google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 14.12.2018
  1 USD
  3.8095
  0.0356
  1 EUR
  4.3021
  0.0084
  1 CHF
  3.8202
  0.0166
  1 GBP
  4.7940
  0.0153
  1 RUB
  0.0573
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa robota pirotechnicznego dla potrzeb lotniczego przejścia granicznego w Balicach
  • Region: małopolskie
  • Zamieszczono: 2009-10-06

  Szczegóły przetargu

  Kraków: Dostawa robota pirotechnicznego dla potrzeb lotniczego przejścia granicznego w Balicach
  Numer ogłoszenia: 170133 - 2009; data zamieszczenia: 06.10.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie , ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 3921229, faks 012 3921438.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.uw.gov.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa robota pirotechnicznego dla potrzeb lotniczego przejścia granicznego w Balicach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego robota pirotechnicznego dla potrzeb lotniczego przejścia granicznego w Balicach, służącego do prowadzenia zdalnego rozpoznania i neutralizacji zagrożeń pirotechnicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) - Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do siwz. Wielkość lub zakres całego zamówienia: poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133 000,00 euro.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.30.00-9.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 2) niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez wykonawców, zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do siwz) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do siwz), Jeśli wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.malopolska.uw.gov.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Biuro Organizacji i Kontroli, II piętro, pokój nr 229.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2009 godzina 11:00, miejsce: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Sekretariat Biura Organizacji i Kontroli, II piętro, pokój nr 238.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego: wypełnioną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy: Specyfikację techniczną produktu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. Pozostałe dokumenty, jakie należy załączyć do oferty: a) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy: Formularz oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,

  Dane kontaktowe

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 22
  tel.: 012 3921229
  fax.: 012 3921438
  email: Wyślij email
  http://www.malopolska.uw.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 66412 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.