google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 22.10.2018
  1 USD
  3.7273
  -0.0328
  1 EUR
  4.2922
  -0.0127
  1 CHF
  3.7387
  -0.0359
  1 GBP
  4.8642
  -0.0372
  1 RUB
  0.0571
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa 3 zestawów anten pomiarowych i monitoringowych wraz z niezbędnymi akcesoriami na potrzeby Krajowego Automatycznego Systemu Monitoringu Widma Radiowego
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2009-10-15

  Szczegóły przetargu

  Warszawa: Dostawa 3 zestawów anten pomiarowych i monitoringowych wraz z niezbędnymi akcesoriami na potrzeby Krajowego Automatycznego Systemu Monitoringu Widma Radiowego
  Numer ogłoszenia: 361340 - 2009; data zamieszczenia: 15.10.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komunikacji Elektronicznej , ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5349259, 5349169, faks 022 5349341.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uke.gov.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 3 zestawów anten pomiarowych i monitoringowych wraz z niezbędnymi akcesoriami na potrzeby Krajowego Automatycznego Systemu Monitoringu Widma Radiowego.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 zestawów anten pomiarowych i monitoringowych wraz z niezbędnymi akcesoriami na potrzeby Krajowego Automatycznego Systemu Monitoringu Widma Radiowego.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.35.20.00-5.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). 2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku 1 i 2: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej -jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; i 2) oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uke.gov.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, pok. 315.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2009 godzina 14:00, miejsce: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, pok. 309.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Dane kontaktowe

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20 18/20
  tel.: 022 5349259, 5349169
  fax.: 022 5349341
  email: Wyślij email
  http://www.uke.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 59357 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.