google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 13.12.2018
  1 USD
  3.7739
  -0.0195
  1 EUR
  4.2937
  -0.0056
  1 CHF
  3.8036
  -0.0155
  1 GBP
  4.7787
  0.0231
  1 RUB
  0.0569
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ NISKOPRĄDOWYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY KŁAJ NR 652
  • Region: małopolskie
  • Zamieszczono: 2009-10-06

  Szczegóły przetargu

  Kłaj: ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ NISKOPRĄDOWYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY KŁAJ NR 652
  Numer ogłoszenia: 170247 - 2009; data zamieszczenia: 06.10.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłaj , 655, 32-015 Kłaj, woj. małopolskie, tel. 012 2841100 w. 36, faks 012 2841133.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klaj.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ NISKOPRĄDOWYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY KŁAJ NR 652.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres: - wykonanie linii zasilających dla obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych - montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych - wykonanie instalacji niskoprądowych - modernizację rozdzielni obwodowych - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - wykonanie pomiarów elektrycznych.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.71.10.00-2, 51.11.00.00-6.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które: - posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności gospodarczej lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; ; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. -udokumentują dysponowanie środkami finansowymi wysokości wartości niniejszego zamówienia -udokumentują ze wykonali roboty odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót, wartość wykonanych robót oraz że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie.Wymagane jest wykazanie:Wykonania robót elektrycznych i teleinformatycznych o wartości łącznej brutto minimum 320 000,00 zł w latach 2004-2008. 2. Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu osób z uprawnieniami wymaganymi poniżej: Wymagane jest:Dysponowanie przynamniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i kontrolowania budowy w specjalnościach: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych oraz uprawnieniami SEP do 1kV.Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień. 3. Załączenia do oferty sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości - również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. dokumenty muszą być złożone przez każdego wykonawcę.Wymagane jest:Wykazanie przychodów łącznych za lata 2006-2008 lub w okresie prowadzenia działalności (jeżeli jest krótszy niż 3 lata obrotowe) w wysokości minimum 195 000,00zł..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzająca, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://biuletyn.abip.pl/ug-klaj/index.php.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kłaj 32-015 Kłaj 655 Cena: 100zł.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kłaj 32-015 Kłaj 655 [sekretariat pok. nr 3].

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Dane kontaktowe

  Gmina Kłaj
  32-015 Kłaj, 655 655
  tel.: 012 2841100 w. 36
  fax.: 012 2841133
  email: Wyślij email
  http://www.klaj.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 66021 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.