych zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, - w brzmieniu po zmianach opublikowanych w Dz. Ustaw z 2008r Nr 188 pozycja 1155 z późniejszymi zmianami; Dokumenty sporządzone są w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Uwaga: Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, przy czym: wykonawca (jako jedna osoba lub łącznie dwie osoby) poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów załączanych do oferty składając podpis i datę dokonania poświadczenia. Złożenie podpisu skróconego ( tzw. parafy, często niemożliwej do zidentyfikowania ) jest dopuszczalne tylko wraz z pieczątką imienną wykonawcy. 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(-ów) określającego(-ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Złożenie podpisu skróconego ( tzw. parafy, często niemożliwej do zidentyfikowania) jest dopuszczalne tylko wraz z pieczątką imienną wykonawcy. 4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty, które w tym sensie musza być aktualne. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy ( aktualnego w tym sensie wypisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ( lub jego pełnomocnika ) i dołączone do oferty. Jeżeli wykonawca nie skorzysta z załączonych do SIWZ wzorów, przygotowuje dokumenty i oświadczenia, w tym przede wszystkim formularz oferty, - w treści i formie zgodnej z niniejszą SIWZ. 6) Dokumenty lub ich kopie - potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem - mają być składane w formie pisemnej. Złożenie podpisu skróconego ( tzw. parafy, często niemożliwej do zidentyfikowania ) jest dopuszczalne tylko wraz z pieczątką imienną wykonawcy. 7) Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. 2) Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 5) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być zgodne z wymogami wzorów załączonych do niniejszej SIWZ i mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 6) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 7) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 8) Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 9) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści ( czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego ) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 11.3. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z załączeniem - opracowanego przez Wykonawcę - spisu profesjonalnego, scenicznego, nowego i nieużywanego sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia z okresleniem jego producenta i symbolu fabrycznego wraz z kartami katalogowymi oraz ceną za dane urzadzenie - według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w treści załacznika nr 4 do niniejszej SIWZ. 2) Dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego ( pełnomocnictwo rodzajowe ). 3) Dokumenty lub oświadczenia wymagane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, określone w treści niniejszej SIWZ. / oryginał lub kopia wpisu do rejestru lub zaświadczenia o prowadzonej działalności gopsodarczej oraz podpisane oswiadczenie wg wzoru /..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wspolczesny.szczecin.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 70 - 500 Szczecin, Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2009 godzina 14:00, miejsce: Teatr Wspólczesny, Szczecin, ul. Wały Chrobrego 3.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Dane kontaktowe

  Teatr Współczesny
  70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 3 3
  tel.: 091 4345414
  fax.: 091 4341777
  email: Wyślij email
  http://www.wspolczesny.szczecin.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 71732 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.