google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 14.12.2018
  1 USD
  3.8095
  0.0356
  1 EUR
  4.3021
  0.0084
  1 CHF
  3.8202
  0.0166
  1 GBP
  4.7940
  0.0153
  1 RUB
  0.0573
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawę sprzętu projekcyjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2009-10-16

  Szczegóły przetargu

  Częstochowa: Dostawę sprzętu projekcyjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
  Numer ogłoszenia: 362830 - 2009; data zamieszczenia: 16.10.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Częstochowska , ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3250415, faks 034 3250415.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę sprzętu projekcyjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawę sprzętu projekcyjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.10.00-9.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22. ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223/2007 poz. 1655 z póź. zm.). 2. Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków wymienionych w punktach poprzedzających w oparciu o dokumenty, o których mowa poniżej. W przypadku gdy Wykonawca nie załączy do oferty wszystkich dokumentów i oświadczeń, bądź ich treść nie będzie potwierdzała spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u. p. z. p..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty winien załączyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie z art. 22 ust.1 p. z. p. W przypadku, gdy dla realizacji zamówienia Wykonawca nie dysponuje samodzielnie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. nr 87 poz. 606 z dn. 24 maja 2006 r.) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Powyższe dokumenty winny być przetłumaczone na język polski. 4. W celu potwierdzenia, że oferowana przez Wykonawcę dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego Zamawiający żąda specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia potwierdzającej zgodność każdego z parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz spis dodatkowego wyposażenia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu. Specyfikacja techniczna winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pcz.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pok. 33 42-200 Częstochowa.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28 42-200 Częstochowa.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Projektor multimedialny wraz z uchwytem (szt.1) dla Wydziału Elektrycznego.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Projektor multimedialny wraz z uchwytem (szt.1) dla Wydziału Elektrycznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.10.00-9.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ekran plazmowy 50 (1 szt.) + element mocujący do ekranu (1szt.) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ekran plazmowy 50 (1 szt.) + element mocujący do ekranu (1szt.) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.10.00-9.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Stojak podłogowy (szt.1) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stojak podłogowy (szt.1) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.11.00-6.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


  Dane kontaktowe

  Politechnika CzęstochowskaProjektor multimedialny wraz z uchwytem (szt.1) dla Wydziału ElektrycznegoEkran plazmowy 50 (1 szt.) + element mocujący do ekranu (1szt.) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i InformatykiStojak
  42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 69
  tel.: 034 3250415
  fax.: 034 3250415
  email: Wyślij email
  http://www.pcz.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 68520 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.