google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 13.12.2018
  1 USD
  3.7739
  -0.0195
  1 EUR
  4.2937
  -0.0056
  1 CHF
  3.8036
  -0.0155
  1 GBP
  4.7787
  0.0231
  1 RUB
  0.0569
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie systemu monitoringu boiska ORLIK w miejscowości Głuchołazy.
  • Region: opolskie
  • Zamieszczono: 2009-10-13

  Szczegóły przetargu

  Głuchołazy: Wykonanie systemu monitoringu boiska ORLIK w miejscowości Głuchołazy.
  Numer ogłoszenia: 177191 - 2009; data zamieszczenia: 13.10.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Głuchołaz , Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077 4092100, faks 077 4092101.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glucholazy.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie systemu monitoringu boiska ORLIK w miejscowości Głuchołazy..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie systemu monitoringu boiska ORLIK w miejscowości Głuchołazy. 1.1. Zakres rzeczowy: a) Kamera na głowicy szybkoobrotowej Kamera EX-VIEW DZIEŃ/NOC z funkcją auto-tracking Zintegrowana w głowicy szybko-obrotowej do pracy na zewnątrz, Funkcje PAN/ZOOM/TILT; auto-focus; Rozdzielczość: 480 linii w trybie kolor Czułość: 0,01 lux.; Mechaniczny filtr IR, Zoom: x 36 (optyczny 3,4-122,4 mm) x12(cyfrowy) ; 256 presetów Prędkość do 400°/s (w trybie auto), 8 stref prywatności, obrót 360stop.; 4 wejścia / 2 wyjścia alarmowe, zasilanie 24Vac b) Transmiter IP Standard kompresji obrazu MPEG-4 zgodny z ISO14496-2 (licencjonowany), Rozdzielczość obrazu do obserwacji: 4SIF (704x576 punktów) - 25 kl./sek, 2SIF (704x288) - 25 kl./sek., 1SIF (352x288) - 25 kl./sek. - bez rejestracji. Przy aktywnej rejestracji: 4SIF (704x576) - 8,33 kl./sek., 2SIF (704x288) - 25 kl./sek., 1SIF (352x288) - 25 kl./sek., Rozdzielczość obrazu do rejestracji: 4SIF (704x576) - 8,33 kl./sek. 1 strumień konfigurowalny, 2SIF (704x288) - 12,5 kl./sek. 2 strumienie konfigurowalne, 1SIF (352x288) - 25 kl./sek. 3 strumienie konfigurowalne, Zaimplementowana licencja do rejestracji na autonomicznych rejestratorach sieciowych, Protokoły: TCP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTP, Wbudowany Linux Firewall, Do 32 jednoczesnych połączeń (przy rozdzielczości SIF (352x288)) oraz do 16 (przy rozdzielczości 2SIF (704x288)) w trybie unicast, nieograniczona liczba połączeń w trybie multicast, Sprzętowa analiza obrazu (np. funkcja detekcji ruchu z określeniem wielkości obiektu, czasu trwania i kierunku ruchu), Gotowość do pracy z dodatkowym oprogramowaniem zaawansowanej analizy obrazu (np. detekcja pozostawionych obiektów, obiektów przekraczających wskazaną strefę), Możliwość dekodowania sygnałów video na dekoderze sprzętowym lub w aplikacji obsługi systemu, Funkcja dynamicznego regulowania wielkości strumienia danych video wysyłanych do sieci w przypadku braku zmian w obrazie, Możliwość pełnej konfiguracji urządzenia poprzez sieć komputerową, Wbudowany zegar czasu rzeczywistego oraz klient NTP. c) Oprogramowanie zarządzające: Tworzenie map lokalizacji wraz z nanoszeniem na nie interaktywnych punktów kamerowych. Eksport nagrań do plików video; eksport do pliku graficznego; wydruk plików graficznych na drukarce; zewnętrzną archiwizację na płytach DVD. Pracę w formacie 4:3 oraz 16:9. Zarządzania uprawnieniami użytkowników, umożliwiającą zawansowanie dostosowanie uprawnień każdego użytkownika systemu. Sygnalizacjię zdarzeń alarmowych na mapach lokalizacji oraz możliwość sporządzenia procedur postępowania dla operatorów w przypadku zdarzeń alarmowych (dla każdego zdarzenia osobna procedura). Detekcja ruchu w systemie musi być realizowana sprzętowo w transmiterze kodującym do sieci TCP/IP. Zaimplementowania detekcji kradzieży. Dokonywania indywidualnych ustawień kamer Podgląd dla każdej z kamer w dowolnie wyskalowanym oknie programu aż do trybu pełnoekranowego. Zdalną konfiguracjię urządzeń pracujących w systemie CCTV. Podłączenia klawiatury sterującej z joystickiem 3D umożliwiającej oprócz pełnego sterowania kamerami również przełączanie kamer pomiędzy oknami oprogramowania. Prezentację nazwy kamery oraz czasu na obrazie. Ssynchronizację czasu urządzeń pracujących w systemie (kamer, stacji operatorskiej i rejestratora) opartą o protokół NTP. nadawanie komunikatów do grup głośników poprzez funkcję systemu rozgłoszeniowego Praca 4-monitorowa, do 25 kamer na monitorze d) Stacja Kliencka Urządzenie zintegrowane z anteną panelową. Praca w nielicencjonowanym paśmie 5,4-5,75ghz. Obsługa protokołu Nstreme. Wydajność urządzenia min. 15 mbps fdx dla ruchu TCP. Antena 22 dBi zintegrowana z urządzeniem Zysk 22 dBi Szerokość wiązki (azymut) 9° Szerokość wiązki (elewacja) 9° Zakres pracy 5,15 GHz - 5,875 GHz Konektor wejściowy/zasilanie RJ-45/WaterProof Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności producenta e) Materiały instalacyjne : kable, rury, korytka, uchwyty, wysięgniki, złącza itp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kart katalogowych oraz deklaracji zgodności na zaproponowane urządzenia. Całość zamówienia winna być zgodna z projektem wykonania rozbudowy systemu monitoringu (Metryka Projektowa )..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.23.50.00-9.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posiadanie przez wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r Nr 223, poz.1655z późn.zm.) Prawo zamówień publicznych. 2. Posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia l 3. Spełnianie oferowanych dostaw odpowiadających wymaganiom Zamawiającego , określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Dokonywanie oceny spełnienia warunków odbędzie się na zasadzie spełnia-nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej . (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców niniejszy dokument winien być złożony przez każdego z Wykonawców oddzielnie) 2. oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.pzp sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców niniejsze oświadczenie może być złożone łącznie) 3. wykaz wykonanych usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3) zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (w przypadku gdy okres działalności jest krótszy - w tym okresie), obejmujących wykonanie minimum dwóch usług w zakresie rozbudowy lub budowy monitoringu CCTV o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każdej z nich., których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego do dnia upływu terminu składania ofert - wraz z załączeniem kopii dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje ). Uwaga: wykaz zamówień musi zostać opieczętowany i podpisany przez osobę/y właściwą/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawcę. 4. wykaz dysponowania osobami ( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 )zdolnymi do wykonania zamówienia lub w przypadku gdy nimi nie dysponuje a posiada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. Wykonawca wskaże co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej w ograniczonym zakresie. Do niniejszego wykazu należy dołączyć posiadane uprawnienia wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do OIIB 5. Przedłożenie kart katalogowych oraz deklaracji zgodności na zaproponowane urządzenia (załącznik nr 6 siwz- wzór kalkulacji cenowej).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 90
  • 2 - okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia ( nie obejmującą okresu gwarancji w zakresie dostarczonych urządzeń i oprogramowania ) - 10

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2009.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Wydział Zamówień Publicznych pok. nr 14, piętro I.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, sekretariat pok. nr 11, piętro I.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Dane kontaktowe

  Burmistrz Głuchołaz
  48-340 Głuchołazy, Rynek 15 15
  tel.: 077 4092100
  fax.: 077 4092101
  email: Wyślij email
  http://www.glucholazy.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 61191 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.